Kategorie

Jak naprawiać błędy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Weronika Gackowska
inforCMS
Rozpatrując sposób ujawnienia błędów lub zdarzeń gospodarczych następujących po dniu bilansowym, należy wziąć pod uwagę wpływ tych okoliczności na możliwość kontynuacji działalności, ponieważ od tego zależy wiarygodność oraz rzetelność sprawozdania finansowego.

Ustawa o rachunkowości reguluje sposób postępowania z błędami w ramach przepisów art. 22, art. 25 oraz art. 54. Przepisy art. 22 i 25 dotyczą błędów w dowodach księgowych oraz - co z tego wynika - w księgach rachunkowych. Wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danego okresu sprawozdawczego muszą być zapisane w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych.

 

Reklama

Co do zasady dowody księgowe powinny być uprzednio sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dowody księgowe powinny być rzetelne. Oznacza to, że dokumentują rzeczywiste operacje gospodarcze. Do sprawdzenia rzetelności dowodu służy kontrola merytoryczna. Powinna być ona wykonywana przez służby inne niż księgowe. Dokumenty muszą być też poddane kontroli formalnej, tj. sprawdzeniu, czy spełniają kryteria art. 21 uor. W ramach kontroli rachunkowej sprawdza się, czy dowód jest wolny od błędów rachunkowych.

Jest jednak faktem, że - mimo kontroli - zarówno w księgach rachunkowych, jak i w sprawozdaniu finansowym występują błędy. Niekiedy „zaginęły” dokumenty lub z jakichś powodów nie wszystkie zdarzenia z danego okresu sprawozdawczego zostały objęte ewidencją. Dlatego warto sprawdzać dowody księgowe przynajmniej raz w miesiącu. Ułatwia to sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i eliminację nieprawidłowości, które mogą stać się zdarzeniami po dniu bilansowym.

Przepisy art. 54 odnoszą się z kolei do błędu w kontekście zdarzeń po dniu bilansowym, który dotyczy poprzednich okresów sprawozdawczych i powoduje, że sprawozdania finansowego za ten okres nie można uznać za rzetelne.

Rodzaje błędów oraz sposoby ich ujawniania

Błędy to niezamierzone nieprawidłowości, które muszą być wycenione na podstawie dowodów potwierdzających wartość i znaczenie ekonomiczne faktów uznanych za błędne. Podstawowy podział uwzględniający sposób postępowania z nieprawidłowościami klasyfikuje je w dwóch grupach:

• błędy wymagające korekty,

• błędy niewymagające korekty.

Ponieważ błędnie ujawnione lub nieujawnione w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarcze znajdą swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, należy wnikliwie dokonać oceny każdego faktu. Błędy w zapisach księgowych, w dokumentach księgowych, odkrywane po dniu bilansowym, zaliczamy do kategorii zdarzeń po dniu bilansowym.

Moment ujawniania błędów

W praktyce można wskazać na kilka momentów, w których mogą być ujawnione nieprawidłowości. Przyjmując kryterium czasu, błędy można usystematyzować w następujący sposób:

1. Ujawnione przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.

2. Ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego badaniem oraz w trakcie badania przez biegłego rewidenta.

3. Ujawnione po zakończeniu badania, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

4. Ujawnione po zatwierdzeniu (opublikowaniu) sprawozdania finansowego za dowolny okres sprawozdawczy.

Ad 1. Najwięcej błędów jest ujawnianych podczas weryfikacji ksiąg rachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego, a więc przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Okres ten jest właściwy do wprowadzenia ostatnich zapisów korygujących lub uzupełniających.

Błędy ujawnione przed sporządzeniem sprawozdania finansowego należy ująć w księgach rachunkowych na dwa sposoby:

• pod datą ich ujawnienia, jeżeli ujawnienie ma miejsce przed dniem bilansowym,

• pod datą 31 grudnia (lub na inny dzień kończący okres sprawozdawczy), jeżeli ujawnienie miało miejsce po dniu bilansowym.

Reklama

Samo ujawnienie polega na wprowadzeniu zapisów księgowych do ksiąg rachunkowych na podstawie zweryfikowanych dowodów odpowiednich dla zdarzenia gospodarczego. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich korekt księgi rachunkowe można uznać za wiarygodne i mogą one stanowić podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Szczególna uwaga wymagana jest przy weryfikacji ksiąg przed dniem bilansowym w tych jednostkach gospodarczych, w których sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W tych podmiotach nie ma bowiem etapu dodatkowej weryfikacji, która obiektywnie potwierdzi wiarygodność oraz zgodność sprawozdania finansowego z księgami rachunkowymi. Tu dobrą praktyką jest dwukrotne sporządzenie sprawozdania finansowego.

 

Pierwsze sprawozdanie, sporządzone dowolną techniką, należy odłożyć i następnie sporządzić drugie, nie sugerując się poprzednimi ustaleniami. Po sporządzeniu dwóch sprawozdań finansowych porównuje się obie wersje, rozpatruje ewentualne różnice i koryguje błędy. Jeśli sprawozdanie finansowe jest sporządzane automatycznie z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego, warto sporządzić drugie sprawozdanie finansowe w innym programie, np. w Excelu. Ważne jest, żeby wpisywać każdą wartość po przeanalizowaniu i zastanowieniu się nad jej treścią ekonomiczną. Porównanie niezależnie od siebie sporządzonych dwóch egzemplarzy sprawozdania finansowego w zdecydowanej większości wypadków ujawnia błędy. Najprostszym przykładem mogą być odpisy aktualizujące należności, tworzone dla różnych nieuregulowanych w terminie należności. Tu błędy występują za sprawą algorytmów programów finansowo-księgowych lub systemu kont korespondujących. Jedne i drugie funkcjonują automatycznie. Najczęściej pomniejszane są o całą kwotę odpisów aktualizujących tylko należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług. Równocześnie w bilansie są wykazywane kwoty należne, mimo że wcześniej utworzono odpisy aktualizujące. Innym przykładem danych nieprawidłowo prezentowanych w sprawozdaniu finansowym są należności oraz zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Błędy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym


dr Weronika Gackowska

biegły rewident

 

Źródło: isk.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.