REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy nowela do ustawy o rachunkowości spowoduje likwidację ZEAS-ów?

Wojciech Lachiewicz
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Czy w związku ze zmianami przepisów ustawy o rachunkowości, a w szczególności art. 11, po 31 grudnia 2008 r. dalej będzie możliwe prowadzenie obsługi finansowej szkół i przedszkoli lub placówek oświatowych w formie zespołu ekonomiczno-administracyjnego będącego samorządową jednostką budżetową?

Wprowadzone nowelą z 18 marca 2008 r. zmiany do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) nie znoszą szczególnych zasad obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych dopuszczonych przepisem art. 5 ust. 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), który mówi że: W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Autopromocja

Natomiast przepis art. 11 uor, w jego nowym brzmieniu, wyłącza możliwość, aby jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek prowadziły księgi rachunkowe w formie tradycyjnej (papierowej) poza siedzibą szkoły (placówki). Przy czym przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera można dokonywać wpisów spoza siedziby szkoły lub placówki, na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 w związku z nowym art. 11 ust. 3 uor. W konsekwencji tego księgi rachunkowe szkoły lub placówki może w formie komputerowej ze swojej siedziby prowadzić zespół ekonomiczno-administracyjny, pod warunkiem dochowania standardów z art. 13 ust. 2-6 uor i wymagań z art. 44 i 45 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp).

POZNAJ PRZEPISY ART. 11 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, KTÓRY OD 1 STYCZNIA 2009 R. OTRZYMA BRZMIENIE:

Art. 11. 1. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki.

2. Jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe w siedzibie jednostki albo oddziałów (zakładów).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki albo oddziału (zakładu), w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4. W przypadku nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w siedzibie jednostki albo oddziału (zakładu) kierownik jednostki obowiązany jest:

1) powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki albo oddziału (zakładu),

2) zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki albo oddziału (zakładu).

Uwaga: Zasady oraz wymagania kwalifikacyjne związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych określają nowe przepisy art. 76a-76i uor.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej szkół i placówek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Szkoły, przedszkola i placówki prowadzone przez samorządy lub ministrów działają w formie jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych. Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej szkół i placówek zaliczanych do sektora finansów publicznych reguluje uofp. Natomiast w przypadku ewidencjonowania procesów gospodarki finansowej i procesów gospodarki majątkiem działają przepisy uor wraz ze szczegółowymi zasadami rachunkowości budżetowej z uofp i rozporządzeń wykonawczych.

W sektorze finansów publicznych za gospodarkę finansową jednostki (a zatem również za finanse szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej z art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) odpowiada kierownik jednostki lub upoważniony przez niego pracownik. Natomiast samo prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych norma z art. 45 uofp wiąże z funkcjami głównego księgowego jako pracownika jednostki spełniającego określone w prawie wymagania zawodowe.

Głównemu księgowemu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność z zakresu:

• prowadzenia rachunkowości jednostki,

Autopromocja

• wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

• dokonywania wstępnej kontroli operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym jednostki,

• dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów będących podstawą operacji gospodarczych i finansowych.

Odstępstwem od wymienionych założeń organizacji gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych są rozwiązania dopuszczone przepisem art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty.

Zapamiętaj!

Każdy organ prowadzący szkołę lub placówkę (niezależnie czy należy ona, czy nie należy do sektora finansów publicznych) ma obowiązek zapewnienia jej obsługi organizacyjnej, administracyjnej, a także obsługi finansowej (art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty).

Formy obsługi finansowej szkół

Szczególną formą realizacji wymienionych obowiązków jest powierzenie czynności obsługi w gestię innej jednostki z jednostek prowadzonych przez ten organ (w tym szkole lub placówce) albo w gestię specjalnie tworzonej w tym celu jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej. W przypadku szkoły lub placówki będącej jednostką lub zakładem budżetowym posłużenie się wymienionymi rozwiązaniami tak rozumianej „zewnętrznej” obsługi finansowej wymaga dodatkowych decyzji organu. Jego rzeczą jest precyzyjnie rozgraniczyć uprawnienia i obowiązki właściwe gospodarce finansowej (w tym rachunkowości) pozostające w gestii dyrektora szkoły lub placówki od uprawnień i obowiązków przejmowanych przez jednostkę obsługującą z art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty.

 

W dotychczasowej praktyce oświatowej zastosowanie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty zazwyczaj prowadziło do rozwiązań, w ramach których jednostka obsługująca wykonywała za szkołę lub placówkę w zasadzie całość spraw z zakresu jej rachunkowości. Dyrektorom pozostawiano wówczas realizację obowiązków z zakresu inwentaryzacji majątku i ostateczne zatwierdzanie wyników inwentaryzacji przed ich wpisem do ksiąg rachunkowych. Poza tym dyrektorowi pozostawiano funkcje dysponenta finansowego środków szkoły lub placówki. Zmiany wprowadzone do art. 11 uor powodować będą utrudnienia w stosowaniu dotychczasowych rozwiązań, w ramach których księgi finansowe szkoły lub placówki jednostka obsługująca prowadziła w swojej siedzibie. Dotyczy to ksiąg rachunkowych prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej), które będzie musiało odbywać się w danej szkole lub placówce oświatowej i tam również będzie miejsce przechowywania ksiąg.

Niewątpliwie żadne z dwóch rozwiązań przewidzianych w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty nie jest samo przez się wyjątkiem od zasady prowadzenia ksiąg szkoły na miejscu, czyli „w szkole”. Należy natomiast zwrócić uwagę na istotny wyjątek od zasady prowadzenia ksiąg „na miejscu”, który ma źródło w przepisach art. 13 ust. 2 i 3 w związku z nowym art. 11 ust. 3 uor. Powołane zapisy nadal dopuszczają możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych „poza siedzibą” szkoły lub placówki, pod warunkiem że będzie się to dokonywało przy użyciu komputera.

Oprócz rozwiązań z zakresu księgowości komputerowej, dodatkowym wyjątkiem od zasady, że księgi prowadzi się w siedzibie, jest jeszcze powierzenie prowadzenia ksiąg podmiotowi zajmującemu się tzw. „usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych”. Należy zaznaczyć, że normy prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych wykluczają dopuszczalność powierzania czynności kierownika z art. 44 uofp, albo czynności głównego księgowego z art. 45 uofp na rzecz podmiotów świadczących usługi z art. 76a uor. Oczywiste przy tym pozostaje, że realizacja przez organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową jego obowiązków z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w drodze powierzenia prowadzenia obsługi finansowej (w tym rachunkowości) na rzecz innej jednostki podległej, w tym na rzecz specjalnie tworzonego „zespołu”, nie powoduje, że działalność takiej jednostki zaliczałaby się do „działalności gospodarczej z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych” zgodnie z art. 76 i nast. uor.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych „na miejscu”

Po 31 grudnia 2008 r. na skutek wejścia w życie nowego art. 11 uor, dalsze posługiwanie się rozwiązaniami z art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty (w tej części, w jakiej obejmują rachunkowość obsługiwanej szkoły lub placówki) powinno uwzględniać zasadę prowadzenia i przechowywania ksiąg w siedzibie szkoły lub placówki.

Zapamiętaj!

Zmiana zapisu art. 11 ust. 3 uor definitywnie wyłącza dopuszczalność dalszego prowadzenia ksiąg rachunkowych szkoły (placówki) w formie papierowej, jeśli dokonywałoby się to przez zespół ekonomiczno-administracyjny szkół poza siedzibą szkoły lub placówki.

Natomiast komputerowe prowadzenie ksiąg szkół i placówek można nadal wykonywać w jednostce obsługującej (w tym w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół) z dochowaniem standardów z art. 13 ust. 2-6 uor. Księgi tak prowadzone stanowią zasoby informacyjne rachunkowości zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych lub wyodrębnionych ich części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania. Dlatego wpisu do ksiąg rachunkowych prowadzonych w formie elektronicznej osoba uprawniona może dokonywać z dowolnego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ksiąg szkół i placówek, jako zbiorów danych prowadzonych z użyciem komputera, wpis może być dokonany w siedzibie szkoły (placówki), ale i tak samo w jednostce obsługi finansowej, np. w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół lub innej jednostce podległej organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

Zapamiętaj!

Kwestie formalne właściwe dla komputerowo prowadzonych ksiąg i dokonywania w nich wpisów powinny regulować wewnętrzne ustalenia zasad (polityki) rachunkowości szkoły lub placówki oświatowej (art. 10 uor).

Natomiast osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg i dokonywanie wpisów powinien wskazywać kierownik jednostki obsługującej szkołę lub placówkę. Kierownik powierza zazwyczaj takiej osobie wykonywanie określonych funkcji głównego księgowego obsługiwanej szkoły lub placówki, w tym uprawnienia i obowiązki z zakresu wstępnej kontroli każdego dokumentu dotyczącego operacji gospodarczej i finansowej szkoły lub placówki.

Zapamiętaj!

Po dokonaniu wpisu do ksiąg szkoły lub placówki, dowody stanowiące podstawę wpisów można przechowywać w siedzibie jednostki obsługującej.

Ze względu na nowe brzmienie art. 11 ust. 3 uor i treść art. 13 ust. 2-6 uor zasadne jest przyjęcie rozwiązania, w którym do komputerowo prowadzonych ksiąg szkoły lub placówki, poza kierownikiem i pracownikiem jednostki obsługującej (np. zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół), powinien mieć również dostęp dyrektor szkoły (placówki) „w siedzibie”, zarówno na potrzeby wykonywanej funkcji dyrektora i dysponenta finansowego, jak i na potrzeby ewentualnych kontroli zewnętrznych (z art. 11 ust. 4 pkt 2 uor). Po zamknięciu roku obrotowego (budżetowego) w szkole lub placówce powinny pozostawać wydruki z ksiąg rachunkowych bądź równoważne z wydrukiem zapisy na komputerowym nośniku danych (art. 13 ust. 6 uor).

Podsumowanie

W konsekwencji przyjęcia powyższych poglądów należałoby uznać, że omawiane tutaj sposoby organizacji obsługi finansowej szkół i placówek („poza ich siedzibą”), jeśli rozwiązania z art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty uznawać za obejmujące rachunkowość, są unormowaniem szczególnym i niezależnym od zasad „usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych” z art. 76a-76i uor. Na tyle, na ile tak widziany przepis art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, wraz z wynikającą z niego szczególną obsługą rachunkowości szkół i placówek, nie utraci mocy z dniem 1 stycznia 2009 r., jednak zmiana art. 11 uor spowoduje problemy wszędzie tam, gdzie księgi rachunkowe szkół i placówek prowadzone są metodą tradycyjną (papierową). Zmiany w uor nie powinny być powodem utrudnień w tych jednostkach obsługujących, które księgi szkół i placówek prowadzą z użyciem komputera i z dochowaniem standardów z art. 13 ust. 2-6 uor.

Podstawy prawne

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA