REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ujęcie refundacji kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS

Anna Kędziora
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Czy opłata za prowadzenie rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowizje od przelewów powinny obciążać środki na rachunku ZFŚS, czy powinny być pokrywane przez pracodawcę i nie obciążać środków z odpisu na ZFŚS? Jeżeli opłaty i prowizje byłyby nienależnie pobierane z rachunku funduszu socjalnego, to czy można teraz zrobić korektę i czy pracodawca powinien za te lata przekazać odpis zwiększony o te kwoty opłat i prowizji? Proszę o wskazanie właściwego toku postępowania wraz z podstawą prawną.

Opłaty za prowadzenie wydzielonego rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowizje od przelewów nie powinny obciążać środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS. Muszą Państwo zatem dokonać refundacji kwot, które niezasadnie obciążyły ZFŚS.

REKLAMA

Autopromocja

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakładają na pracodawców tworzących ten fundusz obowiązek prowadzenia odrębnego rachunku bankowego na potrzeby ZFŚS. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy, środkami funduszu administruje pracodawca, co oznacza m.in. zapewnienie obsługi technicznej i finansowej temu funduszowi. W związku z tym wydatki związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego funduszu nie powinny obciążać tego funduszu. Należy je zaliczać do kosztów działalności pracodawcy. Potwierdzeniem tego jest wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, które w piśmie z 30 grudnia 1998 r. (nr PB3-5656/722-571/98) stwierdza:

„- pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zobowiązany jest do wyodrębnienia środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.),

- art. 10 ww. ustawy zobowiązuje pracodawcę do administrowania środkami funduszu, a tym samym ponosi on określone koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego funduszu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samego funduszu w zakładzie pracy,

REKLAMA

- na gruncie przepisów ustaw podatkowych do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest również grupa kosztów, którą co prawda trudno jest powiązać z konkretnym, przychodem jednak poniesienie tych kosztów niezbędne jest dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym mają one wpływ na osiągane przez nie przychody.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszty ponoszone przez zakłady pracy przy prowadzeniu rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią dla tych zakładów koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych”.

Biorąc to pod uwagę, zakład pracy powinien dokonać refundacji kwot, które niezasadnie obciążyły ZFŚS. Sposób ujęcia tej refundacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od kilku czynników.

Refundacja kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007 r.

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że: jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Przykład

Spółka z o.o. w kwietniu 2008 r. stwierdziła błąd w sprawozdaniu finansowym za 2007 r., spowodowany faktem obciążania środków ZFŚS pobieranymi przez bank opłatami za prowadzenie konta oraz prowizjami od dokonanych przelewów. Błąd ten spowodował zaniżenie kosztów o 2000 zł. Jednocześnie zawyżone zostało zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego o kwotę 380 zł. Sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone. Korektę wprowadzono więc w księgach 2007 r.

1. Korekta błędnego zapisu dokonanego w księdze 2007 r. (zapis w księgach roku 2007)

Wn konto 402 „Usługi obce” 2000 zł

Ma konto 850 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 2000 zł

2. Korekta (zmniejszenie) zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”) 380 zł

Ma konto 870 „Podatek dochodowy” 380 zł

3. Przelew - refundacja ze środków obrotowych na ZFŚS

Wn konto 132 „Rachunek bankowy ZFŚS” 2000 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 2000 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Refundacja kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - błąd podstawowy

Prawo bilansowe nie przewiduje możliwości zmiany już zatwierdzonego sprawozdania finansowego. A zatem w przypadku, gdy w zatwierdzonym już sprawozdaniu finansowym za lata ubiegłe jednostka wykryje błąd, jego skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym je ujawniono. Sposób ujęcia w księgach błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia jego istotności. Przy czym poziom istotności jednostka ustala we własnym zakresie.

Ujawnioną w danym roku obrotowym nieprawidłowość traktuje się jako „błąd podstawowy”, jeżeli w sposób znaczący wpływa na sprawozdanie finansowe poprzedniego lub poprzednich okresów sprawozdawczych, a wpływ ten jest na tyle istotny, że w jego następstwie nie można uznać zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za jasno i rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Ustalając, czy dane zdarzenie można uznać za błąd podstawowy, należy kierować się kryterium istotności. Poziom istotności jednostka ustala samodzielnie. Powinno to zostać określone w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

W księgach rachunkowych błędy podstawowe ujmowane są na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: „Skutki błędów podstawowych z lat ubiegłych”), odpowiednio:

1) po stronie Wn konta 820 - skutki powodujące zmniejszenie zysku lub zwiększenie straty,

2) po stronie Ma konta 820 - skutki powodujące zwiększenie zysku lub zmniejszenie straty,

w korespondencji z różnymi kontami, np. zespołu 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Ujęta na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” korekta błędu podstawowego wykazywana jest w pasywach bilansu, w pozycji A.VII „Zysk (strata) z lat ubiegłych”. Uzupełnienie tej informacji należy zamieścić w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”, w pozycji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Przykład

Spółka z o.o. w lipcu 2008 r. stwierdziła błąd w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych za lata 2005-2007, spowodowany faktem obciążania środków ZFŚS pobieranymi przez bank opłatami za prowadzenie konta oraz prowizjami od dokonanych przelewów. Błąd ten spowodował zaniżenie kosztów:

- 2005 r. o 2000 zł,

- 2006 r. o 2500 zł,

- 2007 r. o 3000 zł.

Jednocześnie zawyżone zostało zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego o kwotę:

- 380 zł za 2005 r.,

- 475 zł za 2006 r.,

- 570 zł za 2007 r.

Jednostka oceniła, że popełniony błąd jest błędem podstawowym. Skutki korekty ujęto w księgach 2008 r.

Ponieważ nastąpiło zawyżenie podstawy opodatkowania i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, jednostka złożyła korektę zeznań podatkowych za lata 2005-2007 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Ewidencja księgowa

1. Korekta błędu podstawowego

Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: „Skutki błędów podstawowych z lat ubiegłych”) 7500 zł

Ma konto 850 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 7500 zł

2. Korekta zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”) 1425 zł

Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: „Skutki błędów podstawowych z lat ubiegłych”) 1425 zł

3. Przelew - refundacja ze środków obrotowych na ZFŚS

Wn konto 132 „Rachunek bankowy ZFŚS” 7500 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 7500 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Refundacja kwot, które niezasadnie obciążały ZFŚS po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - wartość nieistotna

W przypadku gdy ujawniona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wartość korekt nie jest istotna z punktu widzenia jednostki, a co za tym idzie - nie została uznana za błąd podstawowy, skutki korekty takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym błąd został wykryty.

Przykład

Założenia jak w przykładzie poprzednim, z tym że ujawniony błąd nie jest błędem podstawowym.

1. Korekta błędnego zapisu dokonanego w księgach lat 2004-2006 (zapis w księgach 2008 r.)

Wn konto 402 „Usługi obce” 7500 zł

Ma konto 850 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 7500 zł

2. Korekta (zmniejszenie) zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”) 1425 zł

Ma konto 870 „Podatek dochodowy” 1425 zł

3. Przelew - refundacja ze środków obrotowych na ZFŚS

Wn konto 132 „Rachunek bankowy ZFŚS” 7500 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Anna Kędziora

księgowa, konsultant podatkowy

Podstawa prawna:

• art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),

• art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

REKLAMA

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

REKLAMA