Kategorie

Badanie sprawozdania finansowego organizacji non profit

Maria Hass-Symotiuk
inforCMS
Badanie sprawozdań jednostek non profit może być dokonywane na mocy obowiązku, wynikającego z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, lub dobrowolnie - z wyboru. Nawet jeśli organizacja nie ma obowiązku poddania sprawozdania badaniu, warto to zrobić, ponieważ coraz większe znaczenie dla partnerów, darczyńców, fundatorów, kontrahentów i wreszcie członków ma wiarygodność i przejrzystość prowadzonej przez organizację działalności.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy jednostek, które:

• prowadzą działalność gospodarczą i w poprzedzającym roku (za które sporządzono sprawozdanie finansowe) spełniają dwa z trzech warunków:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Wyrażone w euro wartości przelicza się na walutę polską według średniego kursu - ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy;

• są organizacjami pożytku publicznego i spełniają łączne warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, a mianowicie:

- realizują zadania publiczne zlecone jako powierzone do wykonywania lub wspierania zadania publicznego,

- otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację tych zadań w wysokości co najmniej 50 000 zł,

- osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

Jednostka non profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest organizacją pożytku publicznego, może dobrowolnie podjąć decyzję o badaniu sprawozdania finansowego. Dla aktualnych i potencjalnych darczyńców oraz kierownictwa może być bowiem istotne, czy ewidencja księgowa i dokumentacja są prowadzone w sposób przejrzysty i czy sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodne, prawidłowe i godne zaufania informacje, które ułatwiają im podejmowanie poprawnych decyzji.

Kto bada sprawozdanie finansowe jednostki non profit

Zgodnie z normą nr 1 „ogólne zasady badania rocznych sprawozdań finansowych”, określoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, „(...) badanie ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot uprawniony (w którego imieniu działa biegły rewident), czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg roczne sprawozdanie finansowe odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom określonym w ustawie o rachunkowości, to znaczy, czy są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy badanej jednostki”1.

Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych są:

• biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,

• spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów,

• osoby prawne zatrudniające do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów, w których większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a także większość głosów w organach nadzorczych mają biegli rewidenci.

Rejestr biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzi Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jako samorząd zrzeszający obligatoryjnie wszystkich biegłych rewidentów (osoby fizyczne).

Listy te zawierają dane identyfikacyjne podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych. Jest ona publikowana w „Monitorze Polskim” (załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały KRGR z 6 września 2005 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i listy biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - M.P. Nr 63, poz. 870). Jest także dostępna w Internecie (np. na stronie www.kibr.org.pl).

 

Badanie sprawozdania finansowego jednostki non profit przeprowadza biegły rewident w imieniu podmiotu uprawnionego. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe organizacji (chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej).

Dokumentacja z badania

Reklama

Efektem badania jest opinia wraz z raportem sporządzona przez biegłego rewidenta. W dokumencie tym biegły rewident powinien stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, przepisami prawa obowiązującymi jednostkę, statutem lub umową, a także czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje umożliwiające ocenę jednostki.

W opinii należy również poinformować o złożeniu we właściwym rejestrze sądowym (oraz do ogłoszenia) sprawozdania finansowego za lata poprzedzające rok obrotowy, a ponadto wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności przez jednostkę.

Opinia o zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym może być:

- bez zastrzeżeń,

- z zastrzeżeniami,

- negatywna.

Warto dodać, że biegły może odmówić wydania opinii ze względu na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających ich sformułowanie. W takim przypadku zamiast niej stwierdza, że zrzeka się wydania opinii. Wszelkie zastrzeżenia biegły musi wyraźnie sprecyzować, określić ich zasięg i stopień istotności.

O zakwalifikowaniu opinii do właściwego rodzaju decyduje ta jej część, w której są podane powody i zasięg zastrzeżeń. Ich zakres i charakter stanowi kryterium rozgraniczające rodzaj opinii.

Zgłoszenie zastrzeżeń lub zamieszczenie dodatkowych objaśnień nie podważa ogólnie pozytywnej oceny prawidłowości, rzetelności i jasności badanego rocznego sprawozdania finansowego jednostki.

Reklama

Opinia bez zastrzeżeń jest wyrażana, gdy biegły rewident jest przekonany, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe spełniają wymagania określone w art. 65 ustawy o rachunkowości, a błędy i niedociągnięcia, których nie usunięto, nie są istotne.

Opinia z zastrzeżeniem jest wyrażana, jeśli wystąpiły istotne, a niezależne od biegłego rewidenta ograniczenia zakresu lub metod badania, nieprawidłowości (niezgodność ze stanem faktycznym) lub braki (tj. przedstawienie niekompletnego sprawozdania finansowego).

Z kolei opinia negatywna jest wydawana wówczas, gdy stwierdzone i nieusunięte w wyniku badania nieprawidłowości lub niezgodności rocznego sprawozdania finansowego ze stanem faktycznym zniekształcają obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Odmowa wydania opinii nastąpi gdy możliwe skutki ograniczenia zakresu i metody badania są tak istotne, że biegły rewident nie może uzyskać wystarczających i właściwych dowodów rewizyjnych, by ograniczyć swą niepewność co do stanu faktycznego i stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Wraz z opinią biegły rewident sporządza raport, który powinien zawierać:

- ogólną charakterystykę badanej jednostki,

- potwierdzenie uzyskania od badanej jednostki żądanych informacji i wyjaśnień,

- ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej,

- charakterystykę pozycji lub grupy bilansu oraz rachunku zysków i strat, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,

- przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z okresem poprzednim w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W razie stwierdzenia naruszeń prawa, statutu lub umowy jednostki wykrytych przez biegłego w toku badania, o fakcie tym powinna zostać zamieszczona informacja w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.

Opinia i raport powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Powinny one umożliwić ustalenie przebiegu badania i znaleźć uzasadnienie dla opinii wyrażonej w badanym sprawozdaniu finansowym.

 

Jakie warunki powinien spełniać biegły rewident

Biegły rewident musi spełniać warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Warunków tych nie spełnia biegły rewident, który (art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości):

- posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w badanej jednostce (albo z nią stowarzyszonej, zależnej, współzależnej, dominującej), z wyłączeniem udziałów w spółdzielni mieszkaniowej,

- w ostatnich trzech latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki non profit lub sporządzaniu sprawozdań finansowych będących przedmiotem badania,

- jest małżonkiem lub krewnym w stosunku do osób będących w organach zarządzających lub nadzorczych badanej jednostki.

Podejmując decyzje o badaniu sprawozdania finansowego, jednostka powinna zawrzeć z podmiotem uprawnionym umowę o badanie w takim terminie, który umożliwi mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Dlatego właśnie w praktyce umowa taka zawierana jest najczęściej już we wrześniu lub październiku roku, za który będzie dokonywane badanie. W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia badania i uniknięcia sporów w umowie ustalane są obowiązki organizacji jako badanej jednostki i obowiązki podmiotu uprawnionego.

Obowiązki dla jednostki non profit wynikające z badania

Zgodnie z przepisami i warunkami ustalonymi w umowie o badanie kierownik jednostki jest zobowiązany udostępnić biegłemu rewidentowi księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych zapisów księgowych, a także wszelkie inne dokumenty potrzebne do sformułowania opinii. Ponadto, powinien udzielić biegłemu żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń. Z kolei biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z badaniem sprawozdania od kontrahentów jednostki (z upoważnienia danej jednostki również od banków i jej doradców prawnych) oraz od innych biegłych, którzy przeprowadzali badanie sprawozdania finansowego danej jednostki za rok poprzedzający rok obrotowy.

Koszty badania sprawozdania finansowego pokrywa badana jednostka samodzielnie.

Zbadanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki non profit podlega zatwierdzeniu przez organ do tego upoważniony (radę fundatorów, założycieli itp.) i złożeniu go w sądzie lub innym organie prowadzącym rejestr w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia. Do sprawozdania dołącza on opinię biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlega obligatoryjnie badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Jeżeli jednostka jest zobowiązana do ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B, to jej kierownik składa wymienione dokumenty do ogłoszenia w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:

ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?