REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 9 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne

Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów wydał 7 lipca 2022 r. rozporządzenie (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2022 r., poz. 1451), które zmienia od 9 lipca 2022 r. rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmienia w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).

Poprzednie wzory zaświadczeń podatkowych

Poprzednie wzory zaświadczeń podatkowych są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 730). Rozporządzenie to jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Autopromocja

Skąd konieczność zmiany wzorów zaświadczeń podatkowych w 2022 roku?

Konieczność zmiany ww. rozporządzenia z 29 grudnia 2015 r. (zarówno jego treści jak i wzorów zaświadczeń podatkowych w nim zawartych) wynika ze zmian jakie wprowadza od 7 lipca 2022 r. ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Ustawa ta wprowadzi w Ordynacji podatkowej zmiany mające wpływ na wzory zaświadczeń określone nowelizowanym rozporządzeniem:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W);
 • zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
 • zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP).

Dostosowanie terminologii

Wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe zawiera także przepisy dostosowujące terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej.

Zasada pisemności - forma papierowa i elektroniczna pisma

Stosownie do art. 126 § 1 Ordynacji podatkowej, sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wyrażona w tym przepisie zasada pisemności dotyczy jednocześnie papierowej i elektronicznej postaci pisma. Pozwala to na odejście od konieczności rozróżniania formy pisma w postaci papierowej lub elektronicznej. W tym zakresie, dokonano zmian w § 6 w ust. 1 i 2 oraz w § 10 w ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo w § 10 w ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia doprecyzowano, że zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo faksem (obecnie jest w formie dokumentu elektronicznego albo faksem).

Z kolei w § 7 nowelizowanego rozporządzenia dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej poprzez zastąpienie wyrazów „w formie dokumentu elektronicznego” wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

Zmiany w zaświadczeniach podatkowych

W § 1 pkt 4–8 omawianego rozporządzenia zaimplementowano zmiany wprowadzone ww. ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zmiany wprowadzane w Ordynacji podatkowej przewidują ograniczenie zakresu informacji potwierdzanych na urzędowych formularzach zaświadczeń.

Zaświadczenie ZAS-W nie obejmuje już informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (uchylenie art. 306e § 4 pkt 1 lit. c Ordynacji podatkowej).

Z kolei zaświadczenia ZAS-DF i ZAS-DP nie obejmuje informacji o wysokości obrotu (zmiana art. 306i § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują rezygnację z zawarcia informacji o wysokości obrotu we wzorach zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP, co jest związane z brakiem definicji obrotu w ustawie o VAT oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu, minimalne zainteresowanie wnioskami o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku od towarów i usług (68 zaświadczeń w 2019 r.) i brak wniosków o wydanie zaświadczenia w zakresie akcyzy uzasadnia rezygnację we wzorach zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP z części dotyczącej tych podatków.

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że zmiany wprowadzone przez ww. nowelizację z z 8 czerwca 2022 r. w treści art. 306i § 2 Ordynacji podatkowej umożliwią określenie wzorów zaświadczeń, które w większym niż obecnie stopniu będą odzwierciedlać potrzeby osób wnioskujących o wydanie zaświadczenia. W tym celu dodano nowy wzór zaświadczenia (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei zakres informacji zawartych w zaświadczeniu ZAS-DP został uzupełniony o wysokość uzyskanego przychodu.

W stosunku do obowiązujących formularzy zaświadczeń, w nowych wzorach formularzy dokonano następujących zmian w:

1) zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W):

 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • w pkt IV. Zaświadcza się, że wobec wnioskodawcy wymienionego w części A (pkt 2)usunięto informację o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

2) zaświadczeniu o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF):

 • zmieniono nazwę formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • w formularzu usunięto punkty II, IIA, III i IIIA dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego,
 • w związku z wprowadzonymi zmianami zmieniono numerację punktów formularza,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

3) zaświadczeniu o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP):

 • zmieniono nazwą formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • pkt I formularza uzupełniono o informację o wysokości przychodu,
 • w formularzu usunięto pkt II i III dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego,
 • w związku z usunięciem pkt II i III zmieniono numerację pozostałych pkt IV, V i VI na II, III i IV,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

Nowe zaświadczenie ZAS-DFU

Ponadto omawiane rozporządzenie wprowadza nowy wzór zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokość uzyskanego przychodu oraz wysokość odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wskazuje resort finansów, wprowadzenie nowego formularza ma na celu dostosowanie się do potrzeb klientów, ubiegających się o wydanie zaświadczenia w związku z załatwianiem spraw, m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej. Z praktyki urzędów skarbowych wynika, że dla jednej grupy klientów (np. studentów, pracowników do celów socjalnych) wystarczającym jest zaświadczenie w skróconej formie (ZAS-DF), dla drugiej (np. stron w postępowaniu sądowym, przedsiębiorców) w wersji rozszerzonej (ZAS-DFU). Poza tym opublikowanie nowego wzoru zaświadczenia spowoduje, że zarówno w urzędach skarbowych, jak i w e-Urzędzie Skarbowym będą wydawane treściowo spójne dokumenty.

W pozostałym zakresie formularze nie uległy zmianie.

Automatyczne wydawanie zaświadczeń podatkowych przez e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że dodanie przepisu art. 306ka Ordynacji podatkowej umożliwia wydawanie zaświadczeń w sposób zautomatyzowany przy pomocy e-Urzędu Skarbowego.

Termin wejścia w życie zmian

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenie miało wejść w życie z dniem 7 lipca 2022 r. Co miało być skorelowane z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Ostatecznie jednak omawiane rozporządzenie (razem z nowymi wzorami formularzy) weszło w życie 9 lipca 2022 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe -  Dziennik Ustaw z 8 lipca 2022 r., poz. 1451.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (projekt).

Nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) - projekt

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA