Kategorie

Rozliczenie podatników liniowych PIT

Podatnicy rozliczający się według liniowej stawki PIT powinni pamiętać o wielu ograniczeniach. Wybór takiego opodatkowania oznacza konieczność rezygnacji z odliczenia ulg, w tym np. z tytułu remontu domu lub mieszkania. Podatnikom przysługuje jedynie prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do rozliczenia rocznego służy formularz PIT-36L. Przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.
Reklama

Spełniający określone warunki podatnicy mogą skorzystać z 19-procentowej jednolitej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Umożliwia im to art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; nazywana dalej ustawą o PIT). Zgodnie z tymi przepisami, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT – z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4 ustawy – wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do wspomnianego art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego rozpoczęcie tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

WARTO WIEDZIEĆ
Dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami m.in. ze stosunku pracy oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Kto nie skorzysta z 19-proc. stawki
Reklama

Niezwykle istotne znaczenie mają przepisy zawarte w wymienionym art. 9a ust. 3 ustawy o PIT. Stanowią, że jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie stawką liniową 19-proc., uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c. W takiej sytuacji jest zobowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Stanowisko organów podatkowych w kwestii tego rodzaju ograniczeń jest jednoznaczne. „W przypadku gdy czynności wykonywane przez podatnika na rzecz zakładu pracy w ramach umowy o pracę pokrywają się z czynnościami wykonywanymi na rzecz tego zakładu pracy w ramach działalności gospodarczej (w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy) – podatnik nie ma prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. opodatkowania stawką liniową w wysokości 19 proc.” – uznał Urząd Skarbowy w Jaworze (pismo nr PD/415-18/2004).

Które ulgi niedostępne

Podatnicy, którzy mają prawo skorzystać z 19-procentowej jednolitej stawki, powinni pamiętać podczas dokonywania rocznych rozliczeń o istotnych ograniczeniach. Otóż wybór opodatkowania podatkiem liniowym oznacza konieczność rezygnacji z odliczenia ulg, w tym ulg z tytułu remontu i modernizacji budynku lub lokalu mieszkalnego, ulg mieszkaniowych przysługujących w ramach praw nabytych i możliwości wykorzystania odliczeń mieszkaniowych, do których podatnik nabył prawo, a które nie znalazły pokrycia w podatku należnym za 2004 r. Przypomniał o tym zainteresowanym podatnikom m.in. Urząd Skarbowy w Hajnówce (pismo nr P-I/413/08/04). Jednocześnie urząd ten stwierdził, że podatnik opodatkowany podatkiem liniowym według stawki 19-proc. ma możliwość samodzielnego odliczenia z tytułu kontynuacji ulgi mieszkaniowej, tylko w sytuacji gdy osiąga dodatkowo dochody z innych źródeł niż z działalności gospodarczej (np. dochód ze stosunku pracy, z umowy o dzieło, z umowy zlecenia itp.), gdyż są one rozliczane na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej.

Co można odliczyć

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnikowi przysługuje jedynie prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 30c ust. 2 i 3 ustawy) oraz prawo odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b ustawy).

Ograniczenia wynikające z opodatkowania podatkiem liniowym, w przypadku zasad określonych w art. 30c ustawy o PIT, odnoszą się jednak tylko do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie dotyczą dochodów z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak również dochodów osiąganych przez małżonka podatnika.

Jakich dochodów nie należy łączyć

Zgodnie z przepisami art. 30c ust. 6 ustawy o PIT, dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych w sposób określony w przepisach art. 30c ust. 1, czyli podatkiem liniowym, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30b ustawy. Przypomnijmy, że w art. 27 mowa jest o opodatkowaniu według progresywnej skali. Z kolei art. 30b dotyczy opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Który formularz trzeba wybrać

W myśl postanowień art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT, podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c obowiązani są w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składać odrębne zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego przez nich w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty). Ponieważ w tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, więc termin złożenia zeznania za ubiegły rok upływa 2 maja br. Dla tych, którzy rozliczają się według 19-procentowego podatku liniowego, przeznaczony jest formularz PIT-36L.

WARTO WIEDZIEĆ
Podatnikom korzystającym z 19-procentowej jednolitej stawki PIT przysługuje jedynie prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 30c ust. 2 i 3 ustawy) oraz prawo odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b ustawy).

W przypadku gdy podatnicy ci osiągną także inne przychody, opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, rozliczają je w odrębnym zeznaniu zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 na zasadach ogólnych. W tym drugim zeznaniu podatnik może zatem dokonać przysługujących mu odliczeń, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów określających zasady i warunki ich stosowania.

 PRZYKŁAD Podatniczka uzyskuje przychody ze stosunku pracy, a także prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie z art. 30c ustawy o PIT. Z tytułu tej działalności w 2004 r. poniosła stratę. Mąż podatniczki uzyskuje dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Czy w takiej sytuacji małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć?

Organy podatkowe zajmują w takim przypadku jednoznaczne stanowisko (patrz wyjaśnienia Izby Skarbowej w Gdańsku, BI/005-0788/04). Otóż z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów osiąganych w 2004 r. mogą wystąpić małżonkowie, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: oboje podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim i istniała między nimi wspólność majątkowa. Jednakże jeśli do chociażby jednego z małżonków ma zastosowanie m.in. art. 30c ustawy o PIT, wówczas małżonkowie nie mogą skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania swoich dochodów, co ustawodawca jednoznacznie potwierdził w treści art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT (obowiązek złożenia odrębnych zeznań). W rozpatrywanym przypadku podatniczce nie przysługuje prawo do opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem. Bez znaczenia jest tu kwestia poniesienia w 2004 r. straty z tej działalności gospodarczej, ponieważ nawet w takim przypadku – na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT – małżonkowie mają obowiązek złożenia zeznań odrębnych.

Kto musi dołączyć sprawozdanie finansowe

Jak podkreślono w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-36L, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani dołączyć do zeznania sprawozdanie finansowe. Natomiast podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów nie dołączają ich do zeznania. Księgi te i związane z ich prowadzeniem dokumenty należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Krzysztof Tomaszewski
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.