Kategorie

Jak ewidencjonować import towarów

Import towarów jest to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Reklama

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W myśl art. 41 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22 proc., z wyjątkami określonymi w ustawie. Zwolnienia z tytułu importu towarów określa rozdział 3 ustawy o VAT.

Ponadto stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7 proc. dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Obniżoną do wysokości 7 proc. stawkę podatku stosuje się również do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu określonych nawozów sztucznych, pasz lub dodatków do pasz, pod warunkiem że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego i nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy. Natomiast rozdziały 11 i 12 tego rozporządzenia określają przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu (w tym finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

Import towarów

Na dzień nabycia towary ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Cena nabycia to cena określona w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a więc cena zakupu składnika aktywów (towarów), obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W przypadku importu kwota należna powiększona jest o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Przeliczanie waluty obcej na walutę polską w zakresie importu towarów powinno być dokonywane następująco:

• zakup towarów udokumentowany fakturą handlową dostawcy i dokumentem odprawy celnej – według kursu waluty obcej zastosowanego przez organ celny w dokumencie odprawy celnej (SAD) dla określenia podstawy rozliczania należności celnych oraz VAT (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości),
• zapłata zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego – według kursu sprzedaży waluty obcej stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka (art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Dokument celny SAD zawiera m.in.:

• wartość celną towaru,
• cło ustalone od wartości celnej,
• podatek akcyzowy (jeżeli przedmiotem importu są wyroby obciążone tym podatkiem),
• podatek od towarów i usług.

 PRZYKŁAD Firma otrzymała fakturę handlową od kontrahenta zagranicznego oraz dokument celny SAD z tytułu importowanego towaru o następujących danych:

1. Faktura handlowa dostawcy
– 20 000 euro,
2. Dokument celny SAD zawiera:
• wartość faktury – 20 000 euro,
• kurs waluty – 4,50 zł/euro,
• wartość po przeliczeniu na zł
– 90 000 zł,
• cło 7 proc. – 6300 zł
(90 000 zł x 7 proc.),
• VAT – 21 186 zł (96 300 zł x 22 proc.).

Zapisy księgowe będą następujące:

1. Dane z faktury otrzymanej od kontrahenta zagranicznego przeliczone na walutę polską, tj. po kursie zastosowanym w dokumencie celnym – 90 000 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Rozrachunki z kontrahentem zagranicznym)
2. Dane z dokumentu odprawy celnej SAD:
a) cło na uznanie urzędu celnego – 6300 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
b) podatek VAT naliczony, na uznanie urzędu celnego oraz jako podatek do rozliczenia – 21 186 zł
Strona Wn konta „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
3. Przyjęcie zakupionych z importu towarów – 96 300 zł
Strona Wn konta „Towary”/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”.

Zapłata zobowiązania wynikającego z dokonanej transakcji importowej następuje z reguły w innym terminie niż jego ustalenie na podstawie otrzymanej faktury.

Reklama

Wówczas powoduje to powstawanie różnic kursowych, gdyż obowiązujący kurs w dacie regulacji zobowiązania najczęściej różni się od kursu przyjętego do ustalenia wysokości zobowiązania, a więc kursu z dnia dokonania importu. Różnice powstałe przy zapłacie zobowiązania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Ponadto należy mieć na uwadze przepis art. 30 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że w przypadku gdy aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.

 PRZYKŁAD Firma nabyła od dostawcy zagranicznego towary udokumentowane fakturą handlową i dokumentem celnym SAD, które zawierały następujące dane:
• towary o wartości – 13 000 euro,
• kurs euro – 4,60 zł do ustalenia należności celnych,
• wartość po przeliczeniu na zł
– 59 800 zł,
• cło naliczone przez urząd celny 9 proc. – 5382 zł (59 800 zł x 9 proc.),
• podatek VAT naliczony w dokumencie SAD – 14 340 zł
(65 182 zł x 22 proc.),
opłaty za dokonanie czynności celnych – 2500 zł.

Zobowiązanie wobec dostawcy wyniosło 59 800 zł (13 000 euro x 4,60 zł/euro). Wartość towarów w cenie nabycia wyniosła 65 182 zł (59 800 zł + 5382 zł).

Firma dokonała zapłaty ze środków na rachunku bieżącym. Kurs sprzedaży euro w banku obsługującym jednostkę w dniu zapłaty wynosił 4,50 zł. Równowartość 13 000 euro stanowiła więc kwotę – 58 500 zł (13 000 euro x 4,50 zł/euro).
Powstała zatem dodatnia różnica kursowa w wysokości 1300 zł (59 800 zł – 58 500 zł).

Zapisy w księgach rachunkowych będą przebiegały następująco:

1. Zarachowanie zobowiązań na podstawie dokumentów źródłowych:
a) Zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego – 59 800 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)
b) cło naliczone w dokumencie SAD – 5382 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
c) VAT naliczony przez urząd celny podlegający odliczeniu – 14 340 zł
Strona Wn konta „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
d) opłata za czynności związane z odprawą celną – 2500 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
2.Przyjęcie towarów do magazynu w cenie nabycia (na podstawie „Pz”) – 65 182 zł
Strona Wn konta „Towary”/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”
3. Zarachowanie w ciężar kosztów opłaty manipulacyjnej
– 2500 zł
Strona Wn konta „Koszty według rodzajów” lub konta zespołu 5/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”
4. Zapłata z rachunku bieżącego (na podstawie wyciągu bankowego):
a) zobowiązania wobec dostawcy – 58 500 zł
Strona Wn konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)
b) zobowiązania wobec urzędu celnego – 22 222 zł (5382 zł + 14 340 zł + 2500 zł)
Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
c) spłacone zobowiązania łącznie – 80 722 zł (58 500 zł + 22 222 zł)
Strona Ma konta „Rachunek bieżący”
5. Zrealizowana różnica kursowa dodatnia – 1300 zł
Strona Wn konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)/Strona Ma konta „Przychody finansowe”.

 Barbara Kołodziej
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?