Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Moment powstania przychodu przy usługach budowlanych

Anna Piszcz
Przemysław Piszcz
inforCMS
Jak prawidłowo ustalić termin, w którym powstaje przychód z tytułu usług budowlanych? Czy każda wpłata środków pieniężnych na konto wykonawcy rodzi konieczność zaliczenia jej do przychodów?

Anna Piszcz

Przemysław Piszcz


Odwołując się do przepisów ustawy - Prawo budowlane1, można sprecyzować, iż pod pojęciem robót budowlanych kryje się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś każdy budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, jak również budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

Przepisy kodeksu cywilnego2 regulują natomiast kwestie związane z treścią umowy o roboty budowlane i stosunkami prawnymi z niej wynikającymi. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą prac budowlanych określonych w zawartej umowie powinna być dla celów dowodowych stwierdzona pismem.

Przychód należny

Na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług budowlanych nie została przez ustawodawcę w żaden sposób wyróżniona. Odnoszą się do niej te same regulacje co do pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej. Za przychód dla celów podatkowych przyjąć można każdego rodzaju przysporzenie majątkowe, które posiada trwały (definitywny) charakter. Oznacza to, że przychodem jest tylko takie przysporzenie o charakterze majątkowym, które ostatecznie powiększa aktywa danego podmiotu (podatnika).

Za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości:

- zwróconych towarów,

- udzielonych bonifikat,

- skont.

Zwrotu „należne przychody” nie należy interpretować w ujęciu cywilistycznym - przychód z działalności gospodarczej nie powstaje w dacie jego wymagalności, co niewątpliwie byłoby korzystne dla podatników. Przychody związane z działalnością gospodarczą należy rozpoznawać na zasadzie memoriałowej niezależnie od tego, czy faktycznie zostały otrzymane.

Moment powstania przychodu - zasada ogólna

Podstawową regułą w zakresie ustalenia daty powstania przychodów z działalności gospodarczej jest przyjęcie za tę datę dnia wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Z przepisu tego wynika, iż w przypadku przychodów z działalności gospodarczej „pierwszeństwo” przyznane zostało nie czynnościom o charakterze formalnym, jakim jest wystawienie faktury dokumentującej dostawę towaru lub wykonanie usługi, lecz czynnościom faktycznym takim, jak wydanie rzeczy czy wykonanie usługi.

Rozliczanie usługi w okresach

Jeśli strony umowy o roboty budowlane ustalą, że świadczona usługa jest rozliczana w pewnych okresach rozliczeniowych, wówczas reguła, o której mowa powyżej, doznaje wyłomu i za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Powyższy przepis w sposób najbardziej dobitny pokazuje, jak wiele możliwości - z podatkowego punktu widzenia - daje stronom możliwość kształtowania postanowień umowy o roboty budowlane. Za datę powstania przychodu przyjąć można ostatni dzień z okresu rozliczeniowego dowolnie określonego przez strony w łączącej je umowie. Właściwe skonstruowanie umowy, przy świadomie prowadzonej polityce w zakresie optymalizacji podatkowej, pozwala stronom na swobodne kształtowanie obciążeń podatkowych w czasie.

PRZYKŁAD

17 sierpnia 2007 r. MIST spółka z o.o. zawarła ze spółką jawną KOWALSCY umowę, na podstawie której zobowiązała się do rozbudowy budynku magazynu. W umowie strony ustaliły, że usługa będzie odbierana w dwóch etapach, a wynagrodzenie płatne w dwóch równych ratach. 12 listopada 2007 r. MIST spółka z o.o. zakończyła pierwszy etap robót, co zostało potwierdzone sporządzonym w tym dniu protokołem częściowego odbioru robót przez inwestora. W tym samym dniu MIST spółka z o.o. wystawiła fakturę z 30-dniowym terminem płatności. Drugi etap robót ma być ukończony do 15 lutego 2008 r.

W tej sytuacji MIST spółka z o.o. uzyskała przychód z tytułu pierwszej raty wynagrodzenia 12 listopada 2007 r.

Przychód w dniu zapłaty

Przepisem, który zamyka niejako wszelkie możliwe furtki interpretacyjne w przedmiocie daty powstania przychodu, jest przepis art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p. (odpowiednio art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.). Stanowi on, że w przypadku otrzymania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, do którego nie stosuje się zasad określonych powyżej, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

PRZYKŁAD

MIST spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, wybudowała na podstawie umowy zawartej z KALA S.A. budynek wielokondygnacyjny z przeznaczeniem na siedzibę KALA S.A. W umowie zapisano, że płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Protokół odbioru podpisany został przez strony 30 września 2007 r., zaś faktura VAT wystawiona została przez MIST spółkę z o.o. 3 października 2007 r. Termin płatności strony określiły na 60 dni.

W przedstawionym stanie faktycznym obowiązek rozpoznania przychodu dla celów podatkowych powstanie we wrześniu 2007 r., mimo że należność za wykonane roboty budowlane stanie się wymagalna po upływie 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT, tj. dopiero w grudniu 2007 r.

KALA S.A. nie zapłaciła MIST spółce z o.o. w terminie za wykonane usługi budowlane. MIST spółka z o.o. pozwała inwestora do sądu. Nakazem zapłaty sąd zasądził na rzecz MIST spółki z o.o. kwotę wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu w kwocie 7500 zł. KALA S.A. uiści koszty procesu 31 stycznia 2008 r. Z tą datą MIST spółka z o.o. uzyska przychód z tytułu kosztów procesu.

Jak ustalić dzień wykonania robót budowlanych?

