Kategorie

Na zmianach w podatkach można stracić

Znany jest już projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw datowany na 4 kwietnia 2006 r. Te inne ustawy to wszystkie akty prawne, które Ministerstwo Finansów chce zmienić.

Będziemy mieli zatem do czynienia z nowelizacją 20 ustaw w tym ustawy o PIT, CIT, VAT i o podatku od spadków i darowizn. Dlaczego zmiany wprowadzane są w ten sposób? Prawdopodobnie resort finansów obawia się odrzucenia któregoś z projektów przez Sejm. A tak pakiet podatkowych zmian można będzie łatwiej przepchnąć w całości. W końcu akceptacja parlamentu to jedyna droga do wdrożenia nowych pomysłów w życie.
Forma zmian legislacyjnych nie jest jednak najważniejsza. Dużo ciekawsza wydaje się treść zaproponowanych w projekcie rozwiązań. Znacznie odbiegają one od tych, które słyszeliśmy w obietnicach składanych przez Ministerstwo Finansów. Analiza zawartych w projektowanych przepisach pomysłów bulwersuje i nasuwa pewne wnioski: nie mamy co marzyć o obniżce podatków. Wręcz przeciwnie! Za przejrzysty i uproszczony systemy podatkowy będą musieli zapłacić wszyscy podatnicy. Trudno się dziwić ministerstwu. Po co ciąć wydatki państwa, jeśli za wszystko mogą zapłacić podatnicy z własnych kieszeni. W efekcie będziemy więc płacić za wszystko. I to często dużo więcej niż dziś.
Sprawdźmy zatem, co nas czeka.

Zmiany w Ordynacji

Rozwiązania, jakie mają zostać wprowadzone w Ordynacji podatkowej, zmieniają przede wszystkim zasady wydawania interpretacji podatkowych. Od 2007 roku wydawaniem interpretacji będzie zajmowało się Ministerstwo Finansów za pośrednictwem biur informacji podatkowej: w Bielsku-Białej, Lesznie, Płocku i Toruniu. Opłata za wydanie interpretacji wzroście 10, a nawet 20-krotnie. Od wniosku będzie trzeba zapłacić 50 zł lub 100 zł. Opłata 50-złotowa będzie konieczna przy wnioskach w indywidualnych sprawach dotyczących zaistniałego stanu faktycznego. Przy zdarzeniach przyszłych (czyli gdy pytamy o coś co dopiero zamierzamy zrobić) koszt za złożenie wniosku wrośnie do 100 zł.
Co ciekawe, gdy we wniosku poprosimy o interpretację różnych przepisów, opłata będzie pobierana od każdego interpretowanego przepisu. Zatem może się zdarzyć, że w jednym wniosku zapytamy o przepis PIT, VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych, a opłata wzrośnie do 150, a nawet 300 zł. Dziś za wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej płacimy 5 zł plus 50 gr za każdy załącznik.
W ubiegłym roku urzędy skarbowe wydały około 70 000 interpretacji podatkowych. Gdyby tyle samo interpretacji wydano w 2007 roku – wtedy to zaczną obowiązywać nowe regulacje – i pobrano od złożonych wniosków opłatę tylko w wysokości 50 zł, fiskus wyciągnie z kieszeni podatników 3,5 mln zł.
Drugą sprawą, jaka zasługuje na uwagę, jest instytucja sprawdzonego podatnika. Zgodnie z obietnicami resortu finansów miała to być instytucja, która będzie preferowała podatników uczciwych, nieposiadających zaległości podatkowych, co miało się odzwierciedlać m.in. w ostrzeganiu takich przedsiębiorców na miesiąc wcześniej o kontroli podatkowej.
Rzeczywiście zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w Ordynacji podatkowej. Owszem – podatnicy będą ostrzegani przed kontrolą podatkową. Jednak nikt wcześniej nie wspominał o tym, że za tę „preferencję” będzie trzeba zapłacić 250 zł. Tyle będzie kosztował wniosek o wpis do rejestru sprawdzonych podatników, który będzie prowadzony przez dyrektorów izb skarbowych.
Zanim to nastąpi podatnik będzie jednak musiał przejść audyt. A za ten też pewnie trzeba będzie zapłacić. I to zapewne niemało.
PODSUMOWANIE
Dziś opłata od wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wynosi 5 zł plus 50 gr od każdego załącznika. Od 2007 roku opłata wzrośnie do 50 zł – w przypadku wniosku dotyczącego stanu faktycznego, 100 zł – w przypadku zdarzeń przyszłych. Jeśli zapytamy o kilka przepisów w jednym wniosku, opłata będzie pobierana od każdego interpretowanego przepisu.

Nowości w PIT

Część zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter porządkujący, część można nazwać zmianami rewolucyjnymi. Przykładem może być opodatkowanie osób używających samochody firmowe do celów prywatnych. Wszystkie osoby, które wykorzystują samochód służbowy do celów prywatnych, będą musiały zapłacić PIT. Przychodem dla pracownika korzystającego prywatnie z firmowego samochodu będzie iloczyn 1/30 i 0,5 proc. wartości początkowej samochodu lub ceny wynikającej z zawartej umowy lub ceny rynkowej, jeśli korzystanie z samochodu nie zostało określone w stosownej umowie. Przychód ten będzie liczony za każdy dzień korzystania. Czyli 0,5 proc. wartości samochodu miesięcznie.
Resort finansów szacuje, że tylko z wprowadzenia tego podatku wpływy budżetowe wzrosną o 1,5 mld zł. Gdy ze służbowego samochodu korzystamy cały miesiąc, a jego wartość wynosi np. 60 tys. zł, przychód wzrasta nam o 300 zł (rocznie to już 3600 zł).
Z projektu zmian w ustawach podatkowych wynika także, że zwolniona z opodatkowania będzie część przychodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym, przebywających za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy za każdy dzień, w którym była wykonywana praca, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety określonej w przepisach w sprawie wysokości diet. Dziś odliczyć można jedynie 30 diet za cały rok.
Bardzo duże zmiany zajdą w kosztach uzyskania przychodów. Przede wszystkim zostaną zlikwidowane zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich w wysokości 50 proc. oraz z umów cywilnoprawnych, które wynoszą 20 proc. W zamian osobom wykonującym pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy z tytułu korzystania z praw autorskich będą przysługiwały koszty, jak z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Wyniosą one 0,25 proc. kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali miesięcznie. Koszty będą zatem dokładnie takie same jak w przypadku umowy o pracę. Ile z tego będzie zysku? 726 mln zł. Tyle że znów nie dla podatników, ale dla budżetu.
Przy najmie będzie można uwzględniać 30 proc. koszty zryczałtowane zamiast faktycznie poniesionych. O wyborze kosztów będzie decydował podatnik. Podatnik będzie mógł zdecydować, czy woli koszty zryczałtowane (30 proc. przychodu), czy w takiej wysokości, jaką może udokumentować. To akurat zmiana korzystna dla podatników.
Są również inne zmiany korzystne dla podatników. Jedna z nich to możliwość przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędu skarbowego.
Kolejna nowość to ulga prorodzinna, z której będą mogły korzystać od przyszłego roku rodziny z przynajmniej trojgiem dzieci. Ulga będzie stanowiła iloczyn liczby wychowywanych lub przysposobionych dzieci i kwoty 572,54 zł. Jednak faktycznie ulga zostanie wykorzystana przez podatników dopiero w 2008 roku przy rozliczeniu dochodów za 2007 rok. Wszystko dlatego, że będzie to ulga uwzględniana przy rozliczeniu rocznym.
Jest też informacja dla korzystających z ulgi internetowej. Niektórzy podatnicy jeszcze nie zdążyli przywyknąć do nowej ulgi, a już w przyszłym roku będą musieli się z nią pożegnać. Ministerstwo Finansów zdecydowało, że skreśla z ustawy o PIT przepisy o uldze internetowej.
Na tym jednak nie koniec. Ministerstwo Finansów pomyślało też i o podatnikach prowadzących działalność gospodarczą i zdecydowało o likwidacji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Jedyny ryczałt, jaki zostanie zachowany i wpisany do ustawy o PIT, to ryczałt, jaki będą opłacać duchowni.
Firmy nie będą mogły do kosztów na reprezentację i reklamę zaliczać wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne.
Zmianie ulegnie również opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Od przyszłego roku przy sprzedaży domu czy mieszkania będziemy musieli zapłacić 19 proc. podatku od dochodu. Dziś płacimy 10 proc. od przychodu (więcej w jednej z najbliższych analiz Gazety Prawnej).
PODSUMOWANIE
Dziś za używanie samochodu firmowego do celów prywatnych nie płaci się podatku dochodowego. Od przyszłego roku za każdy dzień, w który samochód służbowy będzie służył podatnikowi – również prywatnie – będzie powstawał przychód stanowiący iloczyn 1/30 i 0,5 proc. wartości początkowej samochodu lub ceny wynikającej z zawartej umowy lub ceny rynkowej, jeśli korzystanie z samochodu nie zostało określone w stosownej umowie za każdy dzień używania. Od tego przychodu będzie trzeba zapłacić PIT.
Obecnie koszty przy umowach autorskich i umowach cywilnoprawnych wynoszą odpowiednio 50 proc. i 20 proc. Po zmianach będą wynosiły 0,25 proc. kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali miesięcznie.

Składki rentowe

Jedną ze zmian, którą zaplanowało Ministerstwo Finansów, jest obniżenie składek na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenia chorobowe. Zdaniem minister finansów Zyty Gilowskiej obniżka składek wpłynie pozytywnie na największy dramat Polski – bezrobocie. Ale czy aby na pewno. W związku z obniżeniem składki rentowej o 4 proc. wzroście podstawa opodatkowania. Co za tym idzie? Będziemy musieli zapłacić więcej podatku. Zysk dla państwa z tego tytułu wyniesie 2,4 mld zł. Dla podatnika, znacznie mniej.
PODSUMOWANIE
Dziś składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 13 proc. Miałaby wynosić od 1 stycznia 2007 r. 9 proc. Składka na ubezpieczenia chorobowe dziś wynosi 2,45 proc. Po zmianach miałaby wynosić 1,80 proc.

Ryczałt w VAT

W ustawie o VAT zmianą nową i najpoważniejszą jest wprowadzenie ryczałtu dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, a odpowiadającej równowartości 35 000 euro. Ryczałt VAT będą mogli wybrać podatnicy świadczący usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych nie będących podatnikami VAT. Ryczałt będzie uzależniony od branży, w jakiej działa podatnik. Stawka będzie wynosić albo 200 albo 500 zł. Jednak, co należy wyraźnie podkreślić, stawki ryczałtu będą podwyższane o 20 proc., gdy podatnik zatrudnia jedną osobę, albo o 40 proc., gdy podatnik zatrudnia 2 osoby. Czyżby była to nowa metoda na zmniejszenie bezrobocia? Im więcej osób zatrudnisz, tym więcej VAT będziesz musiał oddać fiskusowi. Łatwo też można zauważyć, że nie wszystkie grupy zawodowe, które dziś mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, dostaną – w ramach rekompensaty związanej z ich likwidacją – prawo do wybrania zryczałtowanego VAT.
PODSUMOWANIE
Po zmianach niektórzy podatnicy będą mogli korzystać z ryczałtu VAT. Niestety, nie wszyscy spośród tej grupy, która poprzednio korzystała z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. A przecież ryczałt VAT miał stanowić rekompensatę za likwidację tych form opodatkowania.

KTO SKORZYSTA Z RYCZAŁTU VAT
Ryczałt w wysokości 500 zł miesięcznie będą mogli wybrać podatnicy świadczący usługi:
• instalowania komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKWiU 30.02.90-00.00)
• konserwacji i napraw komputerów oraz ich wyposażenia (PKWiU 72.50.12-00.10)
• instalowania pakietów programowych (PKWiU 72.50.12-00.20)
• doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego (PKWiU 74.11.11-00.00)
• doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniu sądowym w innych dziedzinach prawa (PKWiU 74.11.12-00.00)
• doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniu ustawowym w kolegiach, komisjach arbitrażowych itp. (PKWiU 74.11.13-00.00)
• doradztwa prawnego i informacji prawnej, pozostałe (PKWiU 74.11.17-00.00)
• doradztwa podatkowego (PKWiU 74.12.30-00.00)
• architektoniczne doradcze na etapie projektu koncepcyjnego (PKWiU 74.20.21-00.00)
• architektoniczne, pozostałe (PKWiU 74.20.23-00.00)
• projektowania technicznego instalacji mechanicznych i elektrycznych budynków (PKWiU 74.20.33-00.00)
• architektonicznego kształtowania krajobrazu (PKWiU 74.20.52-00.00)
• tłumaczeń pisemnych (PKWiU 74.83.13-00.00)
• tłumaczeń ustnych (PKWiU 74.83.14-00.00)
Ryczałt w wysokości 200 zł miesięcznie będą mogli wybrać podatnicy świadczący usługi:
• napraw i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKWiU 32.30.92)
• napraw obuwia i innych wyrobów skórzanych (PKWiU 52.71)
• napraw elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 52.72)
• napraw zegarków, zegarów i biżuterii (PKWiU 52.73)
• napraw pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKWiU 52.74.1)
• napraw rowerów (PKWiU 52.74.12)
• napraw mebli domowych (PKWiU 52.74.13-00.10)
• napraw artykułów oświetleniowych użytku domowego (PKWiU 52.74.13-00.20)
• taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00)
• sprzątania i czyszczenia obiektów (mieszkalnych) (PKWiU ex 74.7)
• fryzjerskie i kosmetyczne (PKWiU 93.02)
• roboty tynkarskie (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.41)
• roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian płytkami (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.43.1)
• roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, w tym tapetą, pozostałe (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.43.2)
• roboty szklarskie (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.44.10)
• roboty związane z malowaniem wnętrz budynków (mieszkalnych) (PKWiU ex 45.44.21)
• roboty związane z malowaniem budynków na zewnątrz (mieszkalnych) (PKWiU ex 45.44.22)
Stawki ryczałtu zostaną podwyższone...
• o 20 proc. – gdy podatnik zatrudnia 1 pracownika
• o 40 proc. – gdy podatnik zatrudnia 2 osoby

Ewa Matyszewska
ewa.matyszewska@infor.pl


Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?