Kategorie

Eksport towarów w pytaniach i odpowiedziach

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Od 1 grudnia 2008 r. podatnicy borykają się z rozliczeniem eksportu według nowych zasad. W artykule odpowiadamy na pytania, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie warunki muszą spełnić podatnicy, aby czynność można było uznać za eksport towarów.

Eksport towarów to inaczej dostawa towarów dokonana poza terytorium Unii Europejskiej. Według definicji zawartej w art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów należy rozumieć potwierdzony przez urząd celny (określony w przepisach celnych) wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności dostawy towarów.

Przepisy o VAT rozróżniają dwa rodzaje eksportu:

• bezpośredni - jeśli wywóz towaru jest dokonany przez dostawcę (lub na jego rzecz),

• pośredni - jeśli wywóz towaru jest dokonany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz).

Podział ten, oparty na kryterium podmiotu dokonującego wywozu eksportowanych towarów, jest ważny ze względu na wymaganą formę potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, która jest niezbędna do zastosowania obniżonej stawki opodatkowania dla dostawy eksportowej w wysokości 0%.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wystąpił eksport towarów opodatkowany stawką 0%

Aby daną dostawę można było uznać za eksport towarów, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

• wywóz towarów następuje poza terytorium Wspólnoty,

• wywóz towarów dokonany jest w wykonaniu czynności, o których mowa w art. 7 ustawy,

• wywóz towarów został potwierdzony przez urząd celny wyjścia towarów,

• wywóz towarów dokonany został przez dostawcę (lub na jego rzecz) bądź przez nabywcę, mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz).

Przykład

Firma będąca producentem odzieży postanowiła przekazać nieodpłatnie 100 kompletów odzieży sportowej dla dzieci ze szpitala specjalistycznego na terenie Republiki Mołdawii.

Do 30 listopada 2008 r. za eksport towarów z prawem do opodatkowania według stawki 0% uznawane były jedynie czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy. Natomiast od 1 grudnia 2008 r. za eksport towarów uznawane są wszystkie czynności wymienione w art. 7 ustawy, czyli zarówno odpłatna dostawa towarów, jak i dostawa z nią zrównana, np. darowizna towarów. Zmiana ta spowodowała, że za eksport towarów uznaje się również nieodpłatne czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT. Darowizna ta podlega opodatkowaniu, ponieważ przy nabyciu towarów i usług związanych z wyprodukowaniem odzieży podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Dlatego podatnik może opodatkować darowiznę towarów według stawki eksportowej 0% pod warunkiem, że zostaną spełnione wymienione wcześniej warunki uznania dostawy za eksport towarów, w tym w zakresie uzyskania potwierdzenia przez urząd celny wywozu odzieży sportowej poza granice Unii Europejskiej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów

Do 30 listopada 2008 r. obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstawał w sposób szczególny, tj. z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Wynikało to z art. 19 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ten został uchylony. Oznacza to, że od 1 grudnia 2008 r. w przypadku eksportu towarów obowiązek podatkowy powstaje według zasad ogólnych, czyli:

• z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy),

• z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru - jeśli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą (art. 19 ust. 4 ustawy).

Nadal obowiązują specjalne zasady ustalania obowiązku podatkowego od zaliczek. Obowiązek podatkowy powstaje, jeżeli wywóz nastąpi w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania należności.

Zmiana ta ma na celu umożliwienie ewidencjonowania eksportu towarów w miesiącu, w którym dostawa ta faktycznie miała miejsce, a nie jak wcześniej - dopiero w miesiącu, w którym podatnik otrzymał wymagane dokumenty potwierdzające dokonanie eksportowej dostawy towaru.

W wyniku tych zmian, aby określić datę powstania obowiązku podatkowego, podatnik nie musi już czekać na otrzymanie potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE. Dowód wywozu towaru poza granicę jest jednak nadal niezbędny w celu udokumentowania prawa do opodatkowania dostawy eksportowej według stawki 0%. Aby podatnik mógł zastosować stawkę 0%, musi posiadać, jeszcze przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy, dokument potwierdzający wywóz towaru poza Wspólnotę.

Przykład

Firma ALFA Sp. z o.o. sprzedała zagranicznemu kontrahentowi towary, które zostały dostarczone do Szwajcarii. 10 lutego 2009 r. podatnik wystawił fakturę, natomiast procedura wywozu towaru została wszczęta 13 lutego 2009 r. Firma otrzymała potwierdzenie wywozu towaru 5 marca 2009 r. z datą wyprowadzenia towaru z terytorium Wspólnoty 26 lutego 2009 r. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstał w dniu wystawienia faktury, tj. 10 lutego 2009 r.

Jeżeli podatnik dokonał sprzedaży towarów poza terytorium Wspólnoty i wystawił fakturę w listopadzie 2008 r., a urząd celny potwierdził wywóz towarów w grudniu 2008 r., to w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów o VAT mogłoby dojść do takiej sytuacji, w której podatnik w ogóle nie wykazałby eksportu towarów, ponieważ na podstawie przepisów obowiązujących do 30 listopada 2008 r. w stosunku do takiej dostawy jeszcze nie powstał obowiązek podatkowy, natomiast według przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r. obowiązek ten nie powstałby w ogóle.

Przykład

Firma BETA Sp.j. wydała towary z magazynu 21 listopada 2008 r. i tego samego dnia wystawiła fakturę dla odbiorcy z Rosji. Urząd celny w dniu 8 grudnia 2008 r. potwierdził wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej. Według przepisów ustawy obowiązujących do 30 listopada 2008 r. obowiązek podatkowy powinien powstać z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wywozu towarów poza granice Wspólnoty, czyli 8 grudnia 2008 r. Natomiast według przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r. obowiązek podatkowy powinien powstać już 21 listopada 2008 r.

W takim przypadku, na podstawie przepisu przejściowego art. 7 ustawy zmieniającej VAT, obowiązek podatkowy powstaje na starych zasadach, obowiązujących przed 1 grudnia 2008 r., czyli w dniu potwierdzenia przez urząd celny wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. Oznacza to, że podatnik, o którym mowa w przykładzie, powinien rozliczyć eksport towarów w deklaracji VAT za grudzień 2008 r., ponieważ obowiązek podatkowy powstał 8 grudnia 2008 r.

Czy w eksporcie towarów może mieć zastosowanie również inny moment powstania obowiązku podatkowego niż związany z wystawieniem faktury VAT

Obecnie obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje według zasad ogólnie obowiązujących w obrocie krajowym (z wyjątkiem zaliczek). Ustalając datę powstania tego obowiązku, należy również stosować odpowiednie przepisy dotyczące określenia szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.

Przykład

20 lutego 2009 r. firma ABC SA dokonała dostawy złomu stalowego wsadowego dla norweskiego kontrahenta. Tego samego dnia przedsiębiorca wystawił fakturę. Firma otrzymała potwierdzenie wywozu towaru 16 marca 2009 r. z datą wyprowadzenia towaru z terytorium Wspólnoty 27 lutego 2009 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 5 lit. b) ustawy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy m.in. złomu stalowego wsadowego powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wysyłki złomu. W takim przypadku data powstania obowiązku podatkowego z tytułu eksportu złomu stalowego wsadowego nie jest związana z datą wystawienia faktury przez sprzedawcę.

Jeżeli eksporter otrzymałby zapłatę za dostawę złomu stalowego wsadowego przed upływem 30 dni od dnia wysyłki towaru, to obowiązek podatkowy powstałby w dniu otrzymania tej zapłaty. W przeciwnym razie obowiązek podatkowy powstanie 22 marca 2009 r., czyli 30 dnia od wysyłki złomu. Oznacza to, że podatnik powinien wykazać dostawę w deklaracji za marzec 2009 r., o ile w lutym nie otrzymał zapłaty za tę dostawę. Potwierdzenie wywozu towaru poza granice UE służy natomiast udokumentowaniu prawa do zastosowania opodatkowania dostawy złomu według stawki 0%.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku eksportu towarów, jeśli podatnik posiada status małego podatnika i rozlicza VAT metodą kasową

Mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczania VAT, jest obowiązany do stosowania odrębnych przepisów dotyczących zasad powstawania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy u tego podatnika obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru. Zatem posługując się uproszczeniem, podatnik ten rozlicza podatek należny od sprzedaży w kwartale, w którym uzyskał zapłatę należności.

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy wskazany przepis ust. 1, w stanie obowiązującym do 30 listopada 2008 r., nie naruszał m.in. art. 19 ust. 6 i 12 ustawy. Oznaczało to, że pomimo wyboru rozliczania VAT według metody kasowej mały podatnik rozliczał obowiązek podatkowy od eksportu towarów na zasadach określonych w art. 19 ust. 6 ustawy o VAT. Wówczas, niezależnie od tego, kiedy mały podatnik otrzymał zapłatę za wyeksportowane towary, obowiązek podatkowy powstawał u niego na zasadach obowiązujących wszystkich eksporterów, tj. z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Podobnie było z otrzymaniem zaliczki przed wydaniem towaru. Jeżeli mały podatnik otrzymał zaliczkową płatność na poczet dostawy eksportowej, to obowiązek podatkowy, na podstawie art. 19 ust. 12 ustawy, powstawał u niego - podobnie jak u innych eksporterów - z chwilą otrzymania tej części zaliczki, jeśli wywóz towarów nastąpił przed upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki.

Uchylenie art. 19 ust. 6 ustawy od 1 grudnia 2008 r. wpłynęło na sposób ustalenia obowiązku podatkowego od eksportu towarów także u małych podatników rozliczających VAT metodą kasową. Od 1 grudnia 2008 r. z art. 21 ust. 6 ustawy wynika, że zasady powstawania obowiązku podatkowego określone w art. 21 ust. 1 ustawy nie naruszają w zakresie eksportu towaru jedynie art. 19 ust. 12 ustawy. Co to oznacza?

Uchylenie art. 19 ust. 6 ustawy (jako przepisu szczególnego w stosunku do art. 21 ust. 1 ustawy) oznacza, że obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towaru u tych podatników powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, czyli z chwilą otrzymania zapłaty za wyeksportowany towar, ale nie później niż 90 dnia od dnia wydania towaru. Aby jednak mały podatnik mógł być uprawnionym do opodatkowania tej czynności według stawki 0%, musi posiadać dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Przykład

Podatnik rozliczający VAT metodą kasową sprzedał zagranicznemu kontrahentowi towary, które zostały wywiezione do Islandii. 12 lutego 2009 r. mały podatnik wystawił fakturę. Procedura wywozu towaru została wszczęta 16 lutego 2009 r. Firma otrzymała potwierdzenie wywozu towaru 3 marca 2009 r. z datą wyprowadzenia towaru z terytorium Wspólnoty 26 lutego 2009 r. Zagraniczny kontrahent 2 kwietnia 2009 r. uregulował należność, która wynikała z faktury eksportowej.

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstał w dniu otrzymania zapłaty za dostawę eksportową, czyli 2 kwietnia 2009 r. Podatnik wykaże ją w deklaracji VAT-7K za drugi kwartał 2009 r. z prawem do zastosowania opodatkowania według stawki 0% (ze względu na otrzymanie potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty).

Dla porównania, według przepisów obowiązujących do 30 listopada 2008 r. mały podatnik wykazałby tę dostawę w deklaracji VAT-7K za pierwszy kwartał 2009 r., ponieważ na podstawie starych przepisów obowiązek podatkowy powstawał u niego z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wywozu towarów poza terytorium UE, tj. 26 lutego 2009 r.

Do rozliczania zaliczek otrzymanych na poczet dostawy eksportowej mały podatnik nadal stosuje zasadę wynikającą z art. 19 ust. 12 ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania części należności przed wydaniem eksportowanego towaru powstaje z chwilą otrzymania tej części. Warunkiem powstania obowiązku podatkowego od zaliczki eksportowej jest jednak wywóz towaru w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania.

Reasumując, zarówno zaliczka na poczet eksportu, jak i sama dostawa eksportowa są „kasowo” rozliczane przez małego podatnika, z tym że w razie otrzymania zaliczki inna jest podstawa powstania tego obowiązku podatkowego niż wynikająca z art. 21 ust. 1 ustawy, ale skutek jest ten sam.

• art. 2 pkt 8, art. 7, art. 19 ust. 4, ust. 12, ust. 13 pkt 5 lit. b), art. 20 ust. 3, art. 21, art. 29 ust. 4b, art. 31a ust. 1 i 2, art. 41 ust. 4-9 i 11, art. 86 ust. 1 i 10-11, art. 87 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

• § 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiana systemu podatkowego związana z wychodzeniem z pandemii

  Wprowadzane obecnie zmiany systemu podatkowego związane są z wychodzeniem z kryzysu i walką ze skutkami pandemii - powiedziała na antenie TVN 24 była wicepremier i była szefowa resortu rozwoju posłanka Jadwiga Emilewicz.

  Absolwenci niektórych uczelni zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego

  Egzamin na doradcę podatkowego. 27 września 2021 r. w Ministerstwie Finansów podpisano umowę pomiędzy Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, a Uniwersytetem w Białymstoku (UwB). W jej wyniku UwB dołączył do grona 9 uczelni partnerskich, których dyplom zwalnia absolwentów z konieczności zdawania pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego.

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?