REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy fiskus wezwie do złożenia wyjaśnień

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Organ podatkowy nie może dowolnie wzywać stronę, świadków, biegłych lub inne osoby do złożenia wyjaśnień. Kiedy podatnik może bez konsekwencji nie stawić się na wezwanie urzędu skarbowego?

 

 

Przepisy podatkowe ograniczają możliwość wzywania stron lub innych uczestników postępowania podatkowego, gdy jest to niezbędne, dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, co w praktyce należy przez to rozumieć?

Obecne brzmienie art. 155 par. 1 Ordynacji podatkowej zostało doprecyzowane w nowelizacji z 2002 roku. Wówczas wprowadzono przy wezwaniach, które z istoty swojej są jednostronną czynnością organu podatkowego, ograniczenie o charakterze klauzuli generalnej: niezbędność wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia sprawy. Należy stwierdzić, iż organ podatkowy nie może dowolnie, niezależnie od potrzeb związanych z postępowaniem podatkowym, wzywać stronę, świadków, biegłych lub inne osoby do złożenia wyjaśnień lub dokonania innej czynności. Takie działanie pozostawałoby w sprzeczności przede wszystkim z zasadami ogólnymi postępowania podatkowego, w świetle których organ podatkowy powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami do osiągnięcia celu, jakim jest zakończenie postępowania (art. 125 par. 1 Ordynacji).

Przedłużanie postępowania poprzez wzywanie zbyt dużej liczby świadków, czy to przez organ podatkowy, czy przez stronę, można również traktować jako swoiste nadużycie prawa. Jeżeli tego typu działanie podejmuje strona, wówczas organ podatkowy może nie uwzględnić zgłoszonego dowodu (art. 188 Ordynacji). Natomiast przy wzywaniu wielu świadków przez organ podatkowy, strona ma wyłącznie możliwość złożenia skargi do organu wyższego stopnia w trybie przepisów działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym trzeba pamiętać, że jakiekolwiek działanie organu, w tym również dokonywanie wezwań, powinno służyć dokładnemu wyjaśnieniu stanu faktycznego oraz załatwieniu sprawy (art. 122 Ordynacji). Jest to ograniczenie, którego ewentualne naruszenie może stanowić podstawę do uchylenia decyzji oraz żądania przez stronę odszkodowania.

Czy wezwanie przez urząd skarbowy zawsze musi być dokonane na piśmie?

Zasady postępowania podatkowego nakazują dokonywaniać wszystkich czynności w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 126 Ordynacji). Przy wezwaniach ustawodawca doprecyzowuje, iż co do zasady powinno mieć ono formę pisemną o treści obejmującej elementy wymienione w art. 159 Ordynacji, tj. określać, kto i kogo wzywa, w jakiej sprawie i w jakim charakterze, jaki jest termin stawiennictwa, skutki niestawiennictwa oraz podpis pracownika organu podatkowego. W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania można dokonać innymi środkami komunikacji, np. telefonicznie (art. 160 Ordynacji). W takim przypadku niezbędne jest przekazanie wzywanemu wszystkich tych informacji, które powinny być określone w formie pisemnej.

Wezwanie inne niż w formie pisemnej jest tylko wówczas skuteczne prawnie, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie. W praktyce nakłada to na organy podatkowe konieczność udowodnienia, iż niestawiennictwo podatnika było uzasadnione jego zaniedbaniem, a nie np. brakiem wezwania. Może to nieść ze sobą istotne trudności, co w konsekwencji przesądza o rzadkim stosowaniu sankcji za niestawiennictwo na wezwanie inne niż w formie pisemnej.

W jaki sposób przygotować się do wizyty w urzędzie?

Nałożenie na organy podatkowe obowiązku wzywania wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, powinno poprzez stawiennictwo osoby wzywanej prowadzić do przyspieszenia lub uproszczenia postępowania. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy obecność takiej osoby pozwoli na załatwienie danego problemu. W tym celu powinna ona posiadać ze sobą wszystkie dokumenty, informacje lub inne dowody, które mogłyby się przyczynić do wyjaśnienia sprawy. Mając na uwadze, iż w treści wezwania organ podatkowy ma obowiązek wskazać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze i jakim celu osoba jest wzywana (art. 159 par. 1 pkt 3 Ordynacji), daje jej to możliwość zgromadzenia przed spotkaniem wymaganych informacji.

Niezależnie od tego, czy osoba wezwana powinna przedłożyć odpowiednie dowody, czy też stawić się celem osobistego dokonania określonych czynności, powinna ona posiadać ze sobą dokumenty, które pozwolą na jej identyfikację. W tym wypadku wystarczy ważny dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument tożsamości. Jeżeli stawiennictwo następuje wraz z pełnomocnikiem lub wzywany jest pełnomocnik, niezbędne jest przedłożenie opłaconego pełnomocnictwa, chyba że uprzednio złożono je do akt sprawy. Równocześnie pełnomocnik także zobowiązany jest do posiadania dokumentów identyfikujących go w zakresie dokonywanych czynności. Należy pamiętać, iż przy pełnomocnictwie treść tego dokumentu powinna obejmować umocowanie do dokonania również tej czynności, która jest przedmiotem wezwania. Ma to istotne znaczenie przy tzw. pełnomocnictwach do dokonania określonej czynności, które nie uprawniają do reprezentacji w pozostałym zakresie. Niezbędne będzie wówczas wystawienie nowego pełnomocnictwa i jego opłacenie.

Czy podatnik zawsze musi stawić się w urzędzie osobiście?

Osobiste stawiennictwo zależy od charakteru sprawy. Przepisy dopuszczają trzy możliwości złożenia wyjaśnień: poprzez stawiennictwo osobiste, przez pełnomocnika lub na piśmie (art. 155 par. 1 Ordynacji). Dodać należy, iż stawiennictwo osobiste zostało ograniczone tylko do obszaru województwa, na którym wzywany zamieszkuje lub przebywa, chyba że on sam zrzekł się tego uprawnienia (art. 156 Ordynacji). Odmowa stawienia się w innym województwie prowadzić będzie do przeprowadzenia czynności przez organ podatkowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wzywanego w ramach tzw. pomocy prawnej.

Wezwanie do osobistego stawiennictwa powinno dotyczyć tylko tych czynności, które nie mogą być załatwione w formie pisemnej, np. konieczność złożenia podpisu przez wzywanego. W innych przypadkach należy umożliwić złożenie wyjaśnień na piśmie, które to działanie jest zgodne ze wspomnianą już zasadą pisemności postępowania. Jeżeli natomiast dochodzi do złożenia oświadczeń osobiście lub przez pełnomocnika, wówczas organ podatkowy zobowiązany jest sporządzić na tę okoliczność protokół (art. 172 par. 2 Ordynacji).

Przepisy wskazują, iż w przypadkach gdy niezbędne jest osobiste stawiennictwo osoby wzywanej ze względu na charakter czynności, organy podatkowe mogą wezwać ją niezależnie od miejsca zamieszkania (art. 158 Ordynacji). W takim wypadku osoba wzywana może dochodzić zwrotu kosztów osobistego stawiennictwa (art. 265 i nast. Ordynacji). W przypadku znacznych odległości należy przyjąć, iż obejmowałyby one zarówno koszty dojazdu, jak i koszty noclegów i inne wydatki z tym związane. W sytuacji gdy wezwanie zostało dokonane na wniosek strony lub w jej interesie albo na jej żądanie, a nie wynika z ustawowego obowiązku nałożonego na organy podatkowe, koszty tego wezwania będzie ponosić strona postępowania (art. 267 Ordynacji).

Jakie mogą być konsekwencje braku odpowiedzi na wezwanie?

Przepisy wskazują, iż nieusprawiedliwione niestawiennictwo może pociągać za sobą sankcję nałożenia grzywny w kwocie do 2,5 tys. zł (art. 262 Ordynacji). Jest to uprawnienie fakultatywne, co oznacza, iż organ podatkowy może ją wymierzyć, ale nie musi. W przypadku nałożenia grzywny, która to czynność następuje w drodze postanowienia, osobie ukaranej przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia. Wnosi się je w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia. W tym również terminie należy grzywnę uiścić, pod rygorem jej egzekucji. Przepisy dopuszczają szczególny tryb uchylenia postanowienia o ukaraniu grzywną, jeżeli ukarany złoży w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia wniosek o jego uchylenie wraz z usprawiedliwieniem niestawiennictwa. Tego typu uprawnienie organu podatkowego również ma charakter fakultatywny (art. 262 par. 6 Ordynacji).

Często w praktyce można spotkać się ze stanowiskiem, iż ukaranie grzywną nie dotyczy strony postępowania. W świetle art. 262 par. 4 Ordynacji nie można ukarać strony za odmowę składania oświadczeń w związku z jej przesłuchaniem (art. 199 Ordynacji). Oznacza to, iż jakakolwiek inna odmowa, np. niestawienie się celem złożenia brakującego podpisu, może pociągać za sobą ukaranie także strony.

Stosowanie kary grzywny dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy osoba prawidłowo wezwana nie stawiła się w organie podatkowym. Jeżeli nie doszło zatem do prawidłowego wezwania, np. brak jest wszystkich elementów wezwania lub nie zostało ono prawidłowo doręczone, brak jest podstaw do ukarania osoby wezwanej nieprawidłowo.

W jakich okolicznościach podatnik może usprawiedliwić brak odpowiedzi na wezwanie i w jaki sposób powinien to zrobić?

Przepis art. 155 par. 2 Ordynacji wskazuje, iż osoba wezwana może nie stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny. W takim przypadku organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby. Oznacza to, iż dla skutecznego usprawiedliwienia niestawiennictwa osoba wezwana powinna wskazać obiektywne przyczyny swojej nieobecności. Może to zrobić zarówno przed, jak i po terminie, na który została wezwana. Przepisy nie narzucają ram czasowych, w obrębie których powinno dojść do wyjaśnienia nieobecności. Przyznają jednakże organom podatkowym fakultatywną możliwość nieuznania złożonych wyjaśnień za wiarygodne. Wówczas mogą bądź ukarać osobę wezwaną grzywną, bądź załatwić sprawę za pośrednictwem wydelegowanego pracownika w miejscu jej pobytu.

Usprawiedliwienie nieobecności powinno opierać się na wiarygodnych dowodach, które powszechnie wykorzystywane są do dokumentowania zaistniałych trudności. Jako przykład wskazać można zaświadczenie lekarskie, które jednakże przesądzać powinno o fizycznej niemożliwości stawiennictwa, a nie tylko o istniejącej chorobie. Brak jest przy tym ograniczeń co do lekarzy, którzy mogą taki dokument wystawić. Treść uprawnień organów podatkowych zawartych w art. 155 par. 2 Ordynacji rozpatrywać należy w świetle zasad doświadczenia życiowego, które pozwala w konkretnej sprawie ocenić, czy złożone usprawiedliwienie nie jest działaniem mającym na celu przedłużenia postępowania podatkowego.

 

Krzysztof Biernacki

doktor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA