REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podpis osobisty w kodeksie cywilnym - projekt

Elektroniczny, bezpłatny podpis osobisty w kodeksie cywilnym
Elektroniczny, bezpłatny podpis osobisty w kodeksie cywilnym

REKLAMA

REKLAMA

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który m.in. zakłada rozszerzenie o podpis osobisty katalogu podpisów elektronicznych, których użycie umożliwi zachowanie formy elektronicznej czynności prawnej. W ten sposób rozszerzy się funkcjonalność e-dowodu, w którym może być zakodowany podpis osobisty (jako zaawansowany podpis elektroniczny). Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego jest przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV. kwartale 2022 roku. Zatem nowych przepisów można się spodziewać nie wcześniej niż w 2023 roku.

Podpis osobisty – czym jest

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, który może być nieodpłatnie umieszczony (zakodowany) w polskim e-dowodzie (czyli dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną). Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Osoba, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego na 30 dni lub mniej przed datą 18. urodzin, może samodzielnie wyrazić zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego. W takich przypadkach podpis osobisty będzie ważny dopiero w dniu uzyskania pełnoletności.

REKLAMA

Autopromocja

Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

Podpis osobisty jest uregulowany w art. 2 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i oznacza zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE), weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Na podstawie art. 12d ust. 1 ustawy o dowodach osobistych  opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Natomiast zgodnie z art. 12d ust. 2 ustawy o dowodach osobistych  skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

E-dowody osobiste z warstwą elektroniczną są w Polsce wydawane od 4 marca 2019 r. Warstwa elektroniczna e-dowodu, to wbudowany w plastikową kartę, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

REKLAMA

Na pierwszej stronie e-dowodu jest umieszczony numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

E-dowód potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

- e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)

- elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 1). Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (§ 2).

Zatem kwalifikowany podpis elektroniczny jest obecnie niezbędny do zachowania elektronicznej formy czynności cywilnoprawnej.
A jak wiadomo, kwalifikowany podpis elektroniczny jest usługą odpłatną, świadczoną przez kilka firm prywatnych, co ogranicza krąg osób, które mogą skorzystać z elektronicznej formy czynności cywilnoprawnej.

Podpis osobisty w kodeksie cywilnym - projekt

Intencją omawianej nowelizacji jest umożliwienie stosowania bezpłatnej formy e-podpisu (tj. podpisu osobistego - zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS) do czynności cywilnoprawnych realizowanych w formie elektronicznej.

W założeniach omawianej nowelizacji Kodeksu cywilnego wskazano, że wymagania, które muszą spełniać kwalifikowane urządzenia do składania podpisu elektronicznego oraz zasady certyfikacji tych urządzeń są uregulowane w art. 29-31 rozporządzenia eIDAS. Zgodnie z art. 3 pkt 15 w zw. z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego to certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia kryteria określone w załączniku nr I do rozporządzenia eIDAS. Tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej, zasady działalności dostawców usług zaufania oraz kwestie nadzoru nad ww. dostawcami zostały uregulowane w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

W stosunkach cywilnoprawnych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, wystarczająca wydaje się (zdaniem rządu) znajdująca już obecnie zastosowanie w polskim postępowaniu administracyjnym, weryfikacja wymagań stawianych podpisowi zaawansowanemu.

Zgodnie z art. 3 pkt 11 w zw. z art. 26 rozporządzenia eIDAS zaawansowany podpis elektroniczny oznacza podpis elektroniczny, który spełnia wymogi określone w art. 26, tj.:

a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;

b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;

c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; oraz

d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Ważne!
Formę zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS spełnia podpis osobisty.

Jak wskazano w założeniach omawianego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, obecna treść art. 781 § 1 k.c. jest zbieżna z regulacją art. 25 ust. 2 rozporządzenia eIDAS, który wprowadza zasadę równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu własnoręcznego.

Omawiana nowelizacja będzie też zgodna z prawem unijnym, z uwagi na treść art. 2 ust. 3 oraz motywu 49 rozporządzenia eIDAS. Choć certyfikat podpisu osobistego, obligatoryjnie zawiera numer PESEL (w przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego numer PESEL jest jednym z dopuszczalnych identyfikatorów i może być w nim umieszczany fakultatywnie), to konstrukcja projektowanego art. 781 § 1 k.c., która w równoważny sposób traktuje kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis osobisty, zdaniem projektodawcy nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony dany osobowych.

Omawiana nowelizacja ma opierać się na wykorzystaniu już funkcjonujących rozwiązań, w tym w zakresie bezpieczeństwa procesu składania tego rodzaju podpisów. W obecnym stanie prawnym, podobne rozwiązanie funkcjonuje w polskim Kodeksie postępowania administracyjnego.

Nowe przepisy gwarantować mają zachowanie odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jakie przewidują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przepis art. 12i ust. 1 ustawy o dowodach osobistych zawiera upoważnienie dla ministra właściwego ds. wewnętrznych w zakresie ustalenia treści dokumentu, jakim jest Polityka świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną zwana w praktyce administracyjnej Polityką Certyfikacji. W dokumencie tym wskazano, że dane osobowe Obywateli przekazywane do Centrum Certyfikacji są objęte ochroną określoną przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane tylko w związku ze świadczeniem Usług certyfikacyjnych.

W założeniach omawianego projektu podkreślono, że złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem osobistym ma charakter dobrowolny, co oznacza autonomię woli strony stosunku cywilnoprawnego w zakresie wyrażenia zgody na możliwość posłużenia się numerem PESEL w procesie składania podpisu osobistego i jego certyfikacji.

Omawiana nowelizacja zakłada też:
- uchylenie art. 58 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.), wprowadzającego tymczasowe rozwiązanie, które przewiduje równoważność podpisu zaufanego oraz osobistego z podpisem własnoręcznym w sprawach związanych z udzielaniem wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, jak również
- zmianę art. 12d ustawy o dowodach osobistych poprzez uchylenie jego ust. 2, dotyczącego możliwości dobrowolnego rozszerzenia skutku prawnego podpisu osobistego przez strony stosunku prawnego w obrocie cywilnoprawnym.

Oprac. Paweł Huczko

Źródła: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (nr UD395), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, gov.pl.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA