Kategorie

Jak ewidencjonować import towarów

Import towarów jest to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W myśl art. 41 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22 proc., z wyjątkami określonymi w ustawie. Zwolnienia z tytułu importu towarów określa rozdział 3 ustawy o VAT.

Ponadto stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7 proc. dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Obniżoną do wysokości 7 proc. stawkę podatku stosuje się również do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu określonych nawozów sztucznych, pasz lub dodatków do pasz, pod warunkiem że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego i nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy. Natomiast rozdziały 11 i 12 tego rozporządzenia określają przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu (w tym finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

Import towarów

Na dzień nabycia towary ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Cena nabycia to cena określona w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a więc cena zakupu składnika aktywów (towarów), obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W przypadku importu kwota należna powiększona jest o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Przeliczanie waluty obcej na walutę polską w zakresie importu towarów powinno być dokonywane następująco:

• zakup towarów udokumentowany fakturą handlową dostawcy i dokumentem odprawy celnej – według kursu waluty obcej zastosowanego przez organ celny w dokumencie odprawy celnej (SAD) dla określenia podstawy rozliczania należności celnych oraz VAT (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości),
• zapłata zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego – według kursu sprzedaży waluty obcej stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka (art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Dokument celny SAD zawiera m.in.:

• wartość celną towaru,
• cło ustalone od wartości celnej,
• podatek akcyzowy (jeżeli przedmiotem importu są wyroby obciążone tym podatkiem),
• podatek od towarów i usług.

 PRZYKŁAD Firma otrzymała fakturę handlową od kontrahenta zagranicznego oraz dokument celny SAD z tytułu importowanego towaru o następujących danych:

1. Faktura handlowa dostawcy
– 20 000 euro,
2. Dokument celny SAD zawiera:
• wartość faktury – 20 000 euro,
• kurs waluty – 4,50 zł/euro,
• wartość po przeliczeniu na zł
– 90 000 zł,
• cło 7 proc. – 6300 zł
(90 000 zł x 7 proc.),
• VAT – 21 186 zł (96 300 zł x 22 proc.).

Zapisy księgowe będą następujące:

1. Dane z faktury otrzymanej od kontrahenta zagranicznego przeliczone na walutę polską, tj. po kursie zastosowanym w dokumencie celnym – 90 000 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Rozrachunki z kontrahentem zagranicznym)
2. Dane z dokumentu odprawy celnej SAD:
a) cło na uznanie urzędu celnego – 6300 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
b) podatek VAT naliczony, na uznanie urzędu celnego oraz jako podatek do rozliczenia – 21 186 zł
Strona Wn konta „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
3. Przyjęcie zakupionych z importu towarów – 96 300 zł
Strona Wn konta „Towary”/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”.

Zapłata zobowiązania wynikającego z dokonanej transakcji importowej następuje z reguły w innym terminie niż jego ustalenie na podstawie otrzymanej faktury.

Wówczas powoduje to powstawanie różnic kursowych, gdyż obowiązujący kurs w dacie regulacji zobowiązania najczęściej różni się od kursu przyjętego do ustalenia wysokości zobowiązania, a więc kursu z dnia dokonania importu. Różnice powstałe przy zapłacie zobowiązania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Ponadto należy mieć na uwadze przepis art. 30 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że w przypadku gdy aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.

 PRZYKŁAD Firma nabyła od dostawcy zagranicznego towary udokumentowane fakturą handlową i dokumentem celnym SAD, które zawierały następujące dane:
• towary o wartości – 13 000 euro,
• kurs euro – 4,60 zł do ustalenia należności celnych,
• wartość po przeliczeniu na zł
– 59 800 zł,
• cło naliczone przez urząd celny 9 proc. – 5382 zł (59 800 zł x 9 proc.),
• podatek VAT naliczony w dokumencie SAD – 14 340 zł
(65 182 zł x 22 proc.),
opłaty za dokonanie czynności celnych – 2500 zł.

Zobowiązanie wobec dostawcy wyniosło 59 800 zł (13 000 euro x 4,60 zł/euro). Wartość towarów w cenie nabycia wyniosła 65 182 zł (59 800 zł + 5382 zł).

Firma dokonała zapłaty ze środków na rachunku bieżącym. Kurs sprzedaży euro w banku obsługującym jednostkę w dniu zapłaty wynosił 4,50 zł. Równowartość 13 000 euro stanowiła więc kwotę – 58 500 zł (13 000 euro x 4,50 zł/euro).
Powstała zatem dodatnia różnica kursowa w wysokości 1300 zł (59 800 zł – 58 500 zł).

Zapisy w księgach rachunkowych będą przebiegały następująco:

1. Zarachowanie zobowiązań na podstawie dokumentów źródłowych:
a) Zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego – 59 800 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)
b) cło naliczone w dokumencie SAD – 5382 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
c) VAT naliczony przez urząd celny podlegający odliczeniu – 14 340 zł
Strona Wn konta „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
d) opłata za czynności związane z odprawą celną – 2500 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
2.Przyjęcie towarów do magazynu w cenie nabycia (na podstawie „Pz”) – 65 182 zł
Strona Wn konta „Towary”/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”
3. Zarachowanie w ciężar kosztów opłaty manipulacyjnej
– 2500 zł
Strona Wn konta „Koszty według rodzajów” lub konta zespołu 5/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”
4. Zapłata z rachunku bieżącego (na podstawie wyciągu bankowego):
a) zobowiązania wobec dostawcy – 58 500 zł
Strona Wn konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)
b) zobowiązania wobec urzędu celnego – 22 222 zł (5382 zł + 14 340 zł + 2500 zł)
Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
c) spłacone zobowiązania łącznie – 80 722 zł (58 500 zł + 22 222 zł)
Strona Ma konta „Rachunek bieżący”
5. Zrealizowana różnica kursowa dodatnia – 1300 zł
Strona Wn konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)/Strona Ma konta „Przychody finansowe”.

 Barbara Kołodziej
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.