Kategorie

Weryfikacja górnej rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ZUS w IPP

Weryfikacja górnej rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ZUS w IPP - wyjaśnienia ZUS
INFOR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 20 stycznia 2016 r. komunikat wyjaśniający zasady weryfikacji górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Interaktywnym Płatniku Plus. Prezentujemy te wyjaśnienia ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż obowiązki związane z weryfikacją osiągnięcia górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe spoczywają przede wszystkim na:

 1. płatniku składek - gdy jest jedynym płatnikiem zobowiązanym do opłacania składek za danego ubezpieczonego,
 2. ubezpieczonym - gdy za ubezpieczonego składki opłacane są przez więcej niż jednego płatnika składek.
Reklama

W praktyce najwięcej problemów związanych z nadpłatami wynikającymi z dalszego opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek, występuje w przypadku ubezpieczonych uzyskujących przychody stanowiące podstawę wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na rzecz kilku płatników składek.

Biorąc pod uwagę, że Zakład również ma obowiązek informowania płatników o przekroczeniu, jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie stwierdzone opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę rocznej podstawy, w ramach IPP zostały przyjęte rozwiązania pozwalające na jak najszybsze docieranie z informacją do płatników składek. W tym celu zostały wprowadzone weryfikacje w zakresie trzydziestokrotności z zarządzanym przez ZUS poziomem ich krytyczności. Wystąpienie błędu krytycznego nie pozwala, do czasu usunięcia nieprawidłowości, na wysłanie dokumentów do ZUS.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Reklama

Komunikat o błędzie krytycznym pojawia się w sytuacji, gdy nastąpiło już przekroczenie przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w miesiącu poprzednim i wymaga w sporządzanym za ubezpieczonego, za bieżący miesiąc imiennym raporcie miesięcznym, wyzerowania wykazanej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia w całości oraz podania poprawnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (poprzez jej zwiększenie o kwotę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która podlegałaby sfinansowaniu ze środków ubezpieczonego). Weryfikacja sporządzanych w ramach IPP dokumentów rozliczeniowych odbywa się z uwzględnieniem danych zewidencjonowanych w ZUS, a więc z uwzględnieniem poprawnie sporządzonych i przekazanych przez płatników składek za ubezpieczonego imiennych raportów miesięcznych. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: "Zgodnie z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS informuje, że u ubezpieczonego nastąpiło już przekroczenie rocznej podstawy wymiaru. Na podstawie tego komunikatu należy złożyć wniosek do właściwej jednostki ZUS o ustalenie podstawy wymiaru składek w miesiącu poprzednim, tj. m-cu, w którym wystąpiło przekroczenie".

Płatnik składek otrzymuje więc na bieżąco informację, że za pozostałe miesiące w danym roku kalendarzowym nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i za ubezpieczonego. Równocześnie otrzymany tą drogą komunikat uprawnia płatnika składek do wystąpienia do Zakładu o ustalenie podstawy wymiaru składek, od której składki powinny zostać opłacone za miesiąc poprzedni, tj. za miesiąc, w którym wystąpiło przekroczenie. W tym przypadku weryfikacja podstawy wymiaru składek nie może być wykonana w programie PŁATNIK, ze względu na różne terminy przekazywania przez płatników składek dokumentów rozliczeniowych (5., 10. i 15. dzień miesiąca, za miesiąc poprzedni), co oznacza, że na kontach ubezpieczonych mogą być jeszcze niezewidencjonowane dane z dokumentów od wszystkich płatników składek.

Szybkie uzyskanie informacji o przekroczeniu przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niesie korzyści zarówno dla płatnika składek jak i ubezpieczonego. Skutkuje szybszym zweryfikowaniem rozliczenia oraz zwrotem nadpłaty ubezpieczonemu, co może nastąpić np. już w następnym miesiącu, łącznie z innymi wypłatami na jego rzecz (poprzez ujęcie w liście płac za kolejny miesiąc). Należy mieć także na uwadze, że bieżące zwroty nadpłat ubezpieczonym eliminują problemy, jakie mogłyby zaistnieć w sytuacji, konieczności dokonania zwrotu po zakończeniu przez niego pracy.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Przyjęte rozwiązanie gwarantuje także, że płatnik już w momencie sporządzania dokumentów rozliczeniowych (przed ich wysyłką do ZUS), jest informowany o miesiącu, w którym nie powinien w ogóle wykazywać za ubezpieczonego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po otrzymaniu informacji poprzez IPP konieczne będzie jedynie skorygowanie raportów za jeden miesiąc, gdyż za kolejne miesiące płatnik ma możliwość bieżącego przekazywania za ubezpieczonego poprawnie wypełnionych dokumentów rozliczeniowych. Służy to również ograniczeniu liczby przekazywanych do ZUS dokumentów rozliczeniowych, które wymagałyby późniejszego korygowania i jest on zgodny z przepisami prawa.

Dodatkowo Zakład informuje, że rozbieżność rozliczenia z tytułu składek z listą płac nie może być w tym przypadku traktowana jako brak możliwości przekazania do ZUS poprawnie sporządzonych dokumentów rozliczeniowych, natomiast tak szybkie uzyskanie informacji może tylko skutkować szybszym zweryfikowaniem rozliczenia oraz zwrotem nadpłaty ubezpieczonemu, co może nastąpić np. już w następnym miesiącu, łącznie z innymi wypłatami na jego rzecz. Należy przy tym zaznaczyć, iż składniki wypłacane pracownikowi, wykazane w liście płac, nie mogą być zawsze utożsamiane z podstawą wymiaru składek, m.in. ze względu na przysługujące składniki, które nie wchodzą do podstawy.

Zakład informuje, że nie ma przeszkód w dokonaniu zapisów księgowych  na odpowiednich rozrachunkach, w celu udokumentowania powstałej przejściowo różnicy, pomiędzy środkami faktycznie przekazanymi do ZUS według deklaracji rozliczeniowej, a ustalonymi według listy płac, do czasu zwrotu środków ubezpieczonemu. Dlatego też, w razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy naliczeniem środków do wypłaty ubezpieczonemu oraz do wykazania w dokumentach do przekazania do ZUS, należy:

 1. za miesiąc, którego dotyczył błąd krytyczny, odprowadzić składki w wysokości wynikającej z poprawnie sporządzonej deklaracji ZUS DRA (będzie to kwota mniejsza niż potrącona na ubezpieczenia społeczne (pozostaje saldo MA), większa niż potrącona na ubezpieczenie zdrowotne (pozostaje saldo WN);
 2. odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości wynikającej z listy płac, traktując ją jako należną za miesiąc, w którym potrącono ubezpieczonemu środki na pokrycie składek. Ubezpieczony (pracownik) w danym miesiącu osiągnął dochód mniejszy o faktycznie potrącone składki, nie ma więc uzasadnienia do zwiększania zaliczki na podatek dochodowy;
 3. po rozliczeniu z ZUS, dokonać zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu. Zwrot składek jest przychodem pracownika, od którego zostanie naliczony podatek (w kolejnym miesiącu w stosunku do miesiąca, za który zwracane są składki). Po zwrocie składek ubezpieczonemu salda na rozrachunkach z ZUS powinny zostać wyzerowane.

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Przykład rozliczenia dla pracownika, który otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10 000 zł

 1. Przy naliczeniu wynagrodzenia za 10.2015 zostały potrącone składki:

 Wyszczególnienie

 Konto Wn

 Kwota

 Konto Ma

 1

  NALICZENIA

 10 000,00

 Wynagr. zasadnicze

 44100

 10 000,00

 23100

 2

  POTRĄCENIA

 3 011,61

 Podatek pracownika

 23100

 864,00

 22500

 Składka emerytalna ubezpiecz

 23100

 976,00

 22951

 Składka rentowa ubezpiecz

 23100

 150,00

 22951

 Składka chorobowa ubezpiecz

 23100

 245,00

 22951

 Składka zdrowotna netto

 23100

 107,86

 22952

 Składka zdrowotna 7,75%

 23100

 668,75

 22952

 3

  ROR Wypłata przelewem

 23100

 6 988,39

 23110

 4

  SKŁADKI PRACODAWCY

 2 061,00

 Składka emerytalna płatnik

 45000

 976,00

 22951

 Składka rentowa płatnik

 45000

 650,00

 22951

 Składka wypadkowa płatnik

 45000

 180,00

 22951

 Składka FP

 45100

 245,00

 22953

 Składka FGŚP

 45100

 10,00

 22953

Saldo na kontach:

22951 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  MA = 3 177,00 zł

22952 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  MA = 776,61 zł

22953 rozrachunki z tytułu składek na FP i FGŚP  MA = 255,00 zł

22500 rozrachunki z tytułu podatku PIT  MA = 864,00 zł

2. Przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych w IPP pojawił się błąd krytyczny i komunikat, że we wrześniu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i składki za 10.2015 należy wyzerować.


3. Po wyzerowaniu do ZUS przekazano zgodnie z DRA:

z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  WN = 425,00 zł

z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  WN = 877,95 zł

z tytułu składek na FP i FGŚP  WN = 255,00 zł

z tytułu podatku PIT  WN = 864,00 zł

Składki należy odprowadzić w wysokości wynikającej z deklaracji DRA – mniejsza niż potrącona na ubezpieczenie społeczne (pozostaje saldo MA), większa niż potrącona na ubezpieczenie zdrowotne (pozostaje saldo WN).

Odprowadzenie w wysokości potrąconej po pierwsze oznaczałoby, że płatnik dokonując zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu musi je niejako „sfinansować” z własnych środków, a ponadto powstanie nadpłata na koncie płatnika składek.

Zaliczkę odprowadzamy w wysokości wynikającej z listy płac traktując to jako podatek w wysokości należnej za miesiąc, w którym potrącono składki. Pracownik w danym miesiącu miał dochód mniejszy o faktycznie potrącone składki, nie ma więc uzasadnienia zwiększanie zaliczki na podatek za dany miesiąc.

Pozostało saldo na kontach:

22951 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  MA = 2 752,00 zł

22952 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  WN = 101,34 zł

22953 rozrachunki z tytułu składek na FP i FGŚP  MA = 0,00 zł

22500 rozrachunki z tytułu podatku PIT  MA = 0,00 zł

4. Dokonano zwrotu składek:

Po dokonaniu rozliczenia z ZUS płatnik składek powinien dokonać zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu. Zwrot składek jest przychodem pracownika, od którego zostanie naliczony podatek (kolejny miesiąc w stosunku do miesiąca, za który zwracamy składki).

 Wyszczególnienie

 Konto Wn

 Kwota

 Konto Ma

 1

  NALICZENIA

 1 126,00

 Zwrot składek ZUS rok bieżąc

 22951

 1 126,00

 23100

 2

  POTRĄCENIA

 216,34

 Składka zdrow. od zwrotu FUS

 23100

 101,34

 22952

 Podatek pracownika

 23100

 115,00

 22500

 3

  ROR Wypłata przelewem

 23100

 909,66

 23111

 4

  SKŁADKI FUS PRACODAWCY

 1 626,00

 Zwrot skł E/R pracodawcy

 22951

 1 626,00

 45000

Po zwrocie składek ubezpieczonemu salda na rozrachunkach z ZUS wyzerują się.

Pozostało saldo na kontach:

22951 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  MA = 0,00 zł

22952 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  WN = 0 zł

22953 rozrachunki z tytułu składek na FP i FGŚP  MA = 0,00 zł

Podstawa prawna:

 1. Art. 19 ust. 5, 6, 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2015 r. poz. 121 z późn.zm.);
 2. §10 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn.zm.).

Źródło: ZUS

Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.