| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro

Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro

Wprowadzona w lipcu 2014 r. nowelizacja ustawy o rachunkowości pozwala na sporządzanie znacznie uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro, które polegają na rezygnacji z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, jak również rezygnacji z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z działalności. Nowe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości – Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2014 r., poz. 1100, która wchodzi w życie 5 września 2014 r.

Uproszczenia dla jednostek mikro

Stosowanie uproszczeń dla jednostek mikro zawsze jest dobrowolne, co oznacza, że jednostki mogą sporządzać sprawozdania w formie uproszczonej, jeśli się na to zdecydują. Aby skorzystać z takiej możliwości organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, czyli właściciele jednostki, musi podjąć taką decyzję. O stosowaniu przez jednostkę uproszczonych rozwiązań należy poinformować w przyjętych zasadach rachunkowości.

Zgodnie z art. 28a dodanym do ustawy o rachunkowości jednostka mikro nie może stosować wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia. W związku z tym jednostka przy wycenie stosuje ceny historyczne, które są proste do określenia, jednak nie pokazują aktualnej wartości posiadanych aktywów i pasywów. Zakaz stosowania wyceny według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia dotyczy tylko jednostek mikro, które zdecydują się korzystać z przewidzianych dla nich uproszczeń  sprawozdawczych.

W jednostkach mikro stosujących uproszczenia sprawozdanie finansowe składa się z  informacji ogólnych, bilansu wraz z informacjami uzupełniającymi do bilansu oraz rachunku zysków i strat.

W ramach informacji ogólnych jednostka musi określić następujące informacje:

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro, z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans jednostek mikro składa się z jedynie kilku bardzo zagregowanych pozycji aktywów (aktywa trwałe, w tym środki trwałe oraz aktywa obrotowe, w tym: zapasy i należności krótkoterminowe) oraz źródeł ich finansowania (kapitał własny, w tym: kapitał podstawowy i należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: rezerwy na zobowiązania i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek). Niezwykle istotną częścią bilansu jednostek mikro są informacje uzupełniające zawierające kwotę wszelkich zobowiązań finansowych, kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz informacje o udziałach (akcjach) własnych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych w FPA Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »