Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek chorobowy i macierzyński pod kątem kobiet w ciąży

Małgorzata Przebieracz

 

Zasiłek chorobowy - kiedy przysługuje?

 

Każdy pracownik, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego ma w danym roku kalendarzowym prawo do zasiłku chorobowego począwszy od 34. dnia absencji chorobowej, a jeżeli ukończył 50 rok życia - od 15. dnia absencji chorobowej (od następnego roku kalendarzowego, w którym skończył 50 lat) aż do 182. dnia absencji chorobowej. Ubezpieczonym będącym w ciąży zasiłek chorobowy przysługuje - dłużej niż w przypadku innego rodzaju absencji - przez okres do 270 dni kalendarzowych. Przez pierwsze 33. dni niezdolności do pracy wszystkim zatrudnionym będącym poniżej 50 roku życia należy się wynagrodzenie chorobowe zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy wypłacane przez pracodawcę.

Z punktu widzenia pracownic w ciąży ważna jest również informacja kiedy zasiłek chorobowy im nie przysługuje. Ma to miejsce m.in. w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego. Aby ubezpieczone mogły pobierać zasiłek muszą wpierw zrezygnować z ww. urlopu i dopiero po powrocie do pracy będą mogły skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, a potem otrzymywać zasiłek.

 

Zasiłek macierzyński - komu i na jak długo przysługuje?

 

Do zasiłku macierzyńskiego ma prawo ubezpieczona, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

- urodziła dziecko,

- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia bądź do 10 roku życia (wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego) celem: przysposobienia dziecka poprzez wystąpienie z wnioskiem do sądu opiekuńczego w tej sprawie albo przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem).

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie, na takich samych zasadach jak ubezpieczonej.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez okres:

- 20 tygodni (140 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

- 31 tygodni (217 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,

- 33 tygodnie (231 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,

- 35 tygodni (245 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,

- 37 tygodni (259 dni kalendarzowych) - z tytułu urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lub odpowiednio 10 roku życia. Okres wypłaty zasiłku w takim przypadku nie może być jednak krótszy niż 9 tygodni (63 dni).

Z punktu widzenia pracownic, które urodziły dziecko, ważna jest również informacja, że zasiłek macierzyński ulega skróceniu o 2 tygodnie liczone od dnia porodu w razie urodzenia dziecka m.in. w czasie urlopu wychowawczego, gdy cały okres urlopu macierzyńskiego mieści się w udzielonym wcześniej urlopie wychowawczym. Jeśli choć część okresu urlopu macierzyńskiego przekracza udzielony wcześniej urlop wychowawczy to wówczas zasiłek wypłacany jest bez zmian (bez skracania).

Dodatkowo ubezpieczona, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 bądź odpowiednio 10 roku życia ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, którego wymiar wynosi:

- w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka:

a. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - do 2 tygodni,

b. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 4 tygodni,

c. począwszy od 1 stycznia 2014 r. - do 6 tygodni,

- w przypadku urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka:

a. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - do 3 tygodni,

b. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 6 tygodni,

c. począwszy od 1 stycznia 2014 r. - do 8 tygodni,

- w przypadku korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego:

a. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - 1 tydzień,

b. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 2 tygodni,

c. o począwszy d 1 stycznia 2014 r. - do 3 tygodni.

 

Dodatkowy zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności począwszy od następnego dnia po zakończeniu podstawowego zasiłku macierzyńskiego. Ważne jest jednak, że zasiłek ten jest fakultatywny, dlatego aby z niego skorzystać należy zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego wraz ze wskazaniem ile tygodni ma on obejmować.

 

Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika

 

Stanowi ją średnie wynagrodzenie brutto wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował, pomniejszone o składki zapłacone przez pracownika na ubezpieczenie społeczne (w tym składki na ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, rentowe - 1,50% i chorobowe - 2,45%).

Wśród 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła absencja chorobowa, uwzględnia się także te miesiące, w których pracownik otrzymywał niższe wynagrodzenie zasadnicze niż w chwili obecnej, np. przed podwyżką.

Jeżeli wśród 12 miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku wystąpią takie, w których pracownik nie uzyskał pełnego wynagrodzenia zasadniczego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, to wówczas:

 - uwzględnia się te miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę dni roboczych po uzupełnieniu wynagrodzenia brutto do pełnego wynagrodzenia zasadniczego,

 - wyłącza się te miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę dni roboczych (uwzględnia się wówczas w podstawie odpowiednio mniejszą liczbę miesięcy kalendarzowych).

Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż rok, to wówczas bierze się pod uwagę jedynie pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym wystąpiła absencja chorobowa.

 

Dzienna wysokość zasiłku

 

Tak ustaloną podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika dzieli się zawsze przez uśrednioną wartość - 30 dni (a nie przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) a następnie mnoży przez liczbę dni kalendarzowych przebywania na zwolnieniu lekarskim (np. w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego) lub pobierania zasiłku (np. w przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego). W przypadku zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, nawet jeśli pracownica będąca w ciąży musi przebywać w szpitalu.

 

Przykład 1

Pracownica Anna przebywała na zwolnieniu lekarskim 6 dni w okresie od 04.10.2010 roku do 09.10.2010 roku. Wówczas do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku uwzględnimy następujące miesiące: począwszy od października 2009 roku a skończywszy na wrześniu 2010 roku. Dokładne wyliczenie podstawy wymiaru zasiłku prezentuje poniższa tabela.

 

miesiąc/rok

Wynagrodzenie brutto (w PLN)

Składki na ubezpieczenie społeczne (%)

Składki na ubezpieczenie społeczne (w PLN)

Podstawa wymiaru zasiłku

I

II

III = I * II

IV = I - III

10/2009

2.000,00

13,71%

274,20

1.725,80

11/2009

2.000,00

13,71%

274,20

1.725,80

12/2009

2.000,00

13,71%

274,20

1.725,80

01/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

02/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

03/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

04/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

05/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

06/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

07/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

08/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

09/2010

3.000,00

13,71%

411,30

2.588,70

razem:

33.000,00

 

4.524,30

28.475,70

 

 

 

(dzielona przez)

/ 12 m-cy / 30 dni

 

 

 

zasiłek za 1 dzień -

79,10

 

 

 

(pomnożony przez)

* 6 dni

 

 

 

zasiłek chorobowy -

474,60

 

Jeżeli między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 pełne miesiące kalendarzowe to nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku - z punktu widzenia ustawy zasiłkowej następuje kontynuacja podstawy wyliczonej przy poprzedniej absencji chorobowej, bez względu na jej rodzaj.

 

Przykład 2

Pracownica Maria zatrudniona na umowę o pracę od dnia 10 lipca 2009 roku chorowała w okresie od 5 maja do 21 maja 2010 roku. Średnie wynagrodzenie przy wyliczaniu podstawy wymiaru zasiłku obejmowało wówczas okres od sierpnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku. Następne zwolnienie lekarskie pojawiło się u Pani Marii w okresie od 23 sierpnia do 27 sierpnia 2010 roku (przed upływem 3 miesięcy od poprzedniej choroby). Wtedy średnie wynagrodzenie zgodnie z ustawą zasiłkową nie uległo zmianie - również obejmowało okres od sierpnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku. W przypadku kolejnej choroby w listopadzie 2010 roku tj. znowu przed upływem 3 miesięcy od poprzedniej choroby średnie wynagrodzenie nadal nie ulegnie zmianie.

 

Gdyby zamiast choroby w sierpniu 2010 roku zwolnienie lekarskie pojawiło się dopiero we wrześniu 2010 roku to podstawę wymiaru zasiłku ustalałoby się od nowa, bo nastąpiła trzymiesięczna przerwa w wypłacie zasiłków: czerwiec, lipiec, sierpień. Wówczas w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniałoby się okres od września 2009 roku do sierpnia 2010 roku z wyjątkiem maja 2010 roku, bo w maju Pani Maria nie przepracowała 13 dni roboczych z tytułu absencji chorobowej na 20 dni roboczych do przepracowania.

 

Umniejszenie wynagrodzenia zasadniczego przy zasiłku

 

Ponadto za czas absencji chorobowej pomniejsza się aktualne wynagrodzenie zasadnicze o wartość otrzymaną w wyniku dzielenia wynagrodzenia zasadniczego zawsze przez uśrednioną wartość - 30 dni a następnie mnożenia go przez liczbę dni kalendarzowych przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wlicza się tu również soboty, niedziele i święta.

 

Przykład 3 - umniejszenie wyliczone dla przykładu 1

Wynagrodzenie zasadnicze pracownicy Anny w 10/2010

I

3.000,00

Umniejszenie za 1 dzień ZUS ZLA w 10/2010

II = I / 30 dni

100,00

Umniejszenie przy ZUS ZLA od 04.10.2010 do 09.10.2010

III = II * 6 dni

600,00

Wynagrodzenie zasadnicze na liście płac w 10/2010

IV = I - III

2.400,00

 


Warto podkreślić, że:

 

zarówno zasiłek chorobowy dla pracownic będących w ciąży jak i zasiłek macierzyński nie stanowią 100% wynagrodzenia wynikającego z aktualnej umowy o pracę pracownicy, ale 100% średniego wynagrodzenia brutto wypłaconego za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownice zachorowały. Stąd właśnie tak wiele kobiet będących w ciąży dziwi się, że przebywając na zwolnieniu lekarskim nie otrzymują tyle samo wynagrodzenia co dotychczas.

 

Wyjątek:

 

Jedynie w sytuacji wliczania do podstawy wymiaru zasiłku obok wynagrodzenia zasadniczego pewnych dodatkowych zmiennych składników wynagrodzenia brutto, w tym rocznych, kwartalnych czy miesięcznych, od których opłaca się składkę na ubezpieczenie chorobowe i co  do których pracownica nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłku, możliwe jest osiągnięcie wyższej podstawy wymiaru zasiłku niż tylko przy uwzględnianiu samego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku

 

Niezbędnym warunkiem wypłaty pracownikowi jakiegokolwiek zasiłku (przez pracodawcę bądź ZUS) jest przedstawienie pracodawcy kompletu dokumentów uprawniających do wypłaty określonego rodzaju świadczenia.

W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego w okresie ciąży w wysokości 100% podstawy wymiaru konieczne jest dostarczenie do zakładu pracy zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA z wpisanym kodem „B” w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu.

W przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego po porodzie w wysokości 100% podstawy wymiaru konieczne jest dostarczenie skróconego odpisu aktu urodzenia oraz wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, który akceptuje pracodawca. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie niezbędne jest również zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające także datę urodzenia dziecka oraz oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS to wówczas pracodawca przesyła do ZUS-u komplet dokumentów pracowników wraz z zaświadczeniem płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3 określającym podstawę wymiaru zasiłku.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 26 lipca 2010 roku)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 47, poz. 318, Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 93, poz. 582. Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 800)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742; 2001 nr 64, poz. 653; 2002 nr 37, poz. 343; 2003 nr 147, poz. 1432; 2005 nr 142, poz. 1193)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 65, poz. 741; 2006 nr 1, poz. 3)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych (Dz. U. nr 70, poz. 790)

 

Małgorzata Przebieracz

Outsourcing Rachunkowości

 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.