REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak opodatkować otrzymane odszkodowanie

REKLAMA

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2006 r., nr PB I-3/4117/IN-72/US/2006/PM

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
Otrzymane przez podatniczkę - tytułem odszkodowania - wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości jest realizacją uzgodnień zawartych w podpisanej z Telekomunikacją Polską S.A. umowie. Tym samym "odszkodowanie" to nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 updof gdyż przepis ten wyłącza możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymane na podstawie zawartych umów.

Otrzymane wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości (zwane w umowie odszkodowaniem) nie podlega zwolnieniu z opodatkowania i należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali progresywnej określonej w art. 27 w/w ustawy.

KOMENTARZ EKSPERTA
W katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania ustawodawca umieścił m.in. odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, wprowadzając jednocześnie od tej reguły wyjątek. Zwolnieniem tym nie zostały objęte tego typu odszkodowania, jeśli wynikają one z zawartych umów lub ugód. Ponieważ zakres tego wyłączenia ze zwolnienia budził wątpliwości interpretacyjne, do zagadnienia tego odniósł się NSA w wyroku z 28 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 196/04). Sąd podkreślił, że za odszkodowania wypłacone na podstawie przepisów prawa uznać należy odszkodowania, których źródłem jest przepis prawa, niezależnie od tego, czy bezpośrednim tytułem okaże się decyzja organu państwa, wyrok sądu czy też umowa.

Trzeba pamiętać, że aby zakwalifikować wypłacone świadczenie jako odszkodowanie, należy każdorazowo zbadać, czy wystąpiła szkoda, która jest albo źródłem zobowiązania przy tzw. odpowiedzialności ex delicto (art. 415 k.c.), albo stanowi następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przy odpowiedzialności ex contractu (471 k.c.). Jej wystąpienie musi zostać spowodowane działaniem lub innym zdarzeniem, a ponadto między szkodą a danym faktem musi istnieć związek przyczynowy. Brak lub przerwanie takiego związku wyłącza odpowiedzialność. Dlatego nie nazwa, ale rzeczywisty charakter świadczenia decyduje o tym, czy przybiera ono cechy odszkodowania, czy też nie.

W omawianym przypadku otrzymane wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości jest realizacją uzgodnień zawartych w podpisanej z operatorem telekomunikacyjnym w umowie zawartej zgodnie z art. 140 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Z przepisu tego wynika, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek umożliwić instalowanie na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod, na albo nad nieruchomością oraz umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości. Warunki korzystania z nieruchomości przez operatora ustala się w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora o jej zawarcie. Z przepisu tego wynika również, że korzystanie z nieruchomości ma charakter odpłatny, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości, na ich wniosek. Dopiero gdyby nie doszło do zawarcia umowy w opisanym wyżej trybie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulujące zasady wywłaszczenia oraz wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz właściciela nieruchomości.

Dlatego Dyrektor Izby Skarbowej postąpił prawidłowo odmawiając zmiany postanowienia organu pierwszej instancji, w którym uznano, że powyższe wynagrodzenie nazwane w umowie odszkodowaniem nie korzysta ze przywołanego zwolnienia od podatku dochodowego, gdyż przepis ten wyłącza możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymane na podstawie zawartych umów, których źródłem nie jest przepis prawa. Organ odwoławczy słusznie zakwalifikował otrzymane wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości do przychodów z innych źródeł, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przywołane w interpretacji przepisy nie uległy zmianie. Jednak trzeba pamiętać, że od 11 grudnia 2006 r. art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) updof w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej, został uznany za niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. (opubl. w Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1657). Ponieważ powyższa interpretacja nie dotyczy ugody sądowej, to zachowuje swoją aktualność również w 2007 r.

Interpretację skomentowała
Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
Wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2006 r. zwróciła się Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, że Telekomunikacja Polska S.A. wypłaciła Pani odszkodowanie w związku ze szkodami spowodowanymi likwidacją słupów telefonicznych na działce.

W tym stanie sprawy zwróciła się Pani z zapytaniem, czy powyższe odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiając swoje stanowisko uznała Pani, że wypłacone odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie postanowieniem z dnia 3 lipca 2006 r. Nr IB/415-26/06 nie podzielił Pani stanowiska przedstawionego we wniosku.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 22 sierpnia 2006 r. Nr PB I 3/4150/IN-474/05/MK uchylił z urzędu powyższe postanowienie, ponieważ zgromadzony materiał dowodowy nie był wystarczający do rozstrzygnięcia kwestii.

W dniu 5 września 2006 r. uzupełniła Pani wniosek, przedkładając umowę zawartą w dniu 21 października 2005 r. z Telekomunikacją Polską S.A. "O ustalenie wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez Telekomunikację Polską".

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 19 września 2005 r. Nr IB/415-42/06 ponownie nie podzielił stanowiska strony w sprawie. W dniu 28 września 2006 r. na ww. postanowienie złożyła Pani zażalenie.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28 września 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie z dnia 19 września 2006 r. Nr IB/415-42/06, odmówił zmiany ww postanowienia.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie. Otrzymuje:- Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie- a/a

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przepis art. 9 ustawy wyraża zasadę powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych, które zostały wymienione przez ustawodawcę między innymi w art. 21 ust. 1 ustawy.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ww ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód. Z treści cytowanego przepisu wynika wyraźnie, że nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Zakres zwolnienia wynikający z bezpośredniego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy obejmuje odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyłączeniem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Należy zauważyć, iż w rozpatrywanej sprawie otrzymane przez Panią - tytułem odszkodowania - wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości jest realizacją uzgodnień zawartych w podpisanej z Telekomunikacją Polską S.A. umowie. Tym samym "odszkodowanie" to nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w w/cyt. art. 21, gdyż przepis ten wyłącza możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymane na podstawie zawartych umów.

A zatem, odnosząc stan faktyczny przedstawiony we wniosku do obowiązującego prawa podatkowego stwierdzić należy, że otrzymane wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości (zwane dalej w umowie odszkodowaniem) nie podlega zwolnieniu z opodatkowania i należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali progresywnej określonej w art. 27 w/w ustawy. Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.


Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA