Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy jest możliwa powtórna kontrola podatkowa w VAT

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Ponowne przeprowadzenia u podatnika kontroli w tym samym zakresie będzie miało uzasadnienie, jeżeli stwierdzono rażące naruszenie przepisów. Jak rozumieją to pojęcie organy podatkowe?

Kontrole podatkowe przeprowadzane w związku ze sprawdzeniem przez organ podatkowy, czy podatnik zasadnie wystąpił o zwrot kwoty VAT, nie są ograniczone żadnym limitem czasu ich trwania. Jednak kontrola bez ograniczenia limitu czasowego ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy jest przeprowadzona przed dokonaniem zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika. Kontrola przeprowadzona po dokonaniu zwrotu VAT powinna zostać wliczona do rocznego limitu kontroli, w zależności od wielkości firmy, 4 lub 8 tygodni. Ponowne przeprowadzenia u podatnika kontroli w tym samym zakresie będzie miało uzasadnienie, jeżeli stwierdzono rażące naruszenie przepisów. Pojęcie to jest rozumiane jako oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem zawartym w decyzji ostatecznej wydanej podczas pierwszej kontroli urzędu skarbowego.


Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej u podatnika regulują przepisy:

• art. 77-84 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

• art. 281-292 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Jakie ograniczenia w kontroli podatkowej przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działaności gospodarczej w zakresie prowadzonych u podatnika kontroli podatkowych przewiduje:

• ograniczenia czasowe,

• niemożliwość wielokrotnego kontrolowania tego samego zakresu,

• brak możliwości prowadzenia kilku kontroli u tego samego podatnika jednocześnie.

... ograniczenie czasu...

Czas trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym nie może przekroczyć:

• w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - 4 tygodni,

• w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.

Ustawa nie określa limitu liczby kontroli w ciągu roku. Określa natomiast limit czasu ich trwania. Podatnik w ciągu roku może mieć zatem kilka kontroli podatkowych. Łączny czas ich trwania nie może jednak przekroczyć podanych limitów.

Wymienione ograniczenia czasowe nie mają jednak zastosowania m.in. do kontroli dotyczącej zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu. Oznacza to, że kontrole podatkowe przeprowadzane w związku ze sprawdzeniem przez organ podatkowy, czy podatnik zasadnie wystąpił o zwrot kwoty VAT, nie są ograniczone żadnym limitem czasu ich trwania. Kontrola bez ograniczenia limitu czasowego ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy jest przeprowadzona przed dokonaniem zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika. Kontrola w tym zakresie przeprowadzona po dokonaniu zwrotu VAT powinna zostać wliczona do rocznego limitu kontroli 4 lub 8 tygodni.

WAŻNE!

Czas trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym nie może przekroczyć: w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - 4 tygodni, a w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.

Przykład

Podatnik (mały przedsiębiorca) wykonuje wyłącznie czynności świadczone poza terytorium kraju. Co miesiąc w składanych deklaracjach VAT wykazuje podatek naliczony od zakupów dokonanych na terytorium Polski i co miesiąc występuje do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot VAT. Urząd skarbowy przed dokonaniem zwrotu przeprowadza u podatnika kontrolę podatkową. Ze względu na to, że czynności kontrolne przeprowadzane są w związku ze zwrotem bezpośrednim VAT, podatnika nie chroni przed nimi 4-tygodniowy limit czasowy kontroli. Nawet po przekroczeniu tego limitu w roku kalendarzowym urząd skarbowy będzie mógł dokonać kolejnych kontroli podatkowych w zakresie zwrotu VAT.

WAŻNE!

Ograniczenia czasowe nie mają zastosowania do kontroli dotyczącej zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu.

... nie można prowadzić więcej niż jednej kontroli podatkowej jednocześnie...

Przedsiębiorcy, których firmy były kontrolowane przez organy podatkowe, wiedzą, że czynności te na okres ich przeprowadzania dezorganizują czynności w firmie. I dzieje się tak nawet wtedy, gdy zarówno urzędnicy, jak i podatnik przeprowadzają je bardzo sprawnie. Dlatego ustawodawca, aby zapobiec sytuacji „nakładania się” kontroli u danego przedsiębiorcy, wprowadził pewien zapis. Otóż organy administracji publicznej nie mogą równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Wynika on z art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą jednego organu (np. ZUS), to organ podatkowy (np. urząd skarbowy) powinien odstąpić od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustalić z przedsiębiorcą inny termin jej przeprowadzenia.

Od wskazanej zasady są jednak wyjątki, które umożliwiają zbieg kontroli. Zostały one wymienione w art. 82 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i tworzą katalog zamknięty. Zakaz przeprowadzania więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u danego przedsiębiorcy nie ma zastosowania w sytuacji, w której kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu VAT - przed dokonaniem tego zwrotu.

 

Przykład

W dniu 10 września 2008 r. ZUS rozpoczął w firmie ALFA Sp. z o.o. kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Z zawiadomienia o wszczęciu postępowania kontrolnego wynika, że będzie ono przeprowadzane do 24 września 2008 r. W dniu 12 września rozpoczął kontrolę w firmie urząd skarbowy. Dotyczy ona zasadności zwrotu VAT według deklaracji VAT-7 za lipiec 2008 r. W takim przypadku obie kontrole w ALFA Sp. z o.o. mogą być przeprowadzane jednocześnie. Pomimo że działalność firmy jest już objęta kontrolą z ZUS, to urząd skarbowy na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy jest uprawniony do jednoczesnego przeprowadzenia kontroli we wskazanym zakresie.

WAŻNE!

Zakaz przeprowadzania więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u danego przedsiębiorcy nie ma zastosowania w sytuacji, w której kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu VAT przed dokonaniem tego zwrotu.

... nie można wielokrotnie kontrolować tego samego zakresu...

Co do zasady urząd skarbowy nie może wielokrotnie kontrolować tego samego zakresu.

Przesłankę wszczęcia powtórnej kontroli podatkowej określa art. 83 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Organ podatkowy może przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym tylko wtedy gdy wyniki pierwszej kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Taka powtórna kontrola może odbyć się wówczas w tym samym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wlicza się do limitu 4 lub 8 tygodni. Przepisy nie wyjaśniają, co należy rozumieć przez pojęcie „rażącego naruszenia przepisów prawa”, dlatego do każdego przypadku rekontroli należy podchodzić indywidualnie, o czym w dalszej części odpowiedzi.

Obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają jednak sankcji za naruszenie przez organy kontroli postanowień art. 83 ustawy. Przepisy te mają przede wszystkim charakter dyscyplinujący urzędników do przestrzegania określonej w art. 9 ustawy zasady poszanowania uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. Ich przekroczenie nie powoduje jednak utraty prawa do prowadzenia wszczętej kontroli podatkowej i nie wpływa na ważność czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem art. 83 ust. 4 ustawy.

WAŻNE!

Organ podatkowy może przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym tylko wtedy, gdy wyniki pierwszej kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Taka powtórna kontrola może się odbyć wówczas w tym samym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wlicza się do limitu 4 lub 8 tygodni.

Jakie ograniczenia w kontroli przewiduje Ordynacja podatkowa

Kontrola podatkowa nie może być wszczęta w zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego (art. 282a ustawy - Ordynacja podatkowa). Decyzją ostateczną jest taka decyzja, od której nie przysługuje odwołanie w postępowaniu podatkowym. W Państwa przypadku organ podatkowy pierwszej instancji wydał decyzję, od której firma nie wniosła odwołania. W związku z tym jest ona decyzją ostateczną.

Przepisy ustawy przewidują jednak wyjątki. Pomimo zakończenia postępowania podatkowego decyzją ostateczną, organ podatkowy może ponownie wszcząć kontrolę podatkową. Jest to możliwe w ściśle określonych okolicznościach.

I tak, kontrola podatkowa musi być niezbędna w celu przeprowadzenia postępowania w:

• sprawie stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną,

• związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.

WAŻNE!

Przeprowadzenie ponownej kontroli podatkowej za ten sam okres jest możliwe w celu: stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną bądź w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.

W sytuacji opisanej przez Państwa w pytaniu przeprowadzenie ponownej kontroli podatkowej za ten sam okres, w tym samym zakresie przedmiotowym będzie prawidłowe tylko wtedy, jeżeli zostanie spełniona jedna z wymienionych okoliczności. Przykładowo organ podatkowy może ponownie wszcząć czynności kontrolne w tym samym zakresie, jeżeli stwierdzi nieważność decyzji ostatecznej z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa.

Wykładni pojęcia „rażącego naruszenia prawa” dokonał m.in. WSA w Warszawie, który w wyroku z 26 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1116/07, stwierdził, że: „Pojęcie >rażącego naruszenia prawa< nie zostało zdefiniowane w przepisach Ordynacji podatkowej, a zatem stosując prawo, należy dokonać jego interpretacji w odniesieniu do konkretnego przypadku. Według Słownika Języka Polskiego (Warszawa 1993 r., tom III s. 24) >rażący< to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna prawa wypracowały w tej mierze szereg wskazówek interpretacyjnych. Najczęściej wskazuje się, iż warunkiem koniecznym do uznania naruszenia prawa za rażące jest oczywisty charakter tego naruszenia. Przyjmuje się zatem, że rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem zawartym w decyzji, a istnienie tej sprzeczności da się ustalić poprzez proste ich zestawienie”.

Zatem ponowne przeprowadzenia u podatnika jeszcze jednej kontroli w tym samym zakresie, tj. w VAT, za marzec 2008 r., będzie miało uzasadnienie, jeżeli u jej podstaw leży rażące naruszenie przepisów. Rażące naruszenie przepisów jest definiowane jako oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem zawartym w decyzji ostatecznej wydanej podczas pierwszej kontroli urzędu skarbowego.

• art. 128, art. 282a, art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• art. 9, art. 82, art. 83 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - dla kogo? Obniżki podatków i dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych. Zmiany te zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r. W dniu 30 listopada premier Morawiecki zapowiedział dodatkowo, że rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe. Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli w II kwartale 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały. Kto skorzysta z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej? Od kiedy?