REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie kosztów działalności, wydatków i nakładów jednostki non profit

Marianna Sobolewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Każda jednostka non profit, prowadząc działalność statutową (lub jednocześnie działalność statutową i gospodarczą), ponosi koszty, wydatki i nakłady konieczne do realizacji jej celów. Nie każdy wydatek jest kosztem, ale właściwie każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu). Z kolei nakłady to wydatkowane w procesie produkcji kapitały przeznaczone na zakup niezbędnych środków i przedmiotów (infrastruktura, surowce, materiały, narzędzia, energia, robocizna).

Marianna Sobolewska

REKLAMA

Autopromocja

Ze względu na potrzebę ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym jednostka ustala koszty podatkowe oraz wyszczególnia wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Jak ustalić, co jest kosztem działalności jednostki

Do kosztów działalności organizacje non profit zaliczają (§ 2 ust. 3 rozporządzenia z 15 listopada 2001 r.):

• koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• koszty administracyjne, a w szczególności:

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób,

- odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- zużycie materiałów i energii,

- usługi obce oraz

- pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

W ustawie o rachunkowości koszty są zdefiniowane jako uprawdopodobnienie zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców (art. 3 ust. 1 pkt 31).

Kapitał własny jednostek non profit tworzą następujące fundusze własne:

• fundusz statutowy,

• fundusz z aktualizacji wyceny,

• wynik finansowy netto za rok obrotowy (wielkość dodatnia - nadwyżka przychodów nad kosztami lub wielkość ujemna - nadwyżka kosztów nad przychodami).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Koszty i straty zmniejszające wartość aktywów lub zwiększające wartość zobowiązań odnosi się na wynik finansowy okresu bieżącego lub rozlicza się w czasie jako czynne lub bierne rozliczenia międzyokresowe (schematy 1 i 2).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W rachunku wyników koszty i straty dzieli się na:

• koszty realizacji zadań statutowych,

• koszty administracyjne:

- zużycie materiałów i energii,

- usługi obce,

- podatki i opłaty,

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

- amortyzacja,

- pozostałe,

• pozostałe koszty,

• koszty finansowe,

• straty nadzwyczajne.

Tabela 1 przedstawia wykaz sald kont wynikowych, jakie należy pokazać przy prezentacji kosztów w rachunku wyników sporządzanym według rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak rozliczać koszty zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych księgowane są na koncie 722 „Koszty realizacji zadań statutowych”, które służy do ewidencji kosztów bieżących przedsięwzięć działalności statutowej.

Saldo Wn konta 722 oznacza wartość poniesionych kosztów poszczególnych zadań statutowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponoszone przez jednostkę koszty, bezpośrednio związane z realizacją celów statutowych, zalicza się do kosztów realizacji zadań statutowych.

Do kosztów realizacji zadań statutowych zalicza się:

• koszty bieżących przedsięwzięć działalności statutowej,

• rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami za rok ubiegły na działalność statutową,

• pozostałe koszty działalności statutowej.

A jak koszty administracyjne...

Koszty administracyjne są to wyłącznie koszty utrzymania administracji w jednostce non profit.

W dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości należy wyraźnie określić kryteria podziału rodzajów kosztów na statutowe i administracyjne.

Koszty administracyjne rozlicza się i ewidencjonuje w układzie rodzajowym.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Co zrobić z pozostałymi kosztami operacyjnymi

Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty związane pośrednio z działalnością jednostki, wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, a w szczególności koszty związane:

• z działalnością socjalną,

• ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

• z odpisaniem należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,

• z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,

• z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,

• z odszkodowaniami, karami i grzywnami,

• z przekazaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Co zaliczamy do kosztów finansowych

Do kosztów finansowych zalicza się w szczególności:

odsetki i prowizje od zaciągniętych przez jednostkę kredytów,

• odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań,

• utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych,

• raty kosztów finansowych podlegających rozliczeniu w czasie,

• wartość w cenie nabycia sprzedanych papierów wartościowych oraz koszty związane z ich sprzedażą,

• ujemne różnice kursowe od należności,

• dodatnie różnice kursowe od zobowiązań,

• odpisy aktualizujące wartość inwestycji,

• odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek lub udzielonych pożyczek.

Jak rozpoznać straty nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne, według art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości, to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Według MSR 8 „Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości” pozycje nadzwyczajne powstają w wyniku zdarzeń lub sytuacji, które można wyraźnie odróżnić od działalności gospodarczej organizacji, co pozwala oczekiwać, że nie będą się często ani regularnie powtarzać. Dla stwierdzenia, czy dane zdarzenie lub transakcja wyraźnie odróżnia się od zdarzeń zaistniałych w ramach działalności gospodarczej, należy porównać rodzaj danego zdarzenia lub danej transakcji ze zwykłą działalnością prowadzoną przez organizację.

Straty nadzwyczajne to zdarzenia lub transakcje, które powodują powstawanie pozycji nadzwyczajnych, np.:

• wywłaszczenie aktywów lub

• katastrofy wynikające z działania sił natury.

Skutki finansowe z tytułu powstałych strat nadzwyczajnych pomniejszają zyski nadzwyczajne (np. wpływ odszkodowania za straty spowodowane przyczynami losowymi, odpady użytkowe przyjęte do magazynu, a odzyskane po zdarzeniach losowych).

Podstawy prawne:

• art. 3 ust. 1 pkt 31-33 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA