| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak płacić zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej

Jak płacić zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej

Przepisy podatkowe umożliwiają odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Czy opłaca się korzystać z tej możliwości?

 

Warto przeanalizować tę alternatywę, gdyż w niektórych sytuacjach skorzystanie z niej może okazać się opłacalne. Z pewnością korzystne będzie, gdy podatnik przewiduje, iż w danym roku podatkowym osiągnie znacznie wyższe dochody niż w latach poprzednich.

Zgodnie z treścią art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać wpłat zaliczek miesięcznych w ciągu roku podatkowego w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego z zeznaniu rocznym złożonym:

- w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

- w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, w sytuacji gdy podatnik w poprzednim roku nie wykazał dochodu lub jego dochód z działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 2790 zł.

Jeśli także i w tym roku podatnik nie osiągnął dochodu przekraczającego wspomnianą wyżej wartość, wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej nie będą możliwe.

Podatnicy rozliczający się według stawki liniowej, mają także możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej przy zastosowaniu stawki 19 proc.

Konieczne pisemne zawiadomienie

W celu skorzystania z omawianej formy uiszczania zaliczek, podatnik zobowiązany jest do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy ma zamiar z niej skorzystać, pisemnie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty zaliczki grudniowej należy dokonać do 20 grudnia roku podatkowego. Do 30 kwietnia następnego roku natomiast konieczne jest złożenie zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Obowiązkowe przez minimum pełny rok

Warto zwrócić uwagę, iż o ile podatnik nie chce rezygnować ze stosowania tej formy zapłaty zaliczek, nie ma konieczności corocznego zawiadamiania organu podatkowego o jej wyborze. Stosownie do art. 44 ust. 6d ustawy, zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Należy jednak zaznaczyć, iż w świetle art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik, który złożył zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy zapłaty zaliczek, obowiązany jest stosować ją przez cały rok podatkowy.

Kwestia ta dokładnie wyjaśniona została w piśmie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 12 lipca 2005 r., sygn. ROXV/443/PDOF/376/4/JS/05. Organ podatkowy zajął stanowisko, iż jeśli do 20 lutego 2005 r. podatnik nie zawiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy wpłacania zaliczek, to obowiązany był stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok 2005, niezależnie od formy, w jakiej prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy bowiem rozliczania podatku dochodowego od wszelkich osiąganych w roku podatkowym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy to prowadzonej samodzielnie, czy w formie spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, czy też równocześnie w kilku różnych formach.

Dochód sprzed dwóch lat

Urząd Skarbowy w Biłgoraju w postanowieniu z 29 marca 2006 r., sygn. PO/415-1/06 wskazuje, iż ustawodawca nie przewiduje swobody w wyborze przez podatnika roku podatkowego, którego dochód (nie podatek) będzie stanowić podstawę obliczenia miesięcznej zaliczki opłacanej w formie uproszczonej, co rozstrzygnął w art. 44 ust. 6b. Skoro podatnik zamierza wybrać tę formę jej wpłacania od 2006 roku, w pierwszej kolejności należy - dla jej obliczenia - uwzględnić dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, a zatem wynikający z zeznania podatkowego złożonego w 2005 roku, za 2004 rok. Dopiero jeżeli w tym zeznania (za 2004 rok) podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo wykazał dochód w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł - do wyliczenia kwoty zaliczki uwzględnia się dochód uzyskany z tego źródła, wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (tj. w zeznaniu złożonym w 2004 za rok 2003). Jeżeli w zeznaniu za 2003 rok podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo wykazał dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł, nie są w ogóle możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Podsumowując, jeśli podatnik zainteresowany jest uiszczaniem zaliczek na podatek dochodowy w roku 2008 w formie uproszczonej, w pierwszej kolejności powinien on wziąć pod uwagę wysokość swojego dochodu uzyskanego w roku 2006 wykazanego w zeznaniu złożonym w roku 2007, lub w drugiej kolejności dochodu uzyskanego w roku 2005 wykazanego w zeznaniu złożonym w roku 2006.

KONIECZNE OŚWIADCZENIE

W celu skorzystania z uproszczonej formy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2008 roku, do 20 lutego konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyborze tej metody. Pisemne zawiadomienie należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD

JAK OBLICZYĆ ZALICZKĘ

Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W ostatnich latach podatnik uzyskał następujące dochody:

- 2006 r. - 59 000 zł

- 2005 r. - 69 967 zł

- 2004 r. - 65 015 zł

Od roku 2007 zamierzał on skorzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. W terminie do 20 lutego 2007 r. złożył stosowne zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Kwotę zaliczki należało obliczyć w następujący sposób:

- podstawą obliczenia zaliczek na 2007 rok jest dochód wykazany w zeznaniu za 2005 rok w kwocie 69 967,00 zł,

- następnie należy obliczyć podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującej w 2007 roku, Podatek wyniesie 7674,41 zł + 30 proc. nadwyżki ponad 43 405 zł, tj. 7968,60 zł, razem 15 643,01 zł,

- kwotę podatku należy podzielić przez 12,

- zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty w roku 2007 wynosi 1304 zł miesięcznie.

Należy pamiętać, iż podatnikowi przysługuje ponadto prawo odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu 2007 roku zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale do wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Na zakończenie warto ponadto wskazać, iż z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą korzystać także osoby prawne. Odpowiednie regulacje zostały określone w art. 25 ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.


KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 44 ust. 6b-6i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

- Art. 25 ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).


Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


VAT 2019. Komentarz199.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »