Kategorie

Różnice przejściowe skutkujące koniecznością ustalania podatku odroczonego

Jerzy Rybka
inforCMS
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego należy tworzyć w związku z pojawiającymi się różnicami przejściowymi między wartością podatkową i bilansową aktywów i pasywów.

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ustalić z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Tak ustalone różnice przejściowe oznaczają odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania w przyszłości. Ponieważ kwota zmniejszeń lub zwiększeń podstawy opodatkowania przekłada się na zmniejszone lub zwiększone zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w oparciu o stawki, które są stosowane w momencie uwzględnienia tych kwot przy określaniu podstawy opodatkowania, właśnie te przyszłe stawki powinny być stosowane do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jeżeli aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypadają w okresie, dla którego przepisy podatkowe nie określają stawki podatkowej, do ich wyceny należy stosować stawkę określoną przez przepisy podatkowe dla ostatniego okresu.

UWAGA

Przyszłe stawki podatkowe należy określać na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych w zakresie, w jakim przepisy te wyznaczają stawki podatkowe. Nie należy stosować do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego stawek innych niż określone przez przepisy podatkowe. Wszelkie próby prognoz mogą być chybione.

Przy ustalaniu aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dodatkowo należy uwzględnić zamierzenia jednostki co do sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. W praktyce zdarza się, że konsekwencje podatkowe zależą od sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. W związku z tym mogą powstać problemy związane z wyceną aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynika to z tego, że:

• wartość podatkowa aktywów lub zobowiązań może być różna, przy różnych sposobach ich wykorzystania lub rozliczenia,

• uzyskiwania korzyści z tytułu składnika aktywów lub rozliczenia zobowiązań.

Klasycznym przykładem mogą być należności jednostki z tytułu dostaw i usług, na które został w całości założony odpis aktualizujący.

Przykład 1

Jednostka ma w swoich księgach rachunkowych 50 000 zł należności od kontrahenta X. Należność nie jest spłacana, więc doliczono 5000 zł odsetek. Zgodnie z zasadą ostrożności jednostka na całą kwotę należności (55 000 zł) dokonała odpisu aktualizującego. Chcąc ustalić podatek odroczony na tych transakcjach, może się kierować dwoma scenariuszami.

Wariant 1 - jednostka zamierza uprawdopodobnić nieściągalność w sądzie

Jeżeli jednostka ma zamiar skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, odpis w przyszłości stanie się kosztem uzyskania przychodu.

• wartość bilansowa należności: 0 zł,

• wartość podatkowa: 50 000 zł (odsetek nie uwzględniamy, gdyż jako niezapłacone nie były przychodem),

• różnica przejściowa: -50 000 zł (ujemna)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 50 000 × 19% = 9500 zł

Wariant 2 - jednostka nie będzie dochodziła swoich należności w sądzie

W tej sytuacji odpis aktualizujący należności nigdy nie stanie się kosztem uzyskania przychodu. Nie powstanie więc różnica przejściowa, nie należy też ustalać podatku dochodowego.

Jeśli jednostka nie może wiarygodnie określić sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań mającego konsekwencje podatkowe, musi kierować się zasadą ostrożności. Oznacza to ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w najwyższej kwocie, a aktywa - w kwocie najniższej.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów aktywów jednostka na dzień bilansowy powinna ustalić, czy doszło do utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Podstawową przesłanką stwierdzenia, że nie doszło do utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jest fakt, że w przyszłości zostanie osiągnięta podstawa opodatkowania pozwalająca na potrącenie ujemnych różnic przejściowych i odliczenie strat podatkowych. By móc zrealizować korzyści wynikające z ujemnych różnic przejściowych i strat podatkowych, musi istnieć prawdopodobieństwo, że podstawa opodatkowania w przyszłości uzyska wysokość, która pozwala na ich potrącenie. Przewidywana dodatnia podstawa opodatkowania powinna mieć swoje źródło w planach finansowych, dobrych relacjach z ważniejszymi kontrahentami oraz w tym, że jednostka na przestrzeni ostatnich lat osiągała dodatnie wyniki finansowe.

Jak ustalić podatek odroczony dla różnych pozycji bilansu

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały w postaci środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pojawia się w każdej jednostce. Na tym polu występują także bardzo często różnice przejściowe między wartościami podatkowymi i bilansowymi. Wynika to głównie ze stosowania różnych stawek amortyzacji. Przepisy podatkowe jasno określają stawki i są one niezmienne. Dla celów bilansowych jednostka może okresowo weryfikować stawki amortyzacji. Różnice przejściowe mogą dodatkowo wynikać z dokonywanych odpisów aktualizujących wartość. Odpisy te nie są honorowane przez przepisy podatkowe.

 

Przykład 2

Jednostka posiada maszynę produkcyjną o wartości początkowej 700 000 zł. Dotychczas dokonano odpisów umorzeniowych o wartości 100 000 zł według stawek podatkowych i 50 000 zł według zasad bilansowych.

• wartość bilansowa: 650 000 zł,

• wartość podatkowa: 600 000 zł,

• różnica przejściowa: 50 000 zł (dodatnia).

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego: 50 000 zł × 19% = 9500 zł

Zapasy

W skład zapasów wchodzą materiały, towary, półprodukty i wyroby gotowe. Różnica przejściowa w tym przypadku będzie dotyczyć dokonywanych odpisów aktualizujących. Ustawa o rachunkowości wprowadza obligatoryjny obowiązek dokonywania odpisów na wyroby gotowe, jeżeli ich koszt wytworzenia jest wyższy niż cena sprzedaży. Powstają wtedy ujemne różnice przejściowe.

Przykład 3

Jednostka posiada w magazynie materiały produkcyjne o wartości 100 000 zł. Część materiałów na kwotę 10 000 zł utraci przydatność do użycia w związku z upływającym terminem ważności. Dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 10 000 zł.

• wartość bilansowa materiałów: 90 000 zł,

• wartość podatkowa: 100 000 zł,

• różnica przejściowa: -10 000 zł (ujemna).

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 10 000 zł × 19% = 1900 zł

Należności

W przypadku należności, podobnie jak przy innych aktywach, czynnikiem wpływającym na różnice przejściowe będą odpisy aktualizujące. Należy jednak pamiętać, że jak wspomniano już wcześniej, jednostka jest zobowiązana do określenia strategii postępowania z odpisywanymi należnościami. Poza odpisami mają tutaj znaczenie naliczone odsetki, niewpływające na podstawę opodatkowania do momentu zapłaty, oraz naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe. Naliczone odsetki powodują powstanie dodatniej różnicy przejściowej. Dodatnie różnice kursowe powodują dodatnią różnicę przejściową, natomiast ujemne - ujemną.

Przykład 4

Na dzień bilansowy jednostka zaksięgowała na poczet przychodów finansowych dodatnie różnice kursowe w wysokości 1000 zł od wyrażonych w walucie obcej należności o wartości 45 000 zł.

• wartość bilansowa należności: 46 000 zł,

• wartość podatkowa: 45 000 zł,

• różnica przejściowa: 1000 zł (dodatnia).

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego: 1000 zł × 19% = 190 zł

Zobowiązania

Czynniki wpływające na różnice przejściowe w przypadku zobowiązań to głównie naliczone odsetki i naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe. W tej sytuacji naliczone odsetki będą powodować ujemną różnicę przejściową, natomiast dodatnie różnice kursowe powodują dodatnie różnice przejściowe, a ujemne różnice kursowe. Oprócz tego różnice powodują niewypłacone zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników. Naliczone, ale niewypłacone wynagrodzenia nie stanowią kosztu uzyskania przychodu jednostki.

 

Przykład 5

Jednostka naliczyła w grudniu pracownikom produkcyjnym 200 000 zł z tytułu wynagrodzeń. Jednak zgodnie z regulaminem wynagradzania będą one wypłacone 10 dnia miesiąca następnego, czyli w styczniu. Na dzień bilansowy powstanie ujemna różnica przejściowa.

• wartość bilansowa: 200 000 zł,

• wartość podatkowa: 0 zł,

• różnica przejściowa: -200 000 zł (ujemna).

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 200 000 zł × 19% = 38 000 zł

Rezerwy

Rezerwy tworzone są m.in. na przewidywane koszty, świadczenia emerytalne i jubileuszowe dla pracowników. Ponieważ rezerwy są wynikiem szacunku, nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu. Dlatego zawiązanie rezerwy będzie skutkować powstaniem ujemnych różnic kursowych. Musi być oczywiście spełniona przesłanka, że jednostka wykorzysta rezerwę w przyszłości oraz osiągnie dochód w wysokości pozwalającej na potrącenie od niego ujemnych różnic kursowych.

Przykład 6

Jednostka utworzyła rezerwę w wysokości 65 000 zł na przewidywane koszty remontu budynku biurowego, który odbędzie się w przyszłym roku.

• wartość bilansowa rezerwy: 65 000 zł,

• wartość podatkowa: 0 zł,

• różnica przejściowa: -65 000 zł (ujemna).

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 65 000 zł × 19% = 12 350 zł

Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, należy odnieść również na kapitał własny. Przyczyną takiego postępowania jest fakt, że skoro efekt danej transakcji, zdarzenia lub wyceny nie został ujęty w rachunku zysków i strat, to skutek podatkowy z nimi związany również nie powinien zostać odniesiony na rachunek zysków i strat. Korygowana jest odpowiednia pozycja kapitału własnego i nie wpływa ona na wynik finansowy. W praktyce najczęściej dotyczy to:

• skutków wyceny inwestycji, które należy odnieść na kapitał rezerwowy z tytułu aktualizacji wyceny,

• skutków wyceny instrumentów finansowych, które należy odnieść w korespondencji z kapitałem własnym (kapitał z aktualizacji wyceny),

• kosztów emisji odniesionych bezpośrednio na kapitał zapasowy,

• błędów podstawowych i skutków zmian polityki rachunkowości odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych.

Przykład 7

Jednostka posiada akcje notowane na rynku regulowanym. Do ksiąg papiery wartościowe zostały wprowadzone według ceny nabycia. Na dzień bilansowy jednostka wycenia posiadane akcje według wartości rynkowej, a dodatnie skutki przeceny odnosi zgodnie z zasadami rachunkowości na kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki przeceny nie są uznawane przez prawo podatkowe, powstaną więc różnice przejściowe.

• wartość akcji według ceny nabycia: 500 000 zł (wartość podatkowa),

• wartość rynkowa akcji na dzień bilansowy: 520 000 zł (wartość bilansowa),

• różnica przejściowa: 20 000 zł (dodatnia).

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego: 20 000 zł × 19% = 3800 zł

Ewidencja księgowa

1. PK aktualizacja wartości akcji:

Wn „Aktualizacja wartości inwestycji” 20 000

Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 20 000

2. PK ewidencja podatku odroczonego:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 3 800

Ma „Rezerwa z tytułu podatku odroczonego” 3 800

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

• Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”

• MSR nr 37 „Podatek odroczony”

Jerzy Rybka

główny księgowy w spółce z o.o., licencja MF

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.