Analiza przepisów dotyczących zasad ustalania daty uzyskania przychodu zdaje się prowadzić do wniosku, że brak jest wątpliwości związanych z momentem ustalania przychodu z tytułu usług budowlanych. Nie jest tak jednak do końca. Mając na uwadze specyfikę tych usług, pojawia się pytanie, jak należy ustalić dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi budowlanej. Z pomocą przychodzi regulacja art. 647 k.c., z którego wynika że:

a) wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania określonego w umowie o roboty budowlane obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,

- oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,

b) inwestor zaś zobowiązuje się do:

- dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz

- odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, iż możemy w analizowanym przepisie wyróżnić dwa momenty - moment wykonania robót budowlanych i moment odebrania obiektu - to wydaje się, iż można bez narażenia się na zarzuty ze strony organów podatkowych przyjąć, że jest to ta sama data. Wykonanie usługi budowlanej będącej przedmiotem umowy o roboty budowlane i przekazanie przez wykonawcę obiektu inwestorowi potwierdzane jest w drodze protokołu odbioru robót, tzw. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przeliczenie przychodu w walutach obcych

W przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług budowlanych w walutach obcych, przedsiębiorca obowiązany jest do przeliczenia przychodu wyrażonego w walucie obcej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

PRZYKŁAD

MIŚ spółka z o.o. jest uprawniona do wynagrodzenia za wykonanie budynku, przy czym kwotę netto wynagrodzenia spółka ma otrzymać w euro, a VAT w złotych. Spółka wystawiła fakturę 18 grudnia 2007 r. Przychód wyrażony w euro spółka przeliczy na złote według kursu średniego NBP z 17 grudnia 2007 r.

Zaliczki dla wykonawcy

W ustawach o podatkach dochodowych wskazane zostały pewne kategorie przysporzeń wyłączonych z pojęcia przychodu. Z punktu widzenia przedsiębiorców świadczących usługi budowlane istotny jest przepis, na podstawie którego do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Jakie ma to znaczenie praktyczne? W przypadku usług budowlanych realizowane prace mają w zdecydowanej większości przypadków charakter inwestycji o znacznych rozmiarach i są rozłożone na poszczególne etapy, realizowane w dłuższej perspektywie czasu. Na poczet wykonywanych robót inwestor może dokonywać wpłat znacznych kwot środków pieniężnych, określając je jako zaliczki, przedpłaty. Wpłaty takie, jeżeli tylko nie stanowią wynagrodzenia za wykonaną usługę budowlaną lub jej część, nie będą stanowiły przychodu. Zwrócić jednak należy uwagę, iż każdorazowo konieczne jest przeprowadzenie analizy, która pozwoli ustalić, czy dana wpłata ma charakter zaliczki, czy też może jest zapłatą za już wykonane świadczenie. O potraktowaniu uzyskanych środków pieniężnych jako zaliczki (przedpłaty) nie decyduje bowiem terminologia, jaka została przyjęta przez strony umowy o roboty budowlane, lecz całokształt okoliczności faktycznych.

Zarówno zaliczka, jak i przedpłata, stanowią kwotę uiszczoną niejako z góry, na poczet wykonania usługi budowlanej, której celem jest pokrycie części należności za usługę, która zostanie wykonana albo uzyskanie gwarancji wykonania usługi w uzgodnionym przez strony umowy terminie. Powinność ponoszenia określonych wydatków (świadczeń) na poczet przyszłych usług budowlanych, których realizacja jest odroczona w czasie, powinna wyraźnie wynikać z zapisów łączącej strony umowy3.

PRZYKŁAD

17 września 2007 r. MIST spółka z o.o. zawarła z PUCHA spółką z o.o. umowę, na podstawie której zobowiązała się do wykonania nadbudowy hali produkcyjnej. W umowie strony ustaliły, że usługa będzie odbierana w trzech etapach, po pierwszym i drugim etapie wykonawca otrzyma zaliczki w wysokości po 30 proc. wynagrodzenia, a po odbiorze końcowym robót - pozostałe 40 proc. wynagrodzenia.

W przedstawionej sytuacji przychody należne będą powstawały w terminie wykonania danego etapu robót - przychód w wysokości 30 proc. wynagrodzenia z chwilą odbioru pierwszego etapu robót, przychód w wysokości kolejnych 30 proc. wynagrodzenia z chwilą odbioru drugiego etapu robót i wreszcie przychód w wysokości 40 proc. wynagrodzenia z chwilą odbioru końcowego. W rzeczywistości nie mamy bowiem do czynienia z zaliczką, mimo że strony tak to nazwały w umowie.

W przypadku zaliczek (przedpłat) otrzymywanych na poczet świadczonych usług budowlanych, celowe jest prowadzenie stosownej ewidencji otrzymywanych kwot pieniężnych ze wskazaniem podmiotu dokonującego wpłaty.

Podstawa prawna:

• art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

 


1 Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm.).

2 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

3 Zob. pismo z 16 stycznia 2007 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr 1401/BP-I/4230Z-126/06/JG).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Tylko teraz
198,00 zł
268,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  Krajowy System e-Faktur a praca księgowych - co się zmieni
  W ciągu najbliższych tygodni Rada UE, na wniosek polskiego rządu, ma wydać decyzję wykonawczą w sprawie wprowadzenia w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na razie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale na wiosnę 2023 ma się stać obowiązkowe. Czy nowy typ dokumentów – faktura ustrukturyzowana – będzie wyzwaniem dla księgowych? Jak wpłynie na ich pracę?
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.