REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Program Współdziałania - pierwsza umowa podpisana. Jakie korzyści dla podatników?

Program Współdziałania - pierwsza umowa podpisana. Jakie korzyści dla podatników?
Program Współdziałania - pierwsza umowa podpisana. Jakie korzyści dla podatników?

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 29 marca 2022 r. Szef KAS Magdalena Rzeczkowska podpisała umowę o współdziałanie z firmą SIG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To pierwsza umowa zawarta w ramach Program Współdziałania, który jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a Krajową Administracją Skarbową. Podatnicy przystępujący do Programu mogą liczyć na szereg korzyści. Jakie to korzyści?

Program Współdziałania - czym jest?

Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Współpraca w ramach Programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników.

REKLAMA

Autopromocja

Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

W ramach Programu, Krajowa Administracja Skarbowa dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Poprzez realizację Programu Współdziałania chcemy zapewnić lepsze warunki do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce, uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby i oczekiwania kluczowych podatników – podkreśla szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Podatnicy, którzy przystąpią do Programu będą mieli m.in. możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z ulg w spłacie odsetek. Udział w programie przyniesie firmom również korzyści wizerunkowe.

Przepisy dotyczące Program weszły w życie od 1 lipca 2020 roku i od tego momentu Podatnicy mogą składać wniosku o zawarcie umowy. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych umów o współdziałanie.

Jakie korzyści dla podatników z umowy zawartej w ramach Program Współdziałania?

Udział w Programie Współdziałania gwarantuje uzyskanie następujących korzyści przez Podatnika:

 • pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego w czasie teraźniejszym, przekładającą się na pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami podatkowymi, co w dalszej perspektywie czasowej może przekładać się na korzyść ekonomiczną (Podatnik już na etapie planowania informuje o zagadnieniach podatkowych, potencjalnie spornych, a Szef KAS dąży do jak najszybszego przedstawienia swojego stanowiska przed zawarciem transakcji/złożeniem deklaracji podatkowej, jeżeli Podatnik zgadza się z przedstawionym stanowiskiem zawierane jest porozumienie podatkowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, natomiast jeżeli się nie zgadza to przed zawarciem transakcji ma świadomość, że generować będzie ona spór podatkowy),
 • indywidualne podejście przejawiające się m.in. dostosowaniem formy i częstotliwości nadzoru Szefa KAS do aktualnego poziomu skuteczności i adekwatności wdrożonych przez dany podmiot Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, stanowiących system mechanizmów samokontroli podatkowej, mający na celu zapewnienie wpłaty podatku w terminie ustawowym i w prawidłowej wysokości,
 • transparentność działania Szefa KAS w zakresie czynności nadzorczych podejmowanych wobec Podatnika (np. przedstawianie Podatnikowi jego aktualnego profilu wraz z okresowym Indywidualnym Planem Nadzoru, stanowiącym każdorazowo załącznik do umowy o współdziałanie, uzgadnianie z Podatnikiem harmonogramu audytu monitorującego realizowanego w siedzibie lub oddziałach Podatnika),
 • zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę (50%) do zaległości podatkowych powstałych w wyniku skorygowania przez Podatnika nieprawidłowości stwierdzonych w toku audytu wstępnego, pod warunkiem złożenia korekty i wpłaty zaległości we wskazanym w ustawie terminie (art. 20zm. § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa),
 • nie naliczanie odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych powstałych w okresie objętym audytem monitorującym, jeżeli Podatnik złoży z własnej inicjatywy prawnie skuteczną korektę deklaracji oraz dokona wpłaty zaległości podatkowych w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (art. 20zm. § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
 • nie wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe za okres objęty korektą, o której mowa powyżej (art. 20zm. § 3 ustawy Ordynacja podatkowa),
 • możliwość zawierania porozumień w sprawie ustalania cen transferowych oraz braku zasadności zastosowania klauzuli ogólnej w szybszym terminie i przy obniżonej o 50% opłacie w porównaniu do „klasycznych odpowiedników” czyli do APA i opinii zabezpieczającej (art. 20zc. § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa),
 • zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego (które powstają w przypadku kontroli prowadzonej kilka lat po zakończeniu roku podatkowego, generując tym samym konieczność zaangażowania zasobów ludzkich i technicznych),
 • przegląd reguł zarządzania przedsiębiorstwem oraz zwiększenie efektywności a także wiarygodności przedsiębiorstwa,
 • prestiżowy charakter w związku z zawarciem przez Podatnika porozumienia z KAS, który świadczyć będzie o wysokiej jakości wdrożonego ładu korporacyjnego oraz ogólnej wiarygodności przedsiębiorcy,
 • wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR), z wyjątkiem schematów transgranicznych,
 • uznanie udziału w Programie Współdziałania za przesłankę dobrej wiary, jeżeli zdarzenie lub czynności skutkujące zastosowaniem przepisów dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego wystąpiły w okresie trwania tej umowy,
 • możliwość skorzystania z nowej formy zaliczki uproszczonej w CIT (porozumienie podatkowe w sprawie prognozowanego zobowiązania podatkowego w danym roku podatkowym),
 • priorytetową realizację zwrotów podatkowych wynikających z deklaracji Podatnika, w zakresie podatków objętych umową,
 • priorytetową realizację postępowań podatkowych wszczynanych na wniosek Podatnika, w zakresie podatków objętych umową lub w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych wniosków i podań składanych przez Podatnika w zakresie podatków objętych umową.

Jakie są korzyści dla KAS z wdrożenia Programu Współdziałania?

Planowane korzyści wynikające z wdrożenia Programu Współdziałania mają wymiar materialny, ponieważ Program ma przyczyniać się do uszczelniania systemu podatkowego, zapobiegając z jednej strony obniżeniu wpływów budżetowych, z drugiej wpływając na wzrost wpływów i zmniejszenie wydatków budżetowych poprzez:

 • obniżenie kosztów poboru podatków z uwagi na wzrost poprawności wypełniania obowiązków podatkowych skutkujące zmniejszeniem liczby kosztów postępowań, sporów sądowych i zmniejszeniem liczby korekt, z uwagi na przesunięcie funkcji kontrolnej na poziom Podatnika do nadzorowania poprawności realizowania obowiązków podatkowych,
 • przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej poprzez stworzenie oferty konkurencyjnej wobec tego typu optymalizacji - dzięki gwarancji pewności prawa podatkowego udzielanej przez KAS w czasie rzeczywistym po podpisaniu umowy o współdziałanie. Podatnicy zyskują w dalszej perspektywie czasowej obniżenie kosztów związanych z ryzykiem podatkowym, która może równoważyć korzyści finansowe wynikające z używania schematów agresywnego planowania podatkowego, dzięki czemu udział w Programie może być bardziej opłacalny niż ryzykowny udział
  w optymalizacji,
 • lepsze, efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych KAS, dzięki skupieniu kontroli na podmiotach niespełniających wysokich standardów w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych,
 • zwiększenie zaufania ze strony Podatników, skutkujące wzrostem dobrowolności wypełniania obowiązków i budowę pozytywnego wizerunku KAS,
 • wdrożenie nierepresywnej formy nadzoru podatkowego, skutkującej lepszym zarządzaniem ryzykiem przekładającym się na zwiększenie poziomu dobrowolnego i prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych.

Program Współdziałania - Pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów i KAS

Czy zostanie doprecyzowany katalog procedur i opisów procesów, które będą spełniać warunek skuteczności i adekwatności, o których mowa w art. 20u. pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa?

REKLAMA

Odpowiedź MF i KAS: Przestrzeganie opublikowanych Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP) określających zbiór elementów oraz narzędzi wspierających skuteczny nadzór nad kwestiami podatkowymi w przedsiębiorstwie pozwoli firmom minimalizować ryzyko podatkowe, co jednocześnie będzie przekładać się na wzrost terminowości i poprawności składanych rozliczeń podatkowych, a także pozwoli traktować daną firmę jako solidnego i rzetelnego partnera, zarówno przez innych uczestników rynku, jak i organy administracji skarbowej.

Wytyczne stanowią opis ramowych wymagań dotyczących organizacji i działań wewnętrznych podatnika w zakresie funkcji podatkowej dla podmiotów aplikujących o przystąpienie do Programu Współdziałania. Wytyczne są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwach, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania w zakresie kontroli wewnętrznej nad ryzykiem dotyczącym prawidłowego rozliczania się z podatków.

W wytycznych są również doprecyzowane wymagania jakie należy spełnić, aby wdrożone przez podatnika ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego można było uznać za skuteczne i adekwatne.

Wytyczne dotyczące Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego dostępne są w zakładce Dokumenty.

Przez kogo i na jakich zasadach będzie ustalane, które zagadnienia podatkowe należy uznać, za mogące stać się źródłem sporu z organem podatkowym?

Odpowiedź MF i KAS: Decyzja w tym zakresie będzie leżała po stronie podatnika. Obowiązek zgłaszania do Szefa KAS zagadnień podatkowych mogących stać się źródłem sporu z organem podatkowym jest przywilejem podatnika, który może na bieżąco konsultować z Szefem KAS pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania prawa podatkowego. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania prawa podatkowego podatnik powinien przedstawić dane zagadnienie Szefowi KAS, który zajmie w tym zakresie stanowisko. Jeśli podatnik się z nim zgodzi wówczas zostanie zawarte porozumienie podatkowe. Podatnik będzie miał obowiązek zgłaszania tych zagadnień tylko w przypadku przekroczenia progu istotności, co nie znaczy, że poniżej tego progu podatnik nie może zwrócić się do Szefa KAS o zajęcie stanowiska. Ponadto w ramach współpracy po podpisaniu umowy będą organizowane cykliczne spotkania, na których będą omawianie plany podatnika i związane z nimi ryzyka podatkowe.
Dodatkowo należy wyjaśnić, że po zawarciu umowy będą na podatniku ciążyły obowiązki informacyjne, a uzyskane w ten sposób informacje, będą poddane analizie w ramach audytu monitorującego. Jeśli Szef KAS uzna, że dana czynność, w jego ocenie, może budzić wątpliwości pod kątem prawidłowości stosowania prawa podatkowego, wówczas zwróci się do podatnika o złożenie niezbędnych wyjaśnień w sprawie. W związku z tym Szef KAS w ramach podejmowanych czynności audytowych będzie również weryfikował, czy nie pojawiły się zagadnienia budzące wątpliwości podatkowe.

Czy przez „korzyść podatkową” należy rozumieć tylko korzyść wskazaną w art. 3 pkt 18 ustawy Ordynacja podatkowa, czy również sytuacje wskazane w art. 86a. § 1 pkt 4 lit. a i b ustawy Ordynacja podatkowa?

Odpowiedź MF i KAS: W rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy Ordynacja podatkowa podmiot uczestniczący w Programie Współdziałania (PW) jest zwolniony z raportowania krajowych schematów podatkowych.
Poza tym definicja zwarta w art. 86a §. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy tylko realizacji obowiązku MDR. Natomiast definicja zwarta w art. 3 pkt 18 ustawy Ordynacja podatkowa ma zastosowanie do całej Ordynacji podatkowej, w tym Współdziałania.
W związku z powyższym przez korzyść podlegającą zgłoszeniu w ramach PW należy rozumieć:

 1. niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,
 2. powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
 3. powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,
 4. brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a.
   

Czy zgodnie z art. 20u. pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa, istotne informacje mogące mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej dotyczą czynności, które są podejmowane głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej, czy dotyczą również sytuacji podejmowanych w toku normalniej działalności gospodarczej, których skutkiem „pobocznym” może być uzyskanie korzyści podatkowej?

Odpowiedź MF i KAS: Zgłoszeniu powinny podlegać zarówno czynności podejmowane głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej, jak i czynności podejmowanych w toku normalnej działalności gospodarczej, których skutkiem ubocznym może być uzyskanie korzyści podatkowej. Tak szerokie podejście do zgłaszania korzyści podatkowych ma na celu budowę zaufania i transparentności w relacji z administracją skarbową, poza tym zapewnia, że podmiot uczestniczący w PW analizuje czynności podejmowane w toku normalnej działalności gospodarczej pod kątem ich skutków podatkowych.
Po zakończeniu pilotażu, w wyniku przeprowadzonej ewaluacji Programu Współdziałania, zostanie poddany analizie zakres przekazywanych informacji na temat korzyści podatkowych.

Jakiego etapu czynności mogących skutkować powstaniem korzyści podatkowej obejmuje obowiązek zgłoszenia informacji Szefowi KAS? Czy dotyczy to realizacji czynności, faktu przygotowania do niej, planowania konkretnych czynności, rozważań nad podjęciem czynności w bliżej nieokreślonej przyszłości?

Odpowiedź MF i KAS: Aby możliwa była współpraca w czasie rzeczywistym, podatnik powinien zgłaszać, jak najszybciej to możliwe, zamiar podjęcia czynności mogących skutkować powstaniem korzyści podatkowej. Zatem optymalnym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie zarówno korzyści podatkowej jak i wątpliwości w zakresie stosowania na etapie planowania konkretnych działań lub nawet w fazie rozważania możliwości podjęcia działań.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie, mogą zostać doprecyzowane w umowie o współdziałanie.

Na jakich zasadach Szef KAS będzie dostosowywał formę i częstotliwość działań weryfikujących poprawność wykonywania przez podatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego?

Odpowiedź MF i KAS: Dla każdego podatnika po przeprowadzeniu audytu wstępnego zakończonego opinią pozytywną będzie sporządzany projekt indywidualnego planu nadzoru, który będzie przekazywany do podatnika do zapoznania się przez podpisaniem umowy o współdziałanie.
W indywidualnym planie nadzoru (dalej także IPN) będzie zawarty zbiór planowanych wobec podatnika czynności nadzorczych w określonej perspektywie czasowej, których celem jest weryfikacja poprawności realizowania przez podatnika obowiązków wynikających z umowy. Plan określa częstotliwość i rodzaj planowanych czynności nadzorczych oraz określa możliwe do zastosowania czynności nadzorcze ad hoc. Częstotliwość i zakres planowanych czynności nadzorczych będą uzależnione od oceny poziomu ryzyka ustalanego na podstawie informacji uzyskanych w toku audytu podatkowego i bieżącej współpracy w ramach umowy. IPN – będzie określać reakcję na ryzyko podatkowe, która powinna być adekwatna do jego istotności. IPN jest elementem profilu podatnika, który stanowi zbiór informacji o podatniku oraz zidentyfikowanych u niego ryzyk, ich oceny i sposobie zarządzania tymi ryzykami przez KAS.

Plan będzie uzależniony od oceny poziomu ryzyka, dlatego długość trwania planu będzie elastyczna - im wyższy poziom ryzyka tym krótszy plan. Przewidywane okresy na jaki będzie sporządzany plan: od roku do 4 lat. W pilotażu plan nie będzie dłuższy niż okres trwania pilotażu.

W stosunku do części obowiązków informacyjnych częstotliwość ich realizowania będzie zależna od poziomu skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, czyli de facto od ogólnej oceny poziomu ryzyka - im mniejsze ryzyko tym rzadsza częstotliwość realizowania tych obowiązków wynikająca z IPN.

