Kategorie

Rozliczenie VAT przez najemcę

W jaki sposób należy traktować rozliczenia między najemcą a wynajmującym z tytułu poczynionych inwestycji w obcym środku trwałym? W jakich sytuacjach najemca staje się importerem usług?
Kwestie odliczania podatku naliczonego regulują przepisy art. 86–92 ustawy o VAT. Generalnie podatnik może obniżyć podatek należny o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in.:
1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
a) z tytułu nabycia towarów i usług, w tym usługi najmu i dzierżawy,
b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy, w tym u wynajmującego,
2) kwota podatku należnego od importu usług, w tym usługi najmu nieruchomości położonej w Polsce.
Jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane i czynności, w związku z którymi nie ma prawa do odliczenia (prawo takie określono w art. 86 ustawy) – podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli takie wyodrębnienie nie jest możliwe, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Prawo najemcy do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on fakturę, lub za następny okres rozliczeniowy. Co prawda ustawa o VAT uzależnia odliczenie podatku od wykonania usługi (prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą wykonania usługi), ale trzeba jednak pamiętać, że ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy faktura dokumentuje niektóre czynności, w tym m.in.: roboty budowlano-montażowe oraz usługi najmu, dzierżawy, leasingu. Wtedy rozliczenie może nastąpić za miesiąc otrzymania faktury.
Przykład
Najemca otrzymał 25 października 2004 r. fakturę za najem biura, wystawioną 20 października 2004 r., z datą sprzedaży – listopad 2004 r., z określonym terminem płatności na 10 listopada 2004 r. W przypadku faktur dokumentujących usługi najmu, prawo do obniżenia podatku należnego powstaje z chwilą otrzymania faktury, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik ją otrzymał. Data płatności czynszu nie ma tu znaczenia.
Sposób odliczenia VAT naliczonego w fakturach (refakturach) dokumentujących dostawę mediów (energii, gazu, telekomunikacji itp.) jest uzależniony od informacji zawartych w tej fakturze. Jeżeli faktura zawiera informacje, jakiego okresu dotyczy – odliczyć VAT można w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Jeżeli natomiast faktura nie zawiera takiej informacji, odlicza się za okres otrzymania faktury. Prawo do odliczenia VAT naliczonego w „refakturach” nie jest uzależnione od terminowej zapłaty za dostarczane media.
Z fakturami dokumentującymi dostawę mediów mogą mieć kłopot ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu albo budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność majątkową małżeńską, jeżeli są one wystawiane na małżonka podatnika. Takie wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej, bez względu na to, czy licznik przepisany jest na jednego czy dwoje małżonków, w części związanej z uzyskaniem przychodów z tego źródła. Natomiast dla VAT faktura wystawiona na inny niż podatnik podmiot nie może być podstawą do obniżenia podatku.
W przypadkach importu usługi najmu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy.
Najemca ma prawo odliczania podatku naliczonego w fakturach VAT wystawionych przez wynajmującego na czynsz najmu. Prawo to jest jednak uzależnione od prawidłowego wystawienia faktury. Jeżeli fakturę wystawia np. zarządca, administrator budynku – najemca nie ma prawa do odliczenia VAT w niej naliczonego. Jest ona bowiem wystawiona przez osobę nieuprawnioną; powinien ją wystawić zawsze właściciel nieruchomości. Jeżeli fakturę wystawia zarządca, może on działać wyłącznie w granicach upoważnienia właściciela, co oznacza, że w miejscu, gdzie należy podać dane sprzedawcy, widnieją tam dane właściciela, a nie zarządcy.
Inwestycja w obcy środek trwały a odliczenie VAT
Najemca ma prawo do odliczania podatku naliczonego w fakturach dokumentujących prace budowlane prowadzone na jego koszt. Prawo to obejmuje także inwestycje w obcy środek trwały. Zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy podatnik może dokonać obniżenia kwoty lub wystąpić o zwrot różnicy podatku należnego, jeżeli dotyczy to wydatków na nabycie lub wytworzenie środka trwałego. Jeżeli więc podatnik dokonywał nakładów na obcy środek trwały, a po zakończeniu inwestycji rozpoczął ich amortyzację jako własny środek trwały – ma prawo do obniżenia podatku należnego.
Prawo to nie jest „zabierane” przez fiskus i nie powoduje obowiązku korekty podatku naliczonego, jeżeli umowa najmu rozwiąże się po wprowadzeniu do ewidencji najemcy środka trwałego.
Przykład
Spółka ABC wynajęła lokal użytkowy, w którym poprzedni użytkownik prowadził szkołę językową. ABC łączy małe salki w jedną dużą powierzchnię tworząc biuro typu open-space. Przy okazji zakładane jest ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja. Cały wydatek został zaklasyfikowany dla podatku dochodowego jako inwestycja w obcym środku trwałym. Umowa najmu została zawarta na 10 lat, co oznacza, że inwestycja zostanie całkowicie zamortyzowana.
ABC ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego w fakturach za prace modernizacyjne.
Wzajemne świadczenia
Umowy najmu często są umowami o wzajemne świadczenia, np. wynajem ściany budynku w celu zainstalowania tablic informacyjno-reklamowych w zamian za usługę reklamy. Należności są wówczas wzajemnie potrącane. W poprzednim stanie prawnym czynności takie były wprost wymienione w art. 2 starej ustawy jako zamiana usług. Oznaczało to obowiązek rozliczania świadczonych usług przez obie strony umowy. Podatnicy mieli jednocześnie prawo do obniżenia VAT należnego o podatek naliczony w wystawionych wzajemnie fakturach. Nowe przepisy nic w tym zakresie nie zmieniły. W przypadku zawarcia umowy o wzajemne świadczenie mamy nadal do czynienia z dwoma świadczeniami, opodatkowanymi u każdej ze stron umowy według reguł i stawek właściwych dla danej usługi.
Przykład
Wspólnota mieszkaniowa wynajęła ścianę budynku pod reklamę dużego bannera firmy pośredniczącej w ubezpieczeniach majątkowych. W zamian za wynajęcie ściany firma bezpłatnie doprowadziła do zawarcia niezwykle korzystnej umowy ubezpieczenia od skutków pożaru i katastrofy budowlanej (w pobliżu buduje się parking podziemny). Oba podmioty wystawią faktury na wartość świadczonej usługi: najmu i brokerskiej. Oba mają prawo odliczyć naliczony w nich VAT.
Rozliczenia po zakończeniu umowy
Pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o VAT wzajemne rozliczenia stron po zakończeniu umowy nie podlegały VAT. Pogląd wyrażony w wyroku NSA z 26 maja 1999 r. (SA/Sz 1608/98) był powielany przez organy podatkowe w całym kraju:
Zwrot nakładów ulepszających poniesionych przez najemcę (dzierżawcę) gruntu, jako niewymieniony w art. 2 starej ustawy o VAT, nie podlega opodatkowaniu VAT.
Na gruncie starych przepisów rozliczenia po zakończeniu umowy traktowane były jako nieopodatkowany zwrot kosztów. Nowe przepisy każą zweryfikować ten pogląd. Dla podatków dochodowych wzajemne rozliczenia stron umowy zostały zakwalifikowane jako sprzedaż prawa majątkowego. W wyroku z 28 października 2003 r. (III SA 1226/02) NSA uznał, że w świetle kodeksu cywilnego nakłady poniesione na cudzym gruncie są prawem majątkowym i jako takie mogą być przedmiotem zbycia (roszczenia najemcy o zwrot nakładów). Dla podatku dochodowego jest to odpłatne zbycie środka trwałego. Jednak w tym szczególnym przypadku tym środkiem trwałym są prawa majątkowe.
Skoro zaś przedmiotem transakcji jest zbycie praw majątkowych, czynności tej nie można na gruncie ustawy o VAT zaliczyć do dostawy towaru. Czynność ta jest natomiast odpłatnie świadczoną usługą. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Świadczeniem jest określone przez strony stosunku cywilnoprawnego zachowanie się jednej ze stron (dłużnika, tzn. osoby zobowiązanej) wobec drugiej strony (wierzyciela, tzn. osoby uprawnionej). Świadczenie może więc obejmować bardzo różne zachowania, np. sprzedaż, najem, wykonanie dzieła, a także brak działania (zaniechanie). Wychodząc od cywilistycznego pojęcia świadczenia, należy uznać, że wzajemne rozliczenia stron po zakończonej umowie najmu lub dzierżawy, zaklasyfikowane jako sprzedaż środka trwałego (nakładów) są świadczeniem jednego podmiotu na rzecz drugiego podmiotu.
Przykład
Spółka ABC, która zmodernizowała wynajmowany lokal, wypowiedziała umowę najmu przed upływem 10-letniego okresu i zażądała od wynajmującego zwrotu nieamortyzowanej części poniesionych wydatków. Wynajmujący zwrócił żądaną kwotę. Spółka ABC powinna wystawić fakturę, zbyła bowiem prawo majątkowe, czyli zgodnie z art. 8 ustawy o VAT otrzymała wynagrodzenie za usługę.
Wykładnia przepisów
Te same rozważania należy zastosować przy ocenie skutków podatkowych odsprzedaży nakładów osobie trzeciej. Analiza pism w sprawie wzajemnych rozliczeń stron po zakończeniu umowy wskazuje na to, że organy podatkowe uznają taką czynność za opodatkowaną. Podatnik, na zadane pytanie, w jaki sposób rozliczyć w VAT zwrot nakładów przez wydzierżawiającego otrzymał dość ogólną odpowiedź, z której jednak jednoznacznie wynikało, że najemca jest podatnikiem VAT z tego tytułu:
Zgodnie z art. 29 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Strona jest podatnikiem VAT, a zatem ma obowiązek wystawienia faktury VAT, doliczając odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług – art. 19 ust. 4.
Pismo z 15 czerwca 2004 r. Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu (sygn. PO/443-10/04)
W przytoczonym niżej piśmie Izba Skarbowa w Gdańsku dokonała całościowej analizy wzajemnych rozliczeń stron po zakończeniu umowy dzierżawy, która zakończyła się zakupem wybudowanego przez dzierżawcę budynku. Izba uznała, że sprzedaż nakładów jest odpłatnym świadczeniem usługi dzierżawcy na rzecz wydzierżawiającego:
Podatnik jest najemcą nieruchomości gruntowej (grunt rolny). Na wydzierżawianym gruncie wybudował budynek w celu prowadzenia działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu VAT. W związku z tym spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonanych w związku z realizacją inwestycji. Nakłady te zostały zaliczone do środków trwałych i są obecnie amortyzowane przez spółkę na podstawie art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy o p.d.o.p., jako budynek na cudzym gruncie. Spółka planuje zakup nieruchomości wynajmowanej, której część składową stanowi wybudowany na niej budynek.
W związku z powyższym dokonany zostanie zwrot przez właściciela gruntu nakładów poniesionych przez spółkę na wybudowanie budynku oraz sprzedaż przez właściciela gruntu prawa własności gruntu wraz z prawem własności wybudowanego na nim budynku. Taki schemat omawianej transakcji, skutkującej nabyciem przez spółkę prawa własności gruntu wraz z wybudowanym na nim budynkiem, w ocenie podatnika jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego.
Stosownie do treści art. 5 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, której pojęcie zostało wyjaśnione w art. 7 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Czynność zwrotu nakładów nie mieści się w definicji towaru zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy, gdyż przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Opodatkowaniu podlega również świadczenie usług. Przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
– przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
– zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
– świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Przyjęcie przez ustawodawcę szerokiej definicji usług jest zgodne z zapisami VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych i pozwala na objęcie podatkiem od towarów i usług wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.
Nakłady ulepszenia w obcym środku trwałym nie są towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, stanowią natomiast prawo majątkowe do tych nakładów. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż jeden podatnik żąda od drugiego podatnika świadczenia pieniężnego w zamian za poczynione wcześniej nakłady, które, po rozwiązaniu umowy najmu, będą mogły być wykorzystywane (tzn. materialne efekty tych nakładów) przez najemcę.
Opisana czynność stanowić będzie odpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Pismo z 28 lipca 2004 r. Izby Skarbowej w Gdańsku (sygn. PI/005-971/04/CIP01)
Import usługi
Najemcy muszą liczyć się z tym, że zawierając umowę z obcokrajowcem – właścicielem nieruchomości, staną się podatnikiem VAT z tytułu importu usługi najmu. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym ostatnim przepisem podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Przepisu tego nie stosuje się jednak w przypadku usług, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę na terytorium Polski.
Przykład
Spółka wynajęła od obywatela USA budynek położony pod Poznaniem. Czynsz jest płacony bezpośrednio właścicielowi, który czasowo przebywa w Polsce, ponieważ buduje tu dom mieszkalny. Jednak nie zamierza on rejestrować się w Polsce jako podatnik VAT. Oznacza to, że spółka ABC staje się podatnikiem z tytułu importu usługi. Stałym miejscem zamieszkania wynajmującego są bowiem Stany Zjednoczone.
Taka regulacja nie oznacza, że wynajmujący nie jest podatnikiem VAT z tytułu tej usługi. Wprost przeciwnie, przede wszystkim on jest podatnikiem, co oznacza, że powinien zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, wystawiać faktury, składać deklaracje i przede wszystkim rozliczać podatek. W takiej sytuacji usługobiorca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku od importu usługi.
Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości nie zamierza się rozliczać z tytułu najmu, na najemcy ciąży obowiązek podatkowy, staje się on bowiem podatnikiem z tego tytułu. Zgodnie z art. 19 ust. 19 (w związku z art. 13 pkt 4 ustawy) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez usługodawcę przekazanej przez usługobiorcę – całości lub części zapłaty, nie później niż w terminie płatności określonym w umowie lub fakturze z tytułu usługi. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy podatek należny z tytułu importu usług jest jednocześnie podatkiem naliczonym u najemcy. Najemca powinien z tytułu importu usług wystawić fakturę wewnętrzną, przy czym należy pamiętać, że za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.
Podstawa prawna:
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).
Stella Brzeszczyńska
doradca podatkowy

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.