Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Weryfikacja górnej rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ZUS w IPP

Weryfikacja górnej rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ZUS w IPP - wyjaśnienia ZUS
Weryfikacja górnej rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ZUS w IPP - wyjaśnienia ZUS
INFOR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 20 stycznia 2016 r. komunikat wyjaśniający zasady weryfikacji górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Interaktywnym Płatniku Plus. Prezentujemy te wyjaśnienia ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż obowiązki związane z weryfikacją osiągnięcia górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe spoczywają przede wszystkim na:

 1. płatniku składek - gdy jest jedynym płatnikiem zobowiązanym do opłacania składek za danego ubezpieczonego,
 2. ubezpieczonym - gdy za ubezpieczonego składki opłacane są przez więcej niż jednego płatnika składek.

W praktyce najwięcej problemów związanych z nadpłatami wynikającymi z dalszego opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek, występuje w przypadku ubezpieczonych uzyskujących przychody stanowiące podstawę wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na rzecz kilku płatników składek.

Biorąc pod uwagę, że Zakład również ma obowiązek informowania płatników o przekroczeniu, jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie stwierdzone opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę rocznej podstawy, w ramach IPP zostały przyjęte rozwiązania pozwalające na jak najszybsze docieranie z informacją do płatników składek. W tym celu zostały wprowadzone weryfikacje w zakresie trzydziestokrotności z zarządzanym przez ZUS poziomem ich krytyczności. Wystąpienie błędu krytycznego nie pozwala, do czasu usunięcia nieprawidłowości, na wysłanie dokumentów do ZUS.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Komunikat o błędzie krytycznym pojawia się w sytuacji, gdy nastąpiło już przekroczenie przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w miesiącu poprzednim i wymaga w sporządzanym za ubezpieczonego, za bieżący miesiąc imiennym raporcie miesięcznym, wyzerowania wykazanej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia w całości oraz podania poprawnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (poprzez jej zwiększenie o kwotę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która podlegałaby sfinansowaniu ze środków ubezpieczonego). Weryfikacja sporządzanych w ramach IPP dokumentów rozliczeniowych odbywa się z uwzględnieniem danych zewidencjonowanych w ZUS, a więc z uwzględnieniem poprawnie sporządzonych i przekazanych przez płatników składek za ubezpieczonego imiennych raportów miesięcznych. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: "Zgodnie z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS informuje, że u ubezpieczonego nastąpiło już przekroczenie rocznej podstawy wymiaru. Na podstawie tego komunikatu należy złożyć wniosek do właściwej jednostki ZUS o ustalenie podstawy wymiaru składek w miesiącu poprzednim, tj. m-cu, w którym wystąpiło przekroczenie".

Płatnik składek otrzymuje więc na bieżąco informację, że za pozostałe miesiące w danym roku kalendarzowym nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i za ubezpieczonego. Równocześnie otrzymany tą drogą komunikat uprawnia płatnika składek do wystąpienia do Zakładu o ustalenie podstawy wymiaru składek, od której składki powinny zostać opłacone za miesiąc poprzedni, tj. za miesiąc, w którym wystąpiło przekroczenie. W tym przypadku weryfikacja podstawy wymiaru składek nie może być wykonana w programie PŁATNIK, ze względu na różne terminy przekazywania przez płatników składek dokumentów rozliczeniowych (5., 10. i 15. dzień miesiąca, za miesiąc poprzedni), co oznacza, że na kontach ubezpieczonych mogą być jeszcze niezewidencjonowane dane z dokumentów od wszystkich płatników składek.

Szybkie uzyskanie informacji o przekroczeniu przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niesie korzyści zarówno dla płatnika składek jak i ubezpieczonego. Skutkuje szybszym zweryfikowaniem rozliczenia oraz zwrotem nadpłaty ubezpieczonemu, co może nastąpić np. już w następnym miesiącu, łącznie z innymi wypłatami na jego rzecz (poprzez ujęcie w liście płac za kolejny miesiąc). Należy mieć także na uwadze, że bieżące zwroty nadpłat ubezpieczonym eliminują problemy, jakie mogłyby zaistnieć w sytuacji, konieczności dokonania zwrotu po zakończeniu przez niego pracy.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Przyjęte rozwiązanie gwarantuje także, że płatnik już w momencie sporządzania dokumentów rozliczeniowych (przed ich wysyłką do ZUS), jest informowany o miesiącu, w którym nie powinien w ogóle wykazywać za ubezpieczonego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po otrzymaniu informacji poprzez IPP konieczne będzie jedynie skorygowanie raportów za jeden miesiąc, gdyż za kolejne miesiące płatnik ma możliwość bieżącego przekazywania za ubezpieczonego poprawnie wypełnionych dokumentów rozliczeniowych. Służy to również ograniczeniu liczby przekazywanych do ZUS dokumentów rozliczeniowych, które wymagałyby późniejszego korygowania i jest on zgodny z przepisami prawa.

Dodatkowo Zakład informuje, że rozbieżność rozliczenia z tytułu składek z listą płac nie może być w tym przypadku traktowana jako brak możliwości przekazania do ZUS poprawnie sporządzonych dokumentów rozliczeniowych, natomiast tak szybkie uzyskanie informacji może tylko skutkować szybszym zweryfikowaniem rozliczenia oraz zwrotem nadpłaty ubezpieczonemu, co może nastąpić np. już w następnym miesiącu, łącznie z innymi wypłatami na jego rzecz. Należy przy tym zaznaczyć, iż składniki wypłacane pracownikowi, wykazane w liście płac, nie mogą być zawsze utożsamiane z podstawą wymiaru składek, m.in. ze względu na przysługujące składniki, które nie wchodzą do podstawy.

Zakład informuje, że nie ma przeszkód w dokonaniu zapisów księgowych  na odpowiednich rozrachunkach, w celu udokumentowania powstałej przejściowo różnicy, pomiędzy środkami faktycznie przekazanymi do ZUS według deklaracji rozliczeniowej, a ustalonymi według listy płac, do czasu zwrotu środków ubezpieczonemu. Dlatego też, w razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy naliczeniem środków do wypłaty ubezpieczonemu oraz do wykazania w dokumentach do przekazania do ZUS, należy:

 1. za miesiąc, którego dotyczył błąd krytyczny, odprowadzić składki w wysokości wynikającej z poprawnie sporządzonej deklaracji ZUS DRA (będzie to kwota mniejsza niż potrącona na ubezpieczenia społeczne (pozostaje saldo MA), większa niż potrącona na ubezpieczenie zdrowotne (pozostaje saldo WN);
 2. odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości wynikającej z listy płac, traktując ją jako należną za miesiąc, w którym potrącono ubezpieczonemu środki na pokrycie składek. Ubezpieczony (pracownik) w danym miesiącu osiągnął dochód mniejszy o faktycznie potrącone składki, nie ma więc uzasadnienia do zwiększania zaliczki na podatek dochodowy;
 3. po rozliczeniu z ZUS, dokonać zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu. Zwrot składek jest przychodem pracownika, od którego zostanie naliczony podatek (w kolejnym miesiącu w stosunku do miesiąca, za który zwracane są składki). Po zwrocie składek ubezpieczonemu salda na rozrachunkach z ZUS powinny zostać wyzerowane.

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Przykład rozliczenia dla pracownika, który otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10 000 zł

 1. Przy naliczeniu wynagrodzenia za 10.2015 zostały potrącone składki:

 Wyszczególnienie

 Konto Wn

 Kwota

 Konto Ma

 1

  NALICZENIA

 10 000,00

 Wynagr. zasadnicze

 44100

 10 000,00

 23100

 2

  POTRĄCENIA

 3 011,61

 Podatek pracownika

 23100

 864,00

 22500

 Składka emerytalna ubezpiecz

 23100

 976,00

 22951

 Składka rentowa ubezpiecz

 23100

 150,00

 22951

 Składka chorobowa ubezpiecz

 23100

 245,00

 22951

 Składka zdrowotna netto

 23100

 107,86

 22952

 Składka zdrowotna 7,75%

 23100

 668,75

 22952

 3

  ROR Wypłata przelewem

 23100

 6 988,39

 23110

 4

  SKŁADKI PRACODAWCY

 2 061,00

 Składka emerytalna płatnik

 45000

 976,00

 22951

 Składka rentowa płatnik

 45000

 650,00

 22951

 Składka wypadkowa płatnik

 45000

 180,00

 22951

 Składka FP

 45100

 245,00

 22953

 Składka FGŚP

 45100

 10,00

 22953

Saldo na kontach:

22951 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  MA = 3 177,00 zł

22952 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  MA = 776,61 zł

22953 rozrachunki z tytułu składek na FP i FGŚP  MA = 255,00 zł

22500 rozrachunki z tytułu podatku PIT  MA = 864,00 zł

2. Przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych w IPP pojawił się błąd krytyczny i komunikat, że we wrześniu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i składki za 10.2015 należy wyzerować.


3. Po wyzerowaniu do ZUS przekazano zgodnie z DRA:

z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  WN = 425,00 zł

z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  WN = 877,95 zł

z tytułu składek na FP i FGŚP  WN = 255,00 zł

z tytułu podatku PIT  WN = 864,00 zł

Składki należy odprowadzić w wysokości wynikającej z deklaracji DRA – mniejsza niż potrącona na ubezpieczenie społeczne (pozostaje saldo MA), większa niż potrącona na ubezpieczenie zdrowotne (pozostaje saldo WN).

Odprowadzenie w wysokości potrąconej po pierwsze oznaczałoby, że płatnik dokonując zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu musi je niejako „sfinansować” z własnych środków, a ponadto powstanie nadpłata na koncie płatnika składek.

Zaliczkę odprowadzamy w wysokości wynikającej z listy płac traktując to jako podatek w wysokości należnej za miesiąc, w którym potrącono składki. Pracownik w danym miesiącu miał dochód mniejszy o faktycznie potrącone składki, nie ma więc uzasadnienia zwiększanie zaliczki na podatek za dany miesiąc.

Pozostało saldo na kontach:

22951 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  MA = 2 752,00 zł

22952 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  WN = 101,34 zł

22953 rozrachunki z tytułu składek na FP i FGŚP  MA = 0,00 zł

22500 rozrachunki z tytułu podatku PIT  MA = 0,00 zł

4. Dokonano zwrotu składek:

Po dokonaniu rozliczenia z ZUS płatnik składek powinien dokonać zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu. Zwrot składek jest przychodem pracownika, od którego zostanie naliczony podatek (kolejny miesiąc w stosunku do miesiąca, za który zwracamy składki).

 Wyszczególnienie

 Konto Wn

 Kwota

 Konto Ma

 1

  NALICZENIA

 1 126,00

 Zwrot składek ZUS rok bieżąc

 22951

 1 126,00

 23100

 2

  POTRĄCENIA

 216,34

 Składka zdrow. od zwrotu FUS

 23100

 101,34

 22952

 Podatek pracownika

 23100

 115,00

 22500

 3

  ROR Wypłata przelewem

 23100

 909,66

 23111

 4

  SKŁADKI FUS PRACODAWCY

 1 626,00

 Zwrot skł E/R pracodawcy

 22951

 1 626,00

 45000

Po zwrocie składek ubezpieczonemu salda na rozrachunkach z ZUS wyzerują się.

Pozostało saldo na kontach:

22951 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społ.  MA = 0,00 zł

22952 rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrow.  WN = 0 zł

22953 rozrachunki z tytułu składek na FP i FGŚP  MA = 0,00 zł

Podstawa prawna:

 1. Art. 19 ust. 5, 6, 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2015 r. poz. 121 z późn.zm.);
 2. §10 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn.zm.).

Źródło: ZUS

Szkolenie: Ubezpieczenia społeczne i zasiłki 2022
Szkolenie: Ubezpieczenia społeczne i zasiłki 2022
Tylko teraz
Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?