Kategorie

Jak ustalić podstawę wymiaru składek za pracownika oddelegowanego do pracy w innym państwie

Katarzyna Słocka
inforCMS
Zapisy w umowie o pracę dotyczące miejsca pracy mają zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących czasowo pracę w innym niż Polska kraju Wspólnoty Europejskiej.

Inaczej ustala się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników, którzy przebywają w innym państwie członkowskim w ramach delegacji służbowej, a inaczej wówczas, gdy zostali wysłani do tego państwa w celu czasowego wykonywania pracy.

(?) Pracownicy naszego zakładu, który ma siedzibę w Polsce, zostali wysłani do pracy na miesiąc do Hiszpanii. Mają tam złożyć maszynę, a następnie przetransportować ją do Polski. Pracownicy otrzymają polecenie wyjazdu służbowego, bez zmiany miejsca wykonywania pracy w umowach o pracę. Co w takiej sytuacji będzie podstawą wymiaru ich składek na ubezpieczenia społeczne?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób będzie przychód (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych) osiągnięty z tytułu zatrudnienia, bez uwzględniania w nim diet i innych należności z tytułu podróży służbowej. Przy czym zwolnienie diet i należności z tytułu podróży służbowej może objąć nie więcej niż limit kwot przysługujących z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownikowi sfery budżetowej.

Pracownicy otrzymali polecenie wyjazdu służbowego bez jednoczesnej zmiany miejsca pracy w umowie o pracę, dlatego uznaje się, że zostali wysłani w podróż służbową i mają prawo do należności z tego tytułu. Należności te nie wchodzą do podstawy wymiaru składek pod warunkiem, że nie przekroczyły kwot, jakie z tego tytułu przysługują pracownikom sfery budżetowej. Pracownikowi udającemu się w zagraniczną podróż służbową przysługują:

1. diety (dieta za dzień pobytu w Hiszpanii wynosi 48 euro),

2. zwrot kosztów:

- przejazdów i dojazdów,

- noclegów,

- innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Jeśli wypłaciliby Państwo tym pracownikom wyższe diety lub inne niż wymienione wyżej należności, nadwyżkę ponad ustalone limity należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych pracowników.

(?) Nasza firma prowadzi działalność budowlaną w Polsce i za granicą. Chcemy wysłać część pracowników za granicę, aby wykonywali tam pracę. W umowach o pracę wpisaliśmy więc jako miejsce pracy budowę prowadzoną w danej miejscowości za granicą. Jak w takim przypadku ustalić podstawę, od której należy opłacać składki na ZUS?

Składki na ubezpieczenia społeczne tych pracowników należy naliczać od przychodu osiągniętego z tytułu pracy za granicą, pomniejszonego o kwotę stanowiącą równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą. Przy czym podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty 2616 zł.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce każdej osoby, która podlega tym ubezpieczeniom w Polsce z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jest przychód osiągnięty z tytułu tego zatrudnienia. Niektóre rodzaje przychodów pracowników są jednak zwolnione ze składek na podstawie przepisów szczególnych. Jedno z tych zwolnień dotyczy pracowników wysłanych przez polskiego pracodawcę do czasowego wykonywania pracy za granicą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia tych osób również ustala się biorąc pod uwagę przychód osiągnięty z tytułu zatrudnienia, ale pomniejsza się go o równowartość diet za każdy dzień pobytu tej osoby za granicą. Przychód pomniejsza się tutaj o część wynagrodzenia stanowiącą równowartość diet, a nie o kwoty diet, ponieważ wysłanie pracownika do pracy za granicę z jednoczesnym wpisaniem w umowie o pracę zagranicznej miejscowości jako miejsca wykonywania pracy nie jest podróżą służbową, w związku z czym nie uprawnia tej osoby do otrzymywania należności z tytułu podróży służbowej. Zwolnienie ze składek dotyczy więc sytuacji, gdy w umowie o pracę znajduje się zapis, że miejscem wykonywania pracy jest czasowo obszar innego kraju, a praca za granicą jest wykonywana na rzecz polskiego pracodawcy.

Zwykle jest to korzystne dla pracownika, bo od części jego wynagrodzenia nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak przy ustalaniu w ten sposób podstawy wymiaru składek podstawa nie może być niższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, prognozowanego na dany rok kalendarzowy. W 2007 r. jest to kwota 2616 zł. W związku z tym może się zdarzyć, że za pracowników gorzej opłacanych składki trzeba naliczyć od kwoty wyższej niż różnica między przychodem a równowartością diet.

(?) Czy w każdym przypadku wysłania pracownika za granicę do kraju Unii Europejskiej należy starać się w ZUS o wydanie formularza E-101? Czy wysyłając pracownika w podróż służbową na tydzień np. do Francji też trzeba wystąpić o ten druk? Jakie trzeba spełnić warunki, aby go dostać?

W zasadzie formularz ten powinien być wystawiony nawet na krótkie podróże służbowe, ale w praktyce pracodawcy nie występują z wnioskiem o wydanie formularza na kilkudniową podróż. W takim przypadku istotniejsze jest uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pracownik zatrudniony na terytorium jednego państwa członkowskiego przez przedsiębiorstwo, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został skierowany do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania tej pracy nie przekracza 12 miesięcy i że osoba ta nie została skierowana w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął. Fakt podlegania ubezpieczeniom w Polsce w okresie wykonywania pracy za granicą jest dokumentowany formularzem E-101. Formularze E-101 wydaje jednostka ZUS właściwa miejscowo dla pracodawcy.

Uznaje się, że pracownik został oddelegowany do pracy za granicą, gdy:

- jest zatrudniony w ramach umowy o pracę zawartej z wysyłającym pracodawcą i w czasie wykonywania pracy za granicą będzie podporządkowany poleceniom pracodawcy co do czasu, miejsca i rodzaju wykonywania pracy,

- czas wykonywania przejściowego zatrudnienia za granicą nie jest dłuższy niż 12 miesięcy (ważne jest więc, aby czas oddelegowania był z góry określony),

- pracownik nie został wysłany w miejsce pracownika, któremu okres oddelegowania upłynął,

- wysyłające przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą część swojej działalności w kraju delegującym, tj. m.in. posiada tam siedzibę i zarząd, zawiera tam większość umów z klientami, osiąga tam obroty z prowadzonej działalności.

Jeśli choć jeden z warunków delegowania nie jest spełniony, ZUS nie wyda formularza E-101 dla pracownika oddelegowywanego do pracy za granicę. W konsekwencji pracownik ten nie może być objęty ubezpieczeniami społecznymi w Polsce. Musi zostać zgłoszony do systemu ubezpieczeń w kraju, w którym czasowo pracuje.

(?) Nasza firma zatrudnia kilku zleceniobiorców, których chcemy wysyłać w podróże służbowe - zarówno po kraju, jak i za granicę. Jak powinniśmy naliczać składki na ubezpieczenia tych osób za miesiące, w których wypłacimy im diety i ryczałty za nocleg?

Jeśli zleceniobiorcy pracują na podstawie umów, w których wynagrodzenie zostało określone kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie, to składki będą Państwo musieli opłacić nie tylko od wypłaconego tym osobom przychodu, ale również od należności wypłaconych jako diety czy inne należności z tytułu odbytych podróży.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zwolnione są m.in. diety i inne należności z tytułu podróży służbowych wypłacone:

- pracownikowi,

- osobie wykonującej pracę nakładczą,

- funkcjonariuszowi Służby Celnej,

- osobie wykonującej odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania na podstawie skierowania do pracy.

Zwolnienie to nie ma natomiast zastosowania do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli np. zleceniobiorców (z wyjątkiem przypadków, gdy umowa zlecenia została podpisana z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na jego rzecz). Należności wypłacone takiej osobie z tytułu odbytej przez nią podróży w związku z wykonywaniem zlecenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek, jeśli w umowie zlecenia należne jej wynagrodzenie zostało określone kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie. Tylko wtedy podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy jest faktycznie osiągnięty przychód, m.in. zwrot kosztów takiej podróży. Gdyby w umowie zlecenia nie została ujęta wysokość wynagrodzenia albo zostałaby określona w inny sposób, należności z tytułu podróży odbytych w związku z jej wykonywaniem nie miałyby wpływu na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorcy, ponieważ w takiej sytuacji podstawa ta jest ustalana w ryczałtowej wysokości stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia.

(?) Pracownikom, których zatrudniamy za granicą przy realizacji usług eksportowych, zapewniamy zakwaterowanie. Czy koszty te są wyłączone z podstawy wymiaru składek?

Koszty związane z zakwaterowaniem lub udostępnieniem lokalu pracownikowi muszą być ujmowane w podstawie wymiaru składek na jego ubezpieczenia.

Jeżeli pracodawca pokrywa za pracownika koszty wynajmu mieszkania lub zakwaterowania za granicą, to takie świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, który podlega składkom, ponieważ nie został wyłączony z obowiązku opłacenia składek na podstawie przepisów szczególnych.

Aby koszty zakwaterowania ująć w podstawie wymiaru składek, trzeba najpierw ustalić wartość pieniężną świadczenia w naturze polegającego na udostępnieniu lokalu mieszkalnego. Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a jeśli w danym zakładzie pracy nie ma takich przepisów, w podstawie wymiaru składek należy przyjąć wysokość kosztów ponoszonych z tytułu zakwaterowania pracownika, np. czynszu, udokumentowanych rachunków za hotel itp.

- art. 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

- § 2 ust. 1 pkt 15 i pkt 16, § 3, § 5 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),

- art. 14, art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU UE L 71.149.2 ze zm.),

- art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 16 i pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.).

KATARZYNA SŁOCKA

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.