Kategorie

Jak przygotować się do negocjacji?

Jak przygotować się do negocjacji?
Istota przygotowania do negocjacji. Pierwszy i najważniejszy etap każdego procesu negocjacyjnego to przygotowanie. Jak przygotować się do negocjacji?

Istota przygotowania do negocjacji

„Faza przygotowań w największym stopniu wpływa na to, czy negocjacje zakończą się sukcesem, czy porażką”1.

Ten pierwszy etap ma zdecydowanie największy wpływ na cały przebieg procesu. Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek negocjacje bez tego najistotniejszego etapu. Ta najważniejsza część negocjacji nie zawsze jest dokładnie opisywana w literaturze przedmiotu. Dokonując podziału procesu negocjacji na fazy, wyodrębnia się techniki związane z:

1. rozpoczęciem negocjacji,

2. negocjacjami zasadniczymi,

3. finalizacją2.

„Jednym z najważniejszym problemów wymagających rozwiązania w procesie planowania negocjacji gospodarczych jest ustalenie strategii ich prowadzenia”3.

Reklama

Istota przygotowania to, najprościej ujmując, wszelkiego rodzaju realne i możliwe do wdrożenia działania, mające na celu zebranie maksymalnej liczby informacji służących do bezpiecznego przeprowadzenia procesu negocjacyjnego, którego celem jest ustalenie i opisanie działań obejmujących przyszłe warunki współpracy. Przygotowanie to opracowanie strategii negocjacyjnej, czyli sposobu prowadzenia całego procesu, zaczynając od prawidłowo postawionego celu4.

Przygotowanie jest najspokojniejszym etapem negocjacji5. Takie podejście jest uzasadnione, ale wyłącznie wtedy, gdy dokładnie wiemy, jakie obszary powinny zostać poddane analizie. Nie oznacza to skupienia się tylko i wyłącznie na warunkach wyjściowych6, na co zwraca uwagę R. Dawson, ale na opracowaniu instrukcji negocjacyjnej7. Na etapie przygotowania do negocjacji, oprócz zdefiniowania własnych celów, ważne jest zastanowienie się nad celami, które może mieć partner negocjacyjny, aby móc porównać cele obu stron8. Oprócz celów ważnym elementem przygotowania jest również myślenie w kategoriach motywów9, którymi kierują się partnerzy negocjacyjni, o czym pisze R. Dawson. Inni autorzy (R.J. Lewicki, B. Barry, D.M. Saunders) akcentują dodatkowo skupienie się na intencjach10 partnera negocjacyjnego.

„Dobre przygotowanie jest podstawą negocjacji, daje pewność siebie”11.

Zbieranie informacji na etapie przygotowania stanowi przyszłą siłę negocjatora12, na co zwraca uwagę S. Gates. Według części autorów (np. R. Perrotina, P. Heusschena) przygotowanie do negocjacji powinno w głównej mierze odnosić się do rozpoznania produktu, który będzie przedmiotem negocjacji13.

„Zanim zaczniesz negocjować, zrób rozeznanie, bądź przygotowany, miej pod ręką wszystkie fakty i liczby, jasno określone cele oraz górną i dolną granicę”14.

Co ma wpływ na przebieg negocjacji?

Tabela 9. Uwarunkowania sytuacyjne mające wpływ na przebieg negocjacji

Rodzaj negocjacji ze względu  na uwarunkowania sytuacyjne

Warunki zaistnienia

Negocjacje prowadzone z nowym klientem

a.  Klient, który pojawił się na rynku wskutek przejęcia przez inne przedsiębiorstwo.

b.  Klient, który stał się obiektem zainteresowań ze względu na zmianę strategii przedsiębiorstwa.

c.  Klient, którego znaczenie w danej kategorii produktowej lub usługowej rośnie.

d.  Klient, który wprowadził nową kategorię produktową i dlatego stał się ważny dla danego przedsiębiorstwa.

e.  Klient, który nie mógł być wcześniej rozpatrywany jako partner negocjacyjny ze względu nawewnętrzne ograniczenia danej przedsiębiorstwa.

Negocjacje prowadzone  z klientem, z którym  już współpracujemy

a.  Klient, z którym była prowadzona współpraca, ale została zawieszona.

b.  Klient, z którym współpracujemy nieprzerwanie od dłuższego czasu.

Renegocjacje na skutek  nieoczekiwanego rozwiązania umowy o współpracy

a.  Klient, z którym musieliśmy rozwiązać umowę ze względu na uwarunkowania wewnętrzne lub zewnętrzne (otoczenie biznesowe) i chcemy powrócić do współpracy na innych zasadach.

b.  Klient, który wypowiedział nam umowę, ale chciałby współpracować na zmienionych zasadach.

c.  Klient, który wypowiedział nam umowę i nie chce współpracować pomimo naszych nowych deklaracji.

Źródło: opracowanie własne.

Kiedy dopiero rozpoczynamy współpracę z nowym klientem, okres przygotowań do negocjacji jest dłuższy, ponieważ nie ma historii współpracy, nie ma warunków handlowych, do których można się odnieść, nie ma informacji na temat obszarów negocjowanych i tych, które nie są negocjowane. W tej sytuacji osoba przygotowująca się do procesu działa poniekąd intuicyjnie. Ze względu na bezpieczeństwo samego negocjatora, jak i powodzenie w rozmowach mających doprowadzić do podpisania umowy, zalecane są negocjacje w parach. Druga osoba z pary negocjacyjnej stanowi uzupełnienie kompetencji pierwszego negocjatora. Studiując dostępną literaturę związaną z doborem członków zespołu negocjacyjnego, można spotkać stwierdzenie, zgodnie z którym, nie ma osoby, która zna się na wszystkim15, pomijając fakt, że w przypadku prowadzenia negocjacji to zasoby ludzkie mają największe znaczenie16. Najlepiej, kiedy w parze negocjacyjnej jedna osoba wykazuje większe uzdolnienia matematyczno-obliczeniowe, a druga działa relacyjnie, budując i kontrolując komunikację w czasie rozmów. Kiedy nie znamy osoby reprezentującej drugą stronę, to na etapie opracowywania oferty powinniśmy ją przygotować w formie graficznej, prezentując atuty własnych produktów (usług) ze szczególnym wskazaniem na korzyści wynikające z podpisania kontraktu z nami. To klasyczny błąd popełniany na tym etapie negocjacji. Warto samemu sobie zadać pytanie, co druga strona będzie miała z podpisania umowy ze mną. Co do samego przedsiębiorstwa, z którym będą prowadzone rozmowy, największe znaczenie w zbieraniu i klasyfikowaniu informacji mają wywiadownie gospodarcze, branżowa prasa handlowa, portale i strony internetowe oraz znajomi.

W drugim przypadku, kiedy negocjacje mają się odbyć z klientem, z którym aktualnie współpracujemy, sytuacja wydaje się prostsza. Istnieją historia współpracy, dokumentacja, notatki z rozmów, a co najważniejsze – kontrakt, który określa, na jakich zasadach współpraca była możliwa. Wiadomo, które elementy współpracy należy powielić, a których unikać. Wiemy, jak wyglądała strona finansowa, rozliczenia płatności. Reasumując, istnieje wiedza pozwalająca na określenie zarówno statusu współpracy, jak i dodatkowego potencjału17. Ostatni przypadek to przymusowe negocjacje na skutek sytuacji, której nie dało się przewidzieć. Przykładem takiej sytuacji może być niespodziewane wypowiedzenie kontraktu (np. w połowie jego trwania) przez jednego z najcenniejszych klientów. Do tamtego momentu wydawało się, że skoro mamy podpisaną umowę, to powinniśmy realizować jej założenia, ale zadziałała inna zasada, której nie brano pod uwagę: „wszystko, co jest wynegocjowane, podlega negocjacjom”. To typowa „brudna technika” polegająca na polepszeniu warunków współpracy i przyprowadzeniu dodatkowych profitów dla przedsiębiorstwa od wszystkich partnerów handlowych reprezentujących dwie konkretne branże. Jak zareagować w takiej sytuacji? Przede wszystkim zebrać wszystkie możliwe materiały, które dadzą odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało. Szkoda czasu na zastanawianie się, czy można było tego uniknąć, ale szukać nowych rozwiązań i w nowej umowie zastosować wszelkie możliwe zabezpieczenia, jak np. długi okres wypowiedzenia lub kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Autorzy najbardziej rozbudowanej publikacji dotyczącej key account managementu, nie bez powodu kładą największy nacisk na przygotowanie do negocjacji:

„Rozpoczynanie rozmów bez przygotowania może się okazać największą pomyłką, jaką możesz popełnić”18.

Inni autorzy (E. Roszkowska, T. Wachowicz) definiują zakres działań (tabela 10), które powinny zostać wykonane w fazie przygotowania, i nazywają je działaniami prenegocjacyjnymi.

Tabela 10. Działania prenegocjacyjne

Typ działania Opis
Strategiczne Dotyczące zebrania i przeanalizowania podstawowych informacji o problemie, celach, ofertach, przestrzeni negocjacyjnej i partnerze.
Taktyczne

Związane z opracowaniem strategii, wyborem taktyk i technik negocjacji, czyli sposobu postępowania.

Organizacyjne Dotyczące aspektów technicznych prowadzenia negocjacji, tj. określenia ich miejsca, czasu, składu zespołu negocjatorów, porządku obrad, protokołu itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Roszkowska, T. Wachowicz, Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 48.

Techniki negocjacyjne

Reklama

Istnieje zgoda co do kwestii związanych z opracowaniem strategii19, ale zupełnie niezrozumiałe jest sformułowanie odnoszące się do opracowywania konkretnych technik negocjacyjnych. W polskich realiach szkoleniowych zbyt często spotyka się programy odnoszące się właśnie do opisu i zastosowania technik negocjacyjnych (inaczej perswazyjnych czy też wywierania wpływu), a praktycznie niszą są programy mówiące jak się „bronić”, zachować w momencie, kiedy sami jesteśmy poddawani takim zabiegom. Jeżeli w ogóle zaczynamy dyskusję na temat technik negocjacyjnych, które de facto mają dość rozbudowane nazwy, to powinniśmy się skupiać przede wszystkim na ich rozpoznawaniu. Zupełnie niezrozumiałe jest przygotowywanie technik, które negocjator chciałby zastosować. A co w sytuacji, kiedy nie zaistnieje sposobność, aby ich użyć, a co, kiedy druga strona jako pierwsza zastosuje inne techniki? Prawdziwe jest stwierdzenie mówiące o tym, że każdy negocjator (nawet bardzo dobrze przygotowany) bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i formułuje wnioski na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nawet doświadczeni negocjatorzy popełniają błędy nie w samym stylu prowadzenia procesu, ale właśnie na etapie przygotowania. Literatura przedmiotu związana z negocjacjami przytacza przykłady błędów wynikających z założeń przyjmowanych na etapie przygotowania...

Artykuł stanowi fragment książki Krzysztofa Kałuckiego pt. „Key Account Management. Przygotowanie do negocjacji”, która przybliża czytelnikom zasady, jakimi rządzi się proces negocjacyjny w przypadku kluczowych klientów, i jednocześnie proponuje autorski model przygotowania się do negocjacji na stanowiskach KAM i kupca, oparty na bardzo szczegółowo opracowanych wynikach badań własnych.

______________________

1 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami: analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 380.

2 M. Szarc vel Szic, Strategie i taktyki stosowane w trakcie rozmów negocjacyjnych, „Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek” 2015, nr 1, s. 145–155.

3 A. Kozina, Wybór strategii prowadzenia negocjacji (zasady metodyczne i studium przypadku), „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie” 2014, z. 73, s. 291.

4 H. i J. Brdulak, Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 116.

5 Ibidem, s. 104–115.

6 R. Dawson, Sekrety negocjacji dla biznesmenów, MT Biznes, Warszawa 2006, s. 30.

7 H. i J. Brdulak, Negocjacje handlowe, Polskie Wwydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 125.

8 P.J. Dąbrowski, Praktyczna teoria negocjacji, Wydawnictwo Sorbog, Warszawa 1991, s. 120.

9 R. Dawson, Sekrety negocjacji dla biznesmenów, MT Biznes, Warszawa 2006, s. 181–187.

10 R.J. Lewicki, B. Barry, D.M. Saunders, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 91.

11 C.M. Donaldson, M. Donaldson, Negocjacje, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999, s. 23.

12 S. Gates, The Negotiation Book. Your Definitive Guide to Successful Negotiating, Capstone a Wiley Brand, Chichester, 2016, s. 47.

13 R. Perrotin, P. Heusschen, Kupić z zyskiem: negocjacje handlowe, Poltext, Warszawa 1994, s. 37.

14 A. Fowler, Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 1997, s. 156.

15 http://jaknegocjowac.com.pl/zespol-negocjacyjny/ [dostęp: 8.09.2017].

16 A. Kozina, Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku), „Nauki o Zarządzaniu” 2015, nr, 1/22, s. 22.

17 Harvard Business Essentials, Negocjacje, MT Biznes, Czarnów 2003, s. 57–72.

18 C.M. Donaldson, M. Donaldson, Negocjacje, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999, s. 239.

19 R. Żaba-Nieroda, Negocjacje jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2004, nr 1, t. 20, s. 225.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.