| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Jak Międzynarodowe Standardy Rachunkowości regulują kapitały własne

Jak Międzynarodowe Standardy Rachunkowości regulują kapitały własne

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie narzucają konkretnego wzoru struktury kapitałów własnych oraz zasad ich podziału. Może to stanowić problem, szczególnie w przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych, które w warunkach polskich muszą być zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości kapitał własny jednostki to aktywa jednostki pozostałe po odjęciu wszystkich jej zobowiązań.

Zgodnie z wymaganiami MSR nr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” bilans powinien zawierać co najmniej:

l wartość kapitału podstawowego i

l wysokość kapitału zapasowego (rezerwowego).

W pozycji Kapitał własny wykazuje się poszczególne kategorie wniesionego kapitału podstawowego, nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kapitały rezerwowe.

Przykładowa struktura kapitałów własnych1, która może mieć zastosowanie w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, wygląda następująco:

I. Kapitał podstawowy (akcyjny bądź udziałowy).

II. Kapitał premiowy (tzw. agio).

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).

IV. Kapitał z tytułu emisji instrumentów pochodnych:

l kapitał z tytułu emisji opcji pracowniczych,

l kapitał z tytułu emisji opcji i praw poboru - wykazuje się, jeżeli ustalona jest liczba akcji oraz ich cena, a także jednostka nie jest zobowiązana do zwrotu kwot otrzymanych z tytułu emisji opcji bądź praw poboru,

l kapitał z tytułu emisji złożonych instrumentów finansowych - m.in. element kapitałowy obligacji zamiennych na akcje.

V. Kwoty otrzymane na przyszłą emisję akcji lub udziałów - prezentuje się, jeżeli ustalona jest liczba akcji oraz ich cena, a także gdy jednostka nie jest zobowiązana do zwrotu kwot otrzymanych na przyszłą emisję akcji lub udziałów.

VI. Kwoty wniesione na odkup akcji lub udziałów (wielkość ujemna) - wykazuje się, jeżeli jednostka otrzyma ustaloną liczbę akcji (udziałów) za wniesioną kwotę.

VII. Kapitał z aktualizacji wyceny:

l kapitał z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - jeżeli jednostka stosuje model wyceny przewidziany dla aktywów finansowych zaklasyfikowanych do kategorii: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,

l kapitał z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - kapitał ten powstaje, gdy jednostka stosuje model alternatywnej wyceny, tj. wycena według wartości godziwej, do rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

l kapitał z przeszacowania instrumentów zabezpieczających - jeżeli jednostka stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

VIII. Kapitał z tytułu różnic kursowych.

IX. Zyski zatrzymane/niepodzielony wynik finansowy:

l zysk (strata) netto bieżącego okresu,

l zysk (strata) z lat ubiegłych,

l kapitał zapasowy utworzony z zysku,

l kapitał rezerwowy utworzony z zysku.

X. Kwoty odnoszące się do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym - zagadnienie uregulowane w MSSF nr 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”.

l § 66, 73 MSR nr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”

Mariusz Bukowiński

autor jest biegłym rewidentem, zastępcą dyrektora departamentu rachunkowości w spółce sektora elektroenergetycznego

 

 

1 Maciej Frendzel, Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, praca zbiorowa pod redakcją Alicji Jarugi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie COSZ, Warszawa 2005, str. 216.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »