Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wystawiać i korygować faktury wewnętrzne

Podstawowym błędem podatników jest wystawianie faktur wewnętrznych w sytuacjach nieprzewidzianych przepisami. Ustawodawca wymienił bowiem wyłącznie kilka przypadków, gdy podatnik jest uprawniony (i zobowiązany) do wystawienia faktury wewnętrznej.

Fakturą wewnętrzną dokumentowane są następujące czynności podlegające opodatkowaniu VAT:
• przekazanie lub zużycie towarów albo nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, wspólników lub innych osób wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, oraz wszelkie inne przekazanie towarów oraz świadczenia usług bez wynagrodzenia, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu,
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
• dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
import usług,
• zwrócone kwoty dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Dotacje, subwencje i dopłaty

Przepisy ustawy o VAT wśród czynności podlegających dokumentowaniu fakturą wewnętrzną wymieniają jedynie zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat. Nie nakazują jednocześnie dokumentowania ich otrzymania. W praktyce stosuje się również dokumentowanie tymi fakturami otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat. Nie jest to zgodne z przepisami, ale w praktyce wiele urzędów skarbowych dopuszcza taką możliwość.

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych

Faktura wewnętrzna, w odróżnieniu od faktur VAT, nie dokumentuje sprzedaży towarów i usług. Nie jest wobec tego wprowadzana do obrotu prawnego, tj. oryginał faktury nie jest wydawany nabywcy towaru lub usługi.
Faktury wewnętrzne są wystawiane:
• w jednym egzemplarzu, w celu wyliczenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego na potrzeby własne (księgowe) jej wystawcy, na którym spoczywa obowiązek podatkowy,
• według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wystawianiu faktur VAT (z uwzględnieniem specyfiki czynności dokumentowanych fakturami wewnętrznymi) – § 25 rozporządzenia w sprawie faktur. Do faktur wewnętrznych stosuje się § 9, 13–17, 19, 20 i 23 rozporządzenia,
• według wzoru przyjętego przez podatnika (nie obowiązuje wzór urzędowy). Istnieje zatem duża dowolność w ich konstruowaniu – zazwyczaj są wystawiane na zwykłym druku faktury VAT z wyróżniającym ją oznaczeniem „Faktura wewnętrzna VAT”,
• w ciągu 7 dni od dnia wykonania czynności (powstania obowiązku podatkowego) lub zbiorczo na koniec okresu rozliczeniowego, nie później niż w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Przepisy określają również pewien rodzaj danych, jakich nie muszą one zawierać. Jest to uzależnione od rodzaju dokumentowanych czynności. Z tego względu zostaną one omówione odrębnie.

Przekazanie towarów lub usług

W sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów i usług opodatkowanego VAT (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy) faktury wewnętrzne mogą nie zawierać:
• danych dotyczących nabywcy towaru lub usługi – gdy brak jest konkretnego nabywcy,
• kwoty należnej z tytułu przekazania.
W fakturze należy podać:
• wartość przekazanych towarów i usług oraz
• kwotę podatku należnego.
Przy opodatkowaniu należy stosować takie same stawki VAT jak przy sprzedaży tych towarów i usług w kraju.
Jeżeli znani są nabywcy, ale jest ich wielu, do faktury powinna być dołączona lista z wykazem osób otrzymujących towary lub usługi. W przypadku braku konkretnego nabywcy faktura lub załączony do niej wykaz może tych danych nie zawierać.
Fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie towaru lub świadczenie usługi należy wystawić zasadniczo w terminie 7 dni od tych zdarzeń. Obowiązek podatkowy dla tych czynności powstaje na zasadach ogólnych (art. 19 ust. 16 ustawy). Wyjątkiem od tej zasady będzie wystawienie zbiorczej faktury za cały okres rozliczeniowy. Można ją wystawić pod koniec miesiąca, w którym miały miejsce dokumentowane nią czynności. Istotne jest natomiast, aby podatek należny został rozliczony od tych czynności w rozliczeniu za okres, w którym powstał od nich obowiązek podatkowy.
Przy wyliczaniu kwoty podatku należnego za podstawę opodatkowania przekazanych towarów należy przyjąć cenę ich nabycia (wartość netto) albo koszt wytworzenia określony w momencie przekazania (art. 29 ust. 10 ustawy). Przy świadczeniu usług natomiast podstawą opodatkowania jest poniesiony koszt ich świadczenia (art. 29 ust. 12 ustawy).

PRZYKŁAD
Firma w lipcu przekazała zatrudnionym pracownikom sprzęt komputerowy na cele osobiste. Sprzęt ten został w firmie wymieniony na nowy. Firma wystawiła jedną zbiorczą fakturę za cały miesiąc w przedstawiony poniżej sposób. Do faktury dołączyła też wykaz pracowników, którzy go otrzymali.

Wzór faktury wewnętrznej przy przekazaniu towarów
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nabycie towarów i usług

Nieco inne zasady wystawiania faktury wewnętrznej należy stosować przy dokumentowaniu nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca, tj. w przypadku:
• WNT,
• importu usług,
• dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca,
• przekazania zaliczki na poczet ww. czynności, dla których powstał obowiązek podatkowy w VAT.
Wynika to przede wszystkim z charakteru tych czynności. Faktura w tym przypadku nie dokumentuje przekazania towarów lub usług, tylko ich nabycie. Jest ona również podstawą do odliczenia podatku naliczonego od tych czynności. Również w tym przypadku należy stosować takie same zasady przy ich wystawianiu jak przy fakturach sprzedaży. Mogą one natomiast nie zawierać numeru NIP kontrahenta.
Zamiast daty sprzedaży faktura powinna zawierać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Dla każdej z tych czynności należy przyjąć odpowiednio podstawę opodatkowania wskazaną przepisami ustawy (art. 29 ust. 17 – import usług, art. 29 ust. 18 – dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca i art. 31 – WNT). Podstawą opodatkowania jest najczęściej kwota, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, wynikająca z faktur wystawionych przez kontrahenta. Jeżeli wartość towaru lub usługi jest wyrażona w walucie obcej, na fakturze należy podać kurs dnia, według którego została ona przeliczona na złote polskie. Przepisy nie określają terminu wystawienia faktury wewnętrznej. W praktyce przyjmuje się zasadę, że powinna być ona wystawiona z chwilą powstania obowiązku podatkowego w VAT. Nie zawsze jednak będzie to możliwe, np. gdy moment jego powstania wyznacza data wystawienia faktury przez kontrahenta (np. w WNT). Faktura powinna być wystawiona zawsze w miesiącu, w którym powstał dla danej czynności obowiązek podatkowy. Wynikający z niej VAT powinien być rozliczony za ten okres rozliczeniowy.
WAŻNE!
Faktura wewnętrzna powinna być wystawiona zawsze w miesiącu, w którym powstał dla danej czynności obowiązek podatkowy.

PRZYKŁAD
Firma w lipcu nabyła towar od hiszpańskiego dostawcy (glazurę, gres i inne materiały budowlane). Kontrahent obciążył firmę również kosztami transportu. Obowiązek podatkowy powstał w dniu wystawienia przez kontrahenta faktury – 15 lipca 2006 r. Faktura wystawiona została w euro.

Wzór faktury wewnętrznej przy WNT
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Korekta faktury wewnętrznej

Faktury wewnętrzne mogą być korygowane, jeżeli zajdą okoliczności mające wpływ na ich treść, np. w razie udzielenia rabatu, zwrotu towaru, stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Przy ich wystawianiu należy stosować podobne zasady jak przy wystawianiu korekt faktur VAT. W przypadku faktur wewnętrznych przyczyny korekty można podzielić na dwa rodzaje:
• takie, które zostały zauważone i popełnione z winy wystawcy, i
• takie, które powstały w wyniku korekty dokonanej przez dostawcę towaru lub usługi, np. zwrotu towaru, udzielenia rabatu, zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania itp.
W pierwszym przypadku korekta może być dokonana bez dodatkowych dokumentów. W drugim natomiast dokonanie korekty powinno być odpowiednio udokumentowane. Dokumentem takim może być:
• faktura korygująca dostawcy,
• dowód zwrotu zaliczki,
• faktura dostawcy przesłana w późniejszym terminie powodująca zwiększenie podstawy opodatkowania w WNT,
• nota uznaniowa i inne.
Faktura korygująca powinna:
• być oznaczona jako „Faktura wewnętrzna korygująca”,
• zawierać podstawowe informacje dotyczące wystawcy, dostawcy towaru i usługi lub odbiorcy (w przypadku przekazania towarów lub usług),
• zawierać pozycję korygowaną przed jej dokonaniem i w brzmieniu po korekcie oraz kwoty podane w omyłkowej i prawidłowej wysokości,
• zawierać kwotę zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego po korekcie,
• wskazywać ilość zwróconych towarów – jeżeli korekta spowodowana jest zwrotem towaru.
Faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich pozycji wyszczególnionych w fakturze wewnętrznej. Wystarczające jest podanie pozycji korygowanych.
WAŻNE!
Faktura korygująca nie musi zawie- rać wszystkich pozycji wyszczególnionych w fakturze wewnętrznej. Wystarczające jest podanie pozycji korygowanych.
Przepisy nie określają terminu wystawienia faktury wewnętrznej korygującej. Wskazane jest jednak, aby były one wystawione przed końcem miesiąca, w którym nastąpiły zdarzenia powodujące obowiązek korekty.
Faktury wewnętrzne koryguje się, wystawiając faktury wewnętrzne korygujące. Nie wystawia się wewnętrznych not korygujących. Paragrafu § 18 rozporządzenia w sprawie faktur, który reguluje zasady wystawiania not korygujących, nie stosuje się do faktur wewnętrznych. Wynika to z § 25 rozporządzenia w sprawie faktur. Paragraf 25 nakazuje do faktur wewnętrznych stosować odpowiednio przepisy § 9, 13–17, 19, 20 i 23. Nie wymienia natomiast § 18 dotyczącego not korygujących.

PRZYKŁAD
Firma nabyła glazurę i gres od hiszpańskiego dostawcy. Okazało się, że dostawa glazury była faktycznie mniejsza, niż wykazane zostało w fakturze dostawcy, o 30 m2. Firma złożyła reklamację ilościową. Dostawca uznał reklamację i dosłał fakturę korygującą 20 sierpnia 2006 r. Na jej podstawie firma sporządziła fakturę wewnętrzną korygującą.

Wzór faktury korygującej
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przypadku faktur wewnętrznych korygujących obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury (dla prawa zwiększenia kwoty podatku naliczonego) spełniony jest automatycznie z momentem jej wystawienia. Do rozliczenia podatku z wystawionej faktury wewnętrznej korygującej należy stosować takie same zasady jak przy fakturach korygujących VAT. Zasadniczo podatek rozliczany jest za okres rozliczeniowy, w którym zostaną one wystawione. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy w wyniku korekty następuje zwiększenie podatku należnego, przy czym przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia pierwotnej faktury wewnętrznej, np. gdy zastosowano zaniżony kurs waluty, nie uwzględniono w podstawie opodatkowania WNT wszystkich faktur, zaniżono pomyłkowo ilość przekazanych towarów pracownikom itp. W rezultacie tego nastąpiło zaniżenie kwoty podatku należnego. W takiej sytuacji wystawioną fakturę wewnętrzną korygującą należy rozliczyć przez korektę deklaracji, w której rozliczono podatek z pierwotnej faktury wewnętrznej.
Zarówno faktury wewnętrzne, jak i faktury korygujące należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one wystawione.

• art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Mariusz Darecki
ekspert w zakresie VAT
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.