Kategorie

Jak wystawiać i korygować faktury wewnętrzne

Podstawowym błędem podatników jest wystawianie faktur wewnętrznych w sytuacjach nieprzewidzianych przepisami. Ustawodawca wymienił bowiem wyłącznie kilka przypadków, gdy podatnik jest uprawniony (i zobowiązany) do wystawienia faktury wewnętrznej.

Fakturą wewnętrzną dokumentowane są następujące czynności podlegające opodatkowaniu VAT:
• przekazanie lub zużycie towarów albo nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, wspólników lub innych osób wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, oraz wszelkie inne przekazanie towarów oraz świadczenia usług bez wynagrodzenia, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu,
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
• dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
import usług,
• zwrócone kwoty dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Dotacje, subwencje i dopłaty

Przepisy ustawy o VAT wśród czynności podlegających dokumentowaniu fakturą wewnętrzną wymieniają jedynie zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat. Nie nakazują jednocześnie dokumentowania ich otrzymania. W praktyce stosuje się również dokumentowanie tymi fakturami otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat. Nie jest to zgodne z przepisami, ale w praktyce wiele urzędów skarbowych dopuszcza taką możliwość.

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych

Faktura wewnętrzna, w odróżnieniu od faktur VAT, nie dokumentuje sprzedaży towarów i usług. Nie jest wobec tego wprowadzana do obrotu prawnego, tj. oryginał faktury nie jest wydawany nabywcy towaru lub usługi.
Faktury wewnętrzne są wystawiane:
• w jednym egzemplarzu, w celu wyliczenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego na potrzeby własne (księgowe) jej wystawcy, na którym spoczywa obowiązek podatkowy,
• według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wystawianiu faktur VAT (z uwzględnieniem specyfiki czynności dokumentowanych fakturami wewnętrznymi) – § 25 rozporządzenia w sprawie faktur. Do faktur wewnętrznych stosuje się § 9, 13–17, 19, 20 i 23 rozporządzenia,
• według wzoru przyjętego przez podatnika (nie obowiązuje wzór urzędowy). Istnieje zatem duża dowolność w ich konstruowaniu – zazwyczaj są wystawiane na zwykłym druku faktury VAT z wyróżniającym ją oznaczeniem „Faktura wewnętrzna VAT”,
• w ciągu 7 dni od dnia wykonania czynności (powstania obowiązku podatkowego) lub zbiorczo na koniec okresu rozliczeniowego, nie później niż w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Przepisy określają również pewien rodzaj danych, jakich nie muszą one zawierać. Jest to uzależnione od rodzaju dokumentowanych czynności. Z tego względu zostaną one omówione odrębnie.

Przekazanie towarów lub usług

W sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów i usług opodatkowanego VAT (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy) faktury wewnętrzne mogą nie zawierać:
• danych dotyczących nabywcy towaru lub usługi – gdy brak jest konkretnego nabywcy,
• kwoty należnej z tytułu przekazania.
W fakturze należy podać:
• wartość przekazanych towarów i usług oraz
• kwotę podatku należnego.
Przy opodatkowaniu należy stosować takie same stawki VAT jak przy sprzedaży tych towarów i usług w kraju.
Jeżeli znani są nabywcy, ale jest ich wielu, do faktury powinna być dołączona lista z wykazem osób otrzymujących towary lub usługi. W przypadku braku konkretnego nabywcy faktura lub załączony do niej wykaz może tych danych nie zawierać.
Fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie towaru lub świadczenie usługi należy wystawić zasadniczo w terminie 7 dni od tych zdarzeń. Obowiązek podatkowy dla tych czynności powstaje na zasadach ogólnych (art. 19 ust. 16 ustawy). Wyjątkiem od tej zasady będzie wystawienie zbiorczej faktury za cały okres rozliczeniowy. Można ją wystawić pod koniec miesiąca, w którym miały miejsce dokumentowane nią czynności. Istotne jest natomiast, aby podatek należny został rozliczony od tych czynności w rozliczeniu za okres, w którym powstał od nich obowiązek podatkowy.
Przy wyliczaniu kwoty podatku należnego za podstawę opodatkowania przekazanych towarów należy przyjąć cenę ich nabycia (wartość netto) albo koszt wytworzenia określony w momencie przekazania (art. 29 ust. 10 ustawy). Przy świadczeniu usług natomiast podstawą opodatkowania jest poniesiony koszt ich świadczenia (art. 29 ust. 12 ustawy).

PRZYKŁAD
Firma w lipcu przekazała zatrudnionym pracownikom sprzęt komputerowy na cele osobiste. Sprzęt ten został w firmie wymieniony na nowy. Firma wystawiła jedną zbiorczą fakturę za cały miesiąc w przedstawiony poniżej sposób. Do faktury dołączyła też wykaz pracowników, którzy go otrzymali.

Wzór faktury wewnętrznej przy przekazaniu towarów
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nabycie towarów i usług

Nieco inne zasady wystawiania faktury wewnętrznej należy stosować przy dokumentowaniu nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca, tj. w przypadku:
• WNT,
• importu usług,
• dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca,
• przekazania zaliczki na poczet ww. czynności, dla których powstał obowiązek podatkowy w VAT.
Wynika to przede wszystkim z charakteru tych czynności. Faktura w tym przypadku nie dokumentuje przekazania towarów lub usług, tylko ich nabycie. Jest ona również podstawą do odliczenia podatku naliczonego od tych czynności. Również w tym przypadku należy stosować takie same zasady przy ich wystawianiu jak przy fakturach sprzedaży. Mogą one natomiast nie zawierać numeru NIP kontrahenta.
Zamiast daty sprzedaży faktura powinna zawierać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Dla każdej z tych czynności należy przyjąć odpowiednio podstawę opodatkowania wskazaną przepisami ustawy (art. 29 ust. 17 – import usług, art. 29 ust. 18 – dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca i art. 31 – WNT). Podstawą opodatkowania jest najczęściej kwota, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, wynikająca z faktur wystawionych przez kontrahenta. Jeżeli wartość towaru lub usługi jest wyrażona w walucie obcej, na fakturze należy podać kurs dnia, według którego została ona przeliczona na złote polskie. Przepisy nie określają terminu wystawienia faktury wewnętrznej. W praktyce przyjmuje się zasadę, że powinna być ona wystawiona z chwilą powstania obowiązku podatkowego w VAT. Nie zawsze jednak będzie to możliwe, np. gdy moment jego powstania wyznacza data wystawienia faktury przez kontrahenta (np. w WNT). Faktura powinna być wystawiona zawsze w miesiącu, w którym powstał dla danej czynności obowiązek podatkowy. Wynikający z niej VAT powinien być rozliczony za ten okres rozliczeniowy.
WAŻNE!
Faktura wewnętrzna powinna być wystawiona zawsze w miesiącu, w którym powstał dla danej czynności obowiązek podatkowy.

PRZYKŁAD
Firma w lipcu nabyła towar od hiszpańskiego dostawcy (glazurę, gres i inne materiały budowlane). Kontrahent obciążył firmę również kosztami transportu. Obowiązek podatkowy powstał w dniu wystawienia przez kontrahenta faktury – 15 lipca 2006 r. Faktura wystawiona została w euro.

Wzór faktury wewnętrznej przy WNT
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Korekta faktury wewnętrznej

Faktury wewnętrzne mogą być korygowane, jeżeli zajdą okoliczności mające wpływ na ich treść, np. w razie udzielenia rabatu, zwrotu towaru, stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Przy ich wystawianiu należy stosować podobne zasady jak przy wystawianiu korekt faktur VAT. W przypadku faktur wewnętrznych przyczyny korekty można podzielić na dwa rodzaje:
• takie, które zostały zauważone i popełnione z winy wystawcy, i
• takie, które powstały w wyniku korekty dokonanej przez dostawcę towaru lub usługi, np. zwrotu towaru, udzielenia rabatu, zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania itp.
W pierwszym przypadku korekta może być dokonana bez dodatkowych dokumentów. W drugim natomiast dokonanie korekty powinno być odpowiednio udokumentowane. Dokumentem takim może być:
• faktura korygująca dostawcy,
• dowód zwrotu zaliczki,
• faktura dostawcy przesłana w późniejszym terminie powodująca zwiększenie podstawy opodatkowania w WNT,
• nota uznaniowa i inne.
Faktura korygująca powinna:
• być oznaczona jako „Faktura wewnętrzna korygująca”,
• zawierać podstawowe informacje dotyczące wystawcy, dostawcy towaru i usługi lub odbiorcy (w przypadku przekazania towarów lub usług),
• zawierać pozycję korygowaną przed jej dokonaniem i w brzmieniu po korekcie oraz kwoty podane w omyłkowej i prawidłowej wysokości,
• zawierać kwotę zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego po korekcie,
• wskazywać ilość zwróconych towarów – jeżeli korekta spowodowana jest zwrotem towaru.
Faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich pozycji wyszczególnionych w fakturze wewnętrznej. Wystarczające jest podanie pozycji korygowanych.
WAŻNE!
Faktura korygująca nie musi zawie- rać wszystkich pozycji wyszczególnionych w fakturze wewnętrznej. Wystarczające jest podanie pozycji korygowanych.
Przepisy nie określają terminu wystawienia faktury wewnętrznej korygującej. Wskazane jest jednak, aby były one wystawione przed końcem miesiąca, w którym nastąpiły zdarzenia powodujące obowiązek korekty.
Faktury wewnętrzne koryguje się, wystawiając faktury wewnętrzne korygujące. Nie wystawia się wewnętrznych not korygujących. Paragrafu § 18 rozporządzenia w sprawie faktur, który reguluje zasady wystawiania not korygujących, nie stosuje się do faktur wewnętrznych. Wynika to z § 25 rozporządzenia w sprawie faktur. Paragraf 25 nakazuje do faktur wewnętrznych stosować odpowiednio przepisy § 9, 13–17, 19, 20 i 23. Nie wymienia natomiast § 18 dotyczącego not korygujących.

PRZYKŁAD
Firma nabyła glazurę i gres od hiszpańskiego dostawcy. Okazało się, że dostawa glazury była faktycznie mniejsza, niż wykazane zostało w fakturze dostawcy, o 30 m2. Firma złożyła reklamację ilościową. Dostawca uznał reklamację i dosłał fakturę korygującą 20 sierpnia 2006 r. Na jej podstawie firma sporządziła fakturę wewnętrzną korygującą.

Wzór faktury korygującej
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przypadku faktur wewnętrznych korygujących obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury (dla prawa zwiększenia kwoty podatku naliczonego) spełniony jest automatycznie z momentem jej wystawienia. Do rozliczenia podatku z wystawionej faktury wewnętrznej korygującej należy stosować takie same zasady jak przy fakturach korygujących VAT. Zasadniczo podatek rozliczany jest za okres rozliczeniowy, w którym zostaną one wystawione. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy w wyniku korekty następuje zwiększenie podatku należnego, przy czym przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia pierwotnej faktury wewnętrznej, np. gdy zastosowano zaniżony kurs waluty, nie uwzględniono w podstawie opodatkowania WNT wszystkich faktur, zaniżono pomyłkowo ilość przekazanych towarów pracownikom itp. W rezultacie tego nastąpiło zaniżenie kwoty podatku należnego. W takiej sytuacji wystawioną fakturę wewnętrzną korygującą należy rozliczyć przez korektę deklaracji, w której rozliczono podatek z pierwotnej faktury wewnętrznej.
Zarówno faktury wewnętrzne, jak i faktury korygujące należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one wystawione.

• art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Mariusz Darecki
ekspert w zakresie VAT
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.