REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy jest możliwa powtórna kontrola podatkowa w VAT

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Ponowne przeprowadzenia u podatnika kontroli w tym samym zakresie będzie miało uzasadnienie, jeżeli stwierdzono rażące naruszenie przepisów. Jak rozumieją to pojęcie organy podatkowe?

Kontrole podatkowe przeprowadzane w związku ze sprawdzeniem przez organ podatkowy, czy podatnik zasadnie wystąpił o zwrot kwoty VAT, nie są ograniczone żadnym limitem czasu ich trwania. Jednak kontrola bez ograniczenia limitu czasowego ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy jest przeprowadzona przed dokonaniem zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika. Kontrola przeprowadzona po dokonaniu zwrotu VAT powinna zostać wliczona do rocznego limitu kontroli, w zależności od wielkości firmy, 4 lub 8 tygodni. Ponowne przeprowadzenia u podatnika kontroli w tym samym zakresie będzie miało uzasadnienie, jeżeli stwierdzono rażące naruszenie przepisów. Pojęcie to jest rozumiane jako oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem zawartym w decyzji ostatecznej wydanej podczas pierwszej kontroli urzędu skarbowego.

REKLAMA

Autopromocja


Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej u podatnika regulują przepisy:

• art. 77-84 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

• art. 281-292 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie ograniczenia w kontroli podatkowej przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działaności gospodarczej w zakresie prowadzonych u podatnika kontroli podatkowych przewiduje:

• ograniczenia czasowe,

• niemożliwość wielokrotnego kontrolowania tego samego zakresu,

• brak możliwości prowadzenia kilku kontroli u tego samego podatnika jednocześnie.

... ograniczenie czasu...

Czas trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym nie może przekroczyć:

• w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - 4 tygodni,

• w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.

Ustawa nie określa limitu liczby kontroli w ciągu roku. Określa natomiast limit czasu ich trwania. Podatnik w ciągu roku może mieć zatem kilka kontroli podatkowych. Łączny czas ich trwania nie może jednak przekroczyć podanych limitów.

Wymienione ograniczenia czasowe nie mają jednak zastosowania m.in. do kontroli dotyczącej zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu. Oznacza to, że kontrole podatkowe przeprowadzane w związku ze sprawdzeniem przez organ podatkowy, czy podatnik zasadnie wystąpił o zwrot kwoty VAT, nie są ograniczone żadnym limitem czasu ich trwania. Kontrola bez ograniczenia limitu czasowego ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy jest przeprowadzona przed dokonaniem zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika. Kontrola w tym zakresie przeprowadzona po dokonaniu zwrotu VAT powinna zostać wliczona do rocznego limitu kontroli 4 lub 8 tygodni.

WAŻNE!

Czas trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym nie może przekroczyć: w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - 4 tygodni, a w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.

Przykład

Podatnik (mały przedsiębiorca) wykonuje wyłącznie czynności świadczone poza terytorium kraju. Co miesiąc w składanych deklaracjach VAT wykazuje podatek naliczony od zakupów dokonanych na terytorium Polski i co miesiąc występuje do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot VAT. Urząd skarbowy przed dokonaniem zwrotu przeprowadza u podatnika kontrolę podatkową. Ze względu na to, że czynności kontrolne przeprowadzane są w związku ze zwrotem bezpośrednim VAT, podatnika nie chroni przed nimi 4-tygodniowy limit czasowy kontroli. Nawet po przekroczeniu tego limitu w roku kalendarzowym urząd skarbowy będzie mógł dokonać kolejnych kontroli podatkowych w zakresie zwrotu VAT.

WAŻNE!

Ograniczenia czasowe nie mają zastosowania do kontroli dotyczącej zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu.

... nie można prowadzić więcej niż jednej kontroli podatkowej jednocześnie...

Przedsiębiorcy, których firmy były kontrolowane przez organy podatkowe, wiedzą, że czynności te na okres ich przeprowadzania dezorganizują czynności w firmie. I dzieje się tak nawet wtedy, gdy zarówno urzędnicy, jak i podatnik przeprowadzają je bardzo sprawnie. Dlatego ustawodawca, aby zapobiec sytuacji „nakładania się” kontroli u danego przedsiębiorcy, wprowadził pewien zapis. Otóż organy administracji publicznej nie mogą równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Wynika on z art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą jednego organu (np. ZUS), to organ podatkowy (np. urząd skarbowy) powinien odstąpić od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustalić z przedsiębiorcą inny termin jej przeprowadzenia.

Od wskazanej zasady są jednak wyjątki, które umożliwiają zbieg kontroli. Zostały one wymienione w art. 82 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i tworzą katalog zamknięty. Zakaz przeprowadzania więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u danego przedsiębiorcy nie ma zastosowania w sytuacji, w której kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu VAT - przed dokonaniem tego zwrotu.

 

Przykład

W dniu 10 września 2008 r. ZUS rozpoczął w firmie ALFA Sp. z o.o. kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Z zawiadomienia o wszczęciu postępowania kontrolnego wynika, że będzie ono przeprowadzane do 24 września 2008 r. W dniu 12 września rozpoczął kontrolę w firmie urząd skarbowy. Dotyczy ona zasadności zwrotu VAT według deklaracji VAT-7 za lipiec 2008 r. W takim przypadku obie kontrole w ALFA Sp. z o.o. mogą być przeprowadzane jednocześnie. Pomimo że działalność firmy jest już objęta kontrolą z ZUS, to urząd skarbowy na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy jest uprawniony do jednoczesnego przeprowadzenia kontroli we wskazanym zakresie.

WAŻNE!

Zakaz przeprowadzania więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u danego przedsiębiorcy nie ma zastosowania w sytuacji, w której kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu VAT przed dokonaniem tego zwrotu.

... nie można wielokrotnie kontrolować tego samego zakresu...

Co do zasady urząd skarbowy nie może wielokrotnie kontrolować tego samego zakresu.

REKLAMA

Przesłankę wszczęcia powtórnej kontroli podatkowej określa art. 83 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Organ podatkowy może przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym tylko wtedy gdy wyniki pierwszej kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Taka powtórna kontrola może odbyć się wówczas w tym samym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wlicza się do limitu 4 lub 8 tygodni. Przepisy nie wyjaśniają, co należy rozumieć przez pojęcie „rażącego naruszenia przepisów prawa”, dlatego do każdego przypadku rekontroli należy podchodzić indywidualnie, o czym w dalszej części odpowiedzi.

Obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają jednak sankcji za naruszenie przez organy kontroli postanowień art. 83 ustawy. Przepisy te mają przede wszystkim charakter dyscyplinujący urzędników do przestrzegania określonej w art. 9 ustawy zasady poszanowania uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. Ich przekroczenie nie powoduje jednak utraty prawa do prowadzenia wszczętej kontroli podatkowej i nie wpływa na ważność czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem art. 83 ust. 4 ustawy.

WAŻNE!

Organ podatkowy może przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym tylko wtedy, gdy wyniki pierwszej kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Taka powtórna kontrola może się odbyć wówczas w tym samym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wlicza się do limitu 4 lub 8 tygodni.

Jakie ograniczenia w kontroli przewiduje Ordynacja podatkowa

Kontrola podatkowa nie może być wszczęta w zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego (art. 282a ustawy - Ordynacja podatkowa). Decyzją ostateczną jest taka decyzja, od której nie przysługuje odwołanie w postępowaniu podatkowym. W Państwa przypadku organ podatkowy pierwszej instancji wydał decyzję, od której firma nie wniosła odwołania. W związku z tym jest ona decyzją ostateczną.

Przepisy ustawy przewidują jednak wyjątki. Pomimo zakończenia postępowania podatkowego decyzją ostateczną, organ podatkowy może ponownie wszcząć kontrolę podatkową. Jest to możliwe w ściśle określonych okolicznościach.

I tak, kontrola podatkowa musi być niezbędna w celu przeprowadzenia postępowania w:

• sprawie stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną,

• związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.

WAŻNE!

Przeprowadzenie ponownej kontroli podatkowej za ten sam okres jest możliwe w celu: stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną bądź w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.

W sytuacji opisanej przez Państwa w pytaniu przeprowadzenie ponownej kontroli podatkowej za ten sam okres, w tym samym zakresie przedmiotowym będzie prawidłowe tylko wtedy, jeżeli zostanie spełniona jedna z wymienionych okoliczności. Przykładowo organ podatkowy może ponownie wszcząć czynności kontrolne w tym samym zakresie, jeżeli stwierdzi nieważność decyzji ostatecznej z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa.

Wykładni pojęcia „rażącego naruszenia prawa” dokonał m.in. WSA w Warszawie, który w wyroku z 26 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1116/07, stwierdził, że: „Pojęcie >rażącego naruszenia prawa< nie zostało zdefiniowane w przepisach Ordynacji podatkowej, a zatem stosując prawo, należy dokonać jego interpretacji w odniesieniu do konkretnego przypadku. Według Słownika Języka Polskiego (Warszawa 1993 r., tom III s. 24) >rażący< to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna prawa wypracowały w tej mierze szereg wskazówek interpretacyjnych. Najczęściej wskazuje się, iż warunkiem koniecznym do uznania naruszenia prawa za rażące jest oczywisty charakter tego naruszenia. Przyjmuje się zatem, że rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem zawartym w decyzji, a istnienie tej sprzeczności da się ustalić poprzez proste ich zestawienie”.

Zatem ponowne przeprowadzenia u podatnika jeszcze jednej kontroli w tym samym zakresie, tj. w VAT, za marzec 2008 r., będzie miało uzasadnienie, jeżeli u jej podstaw leży rażące naruszenie przepisów. Rażące naruszenie przepisów jest definiowane jako oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem zawartym w decyzji ostatecznej wydanej podczas pierwszej kontroli urzędu skarbowego.

• art. 128, art. 282a, art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• art. 9, art. 82, art. 83 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA