Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?

Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.

Koszty windykacji. Co obejmują?

Windykację można przeprowadzić w sposób polubowny, czyli miękki, np. wysyłając przedsądowe wezwanie do zapłaty, próbując skontaktować się z dłużnikiem telefonicznie czy mailowo. Choć te czynności nie wiążą się z większymi kosztami, to nie zawsze dają oczekiwane efekty.

Gdy dłużnik ignoruje kolejne pisma od wierzyciela, pozostawia próby kontaktu bez odpowiedzi i nie deklaruje, że ureguluje należność, przechodzimy do windykacji sądowej (twardej). Wówczas dochodzenie należności wiąże się z koniecznością poniesienia opłat. Z reguły najpierw uiszcza je sam wierzyciel, czyli powód. Jednak kiedy wierzyciel wygrywa sprawę windykacją, ma dużą szansę na odzyskanie owych kwot od dłużnika.

Opłaty niezbędne do uiszczenia w ramach windykacji sądowej to najczęściej:

1) Opłata od pozwu o wysokości uzależnionej od wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu (inaczej wps) to kwota dochodzona w pozwie przez powoda. Proces windykacyjny często odbywa się w celu zasądzenia przez sąd na rzecz powoda kwoty wartości przedmiotu sporu i innych pobocznych należności takich jak odsetki czy koszty procesu. Sprawa windykacyjna ma charakter sprawy majątkowej, dlatego reguluje ją ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Odpowiednie wyliczenie i opłacenie pozwu na właściwe konto sądu jest bardzo ważne, gdyż nieopłacony pozew albo nienależycie opłacony nie otrzyma dalszego biegu. Wysokość opłat jest następująca w sprawach:

  • do 500 zł – 30 zł;
  • ponad 500 zł do 1 500 zł – 100 zł;
  • ponad 1 500 zł do 4 000 zł – 200 zł;
  • ponad 4 000 zł do 7 500 zł – 400 zł;
  • ponad 7 500 zł do 10 000 zł – 500 zł;
  • ponad 10 000 zł do 15 000 zł – 750 zł;
  • ponad 15 000 zł  do 20 000 zł – 1 000 zł;
  • ponad 20000 zł  wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł.

2) Opłata skarbowa od pełnomocnictwa doliczana tylko wtedy, gdy w sprawie występuje pełnomocnik. Dotyczy to zarówno profesjonalnego pełnomocnika jak np. adwokata czy radcy prawnego, jak i każdego innego pełnomocnika, który występuje w procesie, chyba że jest on zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty na mocy przepisów szczególnych. Opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 zł i jest stała.

3) Koszty opinii biegłego. Ten rodzaj opłat jest konieczny w przypadku skomplikowanej sprawy, której przeprowadzenie wymaga wiedzy specjalistycznej. Sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego z dziedziny, z której wymagana jest specjalistyczna wiedza. Opinia biegłego ma najczęściej związek ze sprawami o nienależyte wykonanie umowy czy w związku z rękojmią. Nie jest jednak wymagana w sprawach o zapłatę faktury w związku z wykonaną usługą czy dostawą towarów. Co do zasady koszty biegłego zatwierdza sąd i robi to na podstawie rachunku przedstawionego przez biegłego. Płatność za opinię biegłego odbywa się w dwóch turach: najpierw strony uiszczają zaliczkę, za to po ostatecznym sporządzeniu opinii płacą pozostałą kwotę. Co istotne, w pierwszym etapie koszty biegłego obciążają obie strony, ale potem strona przegrywająca jest zobligowana do zwrotu kosztów biegłego drugiej stronie. 

4) Pozostałe opłaty i wydatki, do których poniesienia są zobowiązane strony uczestniczące w procesie, np. koszty przysięgłego tłumaczenia dokumentów czy odpłatne wypisy z rejestrów. W Polsce zarówno KRS jak i CEIDG nie są rejestrami odpłatnymi, jednak w innych krajach wypis z rejestru wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty.

5) Koszty postępowania egzekucyjnego, a więc głównie zaliczka na opłatę egzekucyjną i zaliczka na inne czynności komornika. Najpierw ponosi je wierzyciel, ale po skutecznym wyegzekwowaniu kwoty od dłużnika są mu one zwracane. 

6) Inne, ewentualne koszty windykacji ponoszone przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania to honorarium profesjonalnego pełnomocnika (zależne od indywidualnych ustaleń).

Zasada zwrotu kosztów windykacji

Początkowo może się wydawać, że wierzyciel w przypadku braku spłaty faktury jest podwójnie stratny. Nie tylko nie otrzymał przysługującej mu należności, ale dodatkowo ponosi koszty postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi swoich praw. Faktycznie musi on pokryć koszty postępowania, wnieść opłatę od pozwu, przygotować potrzebne dowody, a także ich przysięgłe tłumaczenie, gdy zaistnieje taka konieczność. Jego kolejne zobowiązania to honorarium pełnomocnika i związana z tym opłata sądowa.

Jednak jeżeli wierzyciel wygra sprawę, wszystkie koszty zostaną mu zwrócone. Mówi o tym zasada ogólna ponoszenia kosztów w procesie cywilnym, zawarta w artykule 98 kodeksu postępowania cywilnego. Strona, która przegrywa sprawę, jest zobowiązana do zwrotu przeciwnikowi (na jego żądanie) kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W rezultacie, gdy sąd uwzględni powództwo w całości, dłużnik będzie musiał zwrócić całość poniesionych kosztów.

Kiedy jednak wygrana będzie częściowa, sąd proporcjonalnie określi zasady ponoszenia kosztów procesu. Gdy wierzyciel wygra sprawę w 80%, sąd co do zasady posądzi dłużnika o zwrot 80% kosztów procesu. Zasądzenie wierzycielowi kosztu procesu może zostać ogłoszone w orzeczeniu kończącym sprawę lub w odrębnym postanowieniu.

Inne instrumenty prawne po stronie wierzyciela

Istnieją jeszcze inne dwa instrumenty prawne, którymi dysponują wierzyciele w toku windykacji sądowej. Pierwszy z nich to odsetki od dochodzonej należności.

Odsetki przysługują wierzycielowi od dnia następującego po terminie zapłaty określonym np. na fakturze. Według prawa cywilnego rodzaj odsetek zależy od rodzaju dochodzonego roszczenia. W ramach windykacji warto zastanowić się więc, czy od dłużnika będziemy dochodzić odsetek ustawowych, czy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Gdy roszczenie ma związek z transakcją handlową, można odciążyć dłużnika także rekompensatą za koszty dochodzenia należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Transakcja handlowa według tej ustawy to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeśli strony zawierają w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wówczas wierzyciel ma prawo do zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności  (pozyskiwanej od dłużnika bez wezwania) stanowiącej równowartość kwoty:

 • 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego przysługującego wierzycielowi nie przekracza 5000 złotych;
 • 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego przysługującego wierzycielowi jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 • 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego przysługującego wierzycielowi jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Co więcej, wierzyciel nie ma obowiązku wykazywania, że poniósł ten koszt, aby dochodzić należności od dłużnika. Nie musi przeprowadzać dowodu w tym zakresie, wzywać dłużnika do zapłaty tej kwoty itd. Nie musi robić właściwie nic poza złożeniem stosowanego żądania w pozwie. Przesłanką, która aktualizuje możliwość naliczenia kwoty rekompensaty, jest nabycie przez wierzyciela uprawnienia do odsetek. Z reguły rekompensatę przelicza się na złotówki (na zasadach przewidzianych w ustawie).

Doktryna nie wskazuje jednoznacznie, czy kwota rekompensaty musi być naliczana od pojedynczej faktury, czy od danego stosunku prawnego. Przyjęto, że kwotę rekompensaty można naliczać od każdej faktury, która:

 • tworzy odrębny stosunek prawny (np. umowę sprzedaży),
 • jest wystawiona przez wierzyciela
 • i nie została opłacona w terminie.

Jak skutecznie windykować na koszt dłużnika? Wnioski

Do przeprowadzenia efektywnej windykacji, trzeba podjąć działania sądowe jeszcze zanim roszczenie ulegnie przedawnieniu. Dzięki pomocy profesjonalnego pełnomocnika można szybko ocenić czy roszczenie jest przedawnione, a także przerwać jego bieg w wyniku niektórych czynności sądowych. Najważniejszym elementem windykacji sądowej jest pozew spełniający wymogi formalne. Jeśli będą w nim jakiekolwiek braki, istnieje ryzyko, że nie wywoła skutku zamierzonego przez wierzyciela.

W celu obciążenia dłużnika kwotą 40 euro lub wyższą trzeba zawrzeć takie roszczenie w pozwie. Jednocześnie ten typ rekompensaty przysługuje tylko w związku z transakcją handlową, czyli nie będzie dostępny np. w ramach noty obciążeniowej z tytułu kary umownej.

Bywa, że dłużnik nadal nie płaci, nawet pomimo prawomocnego wyroku potwierdzającego stanowisko wierzyciela. Wówczas trzeba wnieść wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, który dysponuje instrumentami prawnymi pozwalającymi na skuteczne egzekwowanie należności. Komornik zazwyczaj najpierw zgłasza się do wnioskodawcy o uiszczenie zaliczek na przewidywane koszty, w których skład wchodzą np. koszty opisu, oszacowania, korespondencji, czy licytacji.

Jednak po wyegzekwowaniu danych kwot, komornik zwraca uiszczone koszty wierzycielowi. Z kolei gdy egzekucja okazuje się nieskuteczna, komornik zamieszcza stosowną wzmiankę na tytule egzekucyjnym (np. w wyroku) o tym, jakie koszty poniósł wierzyciel i jakich kosztów nie udało się wyegzekwować. Dlatego gdy w jednej egzekucji komorniczej nie uda się odzyskać wpłaconych zaliczek, wierzyciel może dochodzić tych kosztów w kolejnych postępowaniach. Nie powinien z tym zwlekać, gdyż egzekucja nie będzie możliwa po ogłoszeniu upadłości. Jeśli wierzyciel nie zdąży wyegzekwować długu jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, będzie mieć znacznie mniejsze szanse na zaspokojenie.

Jak widać, podczas windykacji sądowej wierzyciel początkowo ponosi jej koszty. Nie powinno to jednak wzbudzać większych obaw, ponieważ po wygranym procesie i skutecznej windykacji, uzasadnione koszty dochodzenia należności (a także odsetki i rekompensata za odzyskiwane należności) zostaną mu zwrócone przez dłużnika. 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • pik
  2022-06-30 15:38:31
  jedynego przyzwoitego windykatora jakiego znam to kruk
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • sadinternetowypl
  2022-06-30 12:01:17
  Przed złożeniem pozwu należy wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Można mailem lub pocztą. Nie musi go odbierać. Jenak jest to wymóg formalny, aby uzyskać nakaz zapłaty. Są darmowe generatory wezwań.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Ordynacja podatkowa - część 1
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
płatnika
podatnika
urzędu skarbowego
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.