REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ujęcie refundacji kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS

Anna Kędziora
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Czy opłata za prowadzenie rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowizje od przelewów powinny obciążać środki na rachunku ZFŚS, czy powinny być pokrywane przez pracodawcę i nie obciążać środków z odpisu na ZFŚS? Jeżeli opłaty i prowizje byłyby nienależnie pobierane z rachunku funduszu socjalnego, to czy można teraz zrobić korektę i czy pracodawca powinien za te lata przekazać odpis zwiększony o te kwoty opłat i prowizji? Proszę o wskazanie właściwego toku postępowania wraz z podstawą prawną.

Opłaty za prowadzenie wydzielonego rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowizje od przelewów nie powinny obciążać środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS. Muszą Państwo zatem dokonać refundacji kwot, które niezasadnie obciążyły ZFŚS.

Autopromocja

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakładają na pracodawców tworzących ten fundusz obowiązek prowadzenia odrębnego rachunku bankowego na potrzeby ZFŚS. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy, środkami funduszu administruje pracodawca, co oznacza m.in. zapewnienie obsługi technicznej i finansowej temu funduszowi. W związku z tym wydatki związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego funduszu nie powinny obciążać tego funduszu. Należy je zaliczać do kosztów działalności pracodawcy. Potwierdzeniem tego jest wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, które w piśmie z 30 grudnia 1998 r. (nr PB3-5656/722-571/98) stwierdza:

„- pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zobowiązany jest do wyodrębnienia środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.),

- art. 10 ww. ustawy zobowiązuje pracodawcę do administrowania środkami funduszu, a tym samym ponosi on określone koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego funduszu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samego funduszu w zakładzie pracy,

- na gruncie przepisów ustaw podatkowych do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest również grupa kosztów, którą co prawda trudno jest powiązać z konkretnym, przychodem jednak poniesienie tych kosztów niezbędne jest dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym mają one wpływ na osiągane przez nie przychody.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszty ponoszone przez zakłady pracy przy prowadzeniu rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią dla tych zakładów koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych”.

Biorąc to pod uwagę, zakład pracy powinien dokonać refundacji kwot, które niezasadnie obciążyły ZFŚS. Sposób ujęcia tej refundacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od kilku czynników.

Refundacja kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007 r.

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że: jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Przykład

Spółka z o.o. w kwietniu 2008 r. stwierdziła błąd w sprawozdaniu finansowym za 2007 r., spowodowany faktem obciążania środków ZFŚS pobieranymi przez bank opłatami za prowadzenie konta oraz prowizjami od dokonanych przelewów. Błąd ten spowodował zaniżenie kosztów o 2000 zł. Jednocześnie zawyżone zostało zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego o kwotę 380 zł. Sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone. Korektę wprowadzono więc w księgach 2007 r.

1. Korekta błędnego zapisu dokonanego w księdze 2007 r. (zapis w księgach roku 2007)

Wn konto 402 „Usługi obce” 2000 zł

Ma konto 850 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 2000 zł

2. Korekta (zmniejszenie) zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Autopromocja

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”) 380 zł

Ma konto 870 „Podatek dochodowy” 380 zł

3. Przelew - refundacja ze środków obrotowych na ZFŚS

Wn konto 132 „Rachunek bankowy ZFŚS” 2000 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 2000 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Refundacja kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - błąd podstawowy

Prawo bilansowe nie przewiduje możliwości zmiany już zatwierdzonego sprawozdania finansowego. A zatem w przypadku, gdy w zatwierdzonym już sprawozdaniu finansowym za lata ubiegłe jednostka wykryje błąd, jego skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym je ujawniono. Sposób ujęcia w księgach błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia jego istotności. Przy czym poziom istotności jednostka ustala we własnym zakresie.

Ujawnioną w danym roku obrotowym nieprawidłowość traktuje się jako „błąd podstawowy”, jeżeli w sposób znaczący wpływa na sprawozdanie finansowe poprzedniego lub poprzednich okresów sprawozdawczych, a wpływ ten jest na tyle istotny, że w jego następstwie nie można uznać zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za jasno i rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Ustalając, czy dane zdarzenie można uznać za błąd podstawowy, należy kierować się kryterium istotności. Poziom istotności jednostka ustala samodzielnie. Powinno to zostać określone w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

W księgach rachunkowych błędy podstawowe ujmowane są na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: „Skutki błędów podstawowych z lat ubiegłych”), odpowiednio:

1) po stronie Wn konta 820 - skutki powodujące zmniejszenie zysku lub zwiększenie straty,

2) po stronie Ma konta 820 - skutki powodujące zwiększenie zysku lub zmniejszenie straty,

w korespondencji z różnymi kontami, np. zespołu 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Ujęta na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” korekta błędu podstawowego wykazywana jest w pasywach bilansu, w pozycji A.VII „Zysk (strata) z lat ubiegłych”. Uzupełnienie tej informacji należy zamieścić w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”, w pozycji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Przykład

Spółka z o.o. w lipcu 2008 r. stwierdziła błąd w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych za lata 2005-2007, spowodowany faktem obciążania środków ZFŚS pobieranymi przez bank opłatami za prowadzenie konta oraz prowizjami od dokonanych przelewów. Błąd ten spowodował zaniżenie kosztów:

- 2005 r. o 2000 zł,

- 2006 r. o 2500 zł,

- 2007 r. o 3000 zł.

Jednocześnie zawyżone zostało zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego o kwotę:

- 380 zł za 2005 r.,

- 475 zł za 2006 r.,

- 570 zł za 2007 r.

Jednostka oceniła, że popełniony błąd jest błędem podstawowym. Skutki korekty ujęto w księgach 2008 r.

Ponieważ nastąpiło zawyżenie podstawy opodatkowania i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, jednostka złożyła korektę zeznań podatkowych za lata 2005-2007 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Ewidencja księgowa

1. Korekta błędu podstawowego

Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: „Skutki błędów podstawowych z lat ubiegłych”) 7500 zł

Ma konto 850 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 7500 zł

2. Korekta zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”) 1425 zł

Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: „Skutki błędów podstawowych z lat ubiegłych”) 1425 zł

3. Przelew - refundacja ze środków obrotowych na ZFŚS

Wn konto 132 „Rachunek bankowy ZFŚS” 7500 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 7500 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Refundacja kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - wartość nieistotna

W przypadku gdy ujawniona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wartość korekt nie jest istotna z punktu widzenia jednostki, a co za tym idzie - nie została uznana za błąd podstawowy, skutki korekty takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym błąd został wykryty.

Przykład

Założenia jak w przykładzie poprzednim, z tym że ujawniony błąd nie jest błędem podstawowym.

1. Korekta błędnego zapisu dokonanego w księgach lat 2004-2006 (zapis w księgach 2008 r.)

Wn konto 402 „Usługi obce” 7500 zł

Ma konto 850 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 7500 zł

2. Korekta (zmniejszenie) zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”) 1425 zł

Ma konto 870 „Podatek dochodowy” 1425 zł

3. Przelew - refundacja ze środków obrotowych na ZFŚS

Wn konto 132 „Rachunek bankowy ZFŚS” 7500 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Anna Kędziora

księgowa, konsultant podatkowy

Podstawa prawna:

• art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),

• art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  REKLAMA