W IPN będzie regulowana częstotliwość przekazywania informacji:

 • w postaci plików JPK – schemat: KR, FA, MAG, WB;
 • o wdrożonych lub planowanych istotnych zmianach w zakresie RWNP,
 • o istotnych zdarzeniach finansowych, rachunkowych i prawnych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
 • dotyczących oceny prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych lub funkcjonowania ram wewnętrznego nadzoru podatkowego uzyskanych w wyniku realizacji kontroli i audytów wewnętrznych oraz zlecanych przez Podatnika audytów zewnętrznych, w tym niezależnego audytu funkcji podatkowej, a także informacji o podjętych działaniach naprawczych,
 • w zakresie zagadnień potencjalnie spornych, w obszarach wysokiego i niskiego ryzyka będzie regulowana poprzez określenie odpowiednio niskiego lub wysokiego poziomu progu istotności, które będą wskazane w okresowym indywidualnym planie nadzoru.

Okresowy indywidualny plan nadzoru w przypadku planowanego w siedzibie lub oddziałach podatnika audytu monitorującego powinien zawierać nie tylko jego zakres i termin realizacji, ale i wstępny plan audytu oraz wstępny harmonogram czynności audytowych ustalany z podatnikiem.

Częstotliwość i formy nadzoru w zakresie planowanego audytu monitorującego będą uzależnione nie tylko od ogólnego poziomu ryzyka – ale i od poszczególnych obszarów wysokiego lub niskiego ryzyka.

Audyt monitorujący w siedzibie podatnika będzie możliwy do realizacji ad hoc w przypadku:

 • istotnej zmiany w zakresie RWNP albo
 • z uwagi na konieczność wyjaśnienia wątpliwości w zakresie prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych, albo
 • w związku z wnioskiem o zawarcie porozumienia podatkowego.

Po zakończeniu pilotażu będzie również przeprowadzany losowo audyt monitorujący w siedzibie podatnika, jako narzędzie nadzoru służące badaniu efektywności Programu. Audyt ten będzie przeprowadzany przez zespół audytowy, który dotychczas nie przeprowadzał audytu wobec danego podatnika. W związku z powyższym po zakończeniu pilotażu w planie będzie również zapis, że raz na jakiś okres (np. raz na 2-3 lata) będzie wyznaczona próba losowa do audytu i dany podmiot może się znaleźć w tej próbie. W przypadku wylosowania, podmiot zostanie o tym poinformowany i ustalony zostanie z nim termin realizacji audytu oraz zmodyfikowany zostanie odpowiednio plan nadzoru (zmiana lub rezygnacja z innych planowanych czynności nadzorczych w okresie realizacji audytu).

Audyt monitorujący bez udziału podatnika - będzie przeprowadzany w wyniku zgromadzonych na podstawie przekazywanych przez podatnika informacji i dokumentów w ramach realizacji umowy oraz będących w posiadaniu KAS w związku z realizacją obowiązków podatkowych, a także na podstawie informacji publicznie dostępnych.

Te czynności będą miały charakter ciągły i trudno w ich przypadku będzie zaplanować częstotliwość.

Efekt tych czynności będzie się przejawiał zmianą oceny ryzyka w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (zwiększenie ryzyka) lub w przypadku ich braku (zmniejszenie ryzyka) - co z kolei będzie miało wpływ na częstotliwość zastosowania innych form nadzoru.

Plan ma elastyczny charakter, może bowiem podlegać modyfikacji, gdy jest to uzasadnione:

 • zmianą oceny ryzyka lub pojawianie się nowego ryzyka;
 • zmianą reakcji na ryzyko w wyniku zastosowania czynności nadzorczej ad hoc (jeśli zastosowany ad hoc środek nadzoru nie wpłynie na zmianę oceny ryzyka, ale zastosowanie następczo planowanego środka jest już niecelowe albo konieczna jest zmiana zakresu czynności nadzorczej, np. zamiana zakresu audytu monitorującego w siedzibie podatnika).

Zmiana planu nadzoru zamiast zwiększenia działań ad hoc pozwala na ustalenie nowych zakresów i form działań nadzorczych oraz harmonogramu ich realizacji, co umożliwia podatnikowi udział w planowaniu.

