REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podpis osobisty w kodeksie cywilnym - projekt

Elektroniczny, bezpłatny podpis osobisty w kodeksie cywilnym
Elektroniczny, bezpłatny podpis osobisty w kodeksie cywilnym

REKLAMA

REKLAMA

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który m.in. zakłada rozszerzenie o podpis osobisty katalogu podpisów elektronicznych, których użycie umożliwi zachowanie formy elektronicznej czynności prawnej. W ten sposób rozszerzy się funkcjonalność e-dowodu, w którym może być zakodowany podpis osobisty (jako zaawansowany podpis elektroniczny). Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego jest przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV. kwartale 2022 roku. Zatem nowych przepisów można się spodziewać nie wcześniej niż w 2023 roku.

Podpis osobisty – czym jest

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, który może być nieodpłatnie umieszczony (zakodowany) w polskim e-dowodzie (czyli dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną). Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Osoba, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego na 30 dni lub mniej przed datą 18. urodzin, może samodzielnie wyrazić zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego. W takich przypadkach podpis osobisty będzie ważny dopiero w dniu uzyskania pełnoletności.

Autopromocja

Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

Podpis osobisty jest uregulowany w art. 2 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i oznacza zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE), weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Na podstawie art. 12d ust. 1 ustawy o dowodach osobistych  opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Natomiast zgodnie z art. 12d ust. 2 ustawy o dowodach osobistych  skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

E-dowody osobiste z warstwą elektroniczną są w Polsce wydawane od 4 marca 2019 r. Warstwa elektroniczna e-dowodu, to wbudowany w plastikową kartę, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

Na pierwszej stronie e-dowodu jest umieszczony numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

E-dowód potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

- e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)

- elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 1). Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (§ 2).

Zatem kwalifikowany podpis elektroniczny jest obecnie niezbędny do zachowania elektronicznej formy czynności cywilnoprawnej.
A jak wiadomo, kwalifikowany podpis elektroniczny jest usługą odpłatną, świadczoną przez kilka firm prywatnych, co ogranicza krąg osób, które mogą skorzystać z elektronicznej formy czynności cywilnoprawnej.

Podpis osobisty w kodeksie cywilnym - projekt

Intencją omawianej nowelizacji jest umożliwienie stosowania bezpłatnej formy e-podpisu (tj. podpisu osobistego - zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS) do czynności cywilnoprawnych realizowanych w formie elektronicznej.

W założeniach omawianej nowelizacji Kodeksu cywilnego wskazano, że wymagania, które muszą spełniać kwalifikowane urządzenia do składania podpisu elektronicznego oraz zasady certyfikacji tych urządzeń są uregulowane w art. 29-31 rozporządzenia eIDAS. Zgodnie z art. 3 pkt 15 w zw. z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego to certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia kryteria określone w załączniku nr I do rozporządzenia eIDAS. Tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej, zasady działalności dostawców usług zaufania oraz kwestie nadzoru nad ww. dostawcami zostały uregulowane w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

W stosunkach cywilnoprawnych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, wystarczająca wydaje się (zdaniem rządu) znajdująca już obecnie zastosowanie w polskim postępowaniu administracyjnym, weryfikacja wymagań stawianych podpisowi zaawansowanemu.

Zgodnie z art. 3 pkt 11 w zw. z art. 26 rozporządzenia eIDAS zaawansowany podpis elektroniczny oznacza podpis elektroniczny, który spełnia wymogi określone w art. 26, tj.:

a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;

b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;

c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; oraz

d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Ważne!
Formę zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS spełnia podpis osobisty.

Jak wskazano w założeniach omawianego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, obecna treść art. 781 § 1 k.c. jest zbieżna z regulacją art. 25 ust. 2 rozporządzenia eIDAS, który wprowadza zasadę równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu własnoręcznego.

Omawiana nowelizacja będzie też zgodna z prawem unijnym, z uwagi na treść art. 2 ust. 3 oraz motywu 49 rozporządzenia eIDAS. Choć certyfikat podpisu osobistego, obligatoryjnie zawiera numer PESEL (w przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego numer PESEL jest jednym z dopuszczalnych identyfikatorów i może być w nim umieszczany fakultatywnie), to konstrukcja projektowanego art. 781 § 1 k.c., która w równoważny sposób traktuje kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis osobisty, zdaniem projektodawcy nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony dany osobowych.

Omawiana nowelizacja ma opierać się na wykorzystaniu już funkcjonujących rozwiązań, w tym w zakresie bezpieczeństwa procesu składania tego rodzaju podpisów. W obecnym stanie prawnym, podobne rozwiązanie funkcjonuje w polskim Kodeksie postępowania administracyjnego.

Nowe przepisy gwarantować mają zachowanie odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jakie przewidują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przepis art. 12i ust. 1 ustawy o dowodach osobistych zawiera upoważnienie dla ministra właściwego ds. wewnętrznych w zakresie ustalenia treści dokumentu, jakim jest Polityka świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną zwana w praktyce administracyjnej Polityką Certyfikacji. W dokumencie tym wskazano, że dane osobowe Obywateli przekazywane do Centrum Certyfikacji są objęte ochroną określoną przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane tylko w związku ze świadczeniem Usług certyfikacyjnych.

W założeniach omawianego projektu podkreślono, że złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem osobistym ma charakter dobrowolny, co oznacza autonomię woli strony stosunku cywilnoprawnego w zakresie wyrażenia zgody na możliwość posłużenia się numerem PESEL w procesie składania podpisu osobistego i jego certyfikacji.

Omawiana nowelizacja zakłada też:
- uchylenie art. 58 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.), wprowadzającego tymczasowe rozwiązanie, które przewiduje równoważność podpisu zaufanego oraz osobistego z podpisem własnoręcznym w sprawach związanych z udzielaniem wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, jak również
- zmianę art. 12d ustawy o dowodach osobistych poprzez uchylenie jego ust. 2, dotyczącego możliwości dobrowolnego rozszerzenia skutku prawnego podpisu osobistego przez strony stosunku prawnego w obrocie cywilnoprawnym.

Oprac. Paweł Huczko

Źródła: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (nr UD395), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, gov.pl.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  REKLAMA