Kategorie

Zasiłek chorobowy i macierzyński pod kątem kobiet w ciąży

Małgorzata Przebieracz

 

Zasiłek chorobowy - kiedy przysługuje?

 

Reklama

Każdy pracownik, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego ma w danym roku kalendarzowym prawo do zasiłku chorobowego począwszy od 34. dnia absencji chorobowej, a jeżeli ukończył 50 rok życia - od 15. dnia absencji chorobowej (od następnego roku kalendarzowego, w którym skończył 50 lat) aż do 182. dnia absencji chorobowej. Ubezpieczonym będącym w ciąży zasiłek chorobowy przysługuje - dłużej niż w przypadku innego rodzaju absencji - przez okres do 270 dni kalendarzowych. Przez pierwsze 33. dni niezdolności do pracy wszystkim zatrudnionym będącym poniżej 50 roku życia należy się wynagrodzenie chorobowe zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy wypłacane przez pracodawcę.

Z punktu widzenia pracownic w ciąży ważna jest również informacja kiedy zasiłek chorobowy im nie przysługuje. Ma to miejsce m.in. w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego. Aby ubezpieczone mogły pobierać zasiłek muszą wpierw zrezygnować z ww. urlopu i dopiero po powrocie do pracy będą mogły skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, a potem otrzymywać zasiłek.

 

Zasiłek macierzyński - komu i na jak długo przysługuje?

 

Do zasiłku macierzyńskiego ma prawo ubezpieczona, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

- urodziła dziecko,

- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia bądź do 10 roku życia (wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego) celem: przysposobienia dziecka poprzez wystąpienie z wnioskiem do sądu opiekuńczego w tej sprawie albo przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem).

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie, na takich samych zasadach jak ubezpieczonej.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez okres:

- 20 tygodni (140 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

- 31 tygodni (217 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,

- 33 tygodnie (231 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,

- 35 tygodni (245 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,

- 37 tygodni (259 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Reklama

Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lub odpowiednio 10 roku życia. Okres wypłaty zasiłku w takim przypadku nie może być jednak krótszy niż 9 tygodni (63 dni).

Z punktu widzenia pracownic, które urodziły dziecko, ważna jest również informacja, że zasiłek macierzyński ulega skróceniu o 2 tygodnie liczone od dnia porodu w razie urodzenia dziecka m.in. w czasie urlopu wychowawczego, gdy cały okres urlopu macierzyńskiego mieści się w udzielonym wcześniej urlopie wychowawczym. Jeśli choć część okresu urlopu macierzyńskiego przekracza udzielony wcześniej urlop wychowawczy to wówczas zasiłek wypłacany jest bez zmian (bez skracania).

Dodatkowo ubezpieczona, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 bądź odpowiednio 10 roku życia ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, którego wymiar wynosi:

- w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka:

a. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - do 2 tygodni,

b. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 4 tygodni,

c. począwszy od 1 stycznia 2014 r. - do 6 tygodni,

- w przypadku urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka:

a. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - do 3 tygodni,

b. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 6 tygodni,

c. począwszy od 1 stycznia 2014 r. - do 8 tygodni,

- w przypadku korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego:

a. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - 1 tydzień,

b. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 2 tygodni,

c. o począwszy d 1 stycznia 2014 r. - do 3 tygodni.

 

Dodatkowy zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności począwszy od następnego dnia po zakończeniu podstawowego zasiłku macierzyńskiego. Ważne jest jednak, że zasiłek ten jest fakultatywny, dlatego aby z niego skorzystać należy zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego wraz ze wskazaniem ile tygodni ma on obejmować.

 

Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika

 

Stanowi ją średnie wynagrodzenie brutto wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował, pomniejszone o składki zapłacone przez pracownika na ubezpieczenie społeczne (w tym składki na ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, rentowe - 1,50% i chorobowe - 2,45%).

Wśród 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła absencja chorobowa, uwzględnia się także te miesiące, w których pracownik otrzymywał niższe wynagrodzenie zasadnicze niż w chwili obecnej, np. przed podwyżką.

Jeżeli wśród 12 miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku wystąpią takie, w których pracownik nie uzyskał pełnego wynagrodzenia zasadniczego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, to wówczas:

 - uwzględnia się te miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę dni roboczych po uzupełnieniu wynagrodzenia brutto do pełnego wynagrodzenia zasadniczego,

 - wyłącza się te miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę dni roboczych (uwzględnia się wówczas w podstawie odpowiednio mniejszą liczbę miesięcy kalendarzowych).

Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż rok, to wówczas bierze się pod uwagę jedynie pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym wystąpiła absencja chorobowa.

 

Dzienna wysokość zasiłku

 

Tak ustaloną podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika dzieli się zawsze przez uśrednioną wartość - 30 dni (a nie przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) a następnie mnoży przez liczbę dni kalendarzowych przebywania na zwolnieniu lekarskim (np. w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego) lub pobierania zasiłku (np. w przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego). W przypadku zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, nawet jeśli pracownica będąca w ciąży musi przebywać w szpitalu.

 

Przykład 1

Pracownica Anna przebywała na zwolnieniu lekarskim 6 dni w okresie od 04.10.2010 roku do 09.10.2010 roku. Wówczas do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku uwzględnimy następujące miesiące: począwszy od października 2009 roku a skończywszy na wrześniu 2010 roku. Dokładne wyliczenie podstawy wymiaru zasiłku prezentuje poniższa tabela.

 

miesiąc/rok

Wynagrodzenie brutto (w PLN)

Składki na ubezpieczenie społeczne (%)

Składki na ubezpieczenie społeczne (w PLN)

Podstawa wymiaru zasiłku

I

II

III = I * II

IV = I - III

10/2009

2.000,00

13,71%

274,20

1.725,80

11/2009

2.000,00

13,71%

274,20

1.725,80

12/2009

2.000,00

13,71%

274,20

1.725,80

01/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

02/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

03/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

04/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

05/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

06/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

07/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

08/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

09/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

razem:

33.000,00

 

4.524,30

28.475,70

 

 

 

(dzielona przez)

/ 12 m-cy / 30 dni

 

 

 

zasiłek za 1 dzień -

79,10

 

 

 

(pomnożony przez)

* 6 dni

 

 

 

zasiłek chorobowy -

474,60

 

Jeżeli między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 pełne miesiące kalendarzowe to nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku - z punktu widzenia ustawy zasiłkowej następuje kontynuacja podstawy wyliczonej przy poprzedniej absencji chorobowej, bez względu na jej rodzaj.

 

Przykład 2

Pracownica Maria zatrudniona na umowę o pracę od dnia 10 lipca 2009 roku chorowała w okresie od 5 maja do 21 maja 2010 roku. Średnie wynagrodzenie przy wyliczaniu podstawy wymiaru zasiłku obejmowało wówczas okres od sierpnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku. Następne zwolnienie lekarskie pojawiło się u Pani Marii w okresie od 23 sierpnia do 27 sierpnia 2010 roku (przed upływem 3 miesięcy od poprzedniej choroby). Wtedy średnie wynagrodzenie zgodnie z ustawą zasiłkową nie uległo zmianie - również obejmowało okres od sierpnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku. W przypadku kolejnej choroby w listopadzie 2010 roku tj. znowu przed upływem 3 miesięcy od poprzedniej choroby średnie wynagrodzenie nadal nie ulegnie zmianie.

 

Gdyby zamiast choroby w sierpniu 2010 roku zwolnienie lekarskie pojawiło się dopiero we wrześniu 2010 roku to podstawę wymiaru zasiłku ustalałoby się od nowa, bo nastąpiła trzymiesięczna przerwa w wypłacie zasiłków: czerwiec, lipiec, sierpień. Wówczas w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniałoby się okres od września 2009 roku do sierpnia 2010 roku z wyjątkiem maja 2010 roku, bo w maju Pani Maria nie przepracowała 13 dni roboczych z tytułu absencji chorobowej na 20 dni roboczych do przepracowania.

 

Umniejszenie wynagrodzenia zasadniczego przy zasiłku

 

Ponadto za czas absencji chorobowej pomniejsza się aktualne wynagrodzenie zasadnicze o wartość otrzymaną w wyniku dzielenia wynagrodzenia zasadniczego zawsze przez uśrednioną wartość - 30 dni a następnie mnożenia go przez liczbę dni kalendarzowych przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wlicza się tu również soboty, niedziele i święta.

 

Przykład 3 - umniejszenie wyliczone dla przykładu 1

Wynagrodzenie zasadnicze pracownicy Anny w 10/2010

I

3.000,00

Umniejszenie za 1 dzień ZUS ZLA w 10/2010

II = I / 30 dni

100,00

Umniejszenie przy ZUS ZLA od 04.10.2010 do 09.10.2010

III = II * 6 dni

600,00

Wynagrodzenie zasadnicze na liście płac w 10/2010

IV = I - III

2.400,00

 


Warto podkreślić, że:

 

zarówno zasiłek chorobowy dla pracownic będących w ciąży jak i zasiłek macierzyński nie stanowią 100% wynagrodzenia wynikającego z aktualnej umowy o pracę pracownicy, ale 100% średniego wynagrodzenia brutto wypłaconego za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownice zachorowały. Stąd właśnie tak wiele kobiet będących w ciąży dziwi się, że przebywając na zwolnieniu lekarskim nie otrzymują tyle samo wynagrodzenia co dotychczas.

 

Wyjątek:

 

Jedynie w sytuacji wliczania do podstawy wymiaru zasiłku obok wynagrodzenia zasadniczego pewnych dodatkowych zmiennych składników wynagrodzenia brutto, w tym rocznych, kwartalnych czy miesięcznych, od których opłaca się składkę na ubezpieczenie chorobowe i co  do których pracownica nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłku, możliwe jest osiągnięcie wyższej podstawy wymiaru zasiłku niż tylko przy uwzględnianiu samego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku

 

Niezbędnym warunkiem wypłaty pracownikowi jakiegokolwiek zasiłku (przez pracodawcę bądź ZUS) jest przedstawienie pracodawcy kompletu dokumentów uprawniających do wypłaty określonego rodzaju świadczenia.

W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego w okresie ciąży w wysokości 100% podstawy wymiaru konieczne jest dostarczenie do zakładu pracy zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA z wpisanym kodem „B” w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu.

W przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego po porodzie w wysokości 100% podstawy wymiaru konieczne jest dostarczenie skróconego odpisu aktu urodzenia oraz wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, który akceptuje pracodawca. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie niezbędne jest również zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające także datę urodzenia dziecka oraz oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS to wówczas pracodawca przesyła do ZUS-u komplet dokumentów pracowników wraz z zaświadczeniem płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3 określającym podstawę wymiaru zasiłku.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 26 lipca 2010 roku)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 47, poz. 318, Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 93, poz. 582. Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 800)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742; 2001 nr 64, poz. 653; 2002 nr 37, poz. 343; 2003 nr 147, poz. 1432; 2005 nr 142, poz. 1193)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 65, poz. 741; 2006 nr 1, poz. 3)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych (Dz. U. nr 70, poz. 790)

 

Małgorzata Przebieracz

Outsourcing Rachunkowości

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.