Kategorie

Czy można rozliczyć składki ZUS wspólników spółki jawnej

Krzysztof Rustecki
Justyna Michałowska
inforCMS
W jaki sposób możemy rozliczyć składki na ubezpieczenie społeczne płacone indywidualnie z własnych środków przez wspólników spółki jawnej?

Istnieją dwa sposoby rozliczania składek opłacanych na ubezpieczenie społeczne wspólnika spółki jawnej. Po pierwsze, składki te mogą być odliczone od dochodu. Po drugie, składki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wspólnik nie może odliczyć ich od dochodu.

 

1. Sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne wspólników spółki jawnej

Reklama

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przewidziane dwa sposoby rozliczania wydatków ponoszonych na składki na ubezpieczenie społeczne podatnika. Pierwszym sposobem jest odliczenie składek od dochodu. Możliwość ta wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) updof. Zgodnie z tym przepisem podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Podatnik może skorzystać ze zmniejszenia dochodu o opłacone składki, pod warunkiem że nie skorzystał z drugiej możliwości ich rozliczenia, czyli z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Takie ograniczenie wynika z art. 26 ust. 13a updof. Zgodnie z nim wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 updof (w tym wydatki na ubezpieczenia społeczne), podlegają odliczeniu od dochodu:

jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Podatnik ma więc wybór co do sposobu rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Może on albo odliczać składki od dochodu, albo zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Zaliczanie składek w koszty w wielu przypadkach może okazać się dla podatnika znacznie korzystniejsze niż ich odliczanie od dochodu. Stanie się tak m.in. w przypadku, gdy podatnik w roku podatkowym poniósł stratę. Jeżeli nie zaliczy składek w ciągu roku do kosztów uzyskania przychodów, nie będzie miał ich od czego odliczyć. Zaliczanie składek w koszty umożliwi mu powiększenie straty, którą może rozliczyć w następnych latach podatkowych.

ZALECAMY!

Reklama

Zaliczenie składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodów umożliwia podatnikowi ich rozliczenie niezależnie od wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy podatnik nie zaliczy składek do kosztów uzyskania przychodów, a ponosi stratę, nie będzie miał dochodu, od którego mógłby je odliczyć.

W kwestii możliwości wyboru przez podatnika sposobu rozliczania wydatków ponoszonych na składki na ubezpieczenie społeczne wypowiadały się wielokrotnie organy podatkowe. W piśmie z 14 grudnia 2004 r., nr US.39/DF/410/320/2004, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer stwierdził, że:

Art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodu podlegają odliczeniu składki (...) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. (...)

Przepis ust. 13a ustawy stanowi, że wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (...). Z powyższego wynika, że podatnik może zdecydować o rozliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne jako kosztu uzyskania przychodu.

Wynika z tego, że podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może zaliczać składki na ubezpieczenie społeczne w koszty uzyskania przychodów albo odliczać je od dochodu.

Jeżeli podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu składki na ubezpieczenie społeczne, to nie ma podstaw, aby z możliwości takiej nie mógł skorzystać wspólnik spółki osobowej (np. spółki jawnej).

Takie stanowisko potwierdził w piśmie z 19 lutego 2008 r., sygn. IBPB1/415-268/07/KB, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

2. Zaewidencjonowanie składek na ubezpieczenie społeczne w pkpir

W przypadku gdy wspólnicy opłacający indywidualnie składki z własnych środków zdecydują o ich zaliczaniu do kosztów, powstaje pytanie, czy zdarzenia te należy ewidencjonować w pkpir.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni (art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zalicza się m.in. wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Przepisy te potwierdzają zatem obowiązek opłacania przez wspólników spółki jawnej składek na ubezpieczenie społeczne samodzielnie.

Spółka jawna może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Jeżeli spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, to stanowi ona podstawę do ustalenia dochodu (ewentualnie straty) oraz wysokości należnego podatku za rok podatkowy (art. 24a ust. 1 updof). Oznacza to, że obowiązkiem ewidencji w pkpir objęte są wszelkie zdarzenia związane ze spółką mające wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych wspólników.

W związku z tym powstaje wątpliwość, czy składki opłacane indywidualnie przez wspólników spółki jawnej z własnych środków powinny być wpisywane do pkpir prowadzonej dla spółki.

Wśród organów podatkowych oraz praktyków można spotkać odmienne stanowiska w tej sprawie. Według pierwszego z nich, jeżeli wspólnik podejmie decyzję, że zapłacone składki mają być zaliczane w koszty, powinny być one ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę. Według drugiego stanowiska składka ta nie powinna być wpisywana do pkpir prowadzonej dla spółki.

Wpisywanie składek na ubezpieczenie społeczne wspólników do pkpir prowadzonej dla spółki

Jeżeli wspólnicy zdecydują się na ewidencjonowanie składek w pkpir prowadzonej dla spółki, pojawia się jeszcze jeden problem. Czy jeżeli wspólnik indywidualnie finansuje składkę w całości z własnych środków, to powinna ona stanowić koszt tylko tego wspólnika, którego dotyczy, czy też całej spółki, a tym samym wszystkich wspólników.

Niektóre organy podatkowe stawały na stanowisku, że jeżeli wspólnik spółki jawnej zdecyduje się na zaliczanie składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów, to mimo że składki są ewidencjonowane w pkpir prowadzonej dla spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów tylko tego wspólnika (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu w piśmie z 29 kwietnia 2004 r., nr ZF/415-161/04).

Wśród praktyków można również spotkać opinie, że jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne wspólników opłacane przez nich indywidualnie z własnych środków są wpisywane do pkpir prowadzonej dla spółki, to stanowią one koszt spółki i powinny być proporcjonalnie przypisywane wspólnikom w stosunku do ich udziałów.

Prawidłowość praktyki wpisywania do pkpir prowadzonej przez spółkę składek opłacanych indywidualnie przez wspólników z własnych środków budzi jednak pewne wątpliwości. W tym przypadku składki nie są bowiem pokrywane ze środków spółki, ale z prywatnych środków wspólników.

Niewpisywanie składek na ubezpieczenie społeczne wspólników do pkpir prowadzonej dla spółki

Jeżeli wspólnicy zdecydują się na niewpisywanie do pkpir spółki składek płaconych na ubezpieczenie społeczne z własnych środków przez poszczególnych wspólników, z całą pewnością składki te nie będą stanowiły kosztów spółki. Będą one kosztem poszczególnych wspólników, który wezmą pod uwagę przy obliczaniu zaliczki na podatek.

PRZYKŁAD

an Kowalski i pan Nowak są wspólnikami spółki jawnej (zgodnie z umową spółki podział zysku to 50/50). Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż detaliczna artykułów biurowych. Poza spółką uzyskują oni także inne przychody. Pan Kowalski uzyskuje przychody z prowadzenia sklepu meblowego opodatkowane na zasadach ogólnych. Jego miesięczny przychód w lutym z tego tytułu wyniósł 3000 zł. Natomiast pan Nowak uzyskuje przychody z tytułu umowy o pracę.

W lutym 2009 r. przychody ze sprzedaży detalicznej spółki wyniosły 20 000 zł. Koszty przedstawiały się następująco:

- czynsz - 1000 zł,

- zakup towarów - 11 000 zł,

- paliwo - 650 zł.

 

Ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów spółki jawnej będzie wyglądała następująco:

Suma przychodów: 20 000 zł

Suma kosztów: 12 650 zł

Dochód: 7350 zł

Pan Kowalski opodatkowany jest na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za styczeń 2009 r. opłacił 10 lutego 2009 r. W tej sytuacji pan Kowalski może rozliczyć te składki na dwa sposoby. Może je ująć w kosztach pkpir z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli tego nie zrobi, może te składki odliczyć od dochodu w rozliczeniu miesięcznym.

Wariant 1. Ujęcie składek na ubezpieczenie społeczne i FP w koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Rozliczenie miesięczne pana Kowalskiego będzie wyglądało następująco:

Podatek dochodowy liczony jest narastająco, jednak dla celów uproszczenia przykładu przyjmujemy rozliczenie miesięczne.

Przychód: 3000 zł + 10 000 zł = 13 000 zł

Koszty: 617,27 zł + 6325 zł = 6942,27 zł

Dochód: 6057,73 zł

Odliczenia od dochodu: 0

Podstawa opodatkowania: 6058 zł

Podatek (18% x 6058 zł) - 556,02 zł = 534,42 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 185,44 zł x 2

Zaliczka na podatek dochodowy: 163,54 zł, po zaokrągleniu 164 zł

Wariant 2. Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu

Rozliczenie miesięczne będzie wyglądało następująco:

Przychód: 3000 zł + 10 000 zł = 13 000 zł

Koszty: 46,94 zł + 6325 zł = 6371,94 zł

Dochód: 6628,06 zł

Odliczenia od dochodu: 570,33 zł

Podstawa opodatkowania: 6058 zł

Podatek (18% x 6058 zł) - 556,02 zł = 534,42 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 185,44 zł x 2

Zaliczka na podatek dochodowy: 163,54 zł, po zaokrągleniu 164 zł

W przypadku drugiego wspólnika, który uzyskuje dochody ze stosunku pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy będą opłacane z tytułu umowy o pracę. Jako wspólnik spółki jawnej pan Nowak musi opłacać jedynie składkę zdrowotną.

Miesięczne wyliczenie podatku z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej będzie wyglądało następująco (pomijamy wyliczenie podatku z tytułu umowy o pracę):

Przychód: 10 000 zł

Koszty: 6325 zł

Dochód: 3675 zł

Odliczenia od dochodu: 0

Podstawa opodatkowania: 3675 zł

Podatek (18% x 3675 zł) - 556,02 zł = 105,48 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 185,44 zł (ponieważ podatek jest mniejszy od składki zdrowotnej, składka ta podlega odliczeniu tylko do wysokości podatku).

Zaliczka na podatek dochodowy: 0 zł.

Pan Nowak dokona rozliczenia rocznego na formularzu PIT-36, w którym wykaże przychody zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z udziału w zyskach spółki jawnej.

• art. 22 ust. 6ba, art. 22 ust. 6bb, art. 23 ust. 1 pkt 11, pkt 55a, art. 24a ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a), pkt 9 lit. a), ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33

• art. 8 ust. 6 pkt 4, art. 16 ust. 4 pkt 1, art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120

• art. 115 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Justyna Michałowska

księgowa

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.