REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć użyczenie członkowi rodziny składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Krzysztof Rustecki
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jestem właścicielką jednoosobowej firmy. Prowadzę księgi handlowe. Zatrudniam w księgowości 2 osoby. Mam też lokal, w którym mieści się hurtownia i biuro. Mój ojciec założył małą firmę handlową i prowadzi pkpir. Co musiałabym zrobić, aby użyczyć ojcu nieodpłatnie części lokalu, tj. pomieszczenia na dokumenty, i komputera? Jakie będą skutki podatkowe takiego działania?

RADA

Autopromocja

Aby użyczyć ojcu składników związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinna Pani zawrzeć z nim umowę użyczenia. W związku z użyczeniem mu części nieruchomości lub rzeczy ruchomych nie powstanie u Pani z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wydatki związane z użyczaną częścią lokalu nie będą stanowiły dla Pani kosztu uzyskania przychodu. Również odpisy amortyzacyjne od użyczonego komputera nie będą dla Pani kosztem za miesiące, w których ten komputer będzie nieodpłatnie używany przez ojca. Dla ojca otrzymane od Pani świadczenia będą zwolnione od podatku dochodowego.

UZASADNIENIE

W sytuacji opisanej w pytaniu córka zamierza użyczyć ojcu składników związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Aby stwierdzić, jakie skutki podatkowe wywoła zawarcie takiej umowy, należy przybliżyć charakter tego rodzaju umów, a więc odwołać się do art. 710 k.c. Zgodnie z nim:

(...) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Przedmiotem użyczenia mogą być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchomość.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z zacytowanego przepisu wynika, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyczyła Pani ojcu pomieszczenia na dokumenty (nieruchomość) i komputera, który jest rzeczą ruchomą. Aby dokonać użyczenia, powinna Pani spisać z ojcem umowę.

Użyczenie nieruchomości

Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia co do zasady powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 8 updof). Jednak ustawodawca przewidział od tej zasady wyjątek. Zwolniona od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w myśl przepisów o podatku od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 125 updof).

WAŻNE!

Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Natomiast do II grupy zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Ponieważ w opisanym przypadku nieodpłatne świadczenie w postaci możliwości korzystania z użyczonego lokalu na potrzeby prowadzonej działalności otrzyma ojciec od córki, a więc zstępny od wstępnego, więc są spełnione wszystkie warunki uprawniające do korzystania przez Pani ojca ze zwolnienia z podatku dochodowego. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży z 31 lipca 2006 r., nr PD-415/33/IW/06, czytamy:

Użyczenie lokalu, o którym mowa w zapytaniu, dla syna nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani po stronie podatnika (użyczającego), ani po stronie jego syna prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą (biorącego w używanie).

Wzór umowy użyczenia komputera

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Również po Pani stronie nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na rzecz ojca. Nie znajdzie w tym przypadku zastosowania art. 16 ust. 1 updof, zgodnie z którym:

Autopromocja

(...) za przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości.

To korzystne dla Pani rozwiązanie wynika z art. 16 ust. 2 updof, zgodnie z którym:

(...) jeżeli właściciel nieruchomości używa jej na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny albo oddał bezpłatnie nieruchomość lub jej część do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym, nie ustala się wartości czynszowej tej nieruchomości lub jej części.

Autopromocja

Ustawodawca nie określił w art. 16 ust. 2 updof, co należy rozumieć przez pojęcie „członek rodziny”. Zasadne jest posługiwanie się definicją sformułowaną w art. 111 § 3 Ordynacji podatkowej. Według niej za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków, zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu. W Pani przypadku część nieruchomości jest używana przez Pani ojca, czyli zstępnego. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach z 30 maja 2005 r., nr US.PD/415/T-49/16/2005, dotyczącym skutków użyczenia przez rodziców części budynku mieszkalnego zięciowi i córce w celach mieszkaniowych i prowadzenia działalności gospodarczej, czytamy:

Podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu nieodpłatnego użyczenia części budynku mieszkalnego córce i zięciowi, gdyż w świetle art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym nie stanowi przychodu wartość czynszowa nieruchomości używanej przez właściciela na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny.

WAŻNE!

Wydatki związane z nieruchomością używaną przez właściciela nieruchomości na jego potrzeby lub potrzeby członków jego rodziny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W związku z użyczeniem przez Panią części nieruchomości ojciec nie będzie zatem wykazywał przychodów z działalności gospodarczej, bo przychód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego. Również Pani nie wykaże z tego tytułu żadnego przychodu. Należy jednak mieć na uwadze, że wydatki związane z użyczoną przez Panią częścią nieruchomości nie będą stanowiły dla Pani kosztu uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno odpisów amortyzacyjnych przypadających na użyczoną część nieruchomości, jak i np. podatku od nieruchomości od tej części. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole z 17 marca 2004 r., nr PD/415-10/04, czytamy:

Art. 16 ust. 2 updof stanowi, że jeżeli właściciel nieruchomości używa jej na potrzeby członków rodziny, nie ustala się wartości czynszowej tej nieruchomości, a wydatki związane z nieruchomością nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wynika z tego, że podatnik, który swoją nieruchomość wpisaną do ewidencji środków trwałych w ramach działalności gospodarczej odstąpi bezpłatnie do korzystania rodzinie, nie ma obowiązku ustalić wartości czynszowej w rozumieniu art. 16 ustawy jako przychód z nieruchomości odstąpionej bezpłatnie, zatem nie powstanie u niego przychód. Skoro przychód z tej nieruchomości nie jest przychodem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (...) dokonywane dalej odpisy amortyzacyjne od tej nieruchomości, jako nie związane z uzyskiwaniem przychodu z tego źródła przychodów - nie stanowią podstawy prawnej do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Reasumując, organ podatkowy nie podziela stanowiska podatnika i uważa, że odpisy amortyzacyjne od lokalu oddanego do bezpłatnego używania córce nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez podatnika działalności.

 

Użyczenie rzeczy ruchomych

Jak wspomniano wcześniej, ustawodawca przewidział powstanie przychodu u użyczającego jedynie w przypadku użyczenia nieruchomości. Natomiast w razie użyczenia innych składników majątku, np. komputera, u użyczającego nie powstanie przychód. W związku z tym użyczenie ojcu komputera nie będzie skutkowało u Pani powstaniem przychodu z tego tytułu.

Należy jednak pamiętać o art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) updof, zgodnie z którym:

(...) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania, z wyjątkiem nieruchomości - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Jeżeli zatem użyczany komputer jest przez Panią amortyzowany, to dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne za miesiące, w których będzie on oddany do nieodpłatnego używania Pani ojcu, nie będą stanowiły dla Pani kosztu uzyskania przychodów.

Otrzymane przez Pani ojca nieodpłatne świadczenie w postaci udostępnienia komputera będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie omówionego wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 125 updof.

VAT

Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, należy traktować tak jak odpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Jeśli zatem przysługiwało Pani odliczenie VAT od nabycia nieruchomości bądź komputera, to powinna Pani opodatkować VAT ich użyczenie ojcu. Podstawą opodatkowania tego rodzaju usług jest koszt ich świadczenia (art. 29 ust. 12 ustawy o VAT).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarta przez Panią umowa użyczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z faktu, że katalog umów zawarty w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wymienia tej umowy jako podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

• art. 14 ust. 2 pkt 8, art. 16, art. 21 ust. 1 pkt 125, art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894

• art. 8 ust. 2, art. 29 ust. 12, art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• art. 1 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz.U. Nr 86, poz. 959; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 710-719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie podatków dochodowych i VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

  Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

  Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

  Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

  Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

  Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

  Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

  Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie od 1 stycznia 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

  Księgowy w erze sztucznej inteligencji. Czy AI odbierze księgowym pracę?

  Sztuczna inteligencja budzi wiele emocji. Gorące dyskusje, także w księgowości, wywołuje zwłaszcza potencjalny wpływ AI na poziom zatrudnienia w firmach. Czy faktycznie księgowi powinni obawiać się utraty pracy z powodu postępującej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji?

  REKLAMA