REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Uprawnienia podatnika w sporze z urzędem skarbowym

Aleksandra Tarka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podatnikowi przysługuje szereg uprawnień mających na celu zakwestionowanie różnego rodzaju nieprawidłowości zawartych w rozstrzygnięciach organów podatkowych. Jak z nich korzystać?

 

Czy podatnik może domagać się sprostowania bądź uzupełnienia decyzji wydanej przez organ podatkowy?

Podatnikowi przysługuje szereg uprawnień mających na celu zakwestionowanie różnego rodzaju nieprawidłowości zawartych w rozstrzygnięciach organów podatkowych. Środki te mają na celu zabezpieczenie interesów podatnika przed błędami popełnianymi przez organy orzekające w danej sprawie.

Przykładowo, podatnik może zgłosić żądanie uzupełnienia wydanej przez organ podatkowy decyzji w zakresie rozstrzygnięcia zamieszczonej w sentencji decyzji lub prawa zaskarżenia tej decyzji. Z pierwszą z wymienionych sytuacji mamy do czynienia, gdy z powodu błędu lub niedopatrzenia organu podatkowego sprawa nie została rozstrzygnięta w całości. Należy podkreślić, iż żądanie podatnika może dotyczyć jedynie uzupełnienia sentencji decyzji, a nie może odnosić się do jej uzasadnienia (w przypadku wątpliwości co do treści uzasadnienia podatnik może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści decyzji - kwestię tę omawiam szczegółowo poniżej).

Z kolei z żądaniem uzupełnienia decyzji co do prawa jej zaskarżenia podatnik może wystąpić, przykładowo, gdy organ podatkowy pierwszej instancji nie zamieścił w decyzji informacji na temat przysługującego mu prawa do wniesienia odwołania do organu drugiej instancji. Podatnikowi przysługuje również prawo do żądania sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia co do przysługującego środka zaskarżenia, tj. gdy podatnik został pouczony w sposób błędny o przysługujących mu w tym zakresie prawach. Błędne pouczenie podatnika o przysługującym mu prawie do zaskarżenia decyzji, bądź brak takiego pouczenia, nie może jednak szkodzić podatnikowi (art. 214 Ordynacji podatkowej). Jeśli więc zgodnie z zawartym w decyzji błędnym pouczeniem podatnik wniesie od decyzji organu pierwszej instancji skargę do sądu administracyjnego, gdy tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami winien był wnieść odwołanie do organu drugiej instancji, takie błędne zachowanie podatnika nie może nieść ze sobą negatywnych konsekwencji, przykładowo - w przypadku niezachowania terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

W sytuacjach wzbudzających wątpliwości lub takich, które nie kwalifikują się na sprostowanie lub uzupełnienie, najlepiej złożyć odwołanie od decyzji. Należy jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych niemożliwe jest skorzystanie przez podatnika zarówno z uprawnienia do wniesienia odwołania, jak i wniesienia żądania o sprostowanie lub uzupełnienie decyzji - podatnik winien wybrać jedną z dróg dochodzenia swych praw. Oczywiście od rozstrzygnięć w zakresie sprostowania lub uzupełnienia decyzji, a także odmawiających podjęcia takich działań, podatnikom przysługują odpowiednie środki zaskarżenia (kwestię tę szczegółowo omawiam poniżej).

Czy przepisy określają termin na złożenie wniosku o sprostowanie bądź uzupełnienie decyzji?

W myśl art. 213 par. 1 Ordynacji podatkowej, żądanie uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia bądź co do przysługującego podatnikowi prawa zaskarżenia decyzji, względnie sprostowania pouczenia co do prawa zaskarżenia, należy wnieść w ciągu 14 dni od daty doręczenia wadliwej decyzji, czyli w przypadku decyzji organu pierwszej instancji - w tym samym terminie co termin na wniesienie odwołania. Żądanie uzupełnienia oraz sprostowania decyzji może być również złożone w odniesieniu do decyzji organu podatkowego drugiej instancji, czyli decyzji ostatecznej, na którą przysługuje jednakże skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W takim przypadku termin na wniesienie żądania uzupełnienia lub sprostowania również wynosi 14 dni.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż żądanie sprostowania lub uzupełnienia decyzji odsuwa termin na zaskarżenie prostowanej lub uzupełnianej decyzji. Zgodnie bowiem z art. 213 par. 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku wydania decyzji o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji, termin na zaskarżenie prostowanej lub uzupełnianej decyzji (w przypadku odwołania - termin czternastodniowy, w przypadku skargi - termin trzydziestodniowy, liczone od dnia otrzymania decyzji) biegnie od dnia doręczenia decyzji o sprostowaniu lub uzupełnieniu wydanego uprzednio rozstrzygnięcia. Podobnie rzecz ma się w przypadku odmowy sprostowania lub uzupełnienia decyzji przez organ podatkowy.

Czy sposób załatwienia przez organ podatkowy wniosku o uzupełnienie lub sprostowanie decyzji może być przez podatnika kwestionowany?

Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze wydania kolejnej decyzji przez organ podatkowy. Od takiej decyzji podatnikowi przysługuje odwołanie. Z kolei, odmawiając uzupełnienia lub sprostowania decyzji, organ podatkowy wydaje postanowienie, na które przysługuje podatnikowi zażalenie. Gdy podatnik nie zgadza się następnie ze stanowiskiem wyrażonym przez organ odwoławczy, jest on uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Co to jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka?

Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie sądów administracyjnych, przez błąd rachunkowy należy rozumieć błąd w działaniu matematycznym przeprowadzonym w decyzji lub postanowieniu (np. błędne zsumowanie kwot). Z kolei, inna oczywista pomyłka oznacza drobne, nieznaczne błędy pisarskie, przeoczenia, zły dobór słów (np. gdy w uzasadnieniu decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług organ podatkowy omyłkowo oznacza mające zastosowanie w sprawie przepisy jako regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zgodnie z art. 215 par. 1 Ordynacji podatkowej, takie błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki mogą być prostowane przez organ z urzędu lub na żądanie podatnika, praktycznie w nieograniczonym czasie. Sprostowanie decyzji następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Należy jednak pamiętać, iż błędy, o których tu mowa, nie mogą wpływać na treść podejmowanego rozstrzygnięcia, a ich sprostowanie nie może skutkować merytoryczną zmianą decyzji. Jeśli więc organ - chociażby omyłkowo - określi podatnikowi zobowiązanie podatkowe w nieprawidłowej wysokości, w oparciu o błędne obliczenia zawarte w decyzji, podatnik winien wnieść odwołanie od decyzji wydanej w tym zakresie. Wniosek o sprostowanie popełnionego przez organ podatkowy błędu może okazać się niewystarczającym narzędziem do ochrony interesów podatnika.

Na czym polega wyjaśnienie treści decyzji? Czy podatnik może domagać się wykładni przepisów będących podstawą wydania decyzji?

Poprzez wyjaśnienie decyzji organ podatkowy rozwiewa wątpliwości podatnika co do jej treści. Wyjaśnienie decyzji może dotyczyć zarówno sentencji, jak i uzasadnienia. Możliwość zwrócenia się do organu podatkowego z żądaniem wyjaśnienia decyzji ma na celu usunięcie niejasności zawartych w rozstrzygnięciu organu podatkowego, wywołanych przykładowo użyciem przez organ podatkowy pojęć niezrozumiałych bądź niejasnych dla podatnika. Z żądaniem wyjaśnienia decyzji może również zwrócić się podatnik, który ma wątpliwości co do istoty rozstrzygnięcia czy też co do zakresu obowiązku podatkowego wynikającego z decyzji. Należy podkreślić, iż wyjaśnienie treści decyzji nie może prowadzić do nowej oceny prawnej badanego przez organ stanu faktycznego, skutkującej uzupełnieniem lub zmianą podjętego uprzednio rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 215 par. 2 Ordynacji podatkowej, wniosek o wyjaśnienie treści decyzji może zostać złożony przez podatnika lub przez organ egzekucyjny. Wyjaśnienie treści decyzji następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 210 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, decyzja winna zawierać uzasadnienie prawne, przez które należy rozumieć wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Innymi słowy, organ podatkowy jest zobowiązany do wskazania w wydanym rozstrzygnięciu, w jaki sposób zinterpretował przepisy prawne, które stanowiły podstawę wydania danej decyzji. Takie wyjaśnienie umożliwia podatnikowi prześledzenie toku rozumowania organu podatkowego. Brak dokonania przez organ podatkowy wykładni mających zastosowanie w danej sprawie przepisów stanowi więc istotną wadę decyzji. Podatnik nie wie bowiem, jakimi motywami kierował się organ podatkowy przy wydaniu rozstrzygnięcia. Taka wada decyzji, w przypadku niekorzystnego dla podatnika rozstrzygnięcia, jest dobrym pretekstem do jej uchylenia. Zgodnie więc z zasadą priorytetu zaskarżania decyzji w przypadku ich wadliwości, w razie niepełnej i niewystarczającej wykładni zastosowanych przez organ podatkowy przepisów, podatnik winien przede wszystkim rozważyć wniesienie środka zaskarżenia od takiej decyzji. Zwrócenie się z wnioskiem o wyjaśnienie treści decyzji może być uznane w omawianej sytuacji za niewystarczające, a poza tym może nie zabezpieczać interesów podatnika w wystarczający sposób. Należy jednak pamiętać, iż skorzystanie ze środków zaskarżenia jest ograniczone terminem (14 dni w przypadku odwołania, 30 dni w przypadku skargi) - takiego obwarowania nie ma w przypadku żądania wyjaśnienia treści decyzji.

Czy skorygowaniu może podlegać protokół kontroli podatkowej?

Protokół kontroli podatkowej stanowi utrwalenie przebiegu przeprowadzanej u podatnika kontroli podatkowej. W protokole kontroli organ prowadzący kontrolę zamieszcza między innymi ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli. W przypadku stwierdzenia błędów i omyłek w treści protokołu mogą być w nim dokonywane skreślenia i poprawki, tak by wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Z uwagi na fakt, iż obowiązek sporządzenia protokołu kontroli podatkowej spoczywa na organie podatkowym, to on może dokonywać skreśleń i poprawek. Podatnik nie może samodzielnie korygować treści protokołu. Niemniej jednak podatnik jest uprawniony do złożenia w ciągu 14 dni od doręczenia mu protokołu pisma stanowiącego wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu, w którym może zwrócić uwagę organu prowadzącego kontrolę na nieścisłości i niejasności zawarte w protokole. Kontrolujący zobowiązany jest rozpatrzyć zastrzeżenia wniesione przez podatnika i w terminie 14 dni od ich otrzymania zawiadomić podatnika o sposobie ich załatwienia (art. 291 par. 2 Ordynacji podatkowej). Należy jednocześnie pamiętać, iż w przypadku niezłożenia wyjaśnień i zastrzeżeń przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

 

Maciej Tomaszewski

konsultant w zespole ds. postępowań podatkowych PricewaterhouseCoopers

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA