REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Raportowanie CbC (Country-by-Country) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Raportowanie CbC (Country-by-Country) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Raportowanie CbC (Country-by-Country) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podatników dotyczące raportowania Country-by-Country. To już piąte, zaktualizowane, wydanie tych odpowiedzi (przygotowane wg stanu prawnego na luty 2022 r.), dotyczące informacji o grupie podmiotów CbC-R oraz powiadomienia CbC-P. Jednocześnie MF zastrzega, że pytania i odpowiedzi zawarte w tym dokumencie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Czym jest raportowanie CbC?

Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CbC). Celem wprowadzenia raportowania CbC jest wyposażenie administracji podatkowej w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

REKLAMA

Autopromocja

W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe są zobowiązane do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o:
- wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
- wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
- miejscach prowadzenia działalności oraz przedmiocie tej działalności.

Mechanizm raportowania Country-by-Country został wypracowany w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). Jednym z efektów prac realizowanych w ramach projektu BEPS był raport z działania nr 13 opublikowany w 2015 r. dotyczący dokumentacji cen transferowych i raportowania Country-by-Country (ang. Action 13: 2015 Final Report, OECD).

Działania podjęte przez OECD i G20 znalazły poparcie także na forum Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została dyrektywa Rady UE. Dyrektywa wprowadziła obowiązek implementacji przez państwa członkowskie mechanizmu automatycznej wymiany informacji podatkowej między państwami w zakresie raportowania Country-by-Country (Dyrektywa 2016/881/UE).

Dyrektywa 2016/881/UE została zaimplementowana w Polsce w ramach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa ta określa m.in. szczegółowy zakres informacji, jakie podatnicy powinni raportować, a także procedurę wymiany informacji między państwami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Użyte skróty

Ustawa o wymianie informacji podatkowych: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2021 r. poz. 626, z późn. zm.)

Ustawa CIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 2269, 2427)

Dyrektywa 2011/16/UE: Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, s. 1)

Dyrektywa 2016/881/UE: Dyrektywa Rady 2016/881/UE z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 3.06.2016, s. 8)

Raport CbC-R: Informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów

Powiadomienie CbC-P: Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

Wytyczne: Wytyczne OECD w wersji z 2019 r. „Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting - BEPS Action 13”

Raportowanie CbC. Pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Powiadomienie CbC-P

1. Kto jest zobowiązany do złożenia Powiadomienia CbC-P?

REKLAMA

Do złożenia Powiadomienia CbC-P jest zobowiązana każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 000 000 PLN (w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych) albo 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty, przeliczonej według zasad wskazanych w Ustawie o wymianie informacji podatkowych (w pozostałych przypadkach). W takiej sytuacji jednostka powiadamia, że:
- sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy albo
- jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania Raportu CbC-R i w swoim Powiadomieniu CbC-P wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony Raport CbC-R.

2. Czy w przypadku PGK Powiadomienie CbC-P powinno zostać złożone przez PGK jako podatnika, czy indywidualnie przez każdą spółkę wchodzącą w skład PGK, czy może zarówno przez PGK, jak i każdą spółkę indywidualnie?

PGK nie jest zobowiązana do składania Powiadomienia CbC-P. Obowiązek taki może natomiast powstać wobec spółek należących do PGK, które są jednocześnie jednostkami wchodzącymi w skład grupy podmiotów, o której mowa w Ustawie o wymianie informacji podatkowych. Każda ze spółek należących do PGK, wobec której powstaje taki obowiązek, indywidualnie składa Powiadomienie CbC-P.

3. Kto jest zobowiązany do przekazania Powiadomienia CbC-P, w przypadku gdy zagraniczny przedsiębiorca prowadzi działalność za pomocą położonego w Polsce oddziału? Czyje dane adresowe oraz NIP należy wskazać w Powiadomieniu CbC-P w takiej sytuacji?

Powiadomienie CbC-P oddziału przedsiębiorcy zagranicznego przekazuje osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. W tym przypadku w części A1 Powiadomienia CbC-P Dane identyfikacyjne jednostki składającej powiadomienie wskazuje się NIP zagranicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność za pomocą położonego w Polsce oddziału. Część A2 Powiadomienia CbC-P Adres jednostki składającej powiadomienie należy uzupełnić o dane adresowe, którymi oddział posługuje się, prowadząc działalność w Polsce (tj. polski adres).

4. Czy Powiadomienie CbC-P, które przekazuje oddział lub przedstawicielstwo spółki zagranicznej w Polsce, może podpisać osoba posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania oddziału lub przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce? Gdzie oraz w jakiej formie takie pełnomocnictwo powinno zostać zamieszczone?

Raport CbC-R, jak również Powiadomienie CbC-P, mogą zostać podpisane i przekazane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale lub przedstawicielstwie spółki zagranicznej w Polsce, która legitymuje się pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać złożony według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018, poz. 562).

5. Czy w przypadku gdy Raport CbC-R składany jest przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, która nie jest jednocześnie jednostką dominującą (ani jednostką wyznaczoną przez grupę podmiotów do złożenia Raportu CbC-R), jednostka ta powinna złożyć Powiadomienie CbC-P, w którym wskaże siebie jako jednostkę raportującą?

Raport CbC-R jest składany przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów m.in. w sytuacji, w której jednostka dominująca nie ma obowiązku przekazania takiej informacji za sprawozdawczy rok obrotowy w państwie lub terytorium, w którym ma siedzibę lub zarząd. W Powiadomieniu CbC-P jednostka dokonująca zastępczego raportowania CbC-R wskazuje siebie jako jednostkę raportującą.

6. Czy Powiadomienie CbC-P powinna złożyć jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów konsolidowana metodą praw własności? Czy obowiązek złożenia Powiadomienia CbC-P dotyczy jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów konsolidowanych metodą proporcjonalną?

Jednostki konsolidowane metodą praw własności nie mają obowiązku składania Powiadomienia CbC-P. Z kolei jednostki konsolidowane metodą proporcjonalną, które są uwzględniane w Raporcie CbC-R, są zobowiązane do złożenia Powiadomienia CbC-P.

7. Jak należy określić próg skonsolidowanych przychodów grupy, od którego zależy obowiązek złożenia Powiadomienia CbC-P?

Co do zasady obowiązek składania Powiadomienia CbC-P występuje, jeśli kwota skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej w poprzednim roku obrotowym przekroczyła kwotę:
- 3 250 000 000 zł, w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych, lub
- 750 000 000 euro lub równowartość tej kwoty, przeliczonej według zasad wskazanych w art. 82 ust. 2 Ustawy o wymianie informacji podatkowych.

W przypadku gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwotę progową skonsolidowanych przychodów określa się w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego.

8. Jaki jest termin na złożenie Powiadomienia CbC-P?

Powiadomienie CbC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

9. W jakiej formie należy złożyć Powiadomienie CbC-P lub jego korektę?

Powiadomienie CbC-P składane jest wyłącznie elektronicznie (przez system e-Deklaracje) bez względu na rok obrotowy podmiotu składającego. Nie ma możliwości podpisania Powiadomienia CbC-P podpisem zaufanym oraz przesłania go za pomocą platformy ePUAP. Wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CbC-P) jest dostępny na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/.
W przypadku składania Powiadomienia CbC-P za 2021 r. właściwym formularzem będzie CbC-P(2). Korekty Powiadomienia CbC-P także powinny być dokonywane wyłącznie w formie elektronicznej (za pomocą systemu e-Deklaracje).
Powiadomienia CbC-P, jak i ich korekty składane są wyłącznie drogą elektroniczną, niezależnie od roku obrotowego, którego dotyczą.

10. Jak należy wypełnić Powiadomienie CbC-P, w sytuacji gdy jednostka należy do dwóch różnych grup zagranicznych (np. każda z tych grup ma po 50% udziałów/akcji w jednostce), które składają odrębne sprawozdania skonsolidowane oraz odrębne Raporty CbC-R. Który podmiot wskazuje jednostka wchodząca w skład grup w Powiadomieniu CbC-P jako jednostkę raportującą?

Obowiązkiem raportowania CbC-R objęte są podmioty konsolidowane metodą pełną (ang. full consolidation) albo proporcjonalną (ang. pro rata consolidation). Należy więc ustalić, czy spółka jest konsolidowana w obu grupach i według jakiej metody. Jeżeli spółka jest konsolidowana w obu grupach metodą pełną albo proporcjonalną, w Powiadomieniu CbC-P należy wykazać jednostki dominujące z obu grup jako jednostki raportujące. W takim przypadku należy złożyć elektronicznie dwa odrębne Powiadomienia CbC-P, w każdym z nich wskazując odrębnie jednostkę raportującą dla danej grupy. Podmiot objęty konsolidacją metodą praw własności nie jest natomiast zobowiązany do składania Powiadomienia CbC-P w zakresie tej grupy.

11. Jakie dane adresowe jednostki raportującej należy podać w Powiadomieniu CbC-P? Czy powinien być to adres siedziby, czy też adres, pod którym faktycznie prowadzi ona działalność?

W Powiadomieniu CbC-P należy podać adres siedziby jednostki raportującej.

12. Na skutek zmiany akcjonariusza sprawującego kontrolę nad spółką polską, która miała miejsce w trakcie roku obrotowego, spółka ta nie wchodzi w skład grupy podmiotów w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych. Czy w związku z tym spółka polska jest zobowiązana do złożenia Powiadomienia CbC-P za okres od początku roku obrotowego do dnia zmiany akcjonariusza?

Jednostka, która wchodziła w skład grupy podmiotów przez część roku obrotowego, jest zobowiązana do złożenia Powiadomienia CBC-P za ten okres, jeżeli będzie objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w ramach grupy podmiotów za ten rok. Jednostka ta powinna złożyć Powiadomienie CbC-P za okres od początku sprawozdawczego roku obrotowego do dnia zmiany akcjonariusza.

13. Który podmiot należy wskazać w Powiadomieniu CbC-P, w przypadku gdy w trakcie roku obrotowego dla spółki polskiej zmieniła się jednostka dominująca?

W przypadku zmiany jednostki dominującej w trakcie roku obrotowego konieczne jest złożenie dwóch odrębnych Powiadomień CbC-P. W każdym z nich spółka polska wskazuje odrębnie jednostkę dominującą za dany okres objęty Powiadomieniem CbC-P.

W przypadku gdy spółka polska należała do kilku grup podmiotów, które odmiennie ustaliły swój sprawozdawczy rok obrotowy, terminy na złożenie Powiadomień CbC-P będą się różnić. Każde z Powiadomień CbC-P należy bowiem złożyć w terminie 3 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.

Przykład:
Do 28.02.2020 dla spółki z siedzibą w Polsce podmiotem dominującym była spółka X z siedzibą w Niemczech. Na skutek zmiany akcjonariusza większościowego w okresie od 1.03.2020 r. do 31.12.2020 r. podmiotem dominującym dla tej spółki stała się spółka Y z siedzibą w Austrii, która składa Raport CbC-R za wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy.
Jeżeli dla obu grup podmiotów istnieje obowiązek sporządzenia Raportu CbC-R, spółka polska jest zobowiązana złożyć dwa odrębne powiadomienia CbC-P za rok 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 r. do 28.02.2020 r. oraz za okres od 1.03.2020 r. do 31.12.2020 r., ze wskazaniem właściwej jednostki dominującej w każdym z nich (przy założeniu, że sprawozdawczy rok obrotowy dla obu grup podmiotów pokrywał się z rokiem kalendarzowym).

14. Który podmiot należy wskazać w Powiadomieniu CbC-P jako jednostkę dominującą, w sytuacji gdy w trakcie roku w wyniku przekształceń w ramach grupy zmieniła się jednostka dominująca?

Jeżeli w wyniku przekształceń w ramach grupy podmiot Y jest następcą prawnym podmiotu X, tzn. wstąpił we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu X, podmiot Y powinien zostać wskazany jako jednostka dominująca.

15. Czy spółka, która została w trakcie roku obrotowego przejęta w drodze przeniesienia całego swojego majątku na spółkę przejmującą w zamian za udziały, jest zobowiązana złożyć Powiadomienie CbC-P za ten rok? Czy Powiadomienie CbC-P powinno zostać złożone przez spółkę przejmującą?

Jeżeli w wyniku przejęcia spółki spółka przejmująca jest następcą prawnym spółki przejmowanej, tzn. spółka przejmująca wstąpiła we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej, to spółka przejmująca powinna złożyć Powiadomienie CbC-P za ten rok.

16. Czy spółka wchodząca w skład grupy podmiotów jest zobowiązana złożyć Powiadomienie CbC-P, jeżeli zostanie zlikwidowana w trakcie roku obrotowego? Jeżeli tak, to z jaką datą Powiadomienie CbC-P powinno zostać przekazane?

W związku z przeprowadzaną w trakcie sprawozdawczego roku obrotowego likwidacją spółki wchodzącej w skład grupy, spółka ta będzie zobowiązana złożyć Powiadomienie CbC-P. Powiadomienie powinno obejmować okres od dnia rozpoczęcia danego sprawozdawczego roku obrotowego tej spółki do dnia jej likwidacji. Powiadomienie CbC-P powinno zostać złożone najpóźniej na dzień likwidacji spółki.

17. Czy spółka powinna skorygować złożone Powiadomienie CbC-P, w sytuacji gdy omyłka dotyczy wyłącznie błędnego wskazania sprawozdawczego roku obrotowego, np. roku 2020 zamiast 2021?

Tak. Spółka powinna złożyć elektronicznie (przez system e-Deklaracje) korektę Powiadomienia CbC-P oraz wskazać w nim prawidłowy sprawozdawczy rok obrotowy, tj. rok 2021.

18. W jaki sposób można złożyć wyjaśnienia dotyczące złożonego omyłkowo Powiadomienia CbC-P, w przypadku, gdy obowiązek jego złożenia nie występował (np. Powiadomienie CbC-P zostało omyłkowo złożone dla spółki konsolidowanej metodą praw własności)?

W zaistniałej sytuacji należy przesłać pismo w sprawie omyłkowego złożenia Powiadomienia CbC-P. Pismo powinno zawierać następujące elementy:
- dane identyfikacyjne podmiotu, który złożył Powiadomienie CbC-P, 
- wskazanie daty złożenia Powiadomienia CbC-P,
- krótki opis zaistniałej sytuacji (brak obowiązku złożenia Powiadomienia CbC-P z uwagi na konsolidację metodą praw własności).

Ww. pismo należy przesłać na adres:
Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej KAS
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

19. Jak należy postąpić, jeśli pomiot był zobowiązany złożyć Powiadomienie CBC-P, ale nie dopełnił tego obowiązku w terminie?

W przypadku nieprzekazania w terminie Szefowi KAS Powiadomienia CbC-P, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408, z późn. zm.). Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie oraz jednoczesnego dopełnienia obowiązku informacyjnego, tj. przekazania zaległego Powiadomienia CbC-P.

Czynny żal składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje podatnika. Można to zrobić na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej, korzystając ze skrzynki e-PUAP) lub ustnie do protokołu. Czynny żal można także złożyć za pomocą serwisu e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

20. Czy jednostka zależna ma obowiązek składać co roku Powiadomienie CBC-P, nawet jeśli dane jednostki raportującej nie zmieniły się?

Obowiązek złożenia Powiadomienia CbC-P wynika z art. 86 Ustawy o wymianie informacji podatkowych. Zgodnie z przywołanym przepisem, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów składa Powiadomienie CbC-P w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów, nawet jeżeli dane jednostki dominującej wskazane w Powiadomieniu CbC-P za poprzedni rok obrotowy nie uległy zmianie.

Raport CbC-R

21. Co należy wykazać w polu "Zapłacony podatek dochodowy"?

W polu Zapłacony podatek dochodowy należy wykazać wartość podatku dochodowego rzeczywiście zapłaconego w sprawozdawczym roku obrotowym (w tym zaliczki), który nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie, w tym podatek u źródła zapłacony przez inne jednostki z tytułu płatności na rzecz jednostki wchodzącej w skład grupy podmiotów.
W polu Zapłacony podatek dochodowy należy wpisać wartość podatku dochodowego rzeczywiście zapłaconego w sprawozdawczym roku obrotowym, który jest wykazywany w Raporcie CbC-R wyłącznie w tym konkretnym sprawozdawczym roku obrotowym.

22. Co należy wykazać w polu "Należny podatek dochodowy za sprawozdawczy rok obrotowy"?

W polu Należny podatek dochodowy za sprawozdawczy rok obrotowy wykazuje się należny podatek dochodowy za sprawozdawczy rok obrotowy, zadeklarowany w zeznaniu podatkowym. Należny podatek dochodowy odzwierciedla wyłącznie operacje przeprowadzone w sprawozdawczym roku obrotowym i nie uwzględnia odroczonych podatków ani rezerw na warunkowe zobowiązania podatkowe.

23. Czy zapłacony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452) podatek od wydobycia niektórych kopalin powinien być uwzględniony w Raporcie CBC-R w polu "Zapłacony podatek dochodowy" oraz "Należny podatek dochodowy za sprawozdawczy rok obrotowy"?

Nie, podatek od wydobycia niektórych kopalin nie mieści się w definicji podatku dochodowego, którego wartość wskazuje się w Raporcie CbC-R w polach Zapłacony podatek dochodowy oraz Należny podatek dochodowy za sprawozdawczy rok obrotowy.

24. Czy spółka lokalna będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest zobowiązana do złożenia Raportu CbC-R, jeżeli jednostka dominująca z siedzibą w Szwecji nie składa Raportu CbC-R z uwagi na odroczenie tego obowiązku na podstawie przepisów lokalnych?

Spółka polska, niebędąca jednostką dominującą, przekazuje Szefowi KAS zastępczo raport CbC-R za jednostkę dominującą z siedzibą w Szwecji. Jeżeli jednostka dominująca na podstawie przepisów lokalnych nie ma obowiązku składania Raportu CbC-R w jurysdykcji, w której ma swoją rezydencję podatkową, to zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 Ustawy o wymianie informacji podatkowych obowiązek złożenia takiego Raportu CbC-R za sprawozdawczy rok obrotowy spoczywa na spółce wchodzącej w skład grupy, która posiada siedzibę lub zarząd w Polsce lub poza nią, ale na terytorium Polski prowadzi działalność przez zagraniczny zakład.

Spółka polska nie jest zobowiązana do zastępczego raportowania CbC-R, jeżeli spełniony zostanie któryś z warunków wskazanych w art. 84 ust. 2 Ustawy o wymianie informacji podatkowych.

Podobnie, polska spółka nie będzie zobowiązana do złożenia Raportu CbC-R, gdy brak obowiązku złożenia Raportu CbC-R w jurysdykcji podatkowej jednostki dominującej jest zgodny ze standardem minimalnym BEPS Action 13 (z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych interpretacyjnych OECD). W takiej sytuacji, zgodnie z Wytycznymi, zastępcze raportowanie przez podmioty wchodzące w skład grupy nie jest możliwe.

25. W jakiej formie należy złożyć Raport CbC-R oraz jego korektę?

Raport CbC-R oraz jego korektę przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje.

26. Jak należy zapisać dane liczbowe w Raporcie CbC-R? Czy można dokonać ich zaokrąglenia do pełnych wartości?

Dane liczbowe w Raporcie CbC-R należy wskazać w pełnych wartościach.

Przykład:
Wartość 123 456 789 należy wskazać w Raporcie CbC-R jako 123 456 789 i nie należy jej zaokrąglać do 123 457 000.
W przypadku wykazywania w Raporcie CbC-R ujemnych wartości, powinny one zostać poprzedzone znakiem [-].

27. Czy w Raporcie CbC-R należy wykazać jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów, objęte konsolidacją metodą praw własności? Analogicznie, czy należy wykazać jednostki objęte konsolidacją proporcjonalną?

W Raporcie CbC-R należy wykazać jednostki objęte konsolidacją metodą pełną albo jednostki objęte konsolidacją metodą proporcjonalną. W Raporcie CbC-R nie wskazuje się jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności. Obowiązkiem wykazania w Raporcie CbC mogą być dodatkowo objęte jednostki, które byłyby objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, gdyby udziały kapitałowe były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (ang. deemed listed provision).

28. Czy w przypadku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań w grupie podmiotów na więcej niż na jednym poziomie konieczne jest złożenie kilku Raportów CbC-R?

Nie. Do złożenia Raportu CbC-R za grupę podmiotów zobowiązana jest wyłącznie jednostka dominująca (tj. „jednostka dominująca najwyższego szczebla” zgodnie z Dyrektywą 2011/16/UE). Oznacza to, że w przypadku gdy konsolidacja występuje w ramach grupy podmiotów na kilku poziomach, jedynym podmiotem zobowiązanym do złożenia Raportu CbC-R jest podmiot sporządzający skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu. Definicja jednostki dominującej wynika z art. 82 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wymianie informacji podatkowych.

29. Z którymi państwami Polska dokonuje wymiany Raportów CbC-R?

Lista państw, z którymi Polska przystąpiła do wielostronnego porozumienia w sprawie wymiany raportów CbC (ang. CbC Multilateral Competent Authority Agreement) na podstawie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., znajduje się na stronie internetowej OECD (https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm).
Listę tę znaleźć można także na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/cbc-zaktualizowana-lista-panstwpozwalajaca-na-wymiane-raportow/), jest ona aktualizowana raz do roku.
Wymiana Raportów CbC-R pomiędzy Państwami Członkowskimi UE następuje na podstawie Dyrektywy 2016/881/UE, która zmieniła Dyrektywę 2011/16/UE.

30. W jaki sposób dla celów określenia obowiązku składania Raportu CbC-R należy przeliczyć kwotę progową skonsolidowanych przychodów?

W przypadku grupy kapitałowej, której jednostka dominująca posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, kwotę progową skonsolidowanych przychodów przelicza się według zasad określonych przez państwo lub terytorium siedziby/zarządu jednostki dominującej.
Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o wymianie informacji podatkowych, jeżeli natomiast jednostka dominująca posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane w innej walucie niż złoty, to kwotę progową skonsolidowanych przychodów przelicza się według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy.

31. W jakim państwie jednostka dominująca powinna złożyć Raport CbC-R za 2021 rok, w sytuacji gdy w trakcie tego roku doszło do zmiany jej rezydencji podatkowej?

Jednostka dominująca zobowiązana jest do przekazania Raportu CbC-R w państwie, w którym posiada rezydencję podatkową na ostatni dzień sprawozdawczego roku obrotowego.

32. Czy w Raporcie CbC-R należy wykazać jednostki inne niż objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym danej grupy?

Tak. Nawet jeżeli jednostki nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ze względu na ich wielkość lub istotność, to należy je wykazać w Raporcie CbC-R.
Ponadto, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o wymianie informacji podatkowych, przez jednostki wchodzące w skład grupy objętej obowiązkiem raportowania Country-by-Country należy także rozumieć wszystkie jednostki wchodzące w skład danej grupy kapitałowej, które zostałyby objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tej grupy, gdyby ich udziały kapitałowe były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (ang. deemed listed provision). W efekcie, w przypadku spełnienia ww. warunku, obowiązkiem wykazania w Raporcie CbCR mogą być dodatkowo objęte jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

33. Jakie dane należy przedstawić w Raporcie CbC-R składanym przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, która nie jest jednocześnie jednostką dominującą (ani jednostką wyznaczoną przez grupę podmiotów do złożenia Raportu CbC-R), gdy jednostka ta nie posiada pełnych danych wymaganych w Raporcie CbC-R?

Zgodnie z art. 85 Ustawy o wymianie informacji podatkowych, w przypadku gdy jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów nie otrzyma od jednostki dominującej danych wymaganych w Raporcie CbC-R, przekazuje ona wyłącznie dane, które posiada, oraz powiadamia o tym w składanym Raporcie CbC-R.

34. Gdzie można znaleźć dodatkowe wytyczne dotyczące raportowania Country-by-Country?

Wytyczne OECD dotyczące raportowania Country-by-Country zawarte zostały w dokumencie Guidance on Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13, w którym wyjaśnione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące raportowania Country-by-Country. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej OECD i podlega cyklicznej aktualizacji (najbardziej aktualna wersja pochodzi z grudnia 2019 r.).

Korzystając z ww. Wytycznych OECD, należy jednak mieć na uwadze przepisy:
- Ustawy o wymianie informacji podatkowych,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. 2019 r., poz. 1339), znowelizowanego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającego w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. z 2018, poz. 629),
- Dyrektywy 2011/16/UE.

W wypełnianiu Raportu CbC-R pomocny jest także opublikowany na Portalu Podatkowym „Dokument z opisem elementów wzoru CbC-R”, który podlega cyklicznej aktualizacji (https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/automatycznawymiana-informacji-podatkowych/cbc/).

Źródło: CbC. Raportowanie według krajów – pytania i odpowiedzi, wydanie piąte, luty 2022, Ministerstwo Finansów.

Wydanie piąte „CbC. Raportowanie według krajów – pytania i odpowiedzi” stanowi aktualizację poprzedniej wersji informatora CbC z grudnia 2020 r. (tj. „CbC. Raportowanie według krajów – pytania i odpowiedzi, wydanie czwarte, grudzień 2020”).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA