REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie kosztów działalności, wydatków i nakładów jednostki non profit

Marianna Sobolewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Każda jednostka non profit, prowadząc działalność statutową (lub jednocześnie działalność statutową i gospodarczą), ponosi koszty, wydatki i nakłady konieczne do realizacji jej celów. Nie każdy wydatek jest kosztem, ale właściwie każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu). Z kolei nakłady to wydatkowane w procesie produkcji kapitały przeznaczone na zakup niezbędnych środków i przedmiotów (infrastruktura, surowce, materiały, narzędzia, energia, robocizna).

Marianna Sobolewska

Autopromocja

Ze względu na potrzebę ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym jednostka ustala koszty podatkowe oraz wyszczególnia wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Jak ustalić, co jest kosztem działalności jednostki

Do kosztów działalności organizacje non profit zaliczają (§ 2 ust. 3 rozporządzenia z 15 listopada 2001 r.):

• koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• koszty administracyjne, a w szczególności:

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób,

- odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- zużycie materiałów i energii,

- usługi obce oraz

- pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

W ustawie o rachunkowości koszty są zdefiniowane jako uprawdopodobnienie zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców (art. 3 ust. 1 pkt 31).

Kapitał własny jednostek non profit tworzą następujące fundusze własne:

• fundusz statutowy,

• fundusz z aktualizacji wyceny,

Autopromocja

• wynik finansowy netto za rok obrotowy (wielkość dodatnia - nadwyżka przychodów nad kosztami lub wielkość ujemna - nadwyżka kosztów nad przychodami).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Koszty i straty zmniejszające wartość aktywów lub zwiększające wartość zobowiązań odnosi się na wynik finansowy okresu bieżącego lub rozlicza się w czasie jako czynne lub bierne rozliczenia międzyokresowe (schematy 1 i 2).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W rachunku wyników koszty i straty dzieli się na:

• koszty realizacji zadań statutowych,

• koszty administracyjne:

- zużycie materiałów i energii,

- usługi obce,

- podatki i opłaty,

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

- amortyzacja,

- pozostałe,

• pozostałe koszty,

• koszty finansowe,

• straty nadzwyczajne.

Tabela 1 przedstawia wykaz sald kont wynikowych, jakie należy pokazać przy prezentacji kosztów w rachunku wyników sporządzanym według rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak rozliczać koszty zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych księgowane są na koncie 722 „Koszty realizacji zadań statutowych”, które służy do ewidencji kosztów bieżących przedsięwzięć działalności statutowej.

Saldo Wn konta 722 oznacza wartość poniesionych kosztów poszczególnych zadań statutowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponoszone przez jednostkę koszty, bezpośrednio związane z realizacją celów statutowych, zalicza się do kosztów realizacji zadań statutowych.

Do kosztów realizacji zadań statutowych zalicza się:

• koszty bieżących przedsięwzięć działalności statutowej,

• rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami za rok ubiegły na działalność statutową,

• pozostałe koszty działalności statutowej.

A jak koszty administracyjne...

Koszty administracyjne są to wyłącznie koszty utrzymania administracji w jednostce non profit.

W dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości należy wyraźnie określić kryteria podziału rodzajów kosztów na statutowe i administracyjne.

Koszty administracyjne rozlicza się i ewidencjonuje w układzie rodzajowym.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Co zrobić z pozostałymi kosztami operacyjnymi

Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty związane pośrednio z działalnością jednostki, wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, a w szczególności koszty związane:

• z działalnością socjalną,

• ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

• z odpisaniem należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,

• z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,

• z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,

• z odszkodowaniami, karami i grzywnami,

• z przekazaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Co zaliczamy do kosztów finansowych

Do kosztów finansowych zalicza się w szczególności:

odsetki i prowizje od zaciągniętych przez jednostkę kredytów,

• odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań,

• utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych,

• raty kosztów finansowych podlegających rozliczeniu w czasie,

• wartość w cenie nabycia sprzedanych papierów wartościowych oraz koszty związane z ich sprzedażą,

• ujemne różnice kursowe od należności,

• dodatnie różnice kursowe od zobowiązań,

• odpisy aktualizujące wartość inwestycji,

• odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek lub udzielonych pożyczek.

Jak rozpoznać straty nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne, według art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości, to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Według MSR 8 „Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości” pozycje nadzwyczajne powstają w wyniku zdarzeń lub sytuacji, które można wyraźnie odróżnić od działalności gospodarczej organizacji, co pozwala oczekiwać, że nie będą się często ani regularnie powtarzać. Dla stwierdzenia, czy dane zdarzenie lub transakcja wyraźnie odróżnia się od zdarzeń zaistniałych w ramach działalności gospodarczej, należy porównać rodzaj danego zdarzenia lub danej transakcji ze zwykłą działalnością prowadzoną przez organizację.

Straty nadzwyczajne to zdarzenia lub transakcje, które powodują powstawanie pozycji nadzwyczajnych, np.:

• wywłaszczenie aktywów lub

• katastrofy wynikające z działania sił natury.

Skutki finansowe z tytułu powstałych strat nadzwyczajnych pomniejszają zyski nadzwyczajne (np. wpływ odszkodowania za straty spowodowane przyczynami losowymi, odpady użytkowe przyjęte do magazynu, a odzyskane po zdarzeniach losowych).

Podstawy prawne:

• art. 3 ust. 1 pkt 31-33 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku. Będzie obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup od składek za kwiecień

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  REKLAMA