Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Różnice przejściowe skutkujące koniecznością ustalania podatku odroczonego

Jerzy Rybka
inforCMS
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego należy tworzyć w związku z pojawiającymi się różnicami przejściowymi między wartością podatkową i bilansową aktywów i pasywów.

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ustalić z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Tak ustalone różnice przejściowe oznaczają odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania w przyszłości. Ponieważ kwota zmniejszeń lub zwiększeń podstawy opodatkowania przekłada się na zmniejszone lub zwiększone zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w oparciu o stawki, które są stosowane w momencie uwzględnienia tych kwot przy określaniu podstawy opodatkowania, właśnie te przyszłe stawki powinny być stosowane do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jeżeli aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypadają w okresie, dla którego przepisy podatkowe nie określają stawki podatkowej, do ich wyceny należy stosować stawkę określoną przez przepisy podatkowe dla ostatniego okresu.

UWAGA

Przyszłe stawki podatkowe należy określać na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych w zakresie, w jakim przepisy te wyznaczają stawki podatkowe. Nie należy stosować do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego stawek innych niż określone przez przepisy podatkowe. Wszelkie próby prognoz mogą być chybione.

Przy ustalaniu aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dodatkowo należy uwzględnić zamierzenia jednostki co do sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. W praktyce zdarza się, że konsekwencje podatkowe zależą od sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. W związku z tym mogą powstać problemy związane z wyceną aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynika to z tego, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• wartość podatkowa aktywów lub zobowiązań może być różna, przy różnych sposobach ich wykorzystania lub rozliczenia,

• uzyskiwania korzyści z tytułu składnika aktywów lub rozliczenia zobowiązań.

Klasycznym przykładem mogą być należności jednostki z tytułu dostaw i usług, na które został w całości założony odpis aktualizujący.

Przykład 1

Jednostka ma w swoich księgach rachunkowych 50 000 zł należności od kontrahenta X. Należność nie jest spłacana, więc doliczono 5000 zł odsetek. Zgodnie z zasadą ostrożności jednostka na całą kwotę należności (55 000 zł) dokonała odpisu aktualizującego. Chcąc ustalić podatek odroczony na tych transakcjach, może się kierować dwoma scenariuszami.

Wariant 1 - jednostka zamierza uprawdopodobnić nieściągalność w sądzie

Jeżeli jednostka ma zamiar skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, odpis w przyszłości stanie się kosztem uzyskania przychodu.

• wartość bilansowa należności: 0 zł,

• wartość podatkowa: 50 000 zł (odsetek nie uwzględniamy, gdyż jako niezapłacone nie były przychodem),

• różnica przejściowa: -50 000 zł (ujemna)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 50 000 × 19% = 9500 zł

Wariant 2 - jednostka nie będzie dochodziła swoich należności w sądzie

W tej sytuacji odpis aktualizujący należności nigdy nie stanie się kosztem uzyskania przychodu. Nie powstanie więc różnica przejściowa, nie należy też ustalać podatku dochodowego.

Jeśli jednostka nie może wiarygodnie określić sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań mającego konsekwencje podatkowe, musi kierować się zasadą ostrożności. Oznacza to ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w najwyższej kwocie, a aktywa - w kwocie najniższej.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów aktywów jednostka na dzień bilansowy powinna ustalić, czy doszło do utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Podstawową przesłanką stwierdzenia, że nie doszło do utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jest fakt, że w przyszłości zostanie osiągnięta podstawa opodatkowania pozwalająca na potrącenie ujemnych różnic przejściowych i odliczenie strat podatkowych. By móc zrealizować korzyści wynikające z ujemnych różnic przejściowych i strat podatkowych, musi istnieć prawdopodobieństwo, że podstawa opodatkowania w przyszłości uzyska wysokość, która pozwala na ich potrącenie. Przewidywana dodatnia podstawa opodatkowania powinna mieć swoje źródło w planach finansowych, dobrych relacjach z ważniejszymi kontrahentami oraz w tym, że jednostka na przestrzeni ostatnich lat osiągała dodatnie wyniki finansowe.

Jak ustalić podatek odroczony dla różnych pozycji bilansu

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały w postaci środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pojawia się w każdej jednostce. Na tym polu występują także bardzo często różnice przejściowe między wartościami podatkowymi i bilansowymi. Wynika to głównie ze stosowania różnych stawek amortyzacji. Przepisy podatkowe jasno określają stawki i są one niezmienne. Dla celów bilansowych jednostka może okresowo weryfikować stawki amortyzacji. Różnice przejściowe mogą dodatkowo wynikać z dokonywanych odpisów aktualizujących wartość. Odpisy te nie są honorowane przez przepisy podatkowe.

 

Przykład 2

Jednostka posiada maszynę produkcyjną o wartości początkowej 700 000 zł. Dotychczas dokonano odpisów umorzeniowych o wartości 100 000 zł według stawek podatkowych i 50 000 zł według zasad bilansowych.

• wartość bilansowa: 650 000 zł,

• wartość podatkowa: 600 000 zł,

• różnica przejściowa: 50 000 zł (dodatnia).

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego: 50 000 zł × 19% = 9500 zł

Zapasy

W skład zapasów wchodzą materiały, towary, półprodukty i wyroby gotowe. Różnica przejściowa w tym przypadku będzie dotyczyć dokonywanych odpisów aktualizujących. Ustawa o rachunkowości wprowadza obligatoryjny obowiązek dokonywania odpisów na wyroby gotowe, jeżeli ich koszt wytworzenia jest wyższy niż cena sprzedaży. Powstają wtedy ujemne różnice przejściowe.

Przykład 3

Jednostka posiada w magazynie materiały produkcyjne o wartości 100 000 zł. Część materiałów na kwotę 10 000 zł utraci przydatność do użycia w związku z upływającym terminem ważności. Dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 10 000 zł.

• wartość bilansowa materiałów: 90 000 zł,

• wartość podatkowa: 100 000 zł,

• różnica przejściowa: -10 000 zł (ujemna).

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 10 000 zł × 19% = 1900 zł

Należności

W przypadku należności, podobnie jak przy innych aktywach, czynnikiem wpływającym na różnice przejściowe będą odpisy aktualizujące. Należy jednak pamiętać, że jak wspomniano już wcześniej, jednostka jest zobowiązana do określenia strategii postępowania z odpisywanymi należnościami. Poza odpisami mają tutaj znaczenie naliczone odsetki, niewpływające na podstawę opodatkowania do momentu zapłaty, oraz naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe. Naliczone odsetki powodują powstanie dodatniej różnicy przejściowej. Dodatnie różnice kursowe powodują dodatnią różnicę przejściową, natomiast ujemne - ujemną.

Przykład 4

Na dzień bilansowy jednostka zaksięgowała na poczet przychodów finansowych dodatnie różnice kursowe w wysokości 1000 zł od wyrażonych w walucie obcej należności o wartości 45 000 zł.

• wartość bilansowa należności: 46 000 zł,

• wartość podatkowa: 45 000 zł,

• różnica przejściowa: 1000 zł (dodatnia).

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego: 1000 zł × 19% = 190 zł

Zobowiązania

Czynniki wpływające na różnice przejściowe w przypadku zobowiązań to głównie naliczone odsetki i naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe. W tej sytuacji naliczone odsetki będą powodować ujemną różnicę przejściową, natomiast dodatnie różnice kursowe powodują dodatnie różnice przejściowe, a ujemne różnice kursowe. Oprócz tego różnice powodują niewypłacone zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników. Naliczone, ale niewypłacone wynagrodzenia nie stanowią kosztu uzyskania przychodu jednostki.

 

Przykład 5

Jednostka naliczyła w grudniu pracownikom produkcyjnym 200 000 zł z tytułu wynagrodzeń. Jednak zgodnie z regulaminem wynagradzania będą one wypłacone 10 dnia miesiąca następnego, czyli w styczniu. Na dzień bilansowy powstanie ujemna różnica przejściowa.

• wartość bilansowa: 200 000 zł,

• wartość podatkowa: 0 zł,

• różnica przejściowa: -200 000 zł (ujemna).

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 200 000 zł × 19% = 38 000 zł

Rezerwy

Rezerwy tworzone są m.in. na przewidywane koszty, świadczenia emerytalne i jubileuszowe dla pracowników. Ponieważ rezerwy są wynikiem szacunku, nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu. Dlatego zawiązanie rezerwy będzie skutkować powstaniem ujemnych różnic kursowych. Musi być oczywiście spełniona przesłanka, że jednostka wykorzysta rezerwę w przyszłości oraz osiągnie dochód w wysokości pozwalającej na potrącenie od niego ujemnych różnic kursowych.

Przykład 6

Jednostka utworzyła rezerwę w wysokości 65 000 zł na przewidywane koszty remontu budynku biurowego, który odbędzie się w przyszłym roku.

• wartość bilansowa rezerwy: 65 000 zł,

• wartość podatkowa: 0 zł,

• różnica przejściowa: -65 000 zł (ujemna).

Aktywa z tytułu podatku odroczonego: 65 000 zł × 19% = 12 350 zł

Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, należy odnieść również na kapitał własny. Przyczyną takiego postępowania jest fakt, że skoro efekt danej transakcji, zdarzenia lub wyceny nie został ujęty w rachunku zysków i strat, to skutek podatkowy z nimi związany również nie powinien zostać odniesiony na rachunek zysków i strat. Korygowana jest odpowiednia pozycja kapitału własnego i nie wpływa ona na wynik finansowy. W praktyce najczęściej dotyczy to:

• skutków wyceny inwestycji, które należy odnieść na kapitał rezerwowy z tytułu aktualizacji wyceny,

• skutków wyceny instrumentów finansowych, które należy odnieść w korespondencji z kapitałem własnym (kapitał z aktualizacji wyceny),

• kosztów emisji odniesionych bezpośrednio na kapitał zapasowy,

• błędów podstawowych i skutków zmian polityki rachunkowości odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych.

Przykład 7

Jednostka posiada akcje notowane na rynku regulowanym. Do ksiąg papiery wartościowe zostały wprowadzone według ceny nabycia. Na dzień bilansowy jednostka wycenia posiadane akcje według wartości rynkowej, a dodatnie skutki przeceny odnosi zgodnie z zasadami rachunkowości na kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki przeceny nie są uznawane przez prawo podatkowe, powstaną więc różnice przejściowe.

• wartość akcji według ceny nabycia: 500 000 zł (wartość podatkowa),

• wartość rynkowa akcji na dzień bilansowy: 520 000 zł (wartość bilansowa),

• różnica przejściowa: 20 000 zł (dodatnia).

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego: 20 000 zł × 19% = 3800 zł

Ewidencja księgowa

1. PK aktualizacja wartości akcji:

Wn „Aktualizacja wartości inwestycji” 20 000

Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 20 000

2. PK ewidencja podatku odroczonego:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 3 800

Ma „Rezerwa z tytułu podatku odroczonego” 3 800

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

• Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”

• MSR nr 37 „Podatek odroczony”

Jerzy Rybka

główny księgowy w spółce z o.o., licencja MF

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).