Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja księgowa inwestycji krótko- i długoterminowych

Gyöngyvér Takáts
inforCMS
Dla organizacji non profit inwestycje mogą stanowić znaczący element zarządzania płynnością. Wpływy środków pieniężnych w większości przypadków nie są związane z wydatkami. Dlatego w przypadku ewentualnych dużych nadwyżek środków pieniężnych warto się zastanowić nad ich krótko- lub długookresowym zainwestowaniem.

Do inwestycji zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Takie sformułowanie oznacza, że jednostki mogą wykazać w inwestycjach tylko te aktywa, które zostały nabyte przez jednostkę. Nie mogą być zaliczone do inwestycji aktywa, które jednostka wyprodukowała we własnym zakresie lub które po pewnym czasie nie będą przeznaczone na potrzeby własne, lecz np. na najem.

Projekt ustawy z 17 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o rachunkowości przewiduje zmianę tej definicji. Jeżeli znowelizowana ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2008 r., to w inwestycjach będzie można wykazać wszystkie te aktywa, które jednostka posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości lub innych pożytków. Skutki tych zmian pojawią się w księgach przede wszystkim tych jednostek, które ze względu na sformułowanie obecnej definicji wykazały nieruchomości inwestycyjne w środkach trwałych.

W zakresie inwestycji mogą mieć zastosowanie dwa akty prawne:

• ustawa o rachunkowości lub

• rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Jednostki, których sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, mogą nie stosować przepisów rozporządzenia.

Inwestycje według ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości dzieli inwestycje na dwie kategorie:

• inwestycje długoterminowe,

• inwestycje krótkoterminowe.

Do inwestycji długoterminowych zalicza się:

• nieruchomości,

• wartości niematerialne i prawne oraz

• aktywa finansowe płatne i wymagalne powyżej 12 miesięcy.

Inwestycje długoterminowe wykazuje się w pozycji A.IV - Inwestycje długoterminowe bilansu.

Wycena inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia.

Warto zapamiętać!

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Do wyceny inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne po ujęciu początkowym jednostka może stosować jedną z wybranych, przewidywanych ustawą, metod: według tzw. kosztu historycznego lub według wartości godziwej. Wybraną metodę wyceny inwestycji długoterminowych należy opisać w zasadach (polityce) rachunkowości. Za wybór stosowanej metody wyceny odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Według metody tzw. kosztu historycznego inwestycje i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych, tj. jak nieruchomości zakwalifikowane do środków trwałych lub wartości niematerialne i prawne niestanowiące inwestycji. Oznacza to, że od wartości początkowej tych inwestycji dokonuje się odpowiednio odpisów amortyzacyjnych przez cały okres ich wykorzystania.

Jeżeli jednostka do wyceny tych inwestycji wybiera wycenę według wartości godziwej lub inaczej określonej wartości rynkowej, nie będzie dokonywała planowanych odpisów amortyzacyjnych. Na koniec okresu obrachunkowego, co najmniej raz na koniec roku, musi ona wyceniać posiadane inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według odpowiedniej wartości godziwej. Wartością tą może być cena rynkowa lub, jeżeli dla danego aktywa nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określona wartość godziwa. Ze względu na charakter nieruchomości ustalenie wartości godziwej nie powinno sprawiać żadnego problemu. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych wartością godziwą (w szczególności że są to nabyte wartości niematerialne i prawne) powinna być cena tej samej lub podobnej wartości niematerialnej lub prawnej.

W przypadku stosowania wyceny według wartości godziwej pojawia się pytanie, jak rozliczyć np. ewentualny wzrost wartości tych inwestycji. Artykuł 28 ust. 1 pkt 1a mówi, że inwestycje te powinny być wycenione według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej. Dopiero w punkcie 3 dotyczącym udziałów w innych jednostkach ustawa wymaga, by w przypadku przeszacowania tych aktywów różnicę w wycenie wykazać w kapitale z aktualizacji wyceny. Istnieje wiele sposobów rozwiązania tej kwestii.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości likwiduje ten problem, określając, że do pozostałych kosztów i przychodów zalicza się koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją tych inwestycji.

Aktywa finansowe (udziały, akcje, inne papiery wartościowe) na dzień bilansowy wycenia się według kosztu historycznego, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości lub wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości rynkowej, a różnice przenosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Wycena inwestycji krótkoterminowych

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:

• według ceny (wartości) rynkowej (lub inaczej określonej wartości godziwej) albo

• zgodnie z zasadą ostrożniej wyceny według ceny nabycia lub wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Ustawa o rachunkowości proponuje dwa zupełnie odmienne modele wyceny w zakresie inwestycji krótkoterminowych.

W obu przypadkach mamy do czynienia z wartością godziwą (rynkową).

Jeżeli jednak jednostka stosuje model drugi, tj. według zasady ostrożnej wyceny, to wartość bilansową inwestycji krótkoterminowych można zmienić tylko w dół, nie wykazując wzrostu ich wartości.

Inwestycje według rozporządzenia Ministra Finansów

Przepisy rozporządzenia MF odnoszą się do aktywów finansowych zaliczonych do instrumentów finansowych. Z tego wynika, że inwestycje w nieruchomości oraz w wartościach niematerialnych i prawnych nie podlegają jego regulacjom.

W rozporządzeniu MF aktywa finansowe zaliczone do instrumentów finansowych kwalifikuje się do czterech kategorii:

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

• pożyczki i należności,

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Klasyfikacja ta jest zupełnie inna niż ta stosowana w ustawie o rachunkowości. Rozporządzenie MF prawie w całości odpowiada przepisom MSR nr 39 - Instrumenty finansowe i ich wycena.

Aktywa finansowe, do których stosuje się przepisy rozporządzenia MF, w księgach rachunkowych ujmuje się według ceny nabycia. Według zasad ogólnych aktywa te wycenia się w wartości godziwej, z pewnymi wyjątkami.

Nie wycenia się w wartości godziwej:

• pożyczek udzielonych, należności własnych,

• inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności,

• inwestycji, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Pożyczki udzielone i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Ta metoda wyceny w obecnej wersji ustawy o rachunkowości nie figuruje. Wprowadza ją dopiero nowelizacja ustawy. W skorygowanej cenie nabycia będzie można wycenić te same aktywa i pasywa, które obecnie - zgodnie z rozporządzeniem - wycenia się według tej metody.

Warto zapamiętać!

Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.

Reasumując:

• Do inwestycji można stosować przepisy ustawy o rachunkowości lub rozporządzenia MF w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

• Inwestycje wycenia się według metody kosztu historycznego lub w wartości godziwej.

• Projektowana nowelizacja ustawy o rachunkowości precyzuje pewne nieścisłości w zakresie regulacji dotyczących inwestycji.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych - Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.