REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia ksiąg

Agnieszka Pokojska
Agnieszka Pokojska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Aby zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niezbędne jest doświadczenie. Niezależnie od tego, czy kandydat ubiega się o certyfikat, zdając dodatkowy egzamin, czy posiada odpowiednie wykształcenie.

Czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagają posiadania odpowiednich uprawnień. Tę kwestę reguluje obecnie rozporządzenie ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami do wykonywania tego typu usług uprawnieni są posiadacze certyfikatu księgowego wydawanego przez ministra finansów (certyfikat kwalifikacyjny), a także osoby wpisane na podstawie odrębnych przepisów do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Natomiast działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać:

- osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: czynności związane z tą działalnością wykonuje co najmniej jeden ze wspólników spółki, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- osoby prawne oraz inne niż wymienione wcześniej jednostki niemające osobowości prawnej, jeżeli powierzą wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do prowadzenia ksiąg.

Konieczna praktyka

Osoby, które chcą zdobyć certyfikat kwalifikacyjny, muszą posiadać doświadczenie w księgowości. Niezależnie od tego, czy będą podchodzić do egzaminu czy posiadają odpowiednie wykształcenie. Za praktykę w księgowości uznaje się (patrz odpowiedź MF 1 i 2):

- prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym), wycenę aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych,

- czynności w ramach badania sprawozdania finansowego pod nadzorem biegłego rewidenta.

Certyfikat bez zdawania egzaminu, mogą otrzymać osoby, które udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia. Zapewnia je ukończenie kierunku ekonomicznego o specjalności rachunkowość na uczelni wyższej. Druga możliwość to ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości.

GDZIE WNIEŚĆ OPŁATĘ ZA EGZAMIN

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do egzaminu, powinni wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 480 zł na rachunek ośrodka wyznaczonego do jego przeprowadzenia (obecnie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych: PKO BP SA O/Otwock konto nr 58 10201127 0000 1302 0013 3934 ODZKCiS Otwock-Świder k. Warszawy, ul. Kolorowa 13), z dopiskiem „Opłata za egzamin na certyfikat księgowy”.

WAŻNE TELEFONY

Informacje dotyczące uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych udzielane są przez Ministerstwo Finansów pod numerem tel. (0 22) 694-40-91 lub (0 22) 694 33 58 w godz. 8.15-16.15. Aby połączyć się z pracownikiem departamentu, należy wybrać jeden z komunikatów i wcisnąć #.

DO CZEGO UPRAWNIA CERTYFIKAT

Zdobycie certyfikatu księgowego nie tylko uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od lutego 2005 r. nowe uprawnienia dała księgowym nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 86 z późn. zm.).

W związku z tym obecnie są oni uprawnieni również do:

- prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie,

- sporządzania w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie.

Bezwzględnym warunkiem jest jednak uzyskanie wykształcenia na uczelniach mających prawo do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych. Warto więc mieć świadomość, że większość szkół prywatnych, niestety, nie ma takich uprawnień. Aby sprawdzić, które uczelnie mają takie uprawnienia, wystarczy zajrzeć na stronę internetową: www.pan.pl/ck/.

Możliwość ubiegania się o uprawnienia bez zdawania egzaminu mają też osoby, które posiadają wykształcenie magisterskie ekonomiczne o specjalności innej niż rachunkowość, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym dla specjalności rachunkowość w danej uczelni.

W praktyce oznacza to, że nie są uznawane te specjalności ekonomiczne, w ramach których przedmioty z zakresu rachunkowości wykładane są jedynie w zakresie uzupełniającym podstawowy kierunek kształcenia. Taki przepis w rozporządzeniu daje możliwość ubiegania się o certyfikat przede wszystkim absolwentom takich kierunków, jak sprawozdawczość czy rewizja finansowa.

Egzamin dla pozostałych

Osoby, które nie spełniają wspomnianych warunków, a chcą uzyskać uprawnienia, mogą przystąpić do egzaminu. W tym przypadku będzie konieczne udokumentowanie dwuletniej praktyki i co najmniej wykształcenia średniego.

Dokumenty w obu przypadkach należy złożyć do Ministerstwa Finansów (Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa):

- podanie o wydanie certyfikatu księgowego lub zakwalifikowanie się do egzaminu zawierające dane: imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,

- dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (odpisy dyplomów lub świadectw ukończenia studiów lub uwierzytelnioną notarialnie kopię),

- dokumenty potwierdzające praktykę w księgowości (oryginały lub uwierzytelnione notarialnie kopie świadectw pracy, lub zaświadczeń od pracodawcy). Jeżeli ze stanowiska pracy lub formy prawnej przedsiębiorstwa nie wynika praktyka, dodatkowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest np. zakres obowiązków,

- oświadczenie - zgodnie ze stanem faktycznym - osoby ubiegającej się o certyfikat, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny karalne określone w ustawie o rachunkowości.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NR 1

PYTANIE

Aby otrzymać certyfikat księgowego, konieczne jest udokumentowanie praktyki, o której mowa w par. 4 rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy uznawane jest w tym przypadku doświadczenie zdobyte w tym zakresie w jednostkach sektora finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Paragraf 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.) stanowi definicję praktyki w księgowości, za którą uważa się m.in. wykonywanie na podstawie stosunku pracy czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Jednostki sektora finansów publicznych są zobligowane do stosowania ustawy o rachunkowości, a zatem okres zatrudnienia w takich jednostkach i wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o rachunkowości, będzie zaliczany do praktyki w księgowości.

(Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Gazety Prawnej z 3 listopada 2006 r. nr MB8/ 483 /2006)

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NR 2

PYTANIE

Do otrzymania certyfikatu księgowego konieczne jest udokumentowanie praktyki, o której mowa w par. 4 rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy, aby praktyka została zaliczona, trzeba wykonywać wszystkie czynności wymienione art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Za praktykę w księgowości, wymaganą przy uzyskaniu certyfikatu księgowego, zgodnie z par. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2002 r. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.), uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - czynności:

- o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), na zasadach w niej określonych, tj. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; sporządzanie sprawozdań finansowych;

- lub w ramach badania sprawozdania finansowego, pod nadzorem biegłego rewidenta.

Jak wynika z powyższego praktykę w księgowości można nabyć, jeżeli w ramach obowiązków zawodowych wykonywana jest choćby jedna z ww. czynności. Nie ma natomiast obowiązku wykonywania jednocześnie wszystkich wskazanych czynności, o których mowa w przedmiotowych przepisach.

(Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Gazety Prawnej z 5 marca 2007 r. nr MB8/ 209 /2007).

Pytania i zadania

Egzamin trwa pięć godzin. W tym czasie należy rozwiązać 160 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz trzy zadania sytuacyjne.

W przypadku złej odpowiedzi otrzymuje się punkt ujemny, braku odpowiedzi zero, a dobra odpowiedź to plus dwa punkty. Natomiast za każde zadanie sytuacyjne można otrzymać od zera do dziesięciu punktów.

Podstawą zaliczenia pracy jest uzyskanie co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów zarówno z zadań sytuacyjnych, jak i pytań testowych, czyli co najmniej 192 punkty z testu oraz co najmniej 18 punktów za rozwiązanie zadań sytuacyjnych.

Podczas egzaminu uczestnicy mogą korzystać z dowolnych ustaw bez komentarzy oraz z kalkulatorów, z wyjątkiem tych, które posiadają funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Zakres tematyczny egzaminu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra finansów z w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W odróżnieniu od egzaminu na doradcę podatkowego ani zadania, ani pytania testowe nie są publikowane.

Od wyniku egzaminu uczestnikowi przysługuje odwołanie, które może złożyć do Komisji za pośrednictwem departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów w ciągu 14 dni.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA