REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrola nad majątkiem jednostki sektora finansów publicznych przeprowadzana przy okazji inwentaryzacji

Magdalena Rypińska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Inwentaryzacja jest podstawową formą kontroli nad majątkiem w każdej jednostce gospodarczej, jednak w niektórych jednostkach sektora finansów publicznych ze względu na to, że gospodarują majątkiem pochodzącym ze środków publicznych, wprowadzono dodatkowe procedury dotyczące tego majątku.

MAGDALENA RYPIŃSKA

REKLAMA

Autopromocja

Dotyczą one mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa (czyli głównie procedury te stosowane będą w państwowych jednostkach i zakładach budżetowych, a także gospodarstwach pomocniczych).

Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Dodatkowe obowiązki w zakresie kontroli mienia, które można wykonywać przy okazji inwentaryzacji, nakłada na kierowników jednostek rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.

Wskazane tam procedury mają zapewnić wykorzystywanie składników majątku przez jednostki sektora budżetowego w sposób oszczędny i racjonalny oraz utrzymać majątek ten w stanie niepogorszonym, a także zapewnić nad nim właściwy nadzór.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia, jednostka sektora finansów publicznych powinna na bieżąco analizować stan majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku jednostki, który oceny stanu majątku może dokonywać w toku bieżącej działalności jednostki lub podczas inwentaryzacji. Taką możliwość wskazano wprost w rozporządzeniu i jest to bardzo trafne, często wybierane przez jednostki rozwiązanie, ponieważ w trakcie inwentaryzacji składników rzeczowych majątku, która odbywa się w drodze spisu z natury, konieczne jest obejrzenie, policzenie, zważenie i zmierzenie danego składnika majątku, można więc przy okazji ocenić jego stan i przydatność w działalności jednostki.

Jeżeli kierownik stwierdzi, że w jednostce występuje majątek, który nie jest wykorzystywany bądź jest w złym stanie technicznym, powołuje komisję do oceny przydatności tego majątku do dalszego użytkowania albo do zakwalifikowania go do kategorii majątku zbędnego lub zużytego. Komisja taka powinna się składać z co najmniej trzech pracowników jednostki.

Przykład zarządzenia kierownika jednostki powołującego komisję

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Komisja dokonuje oceny składników majątku ruchomego i sporządza z niej protokół zawierający wykaz zużytych i zbędnych składników mienia ruchomego oraz propozycję co do sposobu zagospodarowania tego mienia.

Przykład protokołu z przeprowadzonego przeglądu mienia

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rada Ministrów szczegółowo określiła, jaki majątek może być uznany za zbędny, a jaki za zużyty.

I tak, za zbędne składniki majątku uznaje się takie, które posiadają jedną z trzech wymienionych cech:

• nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki,

• nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna,

• nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.

Natomiast za zużyte można uznać takie składniki majątku ruchomego, które:

• posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna,

• zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia,

• całkowicie utraciły wartość użytkową,

• są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

Podstawą uznania danego składnika majątku ruchomego za zużyty jest spełnianie przez niego jednego z wymienionych czterech warunków.

Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny. Zużyte składniki majątku, które nie zostaną zagospodarowane w żaden z powyższych sposobów, mogą być zlikwidowane.

ZAPAMIĘTAJ!

Mimo powołania komisji ostateczna decyzja o uznaniu danego majątku za zbędny lub zużyty oraz o sposobie jego zagospodarowania należy do kierownika jednostki.

REKLAMA

Przed wybraniem jednego ze sposobów zagospodarowania majątku kierownik musi też określić wartość rynkową poszczególnych jego składników. Jest to wartość określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. W praktyce problemem w tym zakresie jest sprzęt, który wyszedł już z użycia i nie występuje w obrocie. Właściwym rozwiązaniem jest tutaj wycenienie takiego majątku w wartości surowców wtórnych, jakie można z niego odzyskać (np. na poziomie ceny złomu).

Oprócz tego jednostka ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej, a w przypadku gdy takiej strony nie posiada - na stronie organu nadzorującego, wykaz mienia zużytego i wykaz mienia zbędnego.

Przykład ogłoszenia

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Szczególną uwagę należy zwrócić na mienie zbędne lub zużyte, którego wartość jednostkowa przekracza 6 tysięcy euro (wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu jej określenia). Takie składniki majątku mogą być przedmiotem darowizny dopiero wtedy, kiedy ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. Natomiast sprzedaży tego majątku można dokonać po uzyskaniu zgody organu, który utworzył zakład budżetowy, lub kierownika jednostki budżetowej, która utworzyła gospodarstwo pomocnicze. Taka pisemna zgoda wymagana jest również w przypadku podjęcia decyzji o zniszczeniu takiego mienia.

Sposoby zagospodarowania mienia zbędnego i zużytego

Pierwszym wymienionym w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym sposobem na zagospodarowanie mienia zbędnego i zużytego jest jego sprzedaż. Dokonuje się jej w trybie przetargu, aukcji albo publicznego zaproszenia do rokowań. Rozporządzenie to zawiera szczegółowe regulacje dotyczące czynności związanych z przeprowadzeniem takiej sprzedaży.

Kolejne sposoby zagospodarowania mienia dotyczą nieodpłatnego przekazania i darowizny. Wydaje się to podobne, jednak rozporządzenie wyraźnie odróżnia jedną formę od drugiej, przede wszystkim poprzez określenie czasu (darowizna jest zawsze na czas nieokreślony, natomiast nieodpłatne przekazanie może być na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu).

ZAPAMIĘTAJ!

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na rzecz innej jednostki z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

Natomiast darowizny można dokonać tylko na rzecz jednostek wymienionych w tym rozporządzeniu, czyli:

• zakładom opieki zdrowotnej,

• jednostkom organizacyjnym opieki społecznej,

• szkołom i placówkom oświatowym,

• szkołom wyższym,

• instytucjom kultury,

• instytucjom filmowym,

• klubom sportowym,

• stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym,

• Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu,

• osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną,

• jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe,

jeżeli darowany majątek może być przez te podmioty wykorzystany w realizacji ich statutowych zadań.

Zarówno darowizna, jak i nieodpłatne przekazanie, następuje na pisemny wniosek zainteresowanego otrzymaniem mienia, złożony do kierownika jednostki. Kierownik rozpatruje wniosek w terminie do 60 dni od daty wpływu.

Szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać taki wniosek, wymienione są w § 38 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym. Oprócz oczywistych informacji, takich jak np. nazwa, adres i siedziba wnioskodawcy lub określenie mienia, o który występuje wnioskodawca, do wniosku musi on załączyć odpis statutu.

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Odbiór składnika majątku następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub darowano majątek.

Szczególnym sposobem zagospodarowania majątku zużytego jest jego likwidacja. Dokonuje się jej w drodze sprzedaży na surowce wtórne lub przez zniszczenie, jeżeli sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub byłaby bezzasadna.

Likwidacji poprzez zniszczenie dokonuje powołana przez kierownika komisja likwidacyjna składająca się z co najmniej 3 pracowników jednostki. Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół zawierający datę zniszczenia, nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego, przyczynę zniszczenia oraz podpisy komisji.

Wzór protokołu z likwidacji przez zniszczenie

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli zużyte składniki majątku ruchomego stanowią odpady w rozumieniu przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, są one unieszkodliwiane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (wskazani w ustawie - Prawo atomowe lub posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności). Unieszkodliwienie jest przeprowadzane w obecności pracownika jednostki, którego wyznacza kierownik.

Wzór protokołu likwidacji przez unieszkodliwienie

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym szczegółowo określiło i ujednoliciło zasady postępowania z majątkiem w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych. Rozwiało wątpliwości co do zasad likwidacji zużytego majątku. Nie ma potrzeby gromadzenia oświadczeń czy ekspertyz o nieprzydatności bądź bezzasadności naprawy danego mienia, wystarczy decyzja kierownika jednostki podjęta na podstawie opinii komisji.

Należy także zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia mogą również pomóc wielu jednostkom pozyskać mienie, na którego zakup nie mają środków.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

REKLAMA

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA