Kategorie

Jak w rozliczeniu za 2008 rok skorzystać z ulgi internetowej

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS
Podatnik, który w 2008 roku opłacał rachunki za używanie internetu w swoim miejscu zamieszkania, może w rozliczeniu rocznym PIT skorzystać z ulgi internetowej. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł.

 


Czy z faktury musi wynikać opłata

Podatnik otrzymuje od dostawcy internetu zbiorczą fakturę za kilka usług. Czy aby skorzystać z ulgi internetowej, z faktury musi jasno wynikać wysokość opłaty za sam internet?

Tak

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Oznacza to, że odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon), choćby nawet były one immanentnie związane z dostarczaniem internetu.

Wysokość poniesionych wydatków na internet musi zostać udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Reklama

W związku z tymi warunkami podatnik musi udokumentować fakturą wysokość wydatków poniesionych przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Na fakturze tej muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.

Odliczyć od dochodu można jedynie określoną kwotę (nieprzekraczającą 760 zł w ujęciu rocznym) wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Jeśli podatnik nie jest w stanie ustalić albo udokumentować wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to tym samym nie może on odliczyć kwoty tych wydatków od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Z faktury za internet musi wynikać wysokość ponoszonych opłat na sieć, aby można było skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy refundacja pozbawia ulgi

Firma refunduje pracownikowi część kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej. Czy dofinansowanie do internetu pozbawia podatnika ulgi internetowej?

Nie

Reklama

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnik ma prawo odliczyć od swojego dochodu wydatki ponoszone przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W opisanym przypadku podatnik otrzymuje od pracodawcy zwrot wydatków poniesionych na użytkowanie internetu. Przepisy ustawy o PIT nie pozbawiają prawa do ulgi internetowej w przypadku otrzymania zwrotu środków za sieć. W związku z tym podatnik może skorzystać z ulgi internetowej, jeśli wydatki na internet nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od przychodów, np. w PIT-28.

Trzeba dodatkowo pamiętać, że refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące ich własność.

Podstawa prawna

• Art. 21, art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ważne jest nazwisko na fakturze

Czy w przypadku posiadania faktury za internet na imię i nazwisko matki i syna możliwe jest skorzystanie z ulgi na internet przez obie osoby widniejące na fakturze?

Tak

Z ulgi internetowej mogą korzystać te osoby, które zostały określone przez wystawcę faktury jako odbiorcy usługi. W analizowanej sytuacji w przypadku użytkowania internetu przez matkę i jej syna na fakturze powinny widnieć dane osobowe zarówno matki, jak i syna, aby obydwoje mogli skorzystać z ulgi internetowej.

Aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, muszą być spełnione następujące warunki: podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci internet; użytkowanie sieci internet musi odbywać się w lokalu będącym miejscem jego zamieszkania; poniesiony wydatek musi być udokumentowany wystawioną fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

Spełnienie łącznie tych warunków umożliwia skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy multipakiet wyklucza ulgę

Podatnicy w lokalu będącym miejscem ich zamieszkania korzystają z usługi multipakiet, będącej połączeniem usług: internetu, telefonii internetowej oraz videostrady. Dostawca tych usług pobiera zryczałtowaną opłatę multipakiet oraz odrębne opłaty za wykonane rozmowy. Czy podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej?

Nie

Począwszy od zeznania za 2005 rok, podatnicy mają prawo do odliczenia ponoszonych przez nich wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Celem ustawodawcy było umożliwienie podatnikom częściowego zrekompensowania wzrostu wydatków na internet spowodowanych proponowanym objęciem usług internetowych 22-proc. stawką VAT.

W przedstawionym przypadku oferta multipakietu obejmująca możliwość korzystania m.in. z wypożyczalni filmów, korzystania z drugiej niezależnej linii telefonicznej czy też wystawienia jednego rachunku za wszystkie usługi świadczone przez operatora wzbogaca propozycję handlową dostarczającego usługę. Oczywiste jest, że te usługi są związane z szeroko rozumianym pojęciem użytkowania sieci internet, jednak okoliczność oferowania ich przez sprzedającego usługę w ramach tzw. pakietu usług, obarczonych pojedynczą zryczałtowaną opłatą obejmującą cały multipakiet oraz odrębnymi opłatami za wykonane rozmowy (różnymi od opłaty za sam dostęp do internetu), wskazuje, że przedmiotem umowy jest zestaw oferowanych przez sprzedającego usług przekraczających zwykłe użytkowanie sieci internet.

Trzeba pamiętać, że w prawie podatkowym wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią pewien wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania, stąd powinny być stosowane i rozumiane literalnie. Niedopuszczalna jest w omawianym zakresie wykładnia rozszerzająca. W konsekwencji podatnicy, którzy ponoszą jedną opłatę za cały pakiet usług telekomunikacyjnych, nie mogą skorzystać z ulgi internetowej.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przysługuje ulga z dwóch mieszkań

Podatnik użytkuje internet w lokalu mieszkalnym w Olsztynie, będącym jego miejscem zamieszkania i zameldowania. Ponadto w okresie letnim sieć internet podatnik użytkuje na wsi, gdzie ma miejsce zamieszkania przez trzy, cztery miesiące letnie. Poniesione wydatki są udokumentowane fakturami. Czy można skorzystać z ulgi internetowej z tytułu użytkowania sieci internet w dwóch miejscach zamieszkania?

Nie

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym o miejscu zamieszkania decydują dwa elementy: przebywanie w danej miejscowości oraz zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu w danym miejscu decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam pewnego rodzaju centrum interesów życiowych. Co istotne, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. W związku z tym przebywanie podatnika w okresie letnim na wsi nie stanowi jego miejsca zamieszkania. Pobyt na wsi nie powoduje zmiany ośrodka osobistych i majątkowych interesów, mających istotne znaczenie dla ustalenia miejsca zamieszkania. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki ponoszone na użytkowanie sieci internet w miejscu zamieszkania. Zatem wydatki na internet ponoszone w okresie przebywania na wsi nie mogą zostać odliczone od dochodu podatnika.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

Czy można odliczyć internet z komórki

Czy z ulgi internetowej może skorzystać podatnik, którzy płaci za internet z komórki?

Tak

Mimo że w przepisach ustawy o PIT nie sprecyzowano, za pomocą jakiego urządzenia należy korzystać z internetu, aby możliwe było skorzystanie z ulgi podatkowej, sam fakt korzystania z sieci internet za pomocą telefonu komórkowego nie jest wystarczający do skorzystania z ulgi. Zgodnie z ustawą o PIT można skorzystać z ulgi, jeżeli wydatki związane z dostępem do internetu były poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Użytkowanie sieci internet za pośrednictwem telefonu komórkowego nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi. Ustawa o PIT zezwala na odliczenie ulgi z tytułu wydatków poniesionych na użytkowanie sieci internet w przypadku dostępu przez telefon komórkowy, jeżeli korzystanie z internetu odbywało się w miejscu zamieszkania podatnika. Należy zaznaczyć, że obowiązek udowodnienia faktu korzystania z internetu w miejscu zamieszkania w przypadku ewentualnej kontroli będzie spoczywać na podatniku.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy sama wpłata jest podstawą odliczenia

Podatnik dokonywał wpłat za internet na rachunek osiedlowej sieci komputerowej, której administratorem jest spółdzielnia mieszkaniowa niewystawiająca imiennych faktur dla wpłacającego. Podatnik dysponuje jedynie dowodami wpłat, które były wystawione na wyodrębniony rachunek bankowy należący do spółdzielni i przeznaczony wyłącznie do obsługi płatności z tytułu internetu. Czy podatnik może skorzystać z ulgi internetowej?

Nie

Wysokość wydatków na internet musi zostać udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki: ponosić wydatki z tytułu sieci internet; użytkować sieć internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika; posiadać fakturę VAT wystawioną przez świadczeniodawcę w związku z korzystaniem sieci internet.

W przedstawionej sytuacji podatnik korzysta z sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania, potwierdzeniem ponoszenia wydatków z tego tytułu są dowody wpłaty w formie książeczki opłat za internet. Zgodnie z ustawą o PIT dokumentem dającym prawo do skorzystania z przedmiotowego odliczenia jest wyłącznie faktura VAT. Sam dowód wpłaty w formie książeczki opłat za internet nie jest więc warunkiem wystarczającym do zastosowania przedmiotowego odliczenia.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ewa Matyszewska

 

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.