REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja księgowa inwestycji krótko- i długoterminowych

Gyöngyvér Takáts
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Dla organizacji non profit inwestycje mogą stanowić znaczący element zarządzania płynnością. Wpływy środków pieniężnych w większości przypadków nie są związane z wydatkami. Dlatego w przypadku ewentualnych dużych nadwyżek środków pieniężnych warto się zastanowić nad ich krótko- lub długookresowym zainwestowaniem.

Do inwestycji zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Takie sformułowanie oznacza, że jednostki mogą wykazać w inwestycjach tylko te aktywa, które zostały nabyte przez jednostkę. Nie mogą być zaliczone do inwestycji aktywa, które jednostka wyprodukowała we własnym zakresie lub które po pewnym czasie nie będą przeznaczone na potrzeby własne, lecz np. na najem.

Autopromocja

Projekt ustawy z 17 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o rachunkowości przewiduje zmianę tej definicji. Jeżeli znowelizowana ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2008 r., to w inwestycjach będzie można wykazać wszystkie te aktywa, które jednostka posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości lub innych pożytków. Skutki tych zmian pojawią się w księgach przede wszystkim tych jednostek, które ze względu na sformułowanie obecnej definicji wykazały nieruchomości inwestycyjne w środkach trwałych.

W zakresie inwestycji mogą mieć zastosowanie dwa akty prawne:

• ustawa o rachunkowości lub

• rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednostki, których sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, mogą nie stosować przepisów rozporządzenia.

Inwestycje według ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości dzieli inwestycje na dwie kategorie:

• inwestycje długoterminowe,

• inwestycje krótkoterminowe.

Do inwestycji długoterminowych zalicza się:

• nieruchomości,

• wartości niematerialne i prawne oraz

• aktywa finansowe płatne i wymagalne powyżej 12 miesięcy.

Inwestycje długoterminowe wykazuje się w pozycji A.IV - Inwestycje długoterminowe bilansu.

Autopromocja

Wycena inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia.

Warto zapamiętać!

Autopromocja

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Do wyceny inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne po ujęciu początkowym jednostka może stosować jedną z wybranych, przewidywanych ustawą, metod: według tzw. kosztu historycznego lub według wartości godziwej. Wybraną metodę wyceny inwestycji długoterminowych należy opisać w zasadach (polityce) rachunkowości. Za wybór stosowanej metody wyceny odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Według metody tzw. kosztu historycznego inwestycje i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych, tj. jak nieruchomości zakwalifikowane do środków trwałych lub wartości niematerialne i prawne niestanowiące inwestycji. Oznacza to, że od wartości początkowej tych inwestycji dokonuje się odpowiednio odpisów amortyzacyjnych przez cały okres ich wykorzystania.

Jeżeli jednostka do wyceny tych inwestycji wybiera wycenę według wartości godziwej lub inaczej określonej wartości rynkowej, nie będzie dokonywała planowanych odpisów amortyzacyjnych. Na koniec okresu obrachunkowego, co najmniej raz na koniec roku, musi ona wyceniać posiadane inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według odpowiedniej wartości godziwej. Wartością tą może być cena rynkowa lub, jeżeli dla danego aktywa nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określona wartość godziwa. Ze względu na charakter nieruchomości ustalenie wartości godziwej nie powinno sprawiać żadnego problemu. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych wartością godziwą (w szczególności że są to nabyte wartości niematerialne i prawne) powinna być cena tej samej lub podobnej wartości niematerialnej lub prawnej.

W przypadku stosowania wyceny według wartości godziwej pojawia się pytanie, jak rozliczyć np. ewentualny wzrost wartości tych inwestycji. Artykuł 28 ust. 1 pkt 1a mówi, że inwestycje te powinny być wycenione według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej. Dopiero w punkcie 3 dotyczącym udziałów w innych jednostkach ustawa wymaga, by w przypadku przeszacowania tych aktywów różnicę w wycenie wykazać w kapitale z aktualizacji wyceny. Istnieje wiele sposobów rozwiązania tej kwestii.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości likwiduje ten problem, określając, że do pozostałych kosztów i przychodów zalicza się koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją tych inwestycji.

Aktywa finansowe (udziały, akcje, inne papiery wartościowe) na dzień bilansowy wycenia się według kosztu historycznego, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości lub wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości rynkowej, a różnice przenosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Wycena inwestycji krótkoterminowych

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:

• według ceny (wartości) rynkowej (lub inaczej określonej wartości godziwej) albo

• zgodnie z zasadą ostrożniej wyceny według ceny nabycia lub wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Ustawa o rachunkowości proponuje dwa zupełnie odmienne modele wyceny w zakresie inwestycji krótkoterminowych.

W obu przypadkach mamy do czynienia z wartością godziwą (rynkową).

Jeżeli jednak jednostka stosuje model drugi, tj. według zasady ostrożnej wyceny, to wartość bilansową inwestycji krótkoterminowych można zmienić tylko w dół, nie wykazując wzrostu ich wartości.

Inwestycje według rozporządzenia Ministra Finansów

Przepisy rozporządzenia MF odnoszą się do aktywów finansowych zaliczonych do instrumentów finansowych. Z tego wynika, że inwestycje w nieruchomości oraz w wartościach niematerialnych i prawnych nie podlegają jego regulacjom.

W rozporządzeniu MF aktywa finansowe zaliczone do instrumentów finansowych kwalifikuje się do czterech kategorii:

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

• pożyczki i należności,

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Klasyfikacja ta jest zupełnie inna niż ta stosowana w ustawie o rachunkowości. Rozporządzenie MF prawie w całości odpowiada przepisom MSR nr 39 - Instrumenty finansowe i ich wycena.

Aktywa finansowe, do których stosuje się przepisy rozporządzenia MF, w księgach rachunkowych ujmuje się według ceny nabycia. Według zasad ogólnych aktywa te wycenia się w wartości godziwej, z pewnymi wyjątkami.

Nie wycenia się w wartości godziwej:

• pożyczek udzielonych, należności własnych,

• inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności,

• inwestycji, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Pożyczki udzielone i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Ta metoda wyceny w obecnej wersji ustawy o rachunkowości nie figuruje. Wprowadza ją dopiero nowelizacja ustawy. W skorygowanej cenie nabycia będzie można wycenić te same aktywa i pasywa, które obecnie - zgodnie z rozporządzeniem - wycenia się według tej metody.

Warto zapamiętać!

Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.

Reasumując:

• Do inwestycji można stosować przepisy ustawy o rachunkowości lub rozporządzenia MF w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

• Inwestycje wycenia się według metody kosztu historycznego lub w wartości godziwej.

• Projektowana nowelizacja ustawy o rachunkowości precyzuje pewne nieścisłości w zakresie regulacji dotyczących inwestycji.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych - Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak sprawdzić, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń i czy odprowadza za niego składki do ZUS?

  Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS za swoich pracowników jest obowiązkiem pracodawcy, podobnie jak zgłoszenie zatrudnionych do tych ubezpieczeń. Jak sprawdzić, czy te obowiązki pracodawca wykonuje? Można to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Karuzela VAT. Oszustwo podatkowe męża nie implikuje winy żony

  Karuzela VAT. "Dostęp małżonki do wspólnego konta z mężem, historii przelewów i zgromadzonych na nim środków, nie oznacza, że można jej przypisać popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego, o które oskarżony jest jej mąż. Nie przesądzają o tym także kontakty męża z firmą, w której jest zatrudniona" – orzekł sąd okręgowy w Warszawie w opublikowanym w dniu 27 września 2023 r. wyroku z dnia 9 sierpnia 2023 r.

  50 tys. USD za 1 bitcoina w styczniu 2024 roku? To możliwe, i to może nie być koniec wzrostów

  Wielu analityków rynkowych prognozuje, że cena bitcoina może osiągnąć poziom 50 tys. dolarów do stycznia 2024 roku. Ale ma to być tylko początek dużych wzrostów. Obecny spadek kursu tej kryptowaluty nie zmienia przewidywań, że przed bitcoinem otwiera się nowy rozdział życia. Przełom ma nastąpić w styczniu przyszłego roku i wówczas cyfrowa waluta będzie jeszcze bardziej zyskiwała na wartości.

  Tabela kursów średnich NBP z 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3366 zł.

  Zerowy VAT na żywność w 2024 roku - skutki dla budżetu

  Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc. do końca marca 2024 roku zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) załączonych do rozporządzenia.

  KSeF 2023/2024. Nadawanie uprawnień większej liczbie pracowników [Komunikat MF]. Samofakturowanie, biura rachunkowe, JST i jednostki wewnętrzne

  Jak nadawać uprawnienia do KSeF większej liczbie pracowników? Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF zapewnia podatnikowi pełen zakres uprawnień. Ministerstwo Finansów informuje, że poza podatnikiem w systemie może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika, np. biuro rachunkowe lub konkretna osoba fizyczna. Korzyści jakie otrzymuje podatnik po uwierzytelnieniu to możliwość przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. 

  Kiedy 12,5% od najmu?

  Ryczałt z tytułu najmu, od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu, wynosi 12,5%. Jednak w przypadku osiągania przychodów z wynajmu przez małżonków obowiązuje limit łączny w wysokości 200 tys. zł, czyli dla każdego małżonka po 100 tys. zł. Limity te będą mały zastosowanie także w 2024 roku.

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych do 200 tys. zł

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych. W projekcie proponuje się również podwyższenie do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych.

  E-faktury będą obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Czy KSeF przygotuje polskich przedsiębiorców?

  E-faktury będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie UE będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej od KE. Od 2028 roku to rozwiązanie powinno być obligatoryjne w całej Unii Europejskiej, data nie jest jednak potwierdzona. System zaprezentowany przez Komisję Europejską określany jest jako VAT in Digital Age (ViDA). Ma on na celu dostosowanie obecnego systemu rozliczeń VAT do współczesnych wyzwań ery cyfrowej.

  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  REKLAMA