REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. 1/3 obowiązanych podmiotów tego nie robi

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. 1/3 obowiązanych podmiotów tego nie robi
Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. 1/3 obowiązanych podmiotów tego nie robi

REKLAMA

REKLAMA

Dla bardzo wielu firm zawarcie umowy o zbadanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obowiązkiem ustawowym. Według naszych szacunków nawet około jedna trzecia podmiotów, które mają taki obowiązek, nie poddaje swoich sprawozdań badaniu - mówi w rozmowie z PAP Biznes prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcin Obroniecki. Od 7 lutego 2022 r. startuje ogólnopolska kampania społeczna PANA na temat znaczenia badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA), która powstała w 2020 roku, ma wśród swoich zadań ustawowych prowadzenie działalności edukacyjnej. Dlatego rozpoczynamy dzisiaj (7 lutego) ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest podkreślenie roli, jaką pełni badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów” – mówi prezes PANA Marcin Obroniecki.

REKLAMA

Autopromocja

Po pierwsze w jej trakcie chcemy przypomnieć, że dla bardzo wielu firm zawarcie umowy o zbadanie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem ustawowym. Według naszych szacunków nawet około jedna trzecia podmiotów, które mają taki obowiązek, nie poddaje swoich sprawozdań badaniu. Po drugie chcemy zauważyć, że firma przeprowadzająca audyt musi mieć do tego stosowne uprawnienia. Po trzecie chcemy uświadomić społeczeństwu, że istnieje coś takiego jak sprawozdanie z badania. To relatywnie krótki, ale bardzo ważny dokument, który w sposób maksymalnie obiektywny ocenia prawidłowość przedstawienia sytuacji finansowej, majątkowej i wyników działalności badanej jednostki. Jest to również pewna forma syntetycznej oceny działań tych, którzy zarządzają badanym podmiotem” – dodaje Obroniecki.

PANA nieprzypadkowo na przeprowadzenie kampanii informacyjnej zdecydowała się w I kwartale roku. To w tym okresie firmy wykonują czynności niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a firmy audytorskie przeprowadzają w nich badanie. To także ostatni moment dla firm, które jeszcze tego nie zrobiły na wybranie audytora do zbadania ich sprawozdań finansowych.

Kto ma prawo zbadać sprawozdanie finansowe?

Badanie sprawozdania finansowego powinien przeprowadzać biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Biegły rewident to osoba o najwyższych zawodowych kompetencjach w zakresie specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i audytu, reprezentująca zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie oparte jest na obiektywizmie, uczciwości oraz przestrzeganiu etyki zawodowej. Sposób wykonywania pracy biegłych rewidentów jest nadzorowany przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego PANA.

REKLAMA

„Zdarzają się sytuacje, w których badania sprawozdania finansowego dokonuje podmiot, który nie ma do tego stosownych uprawnień. To nie są częste przypadki, ale się zdarzają. Na stronie internetowej PANA znajduje się lista firm, które mogą świadczyć usługi audytorskie, a Polska Izba Biegłych Rewidentów prowadzi, również publicznie dostępny, rejestr osób, które mają uprawnienia biegłych rewidentów” – mówi Marcin Obroniecki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Częściej zdarza się, że zobowiązane do tego podmioty sporządzają raporty finansowe, ale nie zlecają ich zbadania, czyli sprawdzenia przez biegłego rewidenta” – dodaje prezes PANA.

Do sporządzania i poddania badaniu rocznych sprawozdań finansowych zobowiązanych jest w Polsce około 40 tys. podmiotów, na przykład wszystkie spółki akcyjne, których jest zarejestrowanych ok. 10 tys.

Lista firm audytorskich PANA - sprawdź firmę audytorską

Krajowy Rejestr Biegłych Rewidentów - sprawdź biegłego rewidenta

Badanie sprawozdań finansowych - wieloletnia tradycja

Badanie informacji finansowych ma już kilkusetletnią tradycję – prawdopodobnie jako pierwszy taki obowiązek wprowadził w XV wieku we Florencji bank Medyceuszy wobec swoich oddziałów. W Polsce od kilku lat sprawozdania finansowe oraz wyniki ich badania są łatwo dostępne – można je odnaleźć w elektronicznej bazie danych sprawozdań finansowych, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dlaczego badanie sprawozdania finansowego jest ważne?

„Podczas badania sprawozdania finansowego biegły rewident nie tylko weryfikuje prawdziwość zawartych w nim danych, ale pośrednio ocenia model biznesowy analizując czy w finansach firmy nie ma poważnych nieprawidłowości spowodowanych przypadkowym błędem czy celowym oszustwem. Pośrednio wyraża także swoją opinię na temat perspektyw kontynuacji działalności firmy w najbliższych 12 miesiącach, bo niepewność co do tego powinna wpływać na kształt sprawozdania finansowego. To wydaje się krótki horyzont, ale mówi wiele o kondycji firmy, w szczególności, jeśli opinia biegłego rewidenta będzie wskazywała na problemy z kontynuacją działalności” – mówi Marcin Obroniecki.

„Przeczytanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego powinno być jednym z naszych obowiązkowych działań, jeśli chcemy zainwestować w firmę, kupić jej obligacje czy zostać jej kontrahentem. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwa lektura „do poduszki”. Zwróciłbym jednak uwagę, że o ile roczne sprawozdanie finansowe może liczyć i kilkaset stron, tak sprawozdanie z badania to z reguły od 5 do 10 stron. A jeśli w badanym podmiocie dzieją się niepokojące rzeczy, to w takim sprawozdaniu powinno to znaleźć odbicie. Może się więc okazać, że poświęcając kilkadziesiąt minut na lekturę uratujemy się przed stratą naszych oszczędności” – dodaje Obroniecki. (PAP Biznes)

tj/ ana/

Badanie sprawozdania finansowego. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dlaczego badanie sprawozdania jest ważne dla inwestora, deponenta, obligatariusza? Kto może badać sprawozdanie finansowe? Dlaczego nie wystarczy, że sprawozdanie finansowe sprawdzi główna księgowa, czy biuro rachunkowe?

Badanie sprawozdania finansowego ma na celu sprawdzenie, czy sprawozdanie to przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu, a także osiągniętego wyniku finansowego. Dane przedstawione w zbadanym sprawozdaniu finansowym zostały sprawdzone przez biegłego rewidenta – eksperta od poprawności danych finansowych.
Z punktu widzenia inwestora ważne jest sprawozdanie z badania, w którym zawarta jest opinia na temat sprawozdania finansowego wraz z oceną zdolności podmiotu do kontynuacji działalności w najbliższym okresie.

Badanie sprawozdania finansowego powinien przeprowadzać biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Biegły rewident to osoba o najwyższych zawodowych kompetencjach w zakresie specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i audytu, reprezentująca zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie oparte jest na obiektywizmie, uczciwości oraz przestrzeganiu etyki zawodowej. Sposób wykonywania pracy biegłych rewidentów jest nadzorowany przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego PANA.
Umowa na wykonanie badania sprawozdania finansowego powinna zostać zawarta tylko i wyłącznie z firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
W przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Posługujący się wszechstronną wiedzą o sposobie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rachunkowości i prawie podatkowym biegły rewident może w niezależny sposób ocenić wiarygodność danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Swoją pracę wykonuje w oparciu o określone akty prawne (w tym o ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz o ustawę o rachunkowości), standardy wykonywania zawodu i odpowiednie procedury. Biegły rewident nie jest księgowym, to tytuł zawodowy, który otrzymuje się po odbyciu stosownych praktyk i aplikacji zawodowych oraz zdaniu rygorystycznych egzaminów potwierdzających szeroki zakresie wiedzy i przygotowanie do wykonywania tego zawodu.

Jakie podmioty (poza jednostkami zainteresowania publicznego) mają obowiązek poddać badaniu biegłego rewidenta swoje sprawozdania finansowe?

Badaniem objęte są m.in. roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

a) wszystkich spółek akcyjnych,

b) jednostek, których roczne sprawozdania finansowe są sporządzone zgodnie z MSR,

c) spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, których sprawozdania finansowe są sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,

d) innych podmiotów (np. spółek z o.o.), które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z warunków

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Na kim (w danym podmiocie) spoczywa obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego - lub odpowiedzialności za zaniechanie tego obowiązku?

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki (czyli np. rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników), chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Na podstawie uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie, kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego.

Kierownik badanej jednostki (np. zarząd spółki) powinien zapewnić biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udzielić wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka (np. spółka akcyjna).

Sprawozdanie finansowe i jego badanie - terminy

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w terminie trzech miesięcy począwszy od dnia bilansowego, a zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Zbadanie sprawozdania powinno nastąpić przed jego zatwierdzeniem przez organ zatwierdzający.

Często jest tak, że rok rachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W takim wypadku terminy przedstawiają się następująco:

- Dzień bilansowy: 31 grudnia

- Sporządzenie sprawozdania finansowego: do 31 marca

- Pomiędzy sporządzeniem a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego następuje jego zbadanie

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego: do 30 czerwca

Terminy te mogą ulec zmianie na podstawie odrębnych przepisów.

Niedopełnienie obowiązku zbadania sprawozdania finansowego - konsekwencje

Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny albo ograniczenia wolności. Oprócz odpowiedzialności karnej może wystąpić również odpowiedzialność  cywilna.
Oprócz tego, jednostki które nie poddały badaniu sprawozdań finansowych, a miały taki obowiązek, nie mogą dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego. Nie mogą również wypłacić należnych dywidend, ani dokonać zwiększenia kapitału zapasowego lub pokrycia straty z lat ubiegłych, ponieważ takie czynności będą bezskuteczne.

Źródło: Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA