Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Moment powstania przychodu przy usługach budowlanych

Anna Piszcz
Przemysław Piszcz
inforCMS
Jak prawidłowo ustalić termin, w którym powstaje przychód z tytułu usług budowlanych? Czy każda wpłata środków pieniężnych na konto wykonawcy rodzi konieczność zaliczenia jej do przychodów?

Anna Piszcz

Przemysław Piszcz


Odwołując się do przepisów ustawy - Prawo budowlane1, można sprecyzować, iż pod pojęciem robót budowlanych kryje się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś każdy budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, jak również budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

Przepisy kodeksu cywilnego2 regulują natomiast kwestie związane z treścią umowy o roboty budowlane i stosunkami prawnymi z niej wynikającymi. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą prac budowlanych określonych w zawartej umowie powinna być dla celów dowodowych stwierdzona pismem.

Przychód należny

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług budowlanych nie została przez ustawodawcę w żaden sposób wyróżniona. Odnoszą się do niej te same regulacje co do pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej. Za przychód dla celów podatkowych przyjąć można każdego rodzaju przysporzenie majątkowe, które posiada trwały (definitywny) charakter. Oznacza to, że przychodem jest tylko takie przysporzenie o charakterze majątkowym, które ostatecznie powiększa aktywa danego podmiotu (podatnika).

Za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości:

- zwróconych towarów,

- udzielonych bonifikat,

- skont.

Zwrotu „należne przychody” nie należy interpretować w ujęciu cywilistycznym - przychód z działalności gospodarczej nie powstaje w dacie jego wymagalności, co niewątpliwie byłoby korzystne dla podatników. Przychody związane z działalnością gospodarczą należy rozpoznawać na zasadzie memoriałowej niezależnie od tego, czy faktycznie zostały otrzymane.

Moment powstania przychodu - zasada ogólna

Podstawową regułą w zakresie ustalenia daty powstania przychodów z działalności gospodarczej jest przyjęcie za tę datę dnia wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Z przepisu tego wynika, iż w przypadku przychodów z działalności gospodarczej „pierwszeństwo” przyznane zostało nie czynnościom o charakterze formalnym, jakim jest wystawienie faktury dokumentującej dostawę towaru lub wykonanie usługi, lecz czynnościom faktycznym takim, jak wydanie rzeczy czy wykonanie usługi.

Rozliczanie usługi w okresach

Jeśli strony umowy o roboty budowlane ustalą, że świadczona usługa jest rozliczana w pewnych okresach rozliczeniowych, wówczas reguła, o której mowa powyżej, doznaje wyłomu i za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Powyższy przepis w sposób najbardziej dobitny pokazuje, jak wiele możliwości - z podatkowego punktu widzenia - daje stronom możliwość kształtowania postanowień umowy o roboty budowlane. Za datę powstania przychodu przyjąć można ostatni dzień z okresu rozliczeniowego dowolnie określonego przez strony w łączącej je umowie. Właściwe skonstruowanie umowy, przy świadomie prowadzonej polityce w zakresie optymalizacji podatkowej, pozwala stronom na swobodne kształtowanie obciążeń podatkowych w czasie.

PRZYKŁAD

17 sierpnia 2007 r. MIST spółka z o.o. zawarła ze spółką jawną KOWALSCY umowę, na podstawie której zobowiązała się do rozbudowy budynku magazynu. W umowie strony ustaliły, że usługa będzie odbierana w dwóch etapach, a wynagrodzenie płatne w dwóch równych ratach. 12 listopada 2007 r. MIST spółka z o.o. zakończyła pierwszy etap robót, co zostało potwierdzone sporządzonym w tym dniu protokołem częściowego odbioru robót przez inwestora. W tym samym dniu MIST spółka z o.o. wystawiła fakturę z 30-dniowym terminem płatności. Drugi etap robót ma być ukończony do 15 lutego 2008 r.

W tej sytuacji MIST spółka z o.o. uzyskała przychód z tytułu pierwszej raty wynagrodzenia 12 listopada 2007 r.

Przychód w dniu zapłaty

Przepisem, który zamyka niejako wszelkie możliwe furtki interpretacyjne w przedmiocie daty powstania przychodu, jest przepis art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p. (odpowiednio art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.). Stanowi on, że w przypadku otrzymania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, do którego nie stosuje się zasad określonych powyżej, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

PRZYKŁAD

MIST spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, wybudowała na podstawie umowy zawartej z KALA S.A. budynek wielokondygnacyjny z przeznaczeniem na siedzibę KALA S.A. W umowie zapisano, że płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Protokół odbioru podpisany został przez strony 30 września 2007 r., zaś faktura VAT wystawiona została przez MIST spółkę z o.o. 3 października 2007 r. Termin płatności strony określiły na 60 dni.

W przedstawionym stanie faktycznym obowiązek rozpoznania przychodu dla celów podatkowych powstanie we wrześniu 2007 r., mimo że należność za wykonane roboty budowlane stanie się wymagalna po upływie 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT, tj. dopiero w grudniu 2007 r.

KALA S.A. nie zapłaciła MIST spółce z o.o. w terminie za wykonane usługi budowlane. MIST spółka z o.o. pozwała inwestora do sądu. Nakazem zapłaty sąd zasądził na rzecz MIST spółki z o.o. kwotę wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu w kwocie 7500 zł. KALA S.A. uiści koszty procesu 31 stycznia 2008 r. Z tą datą MIST spółka z o.o. uzyska przychód z tytułu kosztów procesu.

Jak ustalić dzień wykonania robót budowlanych?

Analiza przepisów dotyczących zasad ustalania daty uzyskania przychodu zdaje się prowadzić do wniosku, że brak jest wątpliwości związanych z momentem ustalania przychodu z tytułu usług budowlanych. Nie jest tak jednak do końca. Mając na uwadze specyfikę tych usług, pojawia się pytanie, jak należy ustalić dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi budowlanej. Z pomocą przychodzi regulacja art. 647 k.c., z którego wynika że:

a) wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania określonego w umowie o roboty budowlane obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,

- oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,

b) inwestor zaś zobowiązuje się do:

- dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz

- odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, iż możemy w analizowanym przepisie wyróżnić dwa momenty - moment wykonania robót budowlanych i moment odebrania obiektu - to wydaje się, iż można bez narażenia się na zarzuty ze strony organów podatkowych przyjąć, że jest to ta sama data. Wykonanie usługi budowlanej będącej przedmiotem umowy o roboty budowlane i przekazanie przez wykonawcę obiektu inwestorowi potwierdzane jest w drodze protokołu odbioru robót, tzw. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przeliczenie przychodu w walutach obcych

W przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług budowlanych w walutach obcych, przedsiębiorca obowiązany jest do przeliczenia przychodu wyrażonego w walucie obcej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

PRZYKŁAD

MIŚ spółka z o.o. jest uprawniona do wynagrodzenia za wykonanie budynku, przy czym kwotę netto wynagrodzenia spółka ma otrzymać w euro, a VAT w złotych. Spółka wystawiła fakturę 18 grudnia 2007 r. Przychód wyrażony w euro spółka przeliczy na złote według kursu średniego NBP z 17 grudnia 2007 r.

Zaliczki dla wykonawcy

W ustawach o podatkach dochodowych wskazane zostały pewne kategorie przysporzeń wyłączonych z pojęcia przychodu. Z punktu widzenia przedsiębiorców świadczących usługi budowlane istotny jest przepis, na podstawie którego do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Jakie ma to znaczenie praktyczne? W przypadku usług budowlanych realizowane prace mają w zdecydowanej większości przypadków charakter inwestycji o znacznych rozmiarach i są rozłożone na poszczególne etapy, realizowane w dłuższej perspektywie czasu. Na poczet wykonywanych robót inwestor może dokonywać wpłat znacznych kwot środków pieniężnych, określając je jako zaliczki, przedpłaty. Wpłaty takie, jeżeli tylko nie stanowią wynagrodzenia za wykonaną usługę budowlaną lub jej część, nie będą stanowiły przychodu. Zwrócić jednak należy uwagę, iż każdorazowo konieczne jest przeprowadzenie analizy, która pozwoli ustalić, czy dana wpłata ma charakter zaliczki, czy też może jest zapłatą za już wykonane świadczenie. O potraktowaniu uzyskanych środków pieniężnych jako zaliczki (przedpłaty) nie decyduje bowiem terminologia, jaka została przyjęta przez strony umowy o roboty budowlane, lecz całokształt okoliczności faktycznych.

Zarówno zaliczka, jak i przedpłata, stanowią kwotę uiszczoną niejako z góry, na poczet wykonania usługi budowlanej, której celem jest pokrycie części należności za usługę, która zostanie wykonana albo uzyskanie gwarancji wykonania usługi w uzgodnionym przez strony umowy terminie. Powinność ponoszenia określonych wydatków (świadczeń) na poczet przyszłych usług budowlanych, których realizacja jest odroczona w czasie, powinna wyraźnie wynikać z zapisów łączącej strony umowy3.

PRZYKŁAD

17 września 2007 r. MIST spółka z o.o. zawarła z PUCHA spółką z o.o. umowę, na podstawie której zobowiązała się do wykonania nadbudowy hali produkcyjnej. W umowie strony ustaliły, że usługa będzie odbierana w trzech etapach, po pierwszym i drugim etapie wykonawca otrzyma zaliczki w wysokości po 30 proc. wynagrodzenia, a po odbiorze końcowym robót - pozostałe 40 proc. wynagrodzenia.

W przedstawionej sytuacji przychody należne będą powstawały w terminie wykonania danego etapu robót - przychód w wysokości 30 proc. wynagrodzenia z chwilą odbioru pierwszego etapu robót, przychód w wysokości kolejnych 30 proc. wynagrodzenia z chwilą odbioru drugiego etapu robót i wreszcie przychód w wysokości 40 proc. wynagrodzenia z chwilą odbioru końcowego. W rzeczywistości nie mamy bowiem do czynienia z zaliczką, mimo że strony tak to nazwały w umowie.

W przypadku zaliczek (przedpłat) otrzymywanych na poczet świadczonych usług budowlanych, celowe jest prowadzenie stosownej ewidencji otrzymywanych kwot pieniężnych ze wskazaniem podmiotu dokonującego wpłaty.

Podstawa prawna:

• art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

 


1 Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm.).

2 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

3 Zob. pismo z 16 stycznia 2007 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr 1401/BP-I/4230Z-126/06/JG).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier