Kategorie

Kontrola nad majątkiem jednostki sektora finansów publicznych przeprowadzana przy okazji inwentaryzacji

Magdalena Rypińska
inforCMS
Inwentaryzacja jest podstawową formą kontroli nad majątkiem w każdej jednostce gospodarczej, jednak w niektórych jednostkach sektora finansów publicznych ze względu na to, że gospodarują majątkiem pochodzącym ze środków publicznych, wprowadzono dodatkowe procedury dotyczące tego majątku.

MAGDALENA RYPIŃSKA

Dotyczą one mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa (czyli głównie procedury te stosowane będą w państwowych jednostkach i zakładach budżetowych, a także gospodarstwach pomocniczych).

Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Dodatkowe obowiązki w zakresie kontroli mienia, które można wykonywać przy okazji inwentaryzacji, nakłada na kierowników jednostek rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.

Reklama

Wskazane tam procedury mają zapewnić wykorzystywanie składników majątku przez jednostki sektora budżetowego w sposób oszczędny i racjonalny oraz utrzymać majątek ten w stanie niepogorszonym, a także zapewnić nad nim właściwy nadzór.

Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia, jednostka sektora finansów publicznych powinna na bieżąco analizować stan majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku jednostki, który oceny stanu majątku może dokonywać w toku bieżącej działalności jednostki lub podczas inwentaryzacji. Taką możliwość wskazano wprost w rozporządzeniu i jest to bardzo trafne, często wybierane przez jednostki rozwiązanie, ponieważ w trakcie inwentaryzacji składników rzeczowych majątku, która odbywa się w drodze spisu z natury, konieczne jest obejrzenie, policzenie, zważenie i zmierzenie danego składnika majątku, można więc przy okazji ocenić jego stan i przydatność w działalności jednostki.

Jeżeli kierownik stwierdzi, że w jednostce występuje majątek, który nie jest wykorzystywany bądź jest w złym stanie technicznym, powołuje komisję do oceny przydatności tego majątku do dalszego użytkowania albo do zakwalifikowania go do kategorii majątku zbędnego lub zużytego. Komisja taka powinna się składać z co najmniej trzech pracowników jednostki.

Przykład zarządzenia kierownika jednostki powołującego komisję

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Komisja dokonuje oceny składników majątku ruchomego i sporządza z niej protokół zawierający wykaz zużytych i zbędnych składników mienia ruchomego oraz propozycję co do sposobu zagospodarowania tego mienia.

Przykład protokołu z przeprowadzonego przeglądu mienia

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rada Ministrów szczegółowo określiła, jaki majątek może być uznany za zbędny, a jaki za zużyty.

I tak, za zbędne składniki majątku uznaje się takie, które posiadają jedną z trzech wymienionych cech:

• nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki,

• nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna,

• nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.

Natomiast za zużyte można uznać takie składniki majątku ruchomego, które:

• posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna,

• zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia,

• całkowicie utraciły wartość użytkową,

• są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

Podstawą uznania danego składnika majątku ruchomego za zużyty jest spełnianie przez niego jednego z wymienionych czterech warunków.

Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny. Zużyte składniki majątku, które nie zostaną zagospodarowane w żaden z powyższych sposobów, mogą być zlikwidowane.

ZAPAMIĘTAJ!

Mimo powołania komisji ostateczna decyzja o uznaniu danego majątku za zbędny lub zużyty oraz o sposobie jego zagospodarowania należy do kierownika jednostki.

Reklama

Przed wybraniem jednego ze sposobów zagospodarowania majątku kierownik musi też określić wartość rynkową poszczególnych jego składników. Jest to wartość określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. W praktyce problemem w tym zakresie jest sprzęt, który wyszedł już z użycia i nie występuje w obrocie. Właściwym rozwiązaniem jest tutaj wycenienie takiego majątku w wartości surowców wtórnych, jakie można z niego odzyskać (np. na poziomie ceny złomu).

Oprócz tego jednostka ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej, a w przypadku gdy takiej strony nie posiada - na stronie organu nadzorującego, wykaz mienia zużytego i wykaz mienia zbędnego.

Przykład ogłoszenia

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Szczególną uwagę należy zwrócić na mienie zbędne lub zużyte, którego wartość jednostkowa przekracza 6 tysięcy euro (wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu jej określenia). Takie składniki majątku mogą być przedmiotem darowizny dopiero wtedy, kiedy ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. Natomiast sprzedaży tego majątku można dokonać po uzyskaniu zgody organu, który utworzył zakład budżetowy, lub kierownika jednostki budżetowej, która utworzyła gospodarstwo pomocnicze. Taka pisemna zgoda wymagana jest również w przypadku podjęcia decyzji o zniszczeniu takiego mienia.

Sposoby zagospodarowania mienia zbędnego i zużytego

Pierwszym wymienionym w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym sposobem na zagospodarowanie mienia zbędnego i zużytego jest jego sprzedaż. Dokonuje się jej w trybie przetargu, aukcji albo publicznego zaproszenia do rokowań. Rozporządzenie to zawiera szczegółowe regulacje dotyczące czynności związanych z przeprowadzeniem takiej sprzedaży.

Kolejne sposoby zagospodarowania mienia dotyczą nieodpłatnego przekazania i darowizny. Wydaje się to podobne, jednak rozporządzenie wyraźnie odróżnia jedną formę od drugiej, przede wszystkim poprzez określenie czasu (darowizna jest zawsze na czas nieokreślony, natomiast nieodpłatne przekazanie może być na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu).

ZAPAMIĘTAJ!

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na rzecz innej jednostki z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

Natomiast darowizny można dokonać tylko na rzecz jednostek wymienionych w tym rozporządzeniu, czyli:

• zakładom opieki zdrowotnej,

• jednostkom organizacyjnym opieki społecznej,

• szkołom i placówkom oświatowym,

• szkołom wyższym,

• instytucjom kultury,

• instytucjom filmowym,

• klubom sportowym,

• stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym,

• Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu,

• osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną,

• jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe,

jeżeli darowany majątek może być przez te podmioty wykorzystany w realizacji ich statutowych zadań.

Zarówno darowizna, jak i nieodpłatne przekazanie, następuje na pisemny wniosek zainteresowanego otrzymaniem mienia, złożony do kierownika jednostki. Kierownik rozpatruje wniosek w terminie do 60 dni od daty wpływu.

Szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać taki wniosek, wymienione są w § 38 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym. Oprócz oczywistych informacji, takich jak np. nazwa, adres i siedziba wnioskodawcy lub określenie mienia, o który występuje wnioskodawca, do wniosku musi on załączyć odpis statutu.

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Odbiór składnika majątku następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub darowano majątek.

Szczególnym sposobem zagospodarowania majątku zużytego jest jego likwidacja. Dokonuje się jej w drodze sprzedaży na surowce wtórne lub przez zniszczenie, jeżeli sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub byłaby bezzasadna.

Likwidacji poprzez zniszczenie dokonuje powołana przez kierownika komisja likwidacyjna składająca się z co najmniej 3 pracowników jednostki. Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół zawierający datę zniszczenia, nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego, przyczynę zniszczenia oraz podpisy komisji.

Wzór protokołu z likwidacji przez zniszczenie

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli zużyte składniki majątku ruchomego stanowią odpady w rozumieniu przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, są one unieszkodliwiane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (wskazani w ustawie - Prawo atomowe lub posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności). Unieszkodliwienie jest przeprowadzane w obecności pracownika jednostki, którego wyznacza kierownik.

Wzór protokołu likwidacji przez unieszkodliwienie

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym szczegółowo określiło i ujednoliciło zasady postępowania z majątkiem w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych. Rozwiało wątpliwości co do zasad likwidacji zużytego majątku. Nie ma potrzeby gromadzenia oświadczeń czy ekspertyz o nieprzydatności bądź bezzasadności naprawy danego mienia, wystarczy decyzja kierownika jednostki podjęta na podstawie opinii komisji.

Należy także zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia mogą również pomóc wielu jednostkom pozyskać mienie, na którego zakup nie mają środków.

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.