REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak w rozliczeniu za 2008 rok skorzystać z ulgi internetowej

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podatnik, który w 2008 roku opłacał rachunki za używanie internetu w swoim miejscu zamieszkania, może w rozliczeniu rocznym PIT skorzystać z ulgi internetowej. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł.

 

Autopromocja

Czy z faktury musi wynikać opłata

Podatnik otrzymuje od dostawcy internetu zbiorczą fakturę za kilka usług. Czy aby skorzystać z ulgi internetowej, z faktury musi jasno wynikać wysokość opłaty za sam internet?

Tak

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Oznacza to, że odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon), choćby nawet były one immanentnie związane z dostarczaniem internetu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość poniesionych wydatków na internet musi zostać udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W związku z tymi warunkami podatnik musi udokumentować fakturą wysokość wydatków poniesionych przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Na fakturze tej muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.

Odliczyć od dochodu można jedynie określoną kwotę (nieprzekraczającą 760 zł w ujęciu rocznym) wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Jeśli podatnik nie jest w stanie ustalić albo udokumentować wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to tym samym nie może on odliczyć kwoty tych wydatków od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Z faktury za internet musi wynikać wysokość ponoszonych opłat na sieć, aby można było skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy refundacja pozbawia ulgi

Firma refunduje pracownikowi część kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej. Czy dofinansowanie do internetu pozbawia podatnika ulgi internetowej?

Nie

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnik ma prawo odliczyć od swojego dochodu wydatki ponoszone przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W opisanym przypadku podatnik otrzymuje od pracodawcy zwrot wydatków poniesionych na użytkowanie internetu. Przepisy ustawy o PIT nie pozbawiają prawa do ulgi internetowej w przypadku otrzymania zwrotu środków za sieć. W związku z tym podatnik może skorzystać z ulgi internetowej, jeśli wydatki na internet nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od przychodów, np. w PIT-28.

Trzeba dodatkowo pamiętać, że refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące ich własność.

Podstawa prawna

• Art. 21, art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ważne jest nazwisko na fakturze

Czy w przypadku posiadania faktury za internet na imię i nazwisko matki i syna możliwe jest skorzystanie z ulgi na internet przez obie osoby widniejące na fakturze?

Tak

Z ulgi internetowej mogą korzystać te osoby, które zostały określone przez wystawcę faktury jako odbiorcy usługi. W analizowanej sytuacji w przypadku użytkowania internetu przez matkę i jej syna na fakturze powinny widnieć dane osobowe zarówno matki, jak i syna, aby obydwoje mogli skorzystać z ulgi internetowej.

Aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, muszą być spełnione następujące warunki: podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci internet; użytkowanie sieci internet musi odbywać się w lokalu będącym miejscem jego zamieszkania; poniesiony wydatek musi być udokumentowany wystawioną fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

Spełnienie łącznie tych warunków umożliwia skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy multipakiet wyklucza ulgę

Podatnicy w lokalu będącym miejscem ich zamieszkania korzystają z usługi multipakiet, będącej połączeniem usług: internetu, telefonii internetowej oraz videostrady. Dostawca tych usług pobiera zryczałtowaną opłatę multipakiet oraz odrębne opłaty za wykonane rozmowy. Czy podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej?

Nie

Począwszy od zeznania za 2005 rok, podatnicy mają prawo do odliczenia ponoszonych przez nich wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Celem ustawodawcy było umożliwienie podatnikom częściowego zrekompensowania wzrostu wydatków na internet spowodowanych proponowanym objęciem usług internetowych 22-proc. stawką VAT.

W przedstawionym przypadku oferta multipakietu obejmująca możliwość korzystania m.in. z wypożyczalni filmów, korzystania z drugiej niezależnej linii telefonicznej czy też wystawienia jednego rachunku za wszystkie usługi świadczone przez operatora wzbogaca propozycję handlową dostarczającego usługę. Oczywiste jest, że te usługi są związane z szeroko rozumianym pojęciem użytkowania sieci internet, jednak okoliczność oferowania ich przez sprzedającego usługę w ramach tzw. pakietu usług, obarczonych pojedynczą zryczałtowaną opłatą obejmującą cały multipakiet oraz odrębnymi opłatami za wykonane rozmowy (różnymi od opłaty za sam dostęp do internetu), wskazuje, że przedmiotem umowy jest zestaw oferowanych przez sprzedającego usług przekraczających zwykłe użytkowanie sieci internet.

Trzeba pamiętać, że w prawie podatkowym wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią pewien wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania, stąd powinny być stosowane i rozumiane literalnie. Niedopuszczalna jest w omawianym zakresie wykładnia rozszerzająca. W konsekwencji podatnicy, którzy ponoszą jedną opłatę za cały pakiet usług telekomunikacyjnych, nie mogą skorzystać z ulgi internetowej.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przysługuje ulga z dwóch mieszkań

Podatnik użytkuje internet w lokalu mieszkalnym w Olsztynie, będącym jego miejscem zamieszkania i zameldowania. Ponadto w okresie letnim sieć internet podatnik użytkuje na wsi, gdzie ma miejsce zamieszkania przez trzy, cztery miesiące letnie. Poniesione wydatki są udokumentowane fakturami. Czy można skorzystać z ulgi internetowej z tytułu użytkowania sieci internet w dwóch miejscach zamieszkania?

Nie

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym o miejscu zamieszkania decydują dwa elementy: przebywanie w danej miejscowości oraz zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu w danym miejscu decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam pewnego rodzaju centrum interesów życiowych. Co istotne, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. W związku z tym przebywanie podatnika w okresie letnim na wsi nie stanowi jego miejsca zamieszkania. Pobyt na wsi nie powoduje zmiany ośrodka osobistych i majątkowych interesów, mających istotne znaczenie dla ustalenia miejsca zamieszkania. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki ponoszone na użytkowanie sieci internet w miejscu zamieszkania. Zatem wydatki na internet ponoszone w okresie przebywania na wsi nie mogą zostać odliczone od dochodu podatnika.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

Czy można odliczyć internet z komórki

Czy z ulgi internetowej może skorzystać podatnik, którzy płaci za internet z komórki?

Tak

Mimo że w przepisach ustawy o PIT nie sprecyzowano, za pomocą jakiego urządzenia należy korzystać z internetu, aby możliwe było skorzystanie z ulgi podatkowej, sam fakt korzystania z sieci internet za pomocą telefonu komórkowego nie jest wystarczający do skorzystania z ulgi. Zgodnie z ustawą o PIT można skorzystać z ulgi, jeżeli wydatki związane z dostępem do internetu były poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Użytkowanie sieci internet za pośrednictwem telefonu komórkowego nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi. Ustawa o PIT zezwala na odliczenie ulgi z tytułu wydatków poniesionych na użytkowanie sieci internet w przypadku dostępu przez telefon komórkowy, jeżeli korzystanie z internetu odbywało się w miejscu zamieszkania podatnika. Należy zaznaczyć, że obowiązek udowodnienia faktu korzystania z internetu w miejscu zamieszkania w przypadku ewentualnej kontroli będzie spoczywać na podatniku.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy sama wpłata jest podstawą odliczenia

Podatnik dokonywał wpłat za internet na rachunek osiedlowej sieci komputerowej, której administratorem jest spółdzielnia mieszkaniowa niewystawiająca imiennych faktur dla wpłacającego. Podatnik dysponuje jedynie dowodami wpłat, które były wystawione na wyodrębniony rachunek bankowy należący do spółdzielni i przeznaczony wyłącznie do obsługi płatności z tytułu internetu. Czy podatnik może skorzystać z ulgi internetowej?

Nie

Wysokość wydatków na internet musi zostać udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet, podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki: ponosić wydatki z tytułu sieci internet; użytkować sieć internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika; posiadać fakturę VAT wystawioną przez świadczeniodawcę w związku z korzystaniem sieci internet.

W przedstawionej sytuacji podatnik korzysta z sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania, potwierdzeniem ponoszenia wydatków z tego tytułu są dowody wpłaty w formie książeczki opłat za internet. Zgodnie z ustawą o PIT dokumentem dającym prawo do skorzystania z przedmiotowego odliczenia jest wyłącznie faktura VAT. Sam dowód wpłaty w formie książeczki opłat za internet nie jest więc warunkiem wystarczającym do zastosowania przedmiotowego odliczenia.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ewa Matyszewska

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA