REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników

Sławomir Liżewski
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zatrudniając pracowników, pracodawca ponosi nie tylko koszty wynagrodzeń czy ekwiwalentów, ale często także innych świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych. Dokonywanie tych świadczeń pociąga za sobą obowiązki związane z odprowadzeniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Jak rozliczyć te świadczenia?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma definicji pojęcia „nieodpłatne świadczenie”, jednak przyjmuje się, że obejmuje ono te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy.

Autopromocja

W odniesieniu do pracowników nieodpłatne świadczenia należy traktować tak jak inne należności ze stosunku pracy. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych jest bowiem - poza wynagrodzeniami i innymi wypłatami pieniężnymi - także wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń.

Świadczenia te powinny jednak przybrać wartość pieniężną, którą określa się w sposób przedstawiony w poniższej ramce.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według powyższych zasad, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Udostępnienie samochodu

W przypadku wykorzystywania samochodu przez pracownika na jego prywatne potrzeby wystąpi nieodpłatne świadczenie na jego rzecz. W związku z tym, wartość pieniężną tego świadczenia organizacja jako płatnik powinna dodać do innych przychodów pracownika ze stosunku pracy i od łącznej kwoty pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

W tym przypadku wartość nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu ustala się według cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu takich samych samochodów, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Następnie należy ustalić ceny usług świadczonych przez działające na tym samym terenie co organizacja firmy zajmujące się wynajmem takich samochodów, jakie odpowiadają samochodowi wykorzystywanemu przez pracownika. W omawianej sytuacji, w celu ustalenia wartości świadczenia, pracodawca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów, powinien uwzględnić również ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów tej samej marki, z uwzględnieniem wspomnianych czynników (rok produkcji, wyposażenie, stan techniczny itd.).

Opisane zasady ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia należy stosować zarówno w sytuacji wykorzystywania samochodu służbowego przez danego pracownika jako środka transportu na przejazdy z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, jak i w trakcie udzielonego urlopu wypoczynkowego oraz podczas weekendów bądź dni świątecznych. Oznacza to, że niedopuszczalne jest ustalanie wartości pieniężnej świadczenia w odmienny sposób. Stanowisko takie potwierdzają też organy podatkowe: „nieprawidłowe jest stanowisko (...), że w sytuacji gdy samochód służbowy wykorzystywany jest przez pracownika jako środek transportu na przejazdy z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, należy dla ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia przyjąć równowartość biletu w komunikacji miejskiej” (postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 21 października 2005 r., sygn. DM/P/415-0051/05/AP).

Innym sposobem ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych może być wykorzystywanie w tym celu „kilometrówki”. Jednak stanowiska tego nie podzielają organy podatkowe. Uznają bowiem, że taki sposób rozliczania wykorzystywania samochodu dotyczy sytuacji, gdy pracownik korzysta z własnego samochodu osobowego na potrzeby działalności prowadzonej przez pracodawcę. Nie dotyczy to zatem przypadku korzystania przez pracownika ze służbowego samochodu na prywatne potrzeby. „Gdyby zamysłem ustawodawcy było (...) ujednolicenie przepisów dotyczących wyceny świadczeń z tytułu użyczenia samochodów osobowych dla celów działalności gospodarczej, bez względu na to, czy osobą użyczającą (udostępniającą do korzystania) jest pracownik czy pracodawca, zapewne w przepisach szczególnych znalazłoby się stosowne uregulowanie dotyczące tej konkretnej sytuacji” (postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 1 lutego 2006 r., sygn. 1472/DPC/415-1/06/DW).

PRZYKŁAD

Firma przekazała pracownikowi samochód osobowy, który ma być używany przede wszystkim dla celów realizacji jednego z projektów, ale także do celów prywatnych pracownika ograniczonych limitem 200 km miesięcznie.

W celu ustalenia wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia firma posłużyła się ewidencją przebiegu samochodu. Za przychód uznano więc iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu. Takie postępowanie jest nieprawidłowe, ponieważ wartość tego świadczenia należy ustalić na podstawie cen rynkowych wynajmu takich samych samochodów. Przychodem dla pracownika będzie również wartość zużytego paliwa, jeśli płaci za nie pracodawca. Obliczenie wartości finansowanego przez pracodawcę zużytego paliwa nie powinno sprawiać trudności, ponieważ dany pracownik będzie używał samochodu służbowego do celów prywatnych na stałej trasie stanowiącej odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

„Gdy koszt paliwa pokrywa pracownik (...), to nie może on podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - gdyż nie składa się na wartość nieodpłatnego świadczenia” (postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 sierpnia 2005 r., sygn. 1472/RPŁ/415-59/05/SZM).

Autopromocja

Udostępnienie telefonu

W przypadku wykorzystywania przez pracownika służbowego telefonu na rozmowy prywatne również powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Rozmowy prywatne wykonywane ze służbowego telefonu powinny być rozliczane na podstawie billingu, z którego wynika ilość i czas połączeń prywatnych. Jeśli pracodawca zdecyduje się nie rozliczać pracownika z prywatnych rozmów, to po stronie tego pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy. Przychodem będzie wówczas wartość wynikająca z przemnożenia liczby minut wykorzystanych na rozmowy prywatne i ceny wynikającej z umowy zawartej z operatorem.

 

W praktyce, dokonując zakupu telefonów służbowych, pracodawcy często negocjują z operatorem wysokość abonamentu, w którym zawarty jest pakiet darmowych minut. Czy nieprzekroczenie tego limitu ma wpływ na wysokość przychodu z nieodpłatnych świadczeń?

W tym przypadku pracodawca ma również prawo do obciążenia pracownika za rozmowy prywatne, a gdy odstąpi od tego obciążenia - powinna ustalić wartość przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Świadczenia rzeczowe

Przekazując pracownikom świadczenia rzeczowe, należy pamiętać, że niektóre z nich zostały zwolnione od podatku. Zwolnieniem przedmiotowym objęto wartość świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Zwolnienie to podlega ograniczeniu do wysokości 380 zł w roku podatkowym. Przy tym wspomnianymi świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony oraz inne znaki, które można wymienić na towar lub usługę. Do świadczeń objętych zwolnieniem możemy zaliczyć np.:

1) karnety na basen, siłownię itd.,

2) bilety do kina, teatru, muzeum itd.,

3) paczki świąteczne.

Wymienione świadczenia mają niewątpliwie wymagany charakter rzeczowy, tj. są przedmiotami materialnymi.

W odniesieniu do karnetów może pojawić się wątpliwość, czy nie należy ich traktować jako wspomniane w wymienionym przepisie „inne znaki, które można wymienić na towar lub usługę”. Do kwestii tej odniósł się jeden z organów podatkowych, który stwierdził, że pojęcie „innego znaku” jest bardzo szerokie i dotyczy każdego dowodu, bez względu na jego nazwę, który może być wymieniony na określony towar lub usługę. Może to być np. kupon. Natomiast za karnet należy uznać „rodzaj abonamentu na imprezy rozrywkowe, kartę lub bloczek z kuponami, biletami wstępu” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003). „Karnety nie uprawniają posiadacza do ich wymiany na usługę lub towar, lecz umożliwiają mu skorzystanie ze ściśle oznaczonego świadczenia. Z tego względu nie mogą być uznane, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., za inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi” (postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 16 listopada 2006 r., sygn. ZD/4060-78/06).

Wspomnianego wyżej zwolnienia nie można jednak zastosować do takich świadczeń, jak np.:

1) bony towarowe lub talony, uprawniające np. do zakupu artykułów spożywczych - zostały one bowiem bezpośrednio wyłączone ze zwolnienia,

2) wartość wycieczki, nawet sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - w tym przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem rzeczowym, lecz z usługą.

Jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia jest sfinansowanie tych świadczeń w całości ze środków ZFŚS. Chodzi tu więc o źródło finansowania świadczeń rzeczowych. Ustawodawca nie odnosi się natomiast do wielkości udziału w finansowaniu świadczeń rzeczowych - tj. możliwe jest zarówno pokrycie przez organizację (pracodawcę) 100 proc. wartości świadczeń, jak i częściowe ich finansowanie z ZFŚS.

„W sytuacji gdy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych finansowane jest 50 proc. wartości świadczenia rzeczowego (wartość karnetu) (...) zwolnieniem (...) objęta będzie ta część wartości przekazywanego pracownikowi karnetu na basen do wysokości ustawowego limitu, tj. do kwoty 380 zł w roku podatkowym” (postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 16 listopada 2006 r., sygn. ZD/4060-78/06).

PRZYKŁAD

Firma poniosła w 2007 r. wydatki na rzecz swoich pracowników w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, dotyczące (na jednego pracownika):

- biletów do kina i karnetów na basen w wysokości 350 zł,

- paczek świątecznych w wysokości 150 zł,

- wycieczki o wartości 100 zł.

Łączna wartość świadczeń rzeczowych wynosi w tym przypadku 500 zł (350 + 150), natomiast kwota ponad limit zwolnienia 380 zł, tj. 120 zł (500 - 380) będzie podlegała doliczeniu do wynagrodzenia i opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu, jako przychód pracownika, podlegać będzie również wartość wycieczki.

Na potrzeby podatku dochodowego należy przede wszystkim ustalić, czy dane świadczenie dla pracowników może być potraktowane jako przychód ze stosunku pracy. Opodatkowaniu będą bowiem podlegały tylko te świadczenia, które można przypisać konkretnemu pracownikowi. W przeciwnym razie nie będziemy mieli do czynienia z przychodem, w związku z czym świadczenia takie nie będą podlegały opodatkowaniu.

PRZYKŁAD

Firma zorganizowała imprezę integracyjną, na którą mógł przyjść każdy pracownik. Z uwagi na brak możliwości przyporządkowania konkretnemu pracownikowi określonego przychodu, świadczenie to nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym.

Omawiając zagadnienie przekazania pracownikom wymienionych wyżej świadczeń rzeczowych, warto zwrócić uwagę na sytuację, gdy pracownicy sami zakupią np. karnety na siłownię, a organizacja jako pracodawca zrefunduje im ten zakup - nawet ze środków ZFŚS. Czy w tym przypadku możemy skorzystać ze zwolnienia?

Otóż w takiej sytuacji nie ma zastosowania omawiane zwolnienie od podatku.

„Sposób, w jaki wydatkowane są fundusze z ZFŚS, świadczy o rodzaju świadczenia, tzn. o jego charakterze rzeczowym bądź pieniężnym. Refundowanie bowiem zakupów poszczególnym pracownikom ze środków ZFŚS nie jest świadczeniem rzeczowym, tylko pieniężnym. Jak wynika z przepisu prawa podatkowego, świadczenie pieniężne, mimo że zostało zrefundowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie zostało wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych” (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim z 7 lutego 2006 r., sygn. US. I-1/B/415-1/06).

Udostępnienie lokalu mieszkalnego

W przypadku wykorzystywania przez pracownika lokalu mieszkalnego udostępnionego przez pracodawcę również wystąpi przychód ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie zawsze jednak przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w:

• hotelach pracowniczych,

• kwaterach prywatnych, wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania

- do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik (pracownik) nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Warto zaznaczyć, że zbiorowe zakwaterowanie polega na tym, że jeden lokal udostępniony jest grupie kilku pracowników, tj. co najmniej dwóm.

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w innej miejscowości niż jego siedziba. Lokal ten jest przeznaczony na mieszkanie służbowe, w którym czasowo będą zamieszkiwali pracownicy, którzy stale mieszkają poza miejscem pracy. Mieszkanie to jest przeznaczone dla trzech pracowników.

Lokal ten należy uznać za kwaterę prywatną wynajmowaną na cele zbiorowego zakwaterowania, uprawniającą do zwolnienia przedmiotowego.

Podstawa prawna:

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA