Kategorie

Ochrona praw podwykonawców w zamówieniach publicznych

Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wzmacniają ochronę praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w tym w szczególności służą zapewnieniu terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia.

 

 

 

 


Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473)


Definicja umowy o podwykonawstwo


Nowe przepisy wprowadzają m. in.  legalną definicję umowy o podwykonawstwo
. Zgodnie z tą definicją, przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego. Zgodnie z nowymi przepisami, z umową o podwykonawstwo mamy do czynienia, jeśli jest ona zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a w przypadku zamówienia na dostawy - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. Wprowadzono także możliwość żądania przez zamawiającego określenia przez wykonawcę szczegółów odnośnie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Pewnym mankamentem nowelizacji jest brak zdefiniowania, co należy rozumieć przez „osobiste” wykonanie zamówienia. W praktyce przecież niemal każdy wykonawca zamówień publicznych posługuje się przy wykonywaniu zamówień osobami trzecimi, związanymi z nim stosunkami prawnymi o różnym charakterze. Działanie ściśle rzecz biorąc osobiście przez przedsiębiorcę należy do wyjątków. W praktyce mogą więc powstać wątpliwości, jakie stosunki prawne będą uważane za równoznaczne z podwykonawstwem, a jakie nie, co z kolei może mieć kluczowe znaczenie dla realizacji nowych uprawnień i obowiązków związanych z podwykonawstwem, wprowadzonych przez nowe przepisy.

Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne


Wynagrodzenia należne wykonawcy


Istotne, nowe uregulowania dotyczą zasad wypłacania wynagrodzenia należnego wykonawcy, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy.

W tym zakresie wprowadzono regułę, zgodnie z którą jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Jeśli natomiast umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek. W tym przypadku przedstawienie opisanych powyżej dowodów zapłaty, jest warunkiem udzielenia przez zamawiającego kolejnych zaliczek. Konsekwencją nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty jest zaś wstrzymanie odpowiednio wypłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane lub udzielenia kolejnej zaliczki w kwocie wynikającej z nieprzedstawionych dowodów.

Podstawa opodatkowania w VAT w 2014 r.

Zapraszamy na forum Księgowość

 


Procedura akceptowania umów o podwykonawstwo


Istotną zmianą jest także wprowadzenie swoistej procedury akceptowania przez zamawiającego treści umów o podwykonawstwo. Zgodnie z nowymi przepisami wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć taką umowę jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu jej projekt. Zamawiający może wtedy, w terminie określonym w umowie o roboty budowlane, zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu, jeśli projekt ten nie spełnia warunków lub zawiera uchybienia wskazane w nowych przepisach. Niezgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń w przewidzianym na to terminie uważa się za zaakceptowanie przez niego projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalsi podwykonawcy są ponadto zobowiązani przedłożyć zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo, jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Obowiązek ten dotyczy zarówno umów, których przedmiotem są roboty budowlane, jak i, z pewnymi wyłączeniami, umów mających za przedmiot dostawy lub usługi. Jeśli przedłożona zamawiającemu umowa o podwykonawstwo mająca za przedmiot roboty budowlane nie spełnia wymagań określonych w nowych przepisach, zamawiający składa do umowy pisemny sprzeciw.

Przetargi publiczne a zmowy cenowe

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od doręczenia stosownej faktury lub rachunku. Jeśli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin dłuższy, zamawiający może wezwać wykonawcę do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Istotne z punktu widzenia podwykonawców są także nowe przepisy dotyczące obowiązku dokonywania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Tego typu forma zapłaty wynagrodzenia wystąpi, jeśli, w sytuacjach wskazanych w nowych przepisach, od obowiązku zapłaty wynagrodzenia będzie się uchylał odpowiednio wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Nowe przepisy przewidują specyficzną procedurę ustalania przez zamawiającego, czy zachodzą przesłanki bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców, a także wyciągania konsekwencji wobec wykonawców, którzy doprowadzili do konieczności zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Konsekwencje te mogą polegać na potrąceniu stosownych kwot z wynagrodzenia wykonawcy, nałożeniu kary umownej lub nawet odstąpieniu od umowy.

Reklama

W nowych przepisach wprowadzono także wymogi odnośnie treści umowy o roboty budowlane zawieranej w ramach zamówień publicznych. Wymogi te odzwierciedlają wyżej opisane nowe regulacje zmierzające do ochrony podwykonawców i mają one na celu doprecyzowanie każdorazowo w konkretnej umowie o roboty budowlane praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy w tym zakresie.

Podsumowując, nowe przepisy wprowadzają szereg zmian dotyczących podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Założeniem nowych regulacji jest przede wszystkim dążenie do ochrony podwykonawców, narażonych na nadużycia ze strony wykonawców mających niekiedy znacznie silniejszą pozycję rynkową. Pewne wątpliwości może jednak budzić brak doprecyzowania, jakie stosunki prawne łączące wykonawcę z osobami trzecimi będą uważane za podwykonawstwo, a jakie będą mieściły się w pojęciu osobistego wykonania zamówienia. Praktyka pokaże także, czy sformalizowane procedury mające na celu akceptowanie umów o podwykonawstwo przez zamawiających oraz dokonywanie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców, będą prawidłowo funkcjonowały w rzeczywistości gospodarczej, czy też będą źródłem sporów między zamawiającymi a wykonawcami.

Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Praw

 

Maciej Szulikowski

radca prawny i partner zarządzający

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Źródło: M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.