Aktualny IPN zawsze będzie udostępniony podatnikowi, a o wszelkich zmianach w IPN oraz przyczynach ich wprowadzenia podatnik będzie każdorazowo informowany.

Czy brak zawarcia porozumienia podatkowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oznacza każdorazowo obowiązek przyjęcia stanowiska prezentowanego przez KAS?

Odpowiedź MF i KAS: Jedną z podstawowych zasad Programu jest „zgoda na brak zgody” – udział w Programie nie wyklucza możliwości wejścia w spór z administracją skarbową. W przypadku rozbieżnych stanowisk w zakresie danego zagadnienia podatkowego, obie strony umowy o współdziałanie powinny dążyć do jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu przed sądem administracyjnym.

W przypadku nie zawarcia porozumienia podatkowego, podatnik powinien zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej lub wiążącej informacji stawkowej. Jeśli Dyrektor KIS wyda interpretację lub WIS, które również nie będą zgodne ze stanowiskiem podatnika, spór może być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu.

Czy porozumienie podatkowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie chronić podatnika również po zakończeniu umowy o współdziałanie z Szefem KAS?

Odpowiedź MF i KAS: Zgodnie z uzasadnieniem do art. 20z. ustawy Ordynacja podatkowa - wypowiedzenie umowy skutkuje możliwością rozwiązania zawartych po podpisaniu umowy porozumień podatkowych, ale tylko tych, których funkcjonowanie po rozwiązaniu umowy będzie niecelowe, np. porozumienia dotyczące ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Odstępstwo od tej zasady i rozwiązanie z podatnikiem porozumień podatkowych w sprawie interpretacji przepisów podatkowych skutkować mogłaby ryzykiem rozwiązywania umów także przez inne podmioty objęte Programem, ponieważ w tej sytuacji porozumienia dawałyby mniejszą ochronę prawną niż interpretacje podatkowe. W konsekwencji podstawowa korzyść z udziału w Programie jakim jest gwarancja stosowania prawa nie byłaby de facto realizowana.

Czy niezależny audytor powinien spełniać szczególne, konkretne warunki (np.: liczba doradców, poziom przychodów, minimalny okres prowadzenia przez niego działalności itp.)?

Odpowiedź MF i KAS: Niezależny audytor funkcji podatkowej powinien spełniać wymagania ustawowe. Pozostałe ewentualne wymagania zależą od ram wewnętrznego nadzoru podatkowego wdrożonych przez danego podatnika, np. w zakresie potencjału, doświadczenia zawodowego, zdolności technicznych i zawodowych, sytuacji ekonomicznej, a także okresowej zmiany niezależnego audytora funkcji podatkowej oraz składu zespołu wspierającego realizację niezależnego audytu funkcji podatkowej (NAFP) przez tego audytora.

Należy podkreślić, że NAFP jest realizowany w ramach 4 linii obrony przed nieprawidłowościami w zakresie podatków. Jego celem jest danie podatnikowi zapewnienia, że prawidłowo realizuje obowiązki podatkowe. Nałożenie odpowiednich wymogów w tym zakresie na wykonawcę tej usługi ma na celu zapewnienie jak najwyższej jakości przeprowadzonego audytu i świadczy jednocześnie o poziomie dojrzałości wdrożonych przez podatnika ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Podobne wymogi jak wobec niezależnego audytora powinny dotyczyć także innych elementów zewnętrznych mechanizmów nadzoru podatkowego wykorzystywanych przez podatnika w ramach czwartej linii obrony jak np. doradztwo podatkowe.

Czy brak obowiązku przekazywania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne w związku z zawarciem umowy o współdziałanie, powoduje całkowity brak obowiązku analizowania przez korzystającego czy uzgodnienia inne niż transgraniczne spełniają definicję schematu podatkowego, zgodnie z art. 86a §1 pkt 10 ustawy Ordynacja podatkowa?

Odpowiedź MF i KAS: Podatnik, który podpisze umowę o współdziałanie będzie zwolniony z raportowania MDR, z wyjątkiem schematów transgranicznych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 12 ustawy Ordynacja podatkowa.

Korzystający, który zawrze umowę o współdziałanie powinien ocenić spełnienie warunków, określonych w art. 86a § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawniających go do zwolnienia z obowiązku raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne na gruncie przepisów działu III rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa. W takiej sytuacji nie będzie on zobowiązany do analizowania, czy uzgodnienia inne niż transgraniczne spełniają definicję schematu podatkowego.

Czy w przypadku wystąpienia uzgodnienia spełniającego definicję schematu podatkowego innego niż transgraniczny, podatnik (korzystający) będzie zobowiązany do przekazania takiej informacji Szefowi KAS zgodnie z zasadami współpracy, jednak nie będzie musiał składać formularza MDR-1?

Odpowiedź MF i KAS: W przypadku wystąpienia uzgodnienia spełniającego definicję schematu podatkowego innego niż transgraniczny, korzystający nie będzie zobowiązany do przekazywania Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym.

Będą na nim jednak ciążyły obowiązki informacyjne, wynikające z przepisów Działu IIB ustawy Ordynacja podatkowa i umowy o współdziałanie.

Szczegółowy wykaz obowiązków informacyjnych opublikowany został w Podręczniku dla uczestnika Programu Współdziałania.

Do jakich uzgodnień (okresu ich powstania) znajduje zastosowanie art. 86a § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa ?

Odpowiedź MF i KAS: Zgodnie z art. 86 § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa - obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, gdy schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, dotyczy wyłącznie korzystającego, który jest stroną umowy o współdziałanie, jeżeli w ramach audytu wstępnego Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził wykonywanie przez niego obowiązków, o których mowa w dziale III, rozdziale 11a - ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym przedmiotowy obowiązek nie powstanie, jeśli w ramach audytu wstępnego zostanie potwierdzone stosowanie przez podmiot przepisów dotyczących raportowania MDR w okresie objętym audytem wstępnym.

Czy w przypadku planowanego podpisania umowy o współdziałanie podatnik powinien złożyć, jako korzystający, informacje o schemacie podatkowym MDR-1?

Odpowiedź MF i KAS: Przepisy ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych mają charakter szczególny, a ich celem jest wdrożenie na gruncie prawa polskiego programu poprawnego rozliczenia opartego na ścisłej współpracy między największymi podatnikami a administracją podatkową (ang. co-operative compliance). Obowiązki związane z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych ulegają w związku z tym ograniczeniu, z uwagi na daleko posuniętą transparentność działań i zamierzeń podatnika, który jest stroną umowy o współdziałanie.

Mając na względzie powyższe cele realizowane przez instytucję współdziałania, fakt zawarcia umowy o współdziałanie nie powinien stanowić schematu podatkowego na gruncie przepisów działu III rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa. W szczególności, sam fakt zawarcia takiej umowy nie będzie prowadzić do spełnienia kryterium głównej korzyści. Korzyść podatkowa nie jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć zawierając umowę o współdziałanie.

Czy w przypadku, gdy podatnik, przed dniem zawarcia umowy o współdziałanie, zgłosił informację o schemacie podatkowym MDR-1, to czy po zawarciu umowy o współdziałanie będzie miał obowiązek składania informacji o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3?

Odpowiedź MF i KAS: Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, gdy schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, dotyczy wyłącznie korzystającego, który jest stroną umowy o współdziałanie, jeżeli w ramach audytu wstępnego Szef KAS potwierdził wykonywanie przez niego obowiązków, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa (art. 86 § 5 pkt 2). Wyłączenie to obejmuje także informację MDR-3.”

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

W zakresie pytań dotyczących Programu Współdziałania, w tym m.in. wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie oraz kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy – napisz do zespołu odpowiedzialnego w Ministerstwie Finansów za realizację Programu, na adres: program.wspoldzialania@mf.gov.pl.

Więcej informacji o Programie na Portalu Podatkowym: Program Współdziałania

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA