reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak wykazać w księgach weksel własny i weksel in blanco

Jak wykazać w księgach weksel własny i weksel in blanco

Kupiliśmy dość wartościowy środek trwały. Dostawca zgodził się na płatność za trzy miesiące, pod warunkiem że wystawimy weksel własny lub weksel własny in blanco. Weksel ma być wystawiony na trochę większą sumę niż nasze zobowiązanie z tytułu zakupu. Jakie zagrożenia mogą wyniknąć dla nas z wystawienia weksla. Jak go wykazać w księgach?

rada

 

Weksel jest bezwarunkową obietnicą zapłaty określonej w nim kwoty pieniędzy przez jego wystawcę. Dlatego wystawienie weksla oznacza powstanie zobowiązań pod rygorem prawa wekslowego. Ewidencjonuje się go na koncie „Pozostałe rozrachunki”, w analityce jako zobowiązania wekslowe. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych zarówno u jego wystawcy, jak i u remitenta. Weksel własny in blanco do momentu wystąpienia okoliczności, dla których wystawiono go jako formę zabezpieczenia, pozostaje u wystawcy jedynie w ewidencji pozabilansowej.

uzasadnienie

Weksel to papier wartościowy o dokładnie określonej przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego u podpisującego. Weksel jako wymiennik często jest wykorzystywany w obrocie gospodarczym, co oznacza, że przez jego wystawienie i wydanie można otrzymać w zamian za towar - usługę lub pieniądze. W odpowiedniej formie weksel może również służyć jako zabezpieczenie wierzytelności.

Jakie są obowiązkowe elementy weksla

Zgodnie z art. 101 prawa wekslowego weksel własny powinien zawierać:

l nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,

l przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,

l oznaczenie terminu płatności,

l oznaczenie miejsca płatności,

l nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; jeżeli remitentem ma być osoba prawna lub spółka osobowa prawa handlowego, należy podać nazwę przedsiębiorstwa lub firmę,

l oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,

l podpis wystawcy weksla; jeżeli wystawcą weksla jest osoba prawna, to podpis powinna złożyć osoba uprawniona do reprezentacji danej jednostki.

Weksel własny w księgach rachunkowych

Zgodnie z art. 101 ustawy - Prawo wekslowe weksel własny jest papierem wartościowym sporządzanym w formie określonej w tym przepisie. Zawiera pisemne, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej przez wystawcę na rzecz osoby, która weksel posiada.

W przypadku zapłaty za transakcję gospodarczą wekslem należy pamiętać, że jest to sformalizowany zapis długu podlegający prawu wekslowemu, co musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych.

Ewidencja księgowa pokrycia zobowiązania wekslem własnym

1. Kwota zobowiązania:

Wn „Rozrachunki z dostawcami”

Ma „Pozostałe rozrachunki”

2. Dyskonto (nadwyżka sumy wekslowej nad zobowiązaniem):

Wn „Koszty finansowe” lub „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Ma „Pozostałe rozrachunki”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 1

Spółka kupiła do biura 25 drukarek laserowych w cenie 13 000 zł za sztukę. Wartość zakupu wynosi 325 000 zł brutto, z odroczonym o trzy miesiące terminem płatności. Dostawca zażądał od odbiorcy wystawienia weksla na kwotę 330 000 zł. Odbiorca zgodził się na te warunki i wystawił weksel dla dostawcy.

Ewidencja w księgach rachunkowych odbiorcy - wystawcy weksla

1. Zakup drukarek:

Wn„Środki trwałe”

- w analityce „Drukarki” 325 000

Ma„Rozliczenie zakupu” 325 000

2. Otrzymanie faktury za drukarki:

Wn„Rozliczenie zakupu” 325 000

Ma„Rozrachunki z dostawcami” 325 000

3. Wystawienie weksla:

Wn„Rozrachunki z dostawcami” 325 000

Wn„Koszty finansowe” 5 000

Ma„Pozostałe rozrachunki” 330 000

4. Wykup weksla:

Wn„Pozostałe rozrachunki” 330 000

Ma„Rachunek bankowy” 330 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja wekslowa w księgach rachunkowych dostawcy

1. Sprzedaż towarów:

Wn„Rozrachunki z odbiorcami” 325 000

Ma„Przychody ze sprzedaży” 325 000

2. Otrzymanie weksla:

Wn„Inne środki pieniężne” 330 000

- w analityce „Weksel”

Ma„Przychody finansowe” 5 000

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 325 000

3. Wykup weksla przez odbiorcę - wystawcę weksla:

Wn„Rachunek bankowy” 330 000

Ma„Inne środki pieniężne” 330 000

- w analityce „Weksel”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Weksel in blanco w księgach rachunkowych

Na zabezpieczenie wierzytelności może być złożony weksel własny in blanco, tj. weksel niewypełniony w chwili wystawienia. Wierzyciel wypełni go, gdy powstanie zobowiązanie zabezpieczone wekslem, np. gdy kontrahent nie zapłaci za dostarczony towar. Jest to weksel (zwany również gwarancyjnym), któremu brak istotnych elementów określonych w art. 101 prawa wekslowego.

Weksel ten nie posiada na przykład:

l sumy wekslowej,

l terminu płatności,

l miejsca płatności.

Na wekslu własnym in blanco powinien znajdować się co najmniej podpis wystawcy złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Głównym przeznaczeniem weksla in blanco jest zabezpieczenie udzielonego kredytu przy sprzedaży na raty, kredycie bankowym oraz zabezpieczenie wierzytelności mogących powstać w przyszłości. Poza tym weksel własny in blanco musi zawierać upoważnienie dla odbiorcy, czyli kredytodawcy, do jego wypełnienia przez wpisanie na nim przede wszystkim:

l kwoty, na jaką opiewa zabezpieczona wierzytelność - jako sumy wekslowej,

l dnia wymagalności zabezpieczonej wierzytelności - jako terminu płatności weksla.

Weksel in blanco pozostaje u wystawcy w ewidencji pozabilansowej do momentu wystąpienia okoliczności, dla powstania których go wystawiono. Ewidencja pozabilansowa prowadzona jest zazwyczaj w formie rejestru zawierającego dane umożliwiające identyfikację poszczególnych wierzycieli i wydanych im weksli in blanco.

W ewidencji bilansowej zapisy wystąpią u wystawcy weksla dopiero wtedy, gdy nie ureguluje on w terminie przewidzianym umową (porozumieniem wekslowym) zobowiązania zagwarantowanego wekslem.

Przykład 2

Spółka zaciągnęła kredyt bankowy na 200 000 zł. Jako zabezpieczenia spłaty kredytu bank zażądał od spółki wystawienia weksla własnego in blanco na kwotę 250 000 zł.

Wariant 1 - kredyt zostanie spłacony

1. Zaciągnięcie kredytu bankowego zabezpieczonego wekslem własnym in blanco:

Wn„Rachunek bankowy” 200 000

Ma„Kredyty bankowe” 200 000

- ewidencja pozabilansowa

Zaksięgowanie weksla w ewidencji pozabilansowej

Ma„Zobowiązania warunkowe” 250 000

2. Spłata kredytu:

Wn„Kredyty bankowe” 200 000

Ma„Rachunek bankowy” 200 000

- ewidencja pozabilansowa

Wyksięgowanie weksla in blanco z ewidencji pozabilansowej

Wn„Zobowiązania warunkowe” 250 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wariant 2 - kredyt nie zostanie spłacony

1. Zaciągnięcie kredytu bankowego zabezpieczonego wekslem własnym in blanco:

Wn„Rachunek bankowy” 200 000

Ma„Kredyty bankowe” 200 000

- ewidencja pozabilansowa

Zaksięgowanie weksla w ewidencji pozabilansowej

Ma„Zobowiązania warunkowe” 250 000

2. Opóźnienie płatności - zawiadomienie o rozpoczęciu procesu egzekucyjnego weksla:

Wn„Koszty finansowe” 250 000

Ma„Pozostałe rozrachunki” 250 000

- ewidencja pozabilansowa

Wyksięgowanie weksla in blanco z ewidencji pozabilansowej

Wn„Zobowiązania warunkowe” 250 000

3. Wyegzekwowanie płatności przez bank:

Wn„Pozostałe rozrachunki” 250 000

Ma„Rachunek bankowy” 250 000

4. Wyksięgowanie kredytu bankowego:

Wn„Kredyt bankowy” 200 000

Ma„Przychody finansowe” 200 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

art. 101 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe - Dz.U. Nr 37, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 37, poz. 501

art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Justyna Grywińska

księgowa z licencją MF, doradca podatkowy, właścicielka biura księgowego

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Foreign Personnel Service

Agencja rekrutacji i zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama