REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 9 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne

Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów wydał 7 lipca 2022 r. rozporządzenie (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2022 r., poz. 1451), które zmienia od 9 lipca 2022 r. rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmienia w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).

Poprzednie wzory zaświadczeń podatkowych

Poprzednie wzory zaświadczeń podatkowych są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 730). Rozporządzenie to jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

REKLAMA

Autopromocja

Skąd konieczność zmiany wzorów zaświadczeń podatkowych w 2022 roku?

Konieczność zmiany ww. rozporządzenia z 29 grudnia 2015 r. (zarówno jego treści jak i wzorów zaświadczeń podatkowych w nim zawartych) wynika ze zmian jakie wprowadza od 7 lipca 2022 r. ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Ustawa ta wprowadzi w Ordynacji podatkowej zmiany mające wpływ na wzory zaświadczeń określone nowelizowanym rozporządzeniem:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W);
 • zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
 • zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP).

Dostosowanie terminologii

Wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe zawiera także przepisy dostosowujące terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej.

Zasada pisemności - forma papierowa i elektroniczna pisma

Stosownie do art. 126 § 1 Ordynacji podatkowej, sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wyrażona w tym przepisie zasada pisemności dotyczy jednocześnie papierowej i elektronicznej postaci pisma. Pozwala to na odejście od konieczności rozróżniania formy pisma w postaci papierowej lub elektronicznej. W tym zakresie, dokonano zmian w § 6 w ust. 1 i 2 oraz w § 10 w ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo w § 10 w ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia doprecyzowano, że zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo faksem (obecnie jest w formie dokumentu elektronicznego albo faksem).

Z kolei w § 7 nowelizowanego rozporządzenia dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej poprzez zastąpienie wyrazów „w formie dokumentu elektronicznego” wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

Zmiany w zaświadczeniach podatkowych

REKLAMA

W § 1 pkt 4–8 omawianego rozporządzenia zaimplementowano zmiany wprowadzone ww. ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zmiany wprowadzane w Ordynacji podatkowej przewidują ograniczenie zakresu informacji potwierdzanych na urzędowych formularzach zaświadczeń.

Zaświadczenie ZAS-W nie obejmuje już informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (uchylenie art. 306e § 4 pkt 1 lit. c Ordynacji podatkowej).

Z kolei zaświadczenia ZAS-DF i ZAS-DP nie obejmuje informacji o wysokości obrotu (zmiana art. 306i § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują rezygnację z zawarcia informacji o wysokości obrotu we wzorach zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP, co jest związane z brakiem definicji obrotu w ustawie o VAT oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu, minimalne zainteresowanie wnioskami o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku od towarów i usług (68 zaświadczeń w 2019 r.) i brak wniosków o wydanie zaświadczenia w zakresie akcyzy uzasadnia rezygnację we wzorach zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP z części dotyczącej tych podatków.

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że zmiany wprowadzone przez ww. nowelizację z z 8 czerwca 2022 r. w treści art. 306i § 2 Ordynacji podatkowej umożliwią określenie wzorów zaświadczeń, które w większym niż obecnie stopniu będą odzwierciedlać potrzeby osób wnioskujących o wydanie zaświadczenia. W tym celu dodano nowy wzór zaświadczenia (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei zakres informacji zawartych w zaświadczeniu ZAS-DP został uzupełniony o wysokość uzyskanego przychodu.

W stosunku do obowiązujących formularzy zaświadczeń, w nowych wzorach formularzy dokonano następujących zmian w:

1) zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W):

 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • w pkt IV. Zaświadcza się, że wobec wnioskodawcy wymienionego w części A (pkt 2)usunięto informację o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

2) zaświadczeniu o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF):

 • zmieniono nazwę formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • w formularzu usunięto punkty II, IIA, III i IIIA dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego,
 • w związku z wprowadzonymi zmianami zmieniono numerację punktów formularza,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

3) zaświadczeniu o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP):

 • zmieniono nazwą formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • pkt I formularza uzupełniono o informację o wysokości przychodu,
 • w formularzu usunięto pkt II i III dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego,
 • w związku z usunięciem pkt II i III zmieniono numerację pozostałych pkt IV, V i VI na II, III i IV,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

Nowe zaświadczenie ZAS-DFU

Ponadto omawiane rozporządzenie wprowadza nowy wzór zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokość uzyskanego przychodu oraz wysokość odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wskazuje resort finansów, wprowadzenie nowego formularza ma na celu dostosowanie się do potrzeb klientów, ubiegających się o wydanie zaświadczenia w związku z załatwianiem spraw, m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej. Z praktyki urzędów skarbowych wynika, że dla jednej grupy klientów (np. studentów, pracowników do celów socjalnych) wystarczającym jest zaświadczenie w skróconej formie (ZAS-DF), dla drugiej (np. stron w postępowaniu sądowym, przedsiębiorców) w wersji rozszerzonej (ZAS-DFU). Poza tym opublikowanie nowego wzoru zaświadczenia spowoduje, że zarówno w urzędach skarbowych, jak i w e-Urzędzie Skarbowym będą wydawane treściowo spójne dokumenty.

W pozostałym zakresie formularze nie uległy zmianie.

Automatyczne wydawanie zaświadczeń podatkowych przez e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że dodanie przepisu art. 306ka Ordynacji podatkowej umożliwia wydawanie zaświadczeń w sposób zautomatyzowany przy pomocy e-Urzędu Skarbowego.

Termin wejścia w życie zmian

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenie miało wejść w życie z dniem 7 lipca 2022 r. Co miało być skorelowane z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Ostatecznie jednak omawiane rozporządzenie (razem z nowymi wzorami formularzy) weszło w życie 9 lipca 2022 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe -  Dziennik Ustaw z 8 lipca 2022 r., poz. 1451.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (projekt).

Nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) - projekt

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA