Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Różnice kursowe według metody bilansowej

Ewa Chorowska-Kasperlik
Czy każda jednostka może stosować bilansową metodę ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych? Które różnice bilansowe rozpoznajemy jako podatkowe?

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy podatku dochodowego dla celów podatkowych mogą rozliczać różnice kursowe dwiema metodami:

1) na podstawie ustawy podatkowej; metodę tę mogą stosować podatnicy prowadzący księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, albo

2) na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości; metodę tę mogą stosować wyłącznie podatnicy prowadzący księgi rachunkowe.

Warunki zastosowania metody bilansowej dla celów podatkowych

Aby jednostka mogła zastosować przepisy ustawy o rachunkowości w celu ustalania różnic kursowych na potrzeby podatkowe, należy spełnić kilka warunków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) przyjęta metoda ustalania różnic kursowych musi być stosowana w sposób ciągły przez okres minimum 3 lat,

2) w okresie stosowania tej metody sprawozdanie finansowe jednostki będzie badane przez biegłego rewidenta,

3) w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia należy powiadomić właściwy urząd skarbowy o wyborze przyjętej metody.

Po spełnieniu ww. warunków podatnicy zaliczają do przychodów i kosztów podatkowych różnice kursowe powstałe na transakcjach walutowych, a także wynikające z wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, jak również z wyceny pozycji pozabilansowych wyrażonych w walutach obcych.

Ponadto podatnicy, którzy wybrali omawianą metodę, powinni ustalić, czy wycena dla celów podatkowych będzie dokonywana:

1) na koniec każdego miesiąca i na koniec roku podatkowego, lub

2) na koniec każdego kwartału i na koniec roku podatkowego, lub

3) tylko na koniec roku podatkowego.

Przyjęty przez podatnika termin wyceny musi być stosowany przez cały rok podatkowy i nie może być zmieniany.

Trzeba również pamiętać, że w przypadku wyboru bilansowej metody ustalania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego różnice kursowe naliczone zgodnie z ustawą o rachunkowości w księgach na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego jednostka zalicza odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych na pierwszy dzień roku podatkowego, który wybrała jako pierwszy rok stosowania omawianej metody. Tak więc jeśli pierwszym rokiem stosowania metody bilansowej był rok 2007, to należało pod datą 1 stycznia 2007 r. zaliczyć do przychodów lub kosztów podatkowych różnice kursowe naliczone zgodnie z przepisami o rachunkowości na 31 grudnia 2006 r.

Takie postępowanie obowiązuje tylko w pierwszym roku podatkowym, w którym przyjęto metodę bilansową. W kolejnych latach różnice kursowe naliczone w koszty lub przychody finansowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości - będą uwzględniane również w rachunku podatkowym jako przychody lub koszty podatkowe w tym roku, w którym zostaną ustalone i naliczone w księgach rachunkowych.

Dwa sposoby bilansowego rozliczania różnic

W praktyce stosowane są dwa podejścia do rozliczania różnic kursowych ustalonych i naliczonych na dzień bilansowy. Pierwsze z nich polega na tym, że pod datą pierwszego dnia następnego roku obrotowego lub pod datą faktycznej zapłaty różnice te stornuje się. W takim przypadku, w celu ustalenia zrealizowanych różnic kursowych należy odnieść się do kursu z dnia zarachowania należności lub zobowiązania, następuje więc porównanie kursu z dnia operacji (np. powstania należności) z kursem z dnia zapłaty.

W drugim przypadku, gdy nie stornuje się różnic kursowych ustalonych do wyceny bilansowej, zrealizowane różnice kursowe ustala się porównując kurs przyjęty do wyceny bilansowej z kursem dnia zapłaty.

Kurs przyjęty do wyceny

Różnice kursowe zaliczane do przychodów lub kosztów finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości powstają z tytułu:

1) transakcji walutowych realizowanych w ciągu roku (np. zapłata zobowiązań, należności, kompensaty),

2) wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,

3) wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych (występująca tylko w niektórych jednostkach np. wycena instrumentów pochodnych w bankach).

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami podatkowymi wycena, o której mowa powyżej, może być dokonywana w jednym z trzech terminów dopuszczonych ustawami podatkowymi tj. na koniec każdego miesiąca i roku podatkowego lub na koniec każdego kwartału i roku podatkowego lub tylko na koniec roku podatkowego. Przyjętej metody nie można zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Stosowanie bilansowej metody ustalania różnic kursowych na potrzeby podatku dochodowego oznacza w praktyce, że jednostka będzie stosować art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze należy przeliczać na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

1) kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub zakupu walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim kursie NBP dla danej waluty ogłoszonym przez NBP na ten dzień (tj. dzień przeprowadzenia operacji), chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Z kolei przepisy podatkowe stanowią, że przychody i koszty wyrażone w walucie obcej należy przeliczać na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

A zatem istnieje rozbieżność pomiędzy przepisami o rachunkowości a prawem podatkowym, dotycząca kursu stosowanego do przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych. Ustawa o rachunkowości mówi o kursie z dnia przeprowadzenia operacji, np. dnia wystawienia faktury, natomiast przepisy podatkowe nakazują stosować kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Wyjściem z tej sytuacji będzie określenie i stosowanie w polityce rachunkowości jednostki kursu do wyceny zgodnego z prawem podatkowym (kurs z dnia poprzedniego). Uproszczenie takie przyjęte przez jednostkę w ramach jej polityki rachunkowości jest dopuszczalne, jeśli nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na przedstawienie jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego.

 

W zakładowej polityce rachunkowości można zawrzeć uregulowania dotyczące określenia kursu przyjmowanego do wyceny dostosowujące rozwiązania bilansowe do potrzeb podatku dochodowego i uwzględniać do wyceny należności i zobowiązań średni kurs NBP danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Za rozwiązaniem takim przemawia również okoliczność ogłaszania przez NBP kursu walut na dany dzień około godziny 12. Do tej godziny znany jest więc tylko kurs z dnia poprzedniego.

Przychody i koszty finansowe z tytułu różnic kursowych naliczone zgodnie z ustawą o rachunkowości, niezależnie od tego, czy były zrealizowane, czy niezrealizowane stanowią przychody i koszty podatkowe.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

1) składniki aktywów (z wyjątkiem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po średnim kursie NBP dla danej waluty na ten dzień,

2) gotówkę w jednostkach prowadzących skup i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym nastąpił jej zakup, nie wyższym niż średni kurs NBP dla danej waluty na dzień wyceny.

Jeżeli aktywa lub pasywa są wyrażone w walutach obcych, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka lub NBP, nie ustala kursu, to wycena tych pozycji następuje w ten sposób, że kurs tych walut ustala się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, dla której kurs ustala NBP.

Wycena inwestycji długoterminowych

Odnośnie do skutków przeszacowania inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych zaliczonych do aktywów trwałych, powodujących wzrost ich wartości do cen rynkowych, odnoszone są one na kapitał z aktualizacji wyceny (wzrost tego kapitału).

Z kolei obniżenie wartości tych inwestycji do wysokości kwoty, o którą podwyższono pierwotnie wartość inwestycji, odnosząc ten skutek na kapitał z aktualizacji, jeżeli różnica z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona - zmniejsza ten kapitał.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji ujmuje się jako koszty finansowe. Wzrost wartości inwestycji, która została wcześniej przeszacowana w ten sposób, że obniżono jej wartość w ciężar kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Różnice kursowe zalicza się w uzasadnionych przypadkach do kosztów wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku gdy zaciągnięto zobowiązania wyrażone w walutach obcych na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych, ich ulepszenia, a także nabycia wartości niematerialnych i prawnych - różnice kursowe powstałe na skutek wyceny tych zobowiązań zalicza się odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie wartości początkowej tych składników majątkowych. Chodzi o różnice kursowe naliczone do dnia oddania tych składników majątku do używania.

Powyższe oznacza, że w rachunku podatkowym uwzględnia się tylko te różnice kursowe, które zostały ujęte w przychodach lub kosztach finansowych. Nie uwzględnia się zatem różnic kursowych rozliczanych z kapitałami.

W przypadku jednostki, która posiada własny rachunek walutowy, występują operacje związane z rozchodem walut z tego rachunku.

Bardzo istotnym elementem przy ustalaniu różnic kursowych jest przyjęcie metody wyceny rozchodu tych walut, którą jednostka będzie stosować w swojej rachunkowości. Metoda ta nie może być zmieniana w ciągu roku podatkowego. Zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości, jeżeli ceny nabycia jednakowych lub uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według jednej z metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1-3.

Przepis ten dopuszcza wybór spośród trzech metod wyceny rozchodu: według cen przeciętnych, metody LIFO (ostatnie weszło - pierwsze wyszło), metody FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło).

PRZYKŁAD

Różnice kursowe związane z wyceną bilansową na 31.12.2007 r.

1. Firma przyjęła w swojej polityce rachunkowości, że:

a) dla celów podatku dochodowego różnice kursowe ustala zgodnie z przepisami rachunkowości,

b) wyceny w ciągu roku obrotowego należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka dokonuje stosując średni kurs danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania przychodu lub poniesienia kosztu,

c) wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje tylko na ostatni dzień roku podatkowego,

d) różnice kursowe z wyceny bilansowej stornuje pod datą 1 stycznia następnego roku obrotowego.

2. 27.10.2007 r. wystawiono fakturę na kwotę 6000 euro, dokumentującą nabyte przez jednostkę towary. Wartość zobowiązania na dzień zarachowania wynosiła: 6000 euro x 3,6247 zł/euro = 21 748,20 zł.

Zobowiązanie to nie zostało uregulowane do 31.12.2007 r.

3. Wycena zobowiązania na dzień bilansowy, tj. 31.12.2007 r.:

a) kurs średni NBP obowiązujący na dzień wyceny wynosi: 3,5820 zł/euro,

b) wartość zobowiązania na 31.12.2007 r.: 6000 euro x 3,5820 zł/euro = 21 492 zł.

4. Różnica kursowa z wyceny bilansowej: 6000 euro (3,6247 - 3,5820) = 256,20 zł

Jest to różnica kursowa dodatnia, którą odnosi się na przychody finansowe.

Dla celów podatkowych jest to przychód podatkowy z tytułu dodatniej różnicy kursowej, ponieważ kurs z dnia powstania zobowiązania był wyższy niż kurs z wyceny bilansowej.

5. 31.01.2008 r. uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy A. Kurs sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, wynosił: 3,5500 zł/euro.

Wartość w przeliczeniu na złote: 6000 euro x 3,5500 zł/euro = 21 300 zł

 

Księgowania w 2007:

1. Ujęcie zobowiązania: 21 748,20 zł

Wn: Rozliczenie zakupu

Ma: Rozrachunki z dostawcami

2. Różnica kursowa w związku z wyceną bilansową zobowiązania: 256,20 zł

Wn: Rozrachunki z dostawcami

Ma: Przychody finansowe

W 2007 roku kwotę 256,20 zł należało zaliczyć do przychodów podatkowych.

Księgowania w 2008 r:

1. Storno różnic kursowych z wyceny bilansowej: (-) 256,20 zł

Wn: Rozrachunki z dostawcami

Ma: Przychody finansowe

2. Uregulowanie zobowiązania wobec kontrahenta 21 300 zł

Wn: Rozrachunki z dostawcami

Ma: Rachunek bankowy - walutowy

3. Rozliczenie różnic kursowych: 6000 euro x (3,6247 - 3,5500) = 448,20 zł

Wn: Rozrachunki z dostawcami

Ma: Przychody finansowe

Powstały przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe), kurs z dnia zapłaty zobowiązania był bowiem niższy niż kurs z dnia jego zarachowania.

W 2008 r. dla celów podatkowych należy: pomniejszyć przychody podatkowe o kwotę 256,20 zł (storno różnicy kursowej z wyceny bilansowej) oraz powiększyć przychody podatkowe o kwotę 448,20 zł.

Ustalenie różnic kursowych powstałych w jednostce posiadającej własny rachunek walutowy

PRZYKŁAD

Jednostka stosuje zasadę ustalania różnic kursowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez jednostkę wycena operacji w walutach obcych, dla których ma zastosowanie średni kurs NBP, następuje według kursu średniego NBP dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Rozchód walut z rachunku bankowego wycenia się według kursu sprzedaży banku obsługującego jednostkę, natomiast wpływ walut na bankowy rachunek walutowy według kursu kupna banku.

Firma wystawiła fakturę sprzedaży kontrahentowi A na kwotę 4000 euro 13.03.2007 r. Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji wynosił 3,8699 zł/euro. Kwota należności wynosiła: 4000 euro x 3,8699 zł/euro = 15 479,60 zł

10.04.2007 r. na rachunek bankowy walutowy wpłynęła zapłata od kontrahenta A na kwotę 4000 euro. Kurs kupna banku 10.04.2007 r. wynosił 3,8400 zł/euro. A zatem kwota zapłaty wynosiła: 4000 euro x 3,8400 zł/euro = 15 360 zł.

Ustalenie różnicy kursowej:

1) wartość należności w dniu zarachowania: 15 479,60 zł

2) wartość należności w dniu wpływu na rachunek bankowy: 15 360 zł

3) różnica kursowa ujemna: 119,60 zł = 15 479,90 zł - 15 360 zł

Różnica kursowa w wysokości 119,60 zł stanowi koszty finansowe i jest jednocześnie kosztem podatkowym.

Zastosowanym w przykładzie kursem waluty przy wpływie walut był kurs kupna banku. Przy rozchodzie waluty (zapłata w walucie obcej) można przyjąć do wyceny kurs sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka. Warto zaznaczyć, że niezależnie od przyjętej przez jednostkę metody rozliczania różnic kursowych (bilansowa czy podatkowa) kursy bankowe mogą i powinny być stosowane, gdyż:

1) z punktu widzenia ustawy o rachunkowości są zgodne z art. 30 ust. 2,

2) z punktu widzenia ustaw podatkowych zasadniczo spełniają kryteria „faktycznie zastosowanego kursu waluty”, o którym mowa w art. 15a u.p.d.o.p. oraz art. 24c u.p.d.o.f.

W przykładzie przyjęto, że faktycznie zastosowanym kursem waluty, o którym mówi przepis podatkowy, jest kurs kupna waluty banku, z którego usług korzysta jednostka. W związku z tym, że przepisy podatkowe nie definiują kategorii „kursu faktycznie zastosowanego”, jednocześnie wielokrotnie się do niego odwołując, należy zauważyć, że kursem tym może być np. kurs bankowy, kurs kantorowy czy kurs wynikający z umowy. Kurs faktycznie zastosowany nie musi być kursem faktycznie zrealizowanym, więc nie należy go wiązać jedynie z nabyciem lub sprzedażą walut. Jest to kurs, po jakim dokonuje się faktycznej wyceny w danym dniu, w którym została dokonana operacja gospodarcza. A zatem kurs faktycznie zastosowany nie musi być wyłącznie kursem pieniężnej wymiany. Jedyne ograniczenie wynikające z ustawy podatkowej jest sformułowane w art. 15a ust. 5 u.p.d.o.p., art. 24c ust. 5 u.p.d.o.f. Wynika z niego, że faktycznie zastosowany kurs nie powinien się odchylać się o więcej niż 5 proc. od kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty (zastosowany kurs powinien mieścić się w granicach od 95 do 105 proc. wartości kursu NBP). Jednakże jeśli faktycznie zastosowany kurs odchyla się od kursu NBP o więcej niż 5 proc., organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany kursu lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. Dopiero w razie nie dokonania zamiany kursu lub nie wskazania tych przyczyn - organ podatkowy określa kurs waluty w oparciu o kurs średni NBP. W praktyce oznacza to, że przyjęcie kursu sprzedaży lub zakupu walut przez bank, z którego usług korzysta jednostka nie powinien zostać zakwestionowany przez organ podatkowy.

Podstawa prawna:

• art. 30 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),

• art. 14b, art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• art. 9b, 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.