Kategorie

Jak sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej

Aleksander Zawadzki
inforCMS
Przepisy nie określają formy sprawozdania finansowego wspólnoty, ani też zakresu informacji, które powinny być przedstawiane członkom wspólnoty. Może to więc być rodzaj raportu, który jednak co roku powinien być sporządzany według tego samego schematu, tak aby zapewnić porównywalność danych.

Aleksander Zawadzki


Reklama

Wspólnoty mieszkaniowe działają na podstawie ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (uowl). Zgodnie z art. 29 uowl wspólnoty mieszkaniowe nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (uor). Przywołany artykuł określa jedynie, że zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Wyjątkiem są tutaj wspólnoty, w których zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach prawa budżetowego.

W związku z tym wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (rnpdg).

Minimalne wymagania ewidencyjne wspólnot mieszkaniowych polegają więc na:

• ewidencji kosztów zarządu nieruchomością,

• ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,

• ewidencji rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Wszystkie wymienione ewidencje mogą być prowadzone w sposób pozaksięgowy (to znaczy niekoniecznie za pomocą ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z uor).

Dwa raporty

Przepisy nie precyzują, w jakiej formie i jaką zawartością merytoryczną powinno charakteryzować się sprawozdanie finansowe z działalności wspólnoty. Artykuł 30 uowl określa jedynie, że zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, jest obowiązany:

1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,

2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności,

3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.

Ustawa nie określa zakresu informacji ujawnianych właścicielom lokali, jest on więc dowolny i powinien być ustalony przez członków wspólnoty.

W zakresie informacji o kosztach można posiłkować się art. 14 uowl, który określa składowe kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Są to w szczególności:

• wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

• ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

• wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

• wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Wydaje się, że istotnymi dla właścicieli lokali informacjami będą - oprócz informacji o kosztach - informacje dotyczące:

• nieuiszczonych przez właścicieli lokali należnych wpłat z tytułu pokrycia kosztów zarządu,

• niezapłaconych przez zarządcę kwot należnych dostawcom usług oraz mediów,

• niezapłaconych przez zarządcę wynagrodzeń,

• niezapłaconych przez zarządcę zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

• stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (podstawowym i rachunku funduszu remontowego),

• stanu zaciągniętych przez wspólnotę kredytów i pożyczek,

• innych istotnych pozycji należności lub zobowiązań.

Podany zestaw informacji najwygodniej jest przedstawić w postaci sformalizowanego raportu, który co roku będzie sporządzany w tej samej formie i będzie składał się z takich samych pozycji. Umożliwi to porównywanie raportów z kolejnych lat, na przykład w celu oceny efektywności działania zarządcy.

Informacje, które powinny zostać ujawnione, dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

• dokonane w roku obrachunkowym wpłaty właścicieli oraz wydatki (koszty) związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną,

• niezrealizowane (niespłacone) należności i zobowiązania wspólnoty.

W ten naturalny sposób powstaną dwa niezależne raporty, które ze względu na zakres zawartych w nich informacji mogą być przedstawione w postaci rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Podstawą zasada memoriału

Za wzór służący sporządzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej może posłużyć załącznik do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby w pełni wykorzystać „nośność” informacyjną bilansu i rachunku zysków i strat, należałoby przyjąć - za podstawową zasadę ewidencji zdarzeń gospodarczych - zasadę memoriału, definiowaną przez uor w art. 6 ust. 1. Według tej zasady operacje gospodarcze ewidencjonuje się z chwilą ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych. Oznacza to, że w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty1. Niestosowanie tej zasady spowoduje niemożność ujawnienia w bilansie należnych, lecz niezapłaconych przez członków wspólnoty kwot oraz nieopłaconych kosztów zarządu wspólnoty.

Bilans oraz rachunek zysków i strat

Bilans jest tabelarycznym zestawieniem majątku oraz źródeł jego finansowania, sporządzanym na konkretny dzień, którym jest w przypadku wspólnoty mieszkaniowej 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Reklama

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) jest zestawieniem przychodów, kosztów, zysków i strat osiągniętych i poniesionych w trakcie całego roku obrachunkowego. W związku z przyjętą zasadą memoriału przychodami wspólnoty mieszkaniowej będą należne (a nie zapłacone - zgodnie z metodą kasową) wpłaty członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Według uowl płatności dotyczące każdego miesiąca stają się wymagalne 10. dnia każdego miesiąca. Nieuregulowanie przez członka wspólnoty płatności w oznaczonym terminie powoduje powstanie zaległości.

Termin płatności kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną jest uzależniony od umów podpisanych przez zarządcę w imieniu wspólnoty. Niezapłacenie ich w oznaczonym terminie powoduje powstanie zobowiązań.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wspomnianego wcześniej rozporządzenia z 15 listopada 2001 r. w bilansie wykazuje się informacje o stanie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego zamieszczone w tabeli „Bilans”.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia w rachunku wyników wykazuje się przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy.

Rachunek zysków i strat

A. Przychody z działalności statutowej

I. Składki brutto określone statutem

II. Inne przychody określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)

D. Koszty administracyjne:

1. Zużycie materiałów i energii

2. Usługi obce

3. Podatki i opłaty

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5. Amortyzacja

6. Pozostałe

E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)

J. Zyski i straty nadzwyczajne:

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem (I + J)

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Lokali członków wspólnoty w bilansie nie będzie

W tak przedstawionym bilansie wspólnoty, ze względu na specyficzny jej charakter, z reguły nie będą występowały pozycje związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz środkami trwałymi.

Również nie pojawią się dane dotyczące lokali, a to ze względu na fakt, że ich właścicielami są członkowie wspólnoty. Najczęściej występującymi w aktywach pozycjami będą:

• B.II. Należności krótkoterminowe - z tytułu należnych, ale niezapłaconych przez członków wspólnoty wpłat.

• B.III.1. Środki pieniężne - środki zgromadzone na rachunku podstawowym oraz rachunku funduszu remontowego wspólnoty.

• C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - z tytułu kosztów poniesionych w bieżącym roku, a przypadających na następny/następne lata obrotowe.

W pasywach bilansu wspólnoty mieszkaniowej najczęściej występującymi pozycjami będą:

• A.III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - jako różnica między przychodami i kosztami wykazanymi w rachunku zysków i strat.

• B.I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - z tytułu kredytów zaciągniętych przez wspólnotę na przykład na remonty części wspólnych budynków.

• II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

1. Kredyty i pożyczki - z tytułu krótkoterminowych kredytów zaciągniętych przez wspólnotę

2. Inne zobowiązania - z tytułu zobowiązań wspólnoty wynikających z bieżących kosztów zarządu wspólnoty.

W zakresie rachunku zysków i strat proponujemy, ze względu na specyficzny rodzaj działalności, zmienić układ w części dotyczącej przychodów i kosztów działalności statutowej. W związku z koniecznością wyodrębnienia poszczególnych tytułów ponoszenia kosztów proponujemy układ rachunku zysków i strat zaprezentowany poniżej.

Rachunek zysków i strat

A. Przychody z działalności statutowej

I. Należne wpłaty członków wspólnoty

II. Inne przychody

B. Koszty realizacji zadań statutowych

I. Koszty remontów i bieżącej konserwacji

II. Energia elektryczna i cieplna, gaz i woda, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę

III.Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, niepokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali

IV. Utrzymanie porządku i czystości

V. Wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)

D. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i F)

E. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

F. Przychody finansowe

G. Koszty finansowe

H. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)

I. Zyski i straty nadzwyczajne:

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

J. Wynik finansowy ogółem (I + J)

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Podstawy prawne:

• ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

 


1Podstawy rachunkowości, pod red. S. Sojak, J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2002, s. 25.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.