REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązkowy KSeF 2025. Ministerstwo Finansów pokazało konkretne propozycje zmian przepisów. Można jeszcze zgłosić uwagi

Obowiązkowy KSeF 2025. Ministerstwo Finansów pokazało konkretne propozycje zmian przepisów. Można jeszcze zgłosić uwagi
Obowiązkowy KSeF 2025. Ministerstwo Finansów pokazało konkretne propozycje zmian przepisów. Można jeszcze zgłosić uwagi
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt propozycji rozwiązań prawnych obejmujący zmiany przepisów dot. obowiązkowego e-fakturowania w KSeF. Ten projekt jest wynikiem przeprowadzonych w lutym i marcu br. konsultacji z przedsiębiorcami i jednocześnie MF poddaje go dodatkowym konsultacjom trwającym do 19 kwietnia 2024 r. Projekt ten nie zawiera jeszcze terminów odroczenia obowiązkowego KSeF i odroczenia innych rozwiązań z nim związanych. Terminy te zostaną uzupełnione na przełomie kwietnia i maja. Jednocześnie Ministerstwo zapewnia, że przepisy dot. obowiązkowego KSeF nie wejdą w życie w 2024 roku.
rozwiń >

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o VAT i niektórych innych ustawach (ustawa o PIT, ustawa o CIT, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, Kodeks karny skarbowy, ustawa o KAS) a w szczególności:

1. Zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Polsce (KSeF) oraz związane z tym zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Odroczenie terminu elektronicznej obsługi spraw dotyczących WIS, WIA, WIP i WIT.

3. Likwidację obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi.

Autopromocja

Poniżej publikujemy omówienie poszczególnych zmian.

Obowiązkowy KSeF

Ministerstwo Finansów proponuje przesunięcie terminu wejścia w życie zmian wdrażających obowiązkową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (zwany dalej „KSeF”), która pierwotnie została określona w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1598) – dalej: „ustawa KSeF”.

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) – dalej: „ustawa o VAT”. W pierwszej kolejności od dnia 1 lipca 2024 r. mieli zostać nim objęci podatnicy VAT czynni, a następnie od 1 stycznia 2025 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku. Od 1 lipca 2024 r. miał także wejść obowiązek podawania numeru KSeF w przelewach za faktury w transakcjach między podatnikami VAT czynnymi, w tym w transakcjach objętych mechanizmem podzielonej płatności.

W związku ze zdiagnozowanymi problemami związanymi z wydajnością systemu, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie, tj. od 1 lipca 2024 r., podjęto decyzję o przesunięciu jego wdrożenia. Podejmując decyzję o przesunięciu terminu wzięto pod uwagę stan gotowości projektu, jak również opinie przedsiębiorców oraz potrzebę zapewnienia stabilności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W celu zdiagnozowania błędów systemowych prowadzony jest zewnętrzny audyt informatyczny. Po zakończeniu tego audytu zostanie wskazany nowy termin wdrożenia KSeF.

Ministerstwo Finansów przeprowadziło w lutym i marcu 2024 r. konsultacje z przedsiębiorcami, podczas których zebrano szereg informacji i opinii o funkcjonowaniu systemu. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców dotyczące potrzeby uproszczenia otoczenia prawnego wdrożenia i funkcjonowania obowiązkowego KSeF, MF przedstawia poniżej propozycje następujących rozwiązań prawnych:

Terminy obowiązkowego KSeF

Termin wdrożenia KSeF ma ścisły związek z terminami wdrożenia pozostałych regulacji, które w ustawie KSeF były odroczone o pół roku, tj.:
1) obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanych, dalej: „e-faktur” przez podatników, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT,
2) likwidacja wystawiania faktur z kasy rejestrującej/likwidacja paragonów z NIP na niskie kwoty (do 450 zł) uznanych za faktury, wprowadzenie kar za niestosowanie KSeF,
3) wprowadzenie kar za niestosowanie KSeF,
4) obowiązek umieszczania numeru KSeF w przelewach za e-faktury między podatnikami VAT czynnymi.

W związku z tym, podjęto decyzję o odpowiednim dostosowaniu tych terminów. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Ministerstwo uwzględniło postulat wprowadzenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników VAT czynnych i podatników zwolnionych z VAT). Termin ten zostanie wskazany na przełomie kwietnia i maja 2024 r. , po zakończeniu audytu informatycznego KSeF.

Ministerstwo Finansów uwzględniło również postulat, aby odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach odnosiło się do wszystkich faktur, także tych, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności.

Ważne

W pozostałym zakresie, co do zasady, zachowano konstrukcję prezentowaną w ustawie KSeF.

Tryb „offline”

Ministerstwo Finansów poddało analizie obawy przedsiębiorców, zgodnie z którymi w początkowym okresie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF, dokumenty wysłane do systemu i odrzucone w terminie uniemożliwiającym ich walidację skomplikują proces rozliczeń. W konsekwencji faktura może nie zostać wystawiona w terminie co spowoduje m.in. konieczność korekt rozliczenia VAT i poniesienie odpowiedzialności za nieterminowe jej wystawienie.

W celu liberalizacji obowiązków KSeF w początkowym okresie jego wdrożenia MF proponuje nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu w okresie przejściowym dla wszystkich podatników możliwości wystawiania faktur według wzoru dla faktury ustrukturyzowanej, tak jak w przypadku faktur wystawianych w tzw. trybie offline. Tak wystawione faktury podatnik będzie zobowiązany opatrzeć kodem QR i będzie miał możliwość przekazania ich nabywcy (poza KSeF). Dodatkowo podatnik będzie miał obowiązek przesłania takich faktur do KSeF następnego dnia roboczego po ich wystawieniu.

W  art. 145l  ust.  8 przewiduje  się  liberalizację obowiązków  KSeF w początkowym okresie po jego wdrożeniu. Dopuszcza się możliwość wystawiania przez wszystkich podatników obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - faktur w postaci elektronicznej, zgodnie z wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 – faktury wystawiane w trybie tzw. offline, o którym jest mowa w art. 106nh ust. 1 ustawy. Taka faktura, tak jak elektroniczne faktury offline wystawiane w innych ustawowo przewidzianych przypadkach, jak np. podczas niedostępności KSeF, powinna być opatrzona kodem QR i wprowadzona do systemu w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

Faktury „konsumenckie” oraz identyfikacja nabywcy zwolnionego z VAT

Ustawa wdrażająca KSeF przewiduje wyłączenie faktur konsumenckich z KSeF. Identyfikacja tych faktur na moment ich wystawienia stwarza ryzyka dla wystawcy  faktury  tj.: sygnalizowane  przez  przedsiębiorców,  problemy z ustaleniem statusu nabywcy towaru lub usługi - czy wystawca ma obowiązek wystawić fakturę w KSeF dla podatnika zwolnionego z VAT. Weryfikacja statusu podatników zwolnionych z VAT jest utrudniona, ponieważ ich rejestracja jest dobrowolna. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy nabywca taki nie wskaże, że dokonuje zakupu, który ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istotne jest, że wystawca faktury podlegałby potencjalnej odpowiedzialności za pominięcie obowiązku wystawienia faktury w KSeF. Z drugiej strony rozwiązania zakładały brak odpowiedzialności nabywcy za omijanie KSeF (udokumentowanie kosztu uzyskania przychodu nie wymaga posiadania faktury wystawionej w KSeF).

Ministerstwo Finansów proponuje pakiet zmian, których celem jest rozłożenie ciężaru odpowiedzialności za pominięcie KSeF na obydwie strony transakcji oraz wyeliminowanie problemu wystawcy w ustaleniu, czy ma obowiązek wystawić fakturę w KSeF dla podatnika zwolnionego z VAT, poprzez:

1) dopuszczenie możliwości wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności. Konsument będzie miał zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem.

2) uregulowanie w zakresie tzw. „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.

Ważne

Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Taka faktura będzie mogła dokumentować poniesiony koszt w ramach działalności gospodarczej. W tym celu proponuje się również zmiany w przepisach o podatku dochodowym.

Faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne faktury „zbiorcze”

Proponowane przez MF przepisy dopuszczają możliwość przesyłania do KSeF załączników zawierających dane podatkowe (ceny jednostkowe i ilość towaru/usługi) do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i inne ramowe faktury zbiorcze (rozwiązanie dedykowane wyłącznie dostawcom paliw). W ww. przypadkach, w kontekście prawnym, nie można uznać za kompletną fakturę, która nie zawiera załącznika, ponieważ załącznik zawiera większą liczbę pozycji faktury w zakresie ilości poszczególnych transakcji /cen jednostkowych poszczególnych transakcji – zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że za kompletną fakturę uznaje się wyłącznie fakturę wraz z załącznikiem, w którym rozwinięte są (względem ilości pól w fakturze ustrukturyzowanej) dane w zakresie ilości i ceny jednostkowej poszczególnych transakcji.

Ta propozycja jest odpowiedzią na postulaty niektórych branż, które wskazywały konieczność opracowania załącznika mieszącego złożone dane dotyczące  jednostki miary  i  ilości (liczby)  dostarczanych  towarów lub wykonywanych usług, czy ceny jednostkowej towarów lub usług (cen jednostkowych netto). Jeśli wystawienie e-faktury będzie wymagało wprowadzenia dodatkowych pól dla ww. elementów e-faktury, podatnik będzie mógł wykorzystać ten załącznik. Należy podkreślić, że wprowadzenie tzw. załącznika do wzoru e-faktury nie oznacza, że znajdą się w nim dodatkowe elementy na fakturze, wykraczające poza zakres danych przewidzianych w art. 106e ustawy o VAT, który odzwierciedla wzór faktury ustrukturyzowanej.

Zmiany w zakresie schemy faktury ustrukturyzowanej, tj. dodanie załącznika, nie wymagają zmiany przepisu nakładającego na ministra właściwego do spraw finansów publicznych opublikowania wzoru tego dokumentu. Załącznik będzie elementem faktury i częścią tego wzoru w odniesieniu do wskazanych, szczególnych przypadków fakturowania.

Ważne

Do czasu wypracowania ww. rozwiązania, jeśli zakres danych na fakturze będzie wykraczał poza zakres ustalony we wzorze e-faktury, podatnicy dokonujący ww. dostaw będą mogli wystawiać faktury w postaci papierowej lub elektronicznej.

Instalacja certyfikatów do kodów QR przed wprowadzeniem obowiązku wystawiania faktur w KSeF

Zostanie zapewniona możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów  wystawcy faktur,  tak  aby w  okresie  trwania awarii lub niedostępności KSeF, a także gdy podatnik będzie czasowo korzystał z wystawiania faktur poza KSeF - podatnik mógł wystawić fakturę i opatrzeć ją kodem QR. Narzędzie w postaci certyfikatu wystawcy jest niezbędne do wystawiania wyżej wskazanych faktur.

Wystawienie faktury poza KSeF - kary

Ministerstwo Finansów zapewnia, że w początkowym okresie po wdrożeniu KSeF pominięcie obowiązku wystawienia faktury w KSeF nie będzie karane. W późniejszym okresie niestosowanie KSeF będzie podlegać karze pieniężnej (kara podlega miarkowaniu). Dodatkowo, w celu  ułatwienia podatnikom  dostosowanie  się  do  e-fakturowania, w szczególności podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, proponuje się, w okresie przejściowym, możliwość wystawiania faktur w formie dotychczasowej.

Proponuje się wprowadzenie nowego rozwiązania, pozwalającego podatnikom, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, na wystawianie faktur w postaci papierowej lub faktur elektronicznych, zamiast e-faktur. Rozwiązanie to ograniczone zostało do przypadku, gdy w danym miesiącu żadna z wystawianych przez podatnika faktur nie przekracza kwoty brutto 450 zł, a ogólna suma wartości brutto z tych faktur jest mniejsza niż 10.000 zł miesięcznie.

Dodatkowo podatnicy wystawiający faktury poza KSeF będą mieli obowiązek oznaczania ich w ewidencji sprzedaży JPK_VAT z deklaracją odpowiednim znacznikiem. Rozwiązanie to będzie zaproponowane w przygotowywanym projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z propozycjami rozwiązań, i oznaczeń dedykowanych tym założeniom. Odpowiednio zmieniona schema JPK_VAT zostanie przedstawiona po zakończeniu prac nad ustawą.

Terminy obowiązkowego KSeF w ustawie o VAT

MF proponuje, aby obowiązek wdrożenia KSeF miał zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie.
Dodatkowemu odroczeniu podlegać będą:
- stosowanie kar pieniężnych za naruszenia związane z KSeF;
- rezygnacja z możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym paragonów fiskalnych z NIP nabywcy uznanych za faktury uproszczone;
- obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach, w tym również tych dokonywanych w mechanizmie podzielonej płatności.

Ujednolicenie terminu dla wszystkich podatników bez względu na status podatnika ma uprościć obowiązek  stosowania  KSeF. Ponadto  rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców zgłaszających problemy z koniecznością ustalania przez wystawcę faktury w KSeF statusu podmiotu, na rzecz którego jest ona wystawiana.

Utrzymanie odroczenia kar za naruszenia w KSeF złagodzi skutki błędów po stronie przedsiębiorców w początkowym okresie obowiązku stosowania KSeF.

Odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach, to więcej czasu na dostosowanie przez przedsiębiorców swoich systemów IT do KSeF.

Zmiany do art. 1 pkt 34 (art. 145l ust. 1-3 i art. 145m ustawy o VAT) oraz art. 13 i 17 ustawy KSeF:

Zmiany do art. 1 pkt 34, do art. 13 i 17 ustawy KSeF stanowią konsekwencję decyzji o przesunięciu terminu wdrożenia obligatoryjnego e-fakturowania. Aby kontynuować dotychczasowe rozwiązania wprowadzone w ustawie o VAT, należy konsekwentnie przesunąć terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań, które w pierwotnej regulacji planowane były do stopniowego wdrażania oraz uchylić przepisy regulujące przypadki, których odroczenie w czasie już nie obejmuje.

Zmiany do art. 1 pkt 34 ustawy KSeF (art. 145l ust. 1-3 i art. 145m ustawy o VAT): 

Mając na uwadze powyższe, w przepisie epizodycznym art. 145l ustawy o VAT uchyla się ust. 1, ponieważ nie przewiduje się odroczenia obowiązku wystawiania e-faktur w KSeF dla podatników korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione (pkt 1), a przypadek uregulowany w art. 145l ust. 1 pkt 2 przenosi się do ust. 2. W konsekwencji powyższego uchyla się również ust. 3.

Zmiany terminów i doprecyzowania wymagał art. 145l ust. 2. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Możliwość korzystania przez podatników z tej formy wystawiania faktur będzie miała charakter czasowy.

Konsekwencją zmian w art. 145l ust. 2 jest również odroczenie stosowania regulacji art. 106h ust. 2 ustawy o VAT – proponowana zmiana w art. 145m ustawy o VAT.

Ważne

Konkretne propozycje nowych (zmienianych) przepisów znajdują się w opracowaniu Ministerstwa Finansów: "KSeF – PROPOZYCJE I KIERUNKI ZMIAN".

Zmiany do art. 13 ustawy KSeF:
W związku z potrzebą przesunięcia terminu wejścia w życie KSeF, należy również dostosować datę w art. 13 ustawy o KSeF w ten sposób, aby wskazać, że do czynności, które nastąpiły przed wejściem w życie (nowego) obowiązku wystawiania faktur w KSeF, jeśli faktura będzie wystawiona po wejściu w życie obowiązku KSeF – będzie ona wystawiana wg. zasad obowiązkowego KSeF.

Zmiany do art. 17 ustawy KSeF

W przepisie przejściowym art. 17 regulującym obowiązek wskazany w art. 108g ustawy o VAT, tj. oznaczania płatności numerem identyfikującym fakturę w KSeF, należy dostosować datę jego obowiązywania do przedmiotowego odroczenia.

Zmiany do art. 23 ustawy KSeF

Zmieniana regulacja art. 23 ustawy KSeF odracza termin wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Termin wdrożenia zostanie, jak już wskazano powyżej, podany po zakończeniu audytu informatycznego.

Odpowiednio również odracza się regulacje (pkt 4) dotyczące wspomnianych wcześniej m.in.: kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie KSeF, oznaczania numerem KSeF płatności za transakcje między podatnikami VAT czynnymi, a także regulacji mających związek z wystawianiem faktur na kasach rejestrujących.

Dodany w punkcie 4 tej regulacji „pkt 27” dotyczy zmienianego w ustawie o VAT art. 108a w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, gdzie wprowadza się do komunikatu przelewu, czyli komunikatu dedykowanego tej formie płatności, dodatkową informację – numer identyfikujący fakturę w KSeF.
Odracza się obowiązek zamieszczania tej informacji, w sytuacji, w której dostawca lub usługodawca jest obowiązany do wystawiania e-faktur. Zmiana oznacza dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatności realizowanej w mechanizmie podzielonej płatności (MPP), który wejdzie w życie w tej samej dacie co wymóg płatności z podaniem numeru KSeF realizowany poza MPP (dodany w punkcie 4 tej regulacji „pkt 28”).

Tryb offline - zmiany przepisów

Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym przez przedsiębiorców obawom, że w początkowym okresie obowiązywania e-fakturowania podatnicy mogą mieć problemy z wprowadzeniem tego rozwiązania, np. gdy dokumenty wysłane do systemu zostaną odrzucone w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego jako niezgodne z wzorem, co oznacza, że faktura nie zostanie wystawiona i tym samym skomplikuje to proces rozliczeń, wprowadza się okres przejściowy dla wszystkich podatników w postaci opcji wystawiania faktur według wzoru dla e- faktury poza KSeF. Tak wystawioną fakturę należy oznaczyć kodem QR, przekazać nabywcy w sposób z nim uzgodniony i przesłać do KSeF następnego dnia roboczego po dniu jej wystawienia.

Zmiany w art. 1 pkt 34 ustawy KSeF (art. 145l ust. 8 ustawy o VAT)

W  art. 145l  ust.  8 przewiduje  się  liberalizację obowiązków  KSeF w początkowym okresie po jego wdrożeniu. Dopuszcza się możliwość wystawiania przez wszystkich podatników obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - faktur w postaci elektronicznej, zgodnie z wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 – faktury wystawiane w trybie tzw. offline, o którym jest mowa w art. 106nh ust. 1 ustawy. Taka faktura, tak jak elektroniczne faktury offline wystawiane w innych ustawowo przewidzianych przypadkach, jak np. podczas niedostępności KSeF, powinna być opatrzona kodem QR i wprowadzona do systemu w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

Do faktur, o których mowa powyżej będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące terminu przesłania faktury tzw. offline do KSeF, w zakresie ich przechowywania, uwzględniania w rozliczeniu, wystawiania faktur korygujących in-minus, opatrywania kodem QR, dokonywania płatności z podaniem numeru KSeF, oraz wyłączeń w zakresie raportowania tych faktur w ramach JPK(Fa) na żądanie tych organów.

 

Faktury „konsumenckie” oraz identyfikacja nabywcy zwolnionego z VAT - zmiany przepisów

Zmiany do art. 1 pkt 12 ustawy KSeF w zakresie art. 106ga ust. 4 i art. 106gb ust. 6 ustawy o VAT

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami uznano za zasadne dopuszczenie możliwości wystawiania e-faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich. W związku z tym konieczna była nowelizacja art. 106ga ust. 4, w którym to przepisie dopuszcza się fakultatywnie możliwość wystawienia e-faktury dla nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – konsumenta. W drodze wprowadzonych zmian, z woli podatnika – wystawcy faktury konsumenckiej – będzie on mógł takie faktury wystawiać przy użyciu KSeF. Oznacza to, że do wystawienia faktury konsumenckiej w KSeF nie będzie wymagana zgoda nabywcy – konsumenta. Jednakże, jak dotychczas, samo wystawienie faktury na rzecz konsumenta będzie wymagało uprzedniego zgłoszenia żądania wystawienia takiego dokumentu przez nabywcę (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). Podatnik, który wystawi w KSeF fakturę konsumencką będzie zobowiązany zapewnić konsumentowi dostęp do niej w systemie, tzw. dostęp anonimowy do e-faktury w KSeF.

Dopuszczenie fakultatywnej możliwości wystawiania e-faktur na rzecz konsumentów wymagało przebudowy wprowadzenia do wyliczenia w art. 106gb ust. 6. W przepisie tym ustawodawca nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia nabywcy, który na potrzeby wystawienia faktury nie posługuje się NIP, dostępu do wystawionej e-faktury poprzez podanie kodu weryfikującego tę fakturę w systemie oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie albo oznaczenie kodem weryfikującym umożliwiającym dostęp do tej e-faktury w KSeF (kodem QR), w przypadku gdy jest ona użyta poza systemem. Powyższe stanowi zapewnienie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a także nabywcy nieposługującemu się NIP na potrzeby przeprowadzonej transakcji, tzw. dostępu anonimowego do faktury w KSeF oraz uprości dotychczasowy zapis tego przepisu.

Zmiany do art. 106e ust. 1 i art. 106j ustawy o VAT oraz propozycje zapisów odnoszące  się do  zmian  w ustawie  PIT  i ustawie  CIT  i ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem pozwalającym na wyeliminowanie problemów z identyfikacją statusu nabywcy e-faktury jest wprowadzenie instytucji tzw.: „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury. Celem wprowadzenia niżej opisanych zmian jest zwolnienie wystawcy e-faktury z obowiązku ustalania statusu nabywcy, na rzecz którego wystawiana jest e-faktura. Rozwiązanie to pozwoli również na zrównoważenie odpowiedzialności wystawcy i nabywcy w zakresie obowiązków KSeF. Wystawca e-faktury nie będzie miał obowiązku ustalenia, czy nabywca ma status podatnika VAT czynnego czy zwolnionego.

Zmiana do art. 106e ust. 1 ustawy o VAT polega na dodaniu pkt 25 i tym samym doprecyzowaniu danych jakie powinna zawierać e-faktura, w odniesieniu do numeru identyfikacji podatkowej nabywcy. Wystawca jako element faktury będzie wykazywał NIP nabywcy na fakturze dokumentującej transakcję, jeśli nabywcą będzie podatnik zwolniony z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku, niezarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”.

W art. 106j ustawy o VAT proponuje się zmienić brzmienie ust. 1 pkt 5. W wyniku doprecyzowania tej regulacji wskazujemy na obowiązek korekty faktury, która zawiera w szczególności błędy w numerze identyfikacji podatkowej nabywcy. W ten sposób zabezpiecza się interes nabywcy na wypadek wskazania błędnych danych na fakturze. Dotychczas (przed wprowadzeniem KSeF i uchyleniem art. 106k ustawy o VAT) dane te, z uwagi na swój charakter, np. błędny NIP nabywcy lub błędną nazwę, podlegały korekcie na podstawie wystawianych przez nabywców not korygujących.

Zmiany w PIT i CIT w zakresie kosztów

Proponuje się również zmiany w podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu, odpowiednio w art. 22r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 15f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mianowicie, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłanki. Zgodnie z proponowanymi zmianami do kosztów uzyskania przychodów podatnicy nie będą mogli zaliczyć kosztów udokumentowanych fakturami, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.   nie zawierają numeru NIP podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego dla potrzeb VAT) lub numeru identyfikacji podatkowej NIP (pozostali), jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze; oraz

2.  nie zostały wystawione w KSeF lub nie zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.

Koszty nie będą mogły być udokumentowane fakturami, które zostały wystawione w formie elektronicznej według wzoru e-faktury (poza KSeF), a nie zostały przesłane do KSeF i nie posiadają numeru identyfikacyjnego KSeF w przypadku niedostępności systemu lub gdy z przyczyn leżących po stronie podatnika nie ma on możliwości wystawić faktury w KSeF. Warunku, o którym mowa powyżej podatnik nie będzie musiał spełnić, jeśli wystąpi awaria KSeF.

Przy czym wprowadza się jedynie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko kosztów, udokumentowanych fakturą, która nie została wystawiona w przewidzianej prawem formie.

 Projektowane przepisy przewidują także katalog przypadków, w których koszty będą mogły być udokumentowane fakturą bez NIP podatnika PIT lub CIT (czyli np. z NIP innego podmiotu) oraz przypadki, gdy koszty będą mogły być udokumentowane fakturą wystawioną poza KSEF.

Przykładowo jeśli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych prowadzi działalność w formie spółki niebędącej osobą prawną warunki dla faktur dokumentujących koszty uzyskania przychodu uprawniających do ich odliczenia dotyczą tej spółki.

Nowe przepisy nie będą dotyczyły dokumentowanych fakturami kosztów uzyskania przychodów poniesionymi przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W przypadku spółek kapitałowych w organizacji oraz fundacji rodzinnych w organizacji podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie wymaga się spełnienia warunku wykazywania NIP na fakturze dokumentującej koszty uzyskania przychodu.

W przypadku kosztów uzyskania przychodów, które mogą być potrącone przez podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału, a które zostały poniesione przed zmianą formy prawnej, połączeniem lub podziałem, warunki, dotyczące odpowiedniego udokumentowania kosztów dotyczą podmiotu zmienianego, łączonego lub dzielonego.

Oczywiście, projektowane w ustawie PIT i CIT przepisy nie oznaczają, że koszty uzyskania przychodów nie będą mogły być udokumentowane w inny sposób. Zgodnie bowiem z art. 180 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przykładowo, podatnik PIT, który nabędzie towar (usługę) od podatnika VAT zwolnionego (podmiotowo lub przedmiotowo) może udokumentować ten zakup umową sprzedaży.

 Zmiany w ryczałcie

Ponadto wprowadza się zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Są to zmiany analogiczne do zmian wprowadzonych ustawą KSeF w ustawie o rachunkowości (art. 73a), które mają związek z wprowadzeniem obligatoryjnego KSEF. Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie będą obowiązani przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji przychodów, faktur, które są przechowywane w KSEF. Proponuje się także dokonanie zmian, w zakresie przechowywania faktur przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. W obecnym stanie prawnym przepis art. 24 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nakłada na podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej obowiązek przechowywania kopii faktur, wystawionych na żądanie klienta. Obowiązek ten nie będzie dotyczył faktur przechowywanych w KSeF.

 

Faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne faktury „zbiorcze” - zmiany przepisów

Ustawa KSeF nie zakładała możliwości przesyłania załączników do faktur do systemu, co stanowiło problem np.: dla branż wystawiających faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne ramowe faktury zbiorcze, które w załącznikach  zawierają dane  podatkowe  (ceny jednostkowe  i  ilość towaru/usługi). Realizując zgłaszane przez przedsiębiorców postulaty dotyczące opisanej sytuacji, przewiduje się wprowadzenie możliwości dodawania załączników do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i faktury tzw. „zbiorcze” (rozwiązanie wyłącznie w zakresie dostawców paliw).

W okresie niezbędnym do dostosowania nowych rozwiązań, przewiduje się dodatkowe   odroczenie  obowiązku  stosowania e-fakturowania dla dokumentowania tego rodzaju transakcji.

Zmiany do art. 1 pkt 34 ustawy KSeF (art. 145l ust. 4 ustawy o VAT)

W dodawanym art. 145l ust. 4 ustawy o VAT wskazuje się, że w okresie przejściowym podatnicy obowiązani do wystawiania e-faktur mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej w przypadku, gdy faktury dokumentują transakcje o rozbudowanej liczbie danych dotyczących jednostek miary i ilości (liczby) dostarczanych towarów lub wykonywanych usług, cen jednostkowych towarów lub usług bez kwot podatku (cen jednostkowych netto) i faktury te dokumentują:

1) informacje o dostawach paliwa na stacjach paliw i stacjach gazu płynnego za dany okres (faktury zbiorcze);

2) dostawy mediów i świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W związku z tym, że załącznik do faktury ma charakter uzupełniający i zawiera dane wymagane ustawowo, które ze względu na objętość i liczbę składowych nie mieszczą się w przewidzianych we wzorze faktury polach przypisanych tym danym, a jednocześnie stanowi on element faktury, jego wprowadzenie nie wymaga zmiany przepisu art. 106gb ust. 8 ustawy o VAT.

W okresie przejściowym, dopuszcza się dla ww. podatników możliwość wystawiania faktur poza KSeF (faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej), co umożliwi im kontynuowanie dotychczas wdrożonych rozwiązań, tak aby podmioty wystawiające faktury dokumentujące np. media, w okresie przejściowym, nie były zmuszone do wystawiania faktur jednostkowych.

MF podkrela, że rozwiązanie to będzie miało zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy wymagane prawem dane nie mieszą się w zakresie pól objętych podstawowym wzorem e-faktury.

Instalacja certyfikatów wystawcy do kodów QR przed wdrożeniem KSeF

Dotychczas nie była uregulowana możliwość generowania narzędzia pozwalającego na uwierzytelnienie się w KSeF tzw.: certyfikatów wystawcy.

Certyfikat ten pozwala na wystawianie faktur opatrzonych kodem QR w trybie offline i awarii. Celem zapewnienia stabilnego procesu wdrożenia e- fakturowania, wprowadza się możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy do faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF, a także do faktur wystawianych w okresie przejściowym, o których mowa w art. 145l ust. 8.

Proponuje się również, że z wyprzedzeniem, przed wdrożeniem obligatoryjnego KSeF, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów udostępnione zostanie oprogramowanie interfejsowe. Oprogramowanie interfejsowe, o którym mowa w art. 106gb ust. 2 ustawy o VAT, będzie określało sposób uwierzytelnienia się podatników, w tym narzędzie – certyfikat wystawcy – przy użyciu którego podatnik będzie mógł wystawiać faktury w okresie awarii, niedostępności KSeF lub w przypadku skorzystania z czasowego wystawiania faktur poza KSeF. Podatnik będzie mógł pobrać to narzędzie z odpowiednim kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przed wdrożeniem e-fakturowania.

Dodanie art. 16a do ustawy KSeF

Dodawany art. 16a do ustawy KSeF umożliwia podatnikom obowiązanym do wystawiania faktur w KSeF pobrania z odpowiednim wyprzedzeniem, przed wdrożeniem obowiązkowego KSeF, z systemu narzędzia umożliwiającego im uwierzytelnienie się przy wystawianiu faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT.

Możliwość czasowego wystawienia faktur poza KSeF - faktury o małej wartości 

Wprowadzona będzie na okres przejściowy możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej przez podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych przez nich faktur jest niewielka. Rozwiązanie dotyczyłoby zatem sytuacji, gdy żadna z wystawianych w danym miesiącu przez podatnika faktur nie przekracza brutto kwoty 450 zł oraz łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, podlegająca udokumentowaniu tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu jest mniejsza lub równa 10.000 zł. Rozwiązanie to jest kierowane do podatników „wykluczonych cyfrowo”.

Zmiany do art. 1 pkt 34 ustawy KSeF (art. 145l ust. 5-7 ustawy o VAT)

W przepisie epizodycznym art. 145l ust. 5 dopuszcza się w okresie przejściowym możliwość wystawiania faktur w postaci papierowej lub faktur elektronicznych w sytuacji, gdy podatnicy mający obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych wystawiają wyłącznie faktury, których kwota należności ogółem jest mniejsza lub równa 450 zł, a łączna miesięczna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, podlegająca udokumentowaniu takimi fakturami, jest mniejsza lub równa 10.000 zł. Oba warunki muszą być spełnione łącznie. Przepis ten nie będzie miał zastosowania jeżeli kwota należności ogółem na fakturze jest większa niż 450 zł lub gdy łączna miesięczna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, podlegająca udokumentowaniu takimi fakturami jest większa niż 10.000 zł. (ust. 6). Jeśli nie będą spełnione ww. warunki podatnik zobowiązany będzie wystawiać faktury w KSeF, począwszy od faktury, którą przekroczone zostały te wartości (została przekroczona jedna z tych wartości brutto). Jeżeli w danym miesiącu faktury nie spełnią wskazanych wyżej warunków podatnik nie może w następnym miesiącu ponownie skorzystać z możliwości wystawiania faktur w postaci papierowej lub faktur elektronicznych.

Zgodnie z projektowanym art. 145l ust. 7, z proponowanej możliwości wystawiania poza KSeF faktur do kwoty brutto 450 zł, w łącznej kwocie wraz z podatkiem do 10.000 zł miesięcznie nie będą korzystać podatnicy, którzy w okresie przejściowym, korzystając z rozwiązań przewidzianych w niektórych rodzajach kas rejestrujących, będą wystawiać faktury przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Propozycja regulacji:

„Art. x. W ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:

(…)
c)            w pkt 34:
-             w art. 145l: (…)
--            dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: (…)

5.  W okresie od dnia ….. do dnia ….. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych wystawiający wyłącznie faktury, których kwota należności ogółem jest mniejsza lub równa 450 zł oraz łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, podlegająca udokumentowaniu tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu jest mniejsza lub równa 10.000 zł, mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.
 6. W przypadku, gdy w wystawionej fakturze kwota należności ogółem jest większa niż 450 zł lub gdy łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, udokumentowana fakturami wystawionymi w danym miesiącu jest większa niż 10.000 zł, przepis ust. 5 nie ma zastosowania począwszy od faktury, którą przekroczono jedną z tych wartości.
7. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania do podatników obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, którzy w okresie od dnia …. do dnia …. wystawiają faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej przy zastosowaniu kas rejestrujących.”

Wyłączna elektroniczna obsługa spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT od 1 lipca 2025 r.

Ministerstwo Finansów proponuje przesunięcie terminu wdrożenia wyłącznej elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw.: „trybach nadzwyczajnych”.

Zmiany do art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy KSeF 

Ustawą KSeF rozszerzono katalog spraw z zakresu wiążących informacji, które są załatwiane wyłącznie elektronicznie. Przed nowelizacją przepisów tryb ten obowiązywał w stosunku do spraw z zakresu wiążących informacji taryfowych (WIT) prowadzonych w pierwszej instancji. Z początkiem bieżącego roku tryb ten stał się właściwy również dla spraw prowadzonych w pierwszej instancji z zakresu wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Tym samym, funkcjonujące obecnie rozwiązania przewidują, że pisma w sprawie WIS, WIA, WIT i WIP w zakresie pierwszej instancji są składane i, co do zasady, również doręczane wyłącznie elektronicznie. W przypadku WIS przepisy przewidują, że odbywa się to za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast w przypadku WIA, WIT i WIP – za pośrednictwem konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Wdrożenie wskazanych rozwiązań wymagało dokonania zmian w systemach informatycznych resortu finansów, w tym w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – e-Urząd Skarbowy i PUESC, zapewniających funkcjonalności dla elektronicznej obsługi wniosków o wydanie WIS, WIA i WIP, od ich przyjęcia do wydania stosownej decyzji przez wyznaczony organ KAS. Elektronizacja obsługi wniosków o wydanie WIS, WIA, WIP i WIT realizowana jest w resorcie finansów w ramach Programu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, którego celem jest m.in. poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić w formie elektronicznej. Obecnie w e-Urzędzie Skarbowym udostępniono funkcjonalności umożliwiające złożenie nie tylko wniosku o wydanie WIS, ale również pisma w sprawie WIS, gdyż zgodnie z przepisami pisma w sprawach WIS w I instancji składa się i co do zasady doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Zgodnie z przepisami ustawy KSeF wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw. „trybach nadzwyczajnych” przewidziano na dzień 1 lipca 2024 r. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z procesu wdrażania elektronicznej obsługi spraw o wydanie wiążących informacji w pierwszej instancji, zasadne jest przesunięcie terminu wdrożenia wyłącznie elektronicznej obsługi spraw w drugiej instancji i w tzw. „trybach nadzwyczajnych” na późniejszy termin, tj. 1 lipca 2025 r., co pozwoli na przygotowanie niezbędnych zmian w systemach informatycznych KAS.

W celu przesunięcia terminu wprowadzenia wyłącznie elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw. „trybach nadzwyczajnych” z 1 lipca 2024 r. na 1 lipca 2025 r. proponuje się wprowadzenie zmian w art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 oraz w art. 20 ust. 2 ustawy KSeF polegających na zastąpieniu wyrazów „od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” wyrazami „od dnia 1 lipca 2025 r.”.

 

Zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi

Dodatkowo Ministerstwo Finansów proponuje zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz zastępczego raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.

W tym zakresie MF proponuje zmiany w:
 ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469) – zwana dalej: „ustawa Polski Ład”;
 ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615) – zwana dalej: „ustawa o KAS”;
- związane z wyłączeniem obowiązku podatników w zakresie dokonania integracji kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.

Zgodnie z ustawą Polski Ład obowiązkowa integracja kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi powinna zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Należy zwrócić uwagę, że integracja to proces technologiczny, zależny od jakości urządzeń. Różnorodność używanych urządzeń (w tym producentów) na rynku typu: terminal płatniczy, nie pozwala na pełną integrację z używanymi przez podatników kasami rejestrującymi. Natomiast za brak zintegrowania kas rejestrujących z terminalami płatniczymi podatnikowi korzystającemu z takich urządzeń grozi kara w wysokości 5 tys. zł.

Obecnie do końca 2024 r. w zastępstwie integracji wprowadzono obowiązek tzw. „raportowania  zastępczego”  przez agentów  rozliczeniowych  danych o płatnościach  do Szefa  KAS.  Dane przekazywane  przez  agentów rozliczeniowych obejmują zakres danych odpowiadających celom analityki i kontroli Krajowej Administracji Skarbowej.

Mając na uwadze powyższe, proponuje się wyłączenie formalnoprawnego obowiązku dokonania przez podatnika integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi i wprowadzenie obowiązku raportowania danych przez agentów rozliczeniowych – bezterminowo. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców.

Wyłączenie ww. obowiązku w sposób formalnoprawny nie wyeliminuje procesu integracji kas rejestrujących z terminalami – będzie on postępował w sposób ewolucyjny, wraz z rozwojem oferowanych urządzeń i rozwiązań technologicznych.

Proponowane zmiany obejmują uchylenie zmian ustawowych zawartych w ustawie - Polski Ład w zakresie ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o VAT:

-             w ustawie - Prawo przedsiębiorców w zakresie rezygnacji z obowiązku zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, poprzez uchylenie ust. 3 w art. 19a,

-             w ustawie o VAT, w konsekwencji powyższego, proponuje się uchylenie przepisu nakładającego na podatnika karę pieniężną za brak zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym – art. 111 ust. 6kb.

Celem zapewnienia administracji należytej jakości danych, w zakresie dokonywanych przez podatników płatności, wprowadzono w ustawie o KAS stały obowiązek  raportowania przez  agentów  rozliczeniowych  informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Proponowane regulacje w ustawie o KAS, co do zasady, stanowią powielenie przepisów epizodycznych, które regulowały raportowanie zastępcze.

Ponadto w informacji przekazywanej na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika  urzędu celno-skarbowego przez  agenta  rozliczeniowego, w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640) o transakcjach płatniczych akceptanta, w rozumieniu art. 2 pkt 1b ww. ustawy, w celu prawidłowej identyfikacji akceptanta proponuje się dodanie w art. 49aa w ust. 2 pkt 3a dodatkowo wśród danych raportowanych – NIP akceptanta.

Dodatkowo  proponuje się  przeniesienie  przepisów dotyczących  kar za udaremnianie lub utrudnianie kontroli danych o transakcjach płatniczych do Kodeksu karnego skarbowego. Proponuje się dodać art. 83a w ustawie Kodeks karny skarbowy, w którym nakłada się na osobę, która udaremnia lub utrudnia czynności kontrolne w zakresie danych o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego, karę grzywny do 720 stawek dziennych. Zgodnie z systematyką Kodeksu proponuje się dodanie kolejnego przepisu dotyczącego wypadku mniejszej wagi kwalifikowanego jako wykroczenie skarbowe, co umożliwi, w uzasadnionych przypadkach, o mniejszej wadze naruszenia, zastosowanie postępowania mandatowego.

Konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego KSeF

Wyżej omówione zmiany, których pełna wersja znajduje się w opracowaniu Ministerstwa Finansów: "KSeF – PROPOZYCJE I KIERUNKI ZMIAN", są aktualnie poddawane konsultacjom publicznym trwającym do 19 kwietnia 2024 r.

Konsultacje te są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. MF deklaruje, że przeanalizuje uzasadnione i konstruktywne propozycje, uwagi oraz opinie.

Ponadto MF zastrzega sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na stronie Ministerstwa Finansów w dziale „Co robimy” w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe .

Jak i do kiedy zgłosić opinię

Opinię z uzasadnieniem można przesłać do Ministerstwa Finansów na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl w terminie do 19 kwietnia 2024 r. 

Przesyłając opinię, wyraża się zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) MF prosi dołączyć ich postać edytowalną.

MF prosi o zgłaszanie uwag i opinii wg wzoru tabeli opublikowanego przy projekcie rozwiązań.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu rozwiązań nt KSeF
Załącznik nr 1 do zawiadomienia - projekt rozwiązań prawnych obligatoryjnego KSeF
Załącznik nr 2 do zawiadomienia - wzór tabeli
Załącznik nr 3 do zawiadomienia - klauzula informacyjna KSeF
Załącznik nr 4 do zawiadomienia - upoważnienie RODO
 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku ustalane jak dotąd. Potem 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia? Ponad 5 tys. zł płacy minimalnej w 2026 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad wdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Ministerstwo skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe resortu. Jednocześnie MRPiPS zastrzegło, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe.

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? Dlaczego warto ją uzyskać?

Wielu podatników składa wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak to zrobić prawidłowo? Do czego taka interpretacja może się przydać podatnikowi? Kiedy Dyrektor KIS nie musi ani nawet nie może wydać interpretacji indywidualnej?

KSeF od 1 lutego 2026 r.?

KSeF od 1 lutego 2026 r.? Jest już ustawa przesuwająca wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r. Obowiązujące wcześniej przepisy zakładały, że obowiązkowy KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Ubezpieczenie dla firmy – czy to mi się opłaci? Spokój za 1 promil wartości majątku

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu biznesu i firmy. Ile to kosztuje, co można ubezpieczyć? I najważniejsze: czy ubezpieczenie się opłaci?

Opodatkowanie wyrównawcze od 2025 roku. Trzy nowe podatki dla biznesu. Konsultacje trwają do 24 maja 2024 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Ustawa ta ma wprowadzić w Polsce od 2025 roku system globalnego podatku minimalnego oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:  globalny podatek wyrównawczy, krajowy podatek wyrównawczy oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Konsultacje publiczne tego projektu zakończą się 24 maja 2024 r. Do tego dnia można przesyłać do MF swoje uwagi i opinie.

Fundacja rodzinna - opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń dla beneficjentów

Fundacja rodzinna jako instytucja prawna będzie 22 maja 2024 r. obchodzić swoje pierwsze urodziny. Zgodnie z ustawowymi celami ma służyć do zarządzania i kumulowania majątku w interesie beneficjentów oraz wypłacania im świadczeń. Jakie są zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej?

Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Przykłady dla ulgi rehabilitacyjnej i ulgi termomodernizacyjnej

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Kiedy więc można anulować fakturę i jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

REKLAMA