Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fiskus może sprawdzić mieszkanie podatnika

Urząd skarbowy może sprawdzić mieszkanie nie tylko przedsiębiorcy, ale i podatnika, który działalności gospodarczej nie prowadzi, aby ustalić, czy podatnik rzeczywiście poniósł wydatki mieszkaniowe.

 

Urząd skarbowy ma dwa alternatywne rozwiązania, aby dostać się do mieszkania podatnika i dokonać niezbędnych czynności mających na celu sprawdzenie poniesionych wydatków mieszkaniowych. W zależności od etapu dokonywania ustawowych czynności, organ podatkowy może wkroczyć do mieszkania podatnika za jego zgodą lub bez niej, uzyskując tzw. nakaz prokuratorski.

Podstawę uprawnień fiskusa do wstępu do mieszkania podatnika stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Decyzja urzędnika

Urząd skarbowy ma dwie możliwości. Może jeśli zechce dostać się do mieszkania podatnika i dokonać niezbędnych czynności mających na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście zostały poniesione wydatki mieszkaniowe za zgodą podatnika (będzie tak w przypadku czynności sprawdzających) lub bez zgody podatnika (stanie się tak wtedy, gdy zostanie wszczęta kontrola podatkowa). W tym drugim przypadku urząd skarbowy musi uzyskać tzw. nakaz prokuratorski. Ta sytuacja nie jest z pewnością przyjemna dla podatnika. Wtedy bowiem pracownicy urzędu skarbowego dostają się do mieszkania podatnika bez jego zgody, a nawet wbrew niej. Tylko w razie kontroli mieszkania w ramach czynności sprawdzających podatnik może uzgodnić wygodny dla niego termin. Natomiast w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej takiej możliwości już nie ma.

PRZYKŁAD:

CZY FISKUS SPRAWDZI, CZY BYŁ

Urząd skarbowy wezwał podatnika w celu weryfikacji zeznania rocznego, w którym ten odliczył wydatki remontowe. W urzędzie pracownik umówił się z podatnikiem i ustalił, że przyjdzie do podatnika konkretnego dnia i spisze protokół z czynności oględzin mieszkania na okoliczność poczynionego remontu.

Podatnik nie wie, czy musi wyrazić zgodę na wejście urzędnika podatkowego do mojego domu? Oczywiście może odmówić. Zgoda udzielona została w trakcie czynności sprawdzających. Podatnik, mimo wcześniejszej zgody i umówienia się na konkretny termin wizyty, nie musi wpuścić do mieszkania urzędnika organu podatkowego. Zapewne w takim przypadku organ podatkowy będzie się starał wyznaczyć nowy termin do przeprowadzenia oględzin. Jednak termin ten nie będzie zobowiązywał podatnika, nawet mimo wcześniej wyrażonej zgody.

Podatnik ma prawo w każdej chwili się rozmyślić. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w realizacji swoich uprawnień do weryfikacji poprawności złożonego zeznania organ podatkowy może dążyć do wszczęcia w takiej sytuacji kontroli podatkowej.

Czynności sprawdzające

Oględzin lokalu mieszkalnego za zgodą podatnika organy podatkowe dokonują w ramach czynności sprawdzających. W takiej sytuacji wszystko odbywa się sprawnie i spokojnie. Podatnik musi jednak pamiętać, że uprawnienie do wkroczenia do jego mieszkania przysługuje pracownikom organów podatkowych tylko w ściśle określonych przypadkach. Nie mogą oni dowolnie kierowani własnym kaprysem żądać od podatników, by ci na każde ich życzenie udostępniali mieszkanie. Stanie się tak tylko w przypadkach ściśle wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej. Wynika z nich, że organ podatkowy może dokonać oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe. Oczywiście w tym przypadku organ może obejrzeć mieszkanie podatnika tylko po uzyskaniu jego zgody.

PRZYKŁAD:

JAK USTALIĆ TERMIN WIZYTY URZĘDNIKA

Wypełniając przed trzema laty zeznanie roczne PIT, podatnik skorzystał z odliczenia w ramach ulgi remontowej. Urząd skarbowy postanowił sprawdzić, czy podatnik rzeczywiście poniósł wydatki. Ponieważ podatnik nie protestował przeciwko ustaleniu tych faktów, urzędnik zaproponował termin wizyty. Niestety termin ten nie odpowiadał podatnikowi. Zaproponował więc nowy termin. Urzędnik miał pojawić się w mieszkaniu podatnika w piątek 13 lipca o godz. 16.00. Niestety podatnik miał niegroźny wypadek samochodowy i nie zdążył przybyć na miejsce. Poinformował o tym urzędnika. Ten zgodził się, by podatnik zaproponował nowy termin wizyty. Podatnik umówił się z nim na 17 lipca.

Jeśli podatnik wyraża zgodę i zdecyduje się wpuścić do mieszkania pracownika urzędu skarbowego, będzie musiał uzgodnić z nim termin tej wizyty. W praktyce odbywa się to w ten sposób, że pracownik organu podatkowego, w porozumieniu z podatnikiem, ustala termin dokonania oględzin. Podatnik może nie zgodzić się na termin proponowany przez urzędnika i ustalić taki, który odpowiada jemu. Powinien jednak pamiętać o podpisaniu odpowiedniej adnotacji o ustaleniu terminu oględzin. Adnotację tę urzędnik zamieści w aktach sprawy.

PRZYKŁAD:

CZY MOŻNA NIE WPUŚCIĆ URZĘDNIKA

W ubiegłym roku podatnik wybudował dom. Wydał na ten cel bardzo dużo pieniędzy. Skorzystał więc z możliwości ubiegania się o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Wykorzystał cały przysługujący limit.

Teraz dowiedział się, że urzędnik chce obejrzeć dom w celu weryfikacji poniesienia wydatków mieszkaniowych. Podatnik chciałby odmówić. Rzeczywiście będzie mógł tak postąpić i odmówić. Musi jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia lokalu mieszkalnego lub jego części naraża go na wszczęcie kontroli podatkowej. Jeśli kontrola zostanie wszczęta i podatnik nie zgodzi się na oględziny domu, urzędnik może przyjść do podatnika z nakazem prokuratorskim, a wtedy nie będzie można odmówić.

Co więcej, urzędnik może podejrzewać, że wcześniejsza odmowa była spowodowana chęcią ukrycia pewnych niekorzystnych dla podatnika okoliczności. Lepiej zatem się zgodzić, zwłaszcza że podatnik rzeczywiście wybudował dom.

Ustalanie terminu

W razie nieudostępnienia lokalu w uzgodnionym terminie organ podatkowy może wyznaczyć nowy termin przeprowadzenia oględzin. Niestety, w tym przypadku organ podatkowy może wyznaczyć termin nowego spotkania jednostronnie. Może, co znaczy, że wcale nie musi. Tym samym, jeśli podatnik trafi na uprzejmego urzędnika, ten może umówić się z nim ponownie, tak żeby nowy termin był dogodny także dla podatnika. Pracownik organu podatkowego oczywiście sporządzi protokół przeprowadzonych oględzin. Jeśli po ustaleniu nowego terminu wizyty, mimo wcześniejszej zgody, podatnik nie wpuści pracownika organu podatkowego do mieszkania, musi liczyć się z tym, że organ podatkowy może wszcząć kontrolę podatkową, w trakcie której ma już szersze kompetencje do wkraczania na cudzy teren.

PRZYKŁAD:

CZY USTALIĆ NOWY TERMIN OGLĘDZIN

Podatniczka umówiła się z pracownikiem urzędu skarbowego na oględziny jej mieszkania. Niestety, spóźniła się kilkanaście minut i urzędnik już sobie poszedł. Nie wie, czy może teraz prosić o nowy termin, czy też spotkają ją jakieś przykre konsekwencje. Na szczęście w takiej sytuacji można próbować ustalić nowy termin spotkania z urzędnikiem. Trzeba jednak pamiętać, że w razie nieudostępnienia mieszkania w uzgodnionym terminie organ podatkowy może wyznaczyć nowy termin przeprowadzenia oględzin, ale już jednostronnie, czyli bez konieczności konsultowania się z podatnikiem.

Potrzebne dokumenty

Pracownik organu podatkowego sporządza protokół przeprowadzonych oględzin, który dołącza do akt sprawy. Organ podatkowy sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

Protokół sporządza się tak, aby z jego treści wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole.

Protokół powinien zawierać takie dane, jak: wskazanie podatnika, wskazanie pracownika organu podatkowego, określenie miejsca i czasu przeprowadzenia czynności, opis dokonanych ustaleń faktycznych itp. Protokół nie może zawierać oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem czynności sprawdzających. Ocena taka jest możliwa tylko na etapie postępowania podatkowego na podstawie całości zebranych dowodów. Jednym z takim dowodów może być właśnie protokół z oględzin.

Kontrola podatkowa

Jeśli podatnik nie wyrazi zgody na wizytę urzędnika, zostanie wszczęta kontrola podatkowa. W ramach tej kontroli również mogą zostać przeprowadzone oględziny lokalu mieszkalnego. Kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu:

l dokonania oględzin, jeżeli: zostały one wskazane jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego;

l jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania;

l jest to niezbędne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe, uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych;

l dokonania oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli powzięto informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej albo w przypadku gdy są tam przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Czynności kontrolne wykonywane są za zgodą kontrolowanego. Niestety, na etapie postępowania kontrolnego urząd skarbowy ma też możliwość dostania się do mieszkania podatnika wbrew jego woli. W takim przypadku konieczne jest jednak uzyskanie zgody prokuratora rejonowego. Po jej uzyskaniu pracownicy organu podatkowego przeprowadzą odpowiednie czynności kontrolne w mieszkaniu podatnika. Oczywiście przed przystąpieniem do tych czynności powinni okazać podatnikowi postanowienie prokuratora o wyrażeniu na to zgody.

Z przeprowadzonych czynności powinien zostać sporządzony protokół, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane w toku czynności nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

Ważne!

Podatnik powinien żądać okazania legitymacji oraz upoważnienia do wszczęcia kontroli przy wstępie do jego mieszkania pracownika urzędu

SŁOWNIK

Czynności sprawdzające to czynności organu podatkowego pierwszej instancji, które mają na celu sprawdzenie nie tylko terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, ale również stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Kontrola podatkowa to czynności organu podatkowego mające na celu sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

ANNA WOJDA

anna.wojda@infor.pl

Podstawa prawna

l Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?
  Czy będzie podatek od pustostanów?
  17 maja 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprzeczył, że rząd pracuje nad specjalnym podatkiem od pustostanów. Przyznał jednak, że rząd zastanawia się, "co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy 1000 mieszkań". Był to komentarz premiera do medialnych pogłosek o planach wprowadzenia podatku od pustostanów. Tego samego dnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że ponad 60 proc. pustostanów to lokale komunalne, często w bardzo złym stanie i że jego resort chce zachęcać gminy do wykorzystywania tych zasobów, m.in. przez skrócenie procedury ich remontu. 18 maja 2022 r. wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że rozważane są zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury.
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".
  Kredyty hipoteczne 2022 - zdolność kredytowa, raty, marża w II połowie maja
  W maju 2022 roku przeciętna marża kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) osiągnęła poziom najniższy od kilku lat. Mimo to nadal rośnie oprocentowanie kredytów. Czy zdolność kredytowa jeszcze spadnie?
  Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji (np. prokurentów, członków zarządu) – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie przewiduje istotne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany w zakresie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członków zarządów spółek, prokurentów) wprowadzi ta nowelizacja?
  WIRD zamiast WIBOR-u. O ile spadnie oprocentowanie kredytów?
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark (spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych) ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.).
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.