Kategorie

Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Maria Hass-Symotiuk
inforCMS
Między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego w jednostce non profit następują różne zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na realność danych w nim ujętych. Takie zdarzenia określa się mianem zdarzeń po dacie bilansu, zdarzeń po dniu bilansowym albo zdarzeń późniejszych. Na pytanie, jak należy postępować ze zdarzeniami po dacie bilansu, odpowiada art. 54 ustawy o rachunkowości oraz MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”.

Według MSR 10 zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia korzystne i niekorzystne dla jednostki, które następują między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego1. Mogą one:

• dostarczyć dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy albo

• wskazać na stan zaistniały po dniu bilansowym, który nie miał miejsca na dzień bilansowy.

Te pierwsze (ujawniające dodatkowe informacje występujące do dnia bilansowego) wpływają na prawidłowe ustalenie wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz wyniku finansowego za rok obrotowy.

Dlatego wymagają one dokonywania korekt (odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych pod datą bilansu).

Natomiast zdarzenia następujące dopiero po dniu bilansowym nie wymagają dokonywania korekt, a jeżeli są istotne - to należy je ujawnić w informacji dodatkowej.

Dotyczy to jednak sytuacji powodujących znaczne zmiany wartości składników majątkowych jednostki czy źródeł ich pochodzenia na dzień bilansowy.

Rodzaje zdarzeń po dacie bilansu

Zdarzenia po dacie bilansu można podzielić na dwie grupy:

• zdarzenia pojawiające się w następnym roku obrotowym, a dotyczące spraw i sytuacji zaistniałych w poprzednim roku obrotowym,

• zdarzenia nowe, niedotyczące spraw i sytuacji zaistniałych w poprzednim roku obrotowym, ale istotne dla bieżącej oceny funkcjonowania jednostki; ich utajnienie może wprowadzić w błąd użytkowników sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Przykłady obu grup zdarzeń po dniu bilansowym prezentuje tabela 1.

Zdarzenia po dniu bilansowym mogą zarówno pogorszyć, jak i poprawić wizerunek jednostki non profit.

Warto dodać, że nie każde zdarzenie po dniu bilansowym może być zaprezentowane w jednostkach pieniężnych w odpowiednich pozycjach sprawozdania finansowego. Niektóre z nich są prezentowane w sposób opisowy w informacji dodatkowej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zdarzenia po dacie bilansu według ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości obliguje jednostkę do odpowiedniego zareagowania na tego typu zdarzenia, przy czym sposób reakcji jest zależny od wpływu tych zdarzeń na kształt sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Sposób ujęcia zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych roku obrotowego (po dacie bilansu), które dotyczą poprzedniego roku obrotowego, został uregulowany w art. 54 uor.

Przepisy tego artykułu zawierają następujące zasady postepowania:

1. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie lub powodują, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to powinna ona odpowiednio zmienić (skorygować) to sprawozdanie finansowe. W tym celu należy:

a) wprowadzić odpowiednie zapisy w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy,

b) powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub badał (przy założeniu, że jednostka zgodnie z art. 64 uor jest zobowiązana do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych).

2. Jeżeli zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Reklama

3. Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach dotyczących poprzedniego roku obrotowego, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym te informacje otrzymała (art. 54 ust. 2 uor).

Podejmując decyzję w zakresie ujęcia zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych, jednostka non profit powinna się kierować zasadą istotności. Przy czym w uor brak jest precyzyjnych wskazówek, które zdarzenia należy uznać za istotne.

Dlatego jednostka non profit musi sama ocenić, czy zdarzenie jest istotne dla wiernego i rzetelnego obrazu jednostki, i podjąć określone działanie, które, jak już powiedziano, zależy od momentu pozyskania informacji na temat zdarzenia.

W wypadku zdarzeń nieistotnych, mających miejsce po dniu bilansowym, a dotyczących roku ubiegłego, należy ich skutki ująć w księgach roku, w którym to zdarzenie zaistniało.

Sposób ujęcia skutków zdarzeń po dacie bilansu przedstawia tabela 2.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zdarzenia po dacie bilansu wymagające korekt

Reklama

Do zdarzeń po dacie bilansu wymagających ujęcia w księgach rachunkowych roku obrotowego, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, można zaliczyć informacje o operacjach gospodarczych wpływających na zachowanie zasady współmierności kosztów i przychodów oraz przypisanie ich do właściwego okresu sprawozdawczego, jak też nowe dane o stanach występujących na dzień bilansowy.

W ustawie o rachunkowości brak jest wskazania, chociażby przykładowego, zdarzeń po dacie bilansu wymagających korekt. Zostały one podane w MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”. Ich przykłady zawiera poniższa ramka 3.

Zdarzenia po dniu bilansowym niewymagające korekt

Zdarzenia po dacie bilansu ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, mogą nie wymagać dokonywania korekt sprawozdania finansowego. Może to mieć miejsce wtedy, gdy nie wpływają one na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Jednocześnie zdarzenia te mogą wpływać na rzetelność i użyteczność sprawozdania finansowego i dlatego powinny być ujawnione w informacji dodatkowej.

Do zdarzeń po dniu bilansowym wymagających ujawnienia w informacji dodatkowej zalicza się takie, których ujawnienie utrudni prawidłową ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki non profit.

Przykłady zdarzeń po dacie bilansu w jednostkach non profit, wymagające korekty wpisów

• Otrzymanie obcych dowodów źródłowych dotyczących operacji gospodarczych mających miejsce w okresie sprawozdawczym (np. dokumenty sprzedaży).

• Ujawnienie wewnętrznych dowodów źródłowych o operacjach gospodarczych roku sprawozdawczego nieujętych w księgach (np. dokumenty inwentaryzacyjne dotyczące niedoborów zapasów).

• Zerwanie umowy dotyczącej sprzedaży usług stowarzyszenia.

• Sprzedaż środków trwałych przeznaczonych do likwidacji poniżej ustalonej uprzednio ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

• Wpłata należności objętej uprzednio na dzień bilansowy odpisem aktualizującym.

• Sprzedaż należności za cenę poniżej ustalonej uprzednio wartości netto na dzień bilansowy.

• Ujawnienie lub otrzymanie informacji o rzeczywistych kosztach usunięcia skutków zdarzeń losowych, np. pożaru.

• Błędy powodujące nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych.

Przykłady zdarzeń po dacie bilansu w jednostkach non profit, niewymagające korekt

• Zaniechanie określonego rodzaju działalności jednostki non profit, w wypadku gdy nie była uprzednio prezentowana na dzień bilansowy.

• Istotne rozszerzenie zakresu działalności jednostki po dniu bilansowym.

• Wystąpienie zdarzeń losowych po dniu bilansowym (np. kradzież, pożar).

• Zaciągnięcie znaczących pożyczek lub udzielenie wysokich gwarancji.

• Zakup lub sprzedaż istotnych składników majątkowych.

• Znaczący spadek ceny rynkowej posiadanych akcji.

• Zakończenie ważnego dla jednostki postępowania sądowego, dotyczącego roszczeń wynikających ze zdarzeń po dniu bilansowym.

Aby zakwalifikować zdarzenia po dacie bilansu do wymagających korekty lub tylko ujawnienia w informacji dodatkowej, konieczne jest dokonanie analizy każdego konkretnego przypadku.

PRZYKŁAD 1

Po dniu bilansowym miało miejsce włamanie do biura fundacji. Straty spowodowane kradzieżą komputerów wynosiły 15 000 zł, których umorzenie wynosiło 5000 zł.

Mienie fundacji nie było ubezpieczone.

Ponieważ włamanie miało miejsce po dniu bilansowym, zdarzenie to nie wymaga korekty aktywów i pasywów, a jedynie ujęcia, ze względu na znaczenie, w informacji dodatkowej.

PRZYKŁAD 2

Zdarzenie z przykładu 1 miało miejsce przed dniem bilansowym.

Zdarzenie to wymaga korekty zasobów majątkowych fundacji (in minus) i wpłynie na sumę bilansową i rachunek wyników. W tym celu należy:

• Przeksięgować dotychczasowe umorzenie skradzionego środka trwałego na kwotę 5000 zł (Wn: Umorzenie środków trwałych, Ma: Środki trwałe).

• Przeksięgować wartości netto środka trwałego skradzionego 15 000 zł (Wn: Pozostałe koszty (operacyjne), Ma: Środki trwałe).

• Skorygować wynik finansowy (Ma: Pozostałe koszty, Wn: Wynik finansowy).

PRZYKŁAD 3

31 stycznia, przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, stowarzyszenie udzieliło poręczenia majątkowego jednostce „X” w celu zaciągnięcia kredytu bankowego. Udzielone poręczenie opiewało na kwotę 50 000 zł.

Zdarzenie wymaga ujęcia w informacji dodatkowej.

PRZYKŁAD 4

31 stycznia 2008 r. jednostka non profit przegrała proces sądowy o odszkodowanie na 30 000 zł, które musi zapłacić. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2007 r., jednostka wiedziała o wysokim prawdopodobieństwie przegrania procesu.

Ujawniony przez zdarzenie po dniu bilansowym stan wymaga korekty aktywów i pasywów na dzień bilansowy.

PRZYKŁAD 5

Na 31.12.2007 r. fundacja posiadała należności wykazane w bilansie w kwocie 150 000 zł. Przed zatwierdzeniem bilansu fundacja otrzymała informację o postawieniu dłużnika w stan upadłości.

Zdarzenie to wymaga dokonania korekty sprawozdania finansowego, bo potwierdza stan na dzień bilansowy.

Reasumując:

• Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie lub powodują, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to powinna ona odpowiednio zmienić (skorygować) to sprawozdanie finansowe.

• Jeżeli zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

• Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach dotyczących poprzedniego roku obrotowego, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym te informacje otrzymała.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• MSR nr 10 „Zdarzenia następujące po dacie bilansu”, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, SKwP, Warszawa 2007

 


1 Zakres czasowy tych zdarzeń ustawa o rachunkowości rozszerza na zdarzenia występujące przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Oznacza to, że jest on szerszy niż określony w MSR 10.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?