Kategorie

Ujęcie w księgach reklamacji wyrobu

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
Odbiorca w ramach reklamacji zwrócił wyrób, który został przyjęty na magazyn wyrobów gotowych. Wyroby (odlewy żeliwne) nie nadają się do naprawy, będą więc przeznaczone jako materiał do produkcji nowych odlewów. Kontrahent otrzymał korektę faktury. Firma (osoba fizyczna) jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, koszty ujmowane są na kontach 4 i 5. Jak należy zaewidencjonować te operacje?
Reklama

W związku z uznaniem reklamacji nabywcy jednostka powinna wystawić fakturę korygującą do faktury VAT dokumentującej sprzedaż wyrobów. Równolegle do korekty przychodów ze sprzedaży należy wycenić braki produkcyjne, które powstały w wyniku wadliwego wytworzenia wyrobów. Wartość braków wpłynie na koszt wytworzenia dobrych wyrobów. Sposób ewidencji opisanej operacji uzależniony jest od przyjętego przez jednostkę sposobu ewidencji wyrobów gotowych.

W przypadku zwrotu sprzedawcy wyrobów gotowych zakwestionowanych przez nabywców w wyniku zgłoszonych reklamacji sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Oprócz tego zwrot reklamowanych produktów gotowych powinien być potwierdzony dowodem dokumentującym przyjęcie ich do magazynu sprzedawcy. Trzeba również pamiętać o tym, że w wyniku wadliwego wytworzenia wyrobów powstały tzw. braki produkcyjne, które jednostka powinna dodatkowo wycenić. Ewidencja zwrotu reklamowanych wyrobów zależy od przyjętego sposobu ewidencjonowania wytworzonych wyrobów gotowych.

Wyroby gotowe należy wyceniać według kosztu wytworzenia, na który składają się:

1) koszty bezpośrednie, tj. materiały bezpośrednie, koszty wynagrodzeń bezpośrednich wraz z narzutami i inne koszty bezpośrednie,

2) część kosztów pośrednich związana z wytworzeniem produktów.

Do kosztów wytworzenia nie należy zaliczać kosztów:

1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych - jeżeli jednostka podlega badaniu,

2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,

3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,

4) sprzedaży produktów.

Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Składniki aktywów obrotowych (wyroby gotowe) mogą być na dzień wytworzenia ujmowane w księgach rachunkowych według cen ewidencyjnych, z uwzględnieniem odchyleń między ceną ewidencyjną a rzeczywistym kosztem wytworzenia wyrobu.

Schemat 1. Ewidencja według rzeczywistego kosztu wyprodukowania wyrobów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Schemat 2. Ewidencja wyrobów według cen ewidencyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Stosując ewidencję wyrobów według rzeczywistego kosztu wytworzenia, przy wycenie wydawanych wyrobów gotowych trzeba zastosować jedną z następujących metod:

1) cen przeciętnych - to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej kosztów wyrobów,

2) FIFO - rozchód produktu wycenia się kolejno po kosztach partii wyrobu najwcześniej przyjętej do magazynu,

3) LIFO - rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po kosztach partii wyrobu najpóźniej przyjętej do magazynu,

4) szczegółowej identyfikacji rzeczywistych kosztów wyrobu.

Reklama

W momencie zwrotu sprzedanych wcześniej wyrobów należy uznać konto w zespole 5 „Braki” i jednocześnie wykazać ich wartość po stronie Ma konta „Rozliczenie kosztów”. Wystawiona przez producenta faktura korygująca będzie natomiast podstawą do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży.

Stosując natomiast ewidencję wyrobów według cen ewidencyjnych, należy ustalać różnice między rzeczywistym kosztem wytworzenia a ceną ewidencyjną, tzw. odchylenia od cen ewidencyjnych.

Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na rozchodowane wyroby należy rozliczać w następujący sposób:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przypadku zwrotu przez nabywcę sprzedanych wyrobów oprócz korekty przychodów ze sprzedaży i wyceny braków należy skorygować również odchylenia ewidencyjne przypadające na zwrócone wyroby. Ich rozliczenie nastąpi w momencie przekazania zwróconych wyrobów ponownie do produkcji (naprawy).

Jeśli produkt jest wyrobem niepełnowartościowym, mamy do czynienia z tzw. brakiem.

Braki dzielą się na:

1) braki nienaprawialne - nienadające się do dalszej naprawy, wykorzystania czy sprzedaży,

2) braki naprawialne, w tym

- nadające się do naprawy,

- nienadające się do dalszej naprawy, ale z możliwością ich sprzedaży po obniżonej cenie,

3) zwroty reklamacyjne od klientów.

Wycena wyrobów niepełnowartościowych powinna być powiązana z zasadami wyceny wyrobów pełnowartościowych, z uwzględnieniem obowiązku dokonania odpisów aktualizujących doprowadzających wartość składnika wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Tabela. Odchylenia od cen ewidencyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przyjmując więc zwrot wyrobu gotowego w ramach reklamacji, który nie nadaje się do naprawy, spółka powinna ustalić koszt, jaki poniosła, ponownie przerabiając wyrób. Trzeba więc ustalić koszty netto braków (straty na brakach). W omawianym przypadku wyroby zwrócone w ramach reklamacji będą wyrobami nienaprawialnymi stwierdzonymi poza komórkami produkcyjnymi (u odbiorcy). Koszt netto tego rodzaju braków należy ustalić jako różnicę między całkowitym kosztem wytworzenia braku lub wydanego w to miejsce wyrobu zastępczego, wraz z kosztami wymiany wyrobu wadliwego na dobry, a wartością złomu lub składnika, na który brak został przekwalifikowany, wraz z częściowym pokryciem straty przez pracowników lub dostawców surowców z wadami, winnych powstania braku.

Zalecane jest prowadzenie osobnego konta w zespole 5 dla prawidłowego rozliczenia kosztów braków. Sposób rozliczenia salda tego konta uzależniony jest od tego, w jaki sposób braki zostały przez jednostkę wykorzystane.

Przykłady

1.

Spółka wytworzyła 20 sztuk wyrobów gotowych, w tym dwie sztuki są brakami nienaprawialnymi. Łączny koszt rzeczywisty wyprodukowania tej partii wyrobów wyniósł 2076 zł.

1. Ustalenie kosztu wytworzenia jednostki z uwzględnieniem całej produkcji (pełnowartościowej i zakwalifikowanej do braków): 2076 zł: 20 szt. = 103,80 zł/szt.

2. Ustalenie straty na brakach na podstawie danych ilościowych:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Koszt wytworzenia jednego dobrego produktu z powodu straty na brakach zwiększa się do 115,33 zł (103,80 zł × 111,11%).

Oznacza to, że z powodu braków koszt wytworzenia wyrobów pełnowartościowych jest wyższy o około 11 proc., tj. o 11,53 zł za sztukę (115,33 zł - 103,80 zł).

Gdyby nie było braków, koszt jednostki wyniósłby 103,80 zł za sztukę.

Na wytworzenie 18 sztuk spółka poniosłaby koszt w wysokości: 18 szt. × 103,80 zł = 1868,40 zł. Łącznie z brakami spółka poniosła koszt w wysokości 2076 zł. Oznacza to, że na braki przypada koszt w wysokości: 2076 zł - 1868,40 zł = 207,60 zł (103,80 zł × 2 szt. = 207,60 zł).

2.

Spółka X produkuje odlewy żeliwne. Jednostka przyjęła na magazyn 20 sztuk wyrobów gotowych. Koszt rzeczywisty wyprodukowania jednej partii odlewów żeliwnych w ilości ośmiu sztuk wyniósł 102 zł za sztukę, natomiast drugiej partii w ilości 12 sztuk - 105 zł. Wycena zapasu wyrobów gotowych następuje według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Spółka stosuje metodę rozchodu wyrobów FIFO. Jednostka sprzedała kontrahentowi Y 10 sztuk wyrobów w cenie 150 zł za sztukę. Kontrahent zareklamował dwie sztuki wyrobów i zwrócił je producentowi, który wystawił fakturę korygującą. Zwrócone wyroby uznane zostały za nienaprawialne i wykorzystane jako materiał do produkcji. Koszty związane z przygotowaniem wadliwych wyrobów do ponownego procesu produkcyjnego wynoszą 30 zł.

Ewidencja księgowa

1. Przyjęcie na magazyn wyprodukowanych produktów w liczbie ośmiu sztuk. Koszt rzeczywisty wyprodukowania jednej sztuki - 102 zł. Łączny koszt rzeczywisty wyniósł: 8 szt. × 102 zł = 816 zł

Wn „Wyroby na składzie” 816

- w analityce „Wyroby gotowe”

Ma „Produkcja podstawowa” 816

2. Przyjęcie na magazyn wyprodukowanych produktów w liczbie 12 sztuk. Koszt rzeczywisty wyprodukowania jednej sztuki - 105 zł. Łączny koszt rzeczywisty wyprodukowania tej partii wyrobów wyniósł: 12 szt. × 105 zł = 1260 zł

Wn „Wyroby na składzie” 1260

- w analityce „Wyroby gotowe”

Ma „Produkcja podstawowa” 1260

3. Sprzedaż - wydanie 10 sztuk produktów z magazynu według dokumentu WZ: 8 szt. × 102 zł + 2 szt. × 105 zł = 1026 zł

Wn „Koszt własny sprzedaży wyrobów” 1026

Ma „Wyroby na składzie” 1026

- w analityce „Wyroby gotowe”

 

4. Wystawienie faktury VAT dla kontrahenta Y:

• kwota netto - 1500 zł,

• VAT - 330 zł,

• wartość brutto - 1830 zł.

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 1830

Ma „VAT należny” 330

Ma „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych” 1500

5. Zwrot producentowi wadliwego towaru przez kontrahenta Y. Liczba zwróconych sztuk - dwie. Koszt wytworzenia jednej sztuki wyrobu - 105 zł. Wartość zwróconego towaru - 210 zł.

Wn „Braki” 210

Ma „Rozliczenie kosztów” 210

6. Korekta faktury VAT dla kontrahenta Y:

• kwota netto korekty -300 zł,

• kwota korekty VAT - 66 zł,

• wartość brutto korekty - 366 zł.

Wn „VAT należny” 66

Wn „Przychody ze sprzedaży wyrobów” 300

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 366

7. Koszty związane z przygotowaniem wadliwych wyrobów do ponownego procesu produkcyjnego - 30 zł:

Wn „Braki” 30

Ma „Rozliczenie kosztów” 30

8. Rozliczenie uzyskania materiału powstałego z wadliwych wyrobów:

Wn „Rozliczenie kosztów” 240

Ma „Braki” 240

- zapis równoległy

Wn „Materiały” 240

Ma „Zużycie materiałów i energii”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

3.

Spółka X produkuje odlewy żeliwne. Wycena zapasu wyrobów gotowych następuje według cen ewidencyjnych. Cena ewidencyjna jednej sztuki odlewu żeliwnego wynosi 100 zł. Przyjęto na magazyn 20 sztuk wyrobu. Koszty produkcji ogółem przyjętych wyrobów wyniosły 2076 zł (103,80 zł za sztukę).

Spółka sprzedała kontrahentowi Y 10 sztuk wyrobów w cenie 150 zł za sztukę. Kontrahent zareklamował dwie sztuki wyrobów i zwrócił je producentowi, który wystawił fakturę korygującą. Zwrócone wyroby uznane zostały za nadające się do naprawy. Koszty związane z ich naprawą wynoszą 30 zł.

Ewidencja księgowa

1. Przyjęcie na magazyn wyprodukowanych produktów w liczbie 20 sztuk. Cena ewidencyjna jednej sztuki - 100 zł:

Wn „Wyroby na składzie” 2000

- w analityce „Wyroby gotowe”

Ma „Rozliczenie produkcji” 2000

2. Przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów przyjętych na stan magazynowy: 20 szt. × 103,80 zł = 2076 zł

Wn „Rozliczenie produkcji” 2076

Ma „Produkcja podstawowa” 2076

3. Zaksięgowanie odchyleń kosztu rzeczywistego od kosztu planowanego produktów: 2076 zł - 2000 zł = 76 zł

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych” 76

Ma „Rozliczenie produkcji” 76

4. Wydanie 10 sztuk produktów z magazynu według dokumentu WZ. Cena ewidencyjna jednej sztuki - 100 zł:

Wn „Koszt własny sprzedaży wyrobów” 1000

Ma „Wyroby na składzie” 1000

- w analityce „Wyroby gotowe”

5. Zaksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na produkty sprzedane (10 sztuk). Narzut odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów: 76 zł: 2000 zł = 0,038 zł. Kwota odchyleń przypadająca na rozchodowane wyroby: 0,038 zł × 1000 zł = 38 zł

Wn „Koszt własny sprzedaży wyrobów” 38

Ma „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych” 38

6. Wystawienie faktury VAT dla kontrahenta Y:

• kwota netto - 1500 zł,

• VAT - 330 zł,

• wartość brutto - 1830 zł.

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 1830

Ma „VAT należny” 330

Ma „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych” 1500

7. Zwrot producentowi wadliwego towaru przez kontrahenta Y. Liczba zwróconych sztuk - dwie. Cena ewidencyjna za sztukę - 100 zł. Wartość zwróconego towaru - 200 zł:

Wn „Braki” 200

Ma „Rozliczenie kosztów” 200

8. Korekta odchyleń ewidencyjnych zwróconych wyrobów. Wartość odchyleń od ceny ewidencyjnej 10 sprzedanych sztuk wyrobu wynosi 38 zł. Wartość odchyleń przypadająca na zwrócone wyroby: (38 zł: 10 szt.) × 2 szt. = 7,60 zł

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych” 7,60

Ma „Rozliczenie kosztów” 7,60

9. Korekta faktury VAT dla kontrahenta Y:

• kwota netto korekty - 300 zł,

• kwota korekty VAT - 66 zł,

• wartość brutto korekty - 366 zł.

Wn „VAT należny” 66

Wn „Przychody ze sprzedaży wyrobów” 300

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 366

10. Korekta odchyleń ewidencyjnych przypadająca na wyroby przekazane do naprawy (dwie sztuki). Saldo odchyleń: 76 zł - 38 zł + 7,6 zł = 45,6 zł. Wartość zapasów na stanie: 2000 zł - 1000 zł + 200 zł = 1200 zł. Narzut odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów: 45,6 zł : 1200 zł = 0,038 zł

Kwota odchyleń przypadająca na rozchodowane wyroby: 0,038 zł × 200 zł = 7,60 zł

Wn „Braki” 7,60

Ma „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych” 7,60

11. Wydanie materiałów do naprawy:

Wn „Zużycie materiałów” 30

Ma „Materiały” 30

12. Koszty związane z naprawą wadliwych wyrobów - 30 zł:

Wn „Braki” 30

Ma „Rozliczenie kosztów” 30

13. Przyjęcie naprawionych wyrobów na skład:

a) w cenie ewidencyjnej

Wn „Wyroby na składzie” 200

- w analityce „Wyroby gotowe”

Ma „Braki” 200

b) przeksięgowanie odchyleń

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych” 37,60

Ma „Braki” 37,60

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Saldo konta odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów koryguje wartość bilansową wyrobów gotowych.

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Podstawa prawna:

art. 28 ust. 3 i 7, art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.