| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Księgi rachunkowe likwidowanej spółdzielni

Księgi rachunkowe likwidowanej spółdzielni

Ogłaszając postawienie spółdzielni w stan likwidacji, należy pamiętać o szczególnych wymaganiach, jakie stawia ustawa o rachunkowości (dalej u.o.r.).Przede wszystkim na dzień poprzedzający datę postawienia spółdzielni w stan likwidacji należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową). Zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości należy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego rodzi obowiązek złożenia deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Często bywa tak, że dzień bilansowy nie pokrywa się z datą kończącą ustalony rok podatkowy, dlatego też w jednym roku mogą zdarzyć się dwa lata podatkowe i za każde z nich powinno być złożone zeznanie podatkowe w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym. Jeśli postępowanie likwidacyjne nie zostanie zakończone na ostatni dzień roku obrotowego, to na ten dzień również należy zamknąć księgi, a następnie otworzyć je na początek następnego roku obrotowego.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych zawsze powoduje obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Za datę postawienia spółdzielni w stan likwidacji przyjmuje się datę wskazaną w zgodnych uchwałach dwóch następujących po sobie w odstępie co najmniej dwóch tygodni walnych zgromadzeń. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa powyżej, należy sporządzić przy założeniu, że spółdzielnia nie będzie kontynuowała działalności, co z kolei wiąże się z inwentaryzacją aktywów i pasywów oraz z wyceną składników majątku według zasad określonych w art. 29 u.o.r. Zgodnie z jego treścią wycena aktywów następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych jednak od ich cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Należy również utworzyć rezerwę na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności, np. rezerwę na odprawy dla zwalnianych pracowników. Z kolei na dzień rozpoczęcia likwidacji spółdzielni - zgodnie z art.12 u.o.r. - należy dokonać otwarcia ksiąg rachunkowych likwidowanej spółdzielni w terminie 15 dni od tej daty.

Na ten dzień powinien być sporządzony bilans otwarcia, w którym składniki aktywów przyjmuje się w ich wartości zbywczej, a wszystkie fundusze własne: udziałowy, zasobowy, z aktualizacji wyceny środków trwałych łączy się w jeden fundusz podstawowy likwidowanej spółdzielni. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje do zaprzestania amortyzowania środków trwałych, które nie są używane na skutek zaniechania działalności, w której były użytkowane, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano działalności. Na fundusz likwidacyjny odnosi się bezpośrednio wynik finansowy, który w okresie likwidacji kształtują koszty i przychody operacyjne, co ma oczywisty związek z upłynnianiem majątku. Na dzień zakończenia likwidacji sporządza się również sprawozdanie finansowe. W tym ostatnim sprawozdaniu, kiedy zostaną spłacone wszystkie zobowiązania i upłynniony majątek spółdzielni, powinny być wykazane wartości zerowe. Zakończenie likwidacji rodzi również inne obowiązki np. zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym celu należy złożyć druk VAT-Z, który stanowi podstawę do wykreślenia spółdzielni z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług.

Kolejnym obowiązkiem jest zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 w celu wykreślenia z ewidencji podatników i płatników. Inny jeszcze obowiązek nakłada na spółdzielnię art. 76 ust. 1 pkt 2 u.o.r. Zgodnie z jego zapisem należy poinformować właściwy sąd oraz urząd skarbowy o miejscu przechowywania zbiorów dokumentów zlikwidowanej spółdzielni. Zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż w ostatnim dniu istnienia osoby prawnej.

ALICJA ŁAGOWSKA

główna księgowa

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »