REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie firm z sektorów energochłonnych - zasady, wnioski, kody PKD

Dofinansowanie firm z sektorów energochłonnych - zasady, wnioski, kody PKD
Dofinansowanie firm z sektorów energochłonnych - zasady, wnioski, kody PKD
fot. materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje w komunikacie z 13 stycznia 2023 r., że już niedługo ruszy nabór do programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej w 2022 r.”. Poniżej przedstawiamy jego szczegóły i informacje potrzebne do złożenia wniosku.

W programie, który teraz ogłosiliśmy, budżet na pomoc dla przedsiębiorstw wynosi aż 5 mld zł. Chcemy zapewnić branżom energochłonnym stabilność i ciągłość produkcji, a przede wszystkim pomóc w utrzymaniu miejsc pracy - zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Autopromocja

Wsparcie finansowe - dla jakich firm

Szacujemy, że grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

 1. Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
 2. Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Wsparcie finansowe

Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nabór wniosków

Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu, a informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszony w BIP NFOŚiGW  oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu informacji o możliwości ich składania. Nabór będzie prowadzony elektronicznie, a wnioski będą składane w aplikacji udostępnionej na stronie operatora programu. Wnioski będą podpisywane wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wypłata środków powinna nastąpić  w lutym br.

Co będzie potrzebne do złożenia wniosku

Oprócz podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, złożenie wniosku będzie wymagało:

1) podania kodów PKD lub PRODCOM, w których przedsiębiorca wykaże co najmniej 50% wartości produkcji lub dochodu;

2) podania ilości i cen jednostkowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, podawanych w MWh, zakupionych i zużytych na własny użytek przez wnioskodawcę w okresie wnioskowanym i okresie referencyjnym, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

3) podania wartości wskaźnika EBITDA, wykazanego przez wnioskodawcę w 2021 i 2022 r. albo drugich półroczach tych lat (o ile dotyczy). W przypadku braku ostatecznych danych, wartość wskaźnika dla (drugiego półrocza) 2022 r. może być szacunkowa;

4) złożenia oświadczeń m.in. o:

 • niespełnieniu warunków pozwalających na uznanie wnioskodawcy za odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (o ile dotyczy),
 • szacowanym spadku albo szacowanej ujemnej wartości wskaźnika EBITDA w 2022 r. albo w drugim półroczu 2022 r., uprawniających do zwiększonego limitu pomocy (o ile dotyczy),
 • tym, że nie ciąży na nim, ani na którymkolwiek przedsiębiorcy z nim powiązanym, obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot,

5) podania danych dotyczących kumulacji pomocy publicznej:

 • informacji o otrzymaniu pomocy przez wnioskodawcę oraz podmioty powiązane udzielanej zgodnie z sekcją 2.4 komunikatu Komisji Tymczasowej kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1 z późn. zm.) lub pomocy udzielonej zgodnie z sekcją 2.1 przedmiotowego Komunikatu;
 • informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowalne pomocy przyznanej na podstawie rozporządzeń de minimis lub na podstawie tymczasowych ram w kontekście COVID-19.

6) złożenia zaświadczenia właściwych organów (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku) potwierdzające, że wnioskodawca:

 • nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku,
 • nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

7) załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku i podpisania umowy udzielenia pomocy z Operatorem Programu (jeśli dotyczy).

Lista kodów PKD i PRODCOM kwalifikujących do udziału w Programie

 1. Lista kodów PKD i PRODCOM

1) Lista kodów PKD

L.p.

Kod PKD

Opis

1

05.10.Z

Wydobywanie węgla kamiennego

2

06.10.Z

Górnictwo ropy naftowej

3

07.10.Z

Górnictwo rud żelaza

4

07.29.Z

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

5

08.91.Z

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

6

08.93.Z

Wydobywanie soli

7

08.99.Z

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

8

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

9

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

10

10.81.Z

Produkcja cukru

11

11.06.Z

Produkcja słodu

12

13.10.A

Produkcja przędzy bawełnianej

13

13.10.B

Produkcja przędzy wełnianej

14

13.10.C

Produkcja przędzy z włókien chemicznych

15

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

16

13.30.Z

Wykończanie wyrobów włókienniczych

17

13.95.Z

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

18

14.11.Z

Produkcja odzieży skórzanej

19

16.21.Z

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

20

17.11.Z

Produkcja masy włóknistej

21

17.12.Z

Produkcja papieru i tektury

22

19.10.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

23

19.20.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

24

20.11.Z

Produkcja gazów technicznych

25

20.12.Z

Produkcja barwników i pigmentów

26

20.13.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

27

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

28

20.15.Z

Produkcja nawozów i związków azotowych

29

20.16.Z

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

30

20.17.Z

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

31

20.60.Z

Produkcja włókien chemicznych

32

21.10.Z

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

33

23.11.Z

Produkcja szkła płaskiego

34

23.13.Z

Produkcja szkła gospodarczego

35

23.14.Z

Produkcja włókien szklanych

36

23.19.Z

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

37

23.20.Z

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

38

23.31.Z

Produkcja ceramicznych kafli i płytek

39

23.32.Z

Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

40

23.41.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

41

23.42.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

42

23.51.Z

Produkcja cementu

43

23.52.Z

Produkcja wapna i gipsu

44

23.99.Z

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

45

24.10.Z

Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

46

24.20.Z

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

47

24.31.Z

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

48

24.42.A

Produkcja aluminium hutniczego

49

24.42.B

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

50

24.43.Z

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

51

24.44.Z

Produkcja miedzi

52

24.45.Z

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

53

24.46.Z

Wytwarzanie paliw jądrowych

54

24.51.Z

Odlewnictwo żeliwa

2) Lista kodów PRODCOM

L.p.

Kod Prodcom

Opis

1

81221

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

2

10311130

Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane (włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju, a następnie zamrożone; z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

3

10311300

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek i pelletów

4

10391725

Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone

5

105122

Mleko pełne w proszku

6

105121

Odtłuszczone mleko w proszku

7

105153

Kazeina

8

105154

Laktoza i syrop laktozowy

9

10515530

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego

10

10891334

Drożdże piekarnicze

11

20302150

Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim

12

20302170

Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków

13

25501134

Części z żelaza kutego swobodnie do wałów napędowych, wałów krzywkowych, wałów wykorbionych i do korb itp.

Pełna treść Programu  „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej w 2022 r.”

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA