Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot akcyzy samochodowej w 2015 roku

Zwrot akcyzy samochodowej w 2015 roku
Zwrot akcyzy samochodowej w 2015 roku
Od 1 stycznia i 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych wywożonych za granicę Polski. Pierwsza zmiana polega na doprecyzowaniu kręgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o zwrot akcyzy. Druga natomiast określa szczegółowo organy orzekające o tym zwrocie w związku z tzw. centralizacją finansów w Służbie Celnej.

Zmiany art. 107 ustawy o podatku akcyzowym wprowadziły:

- z dniem 1 stycznia 2015 r. – ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, oraz

- z dniem 1 kwietnia 2015 r. – ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Pierwsza zmiana doprecyzowuje krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o zwrot akcyzy. Druga natomiast określa szczegółowo organy orzekające o tym zwrocie w związku z tzw. centralizacją finansów w Służbie Celnej.

O zwrot akcyzy z tytułu eksportu bądź dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego można się ubiegać w terminie jednego roku od dnia dokonania tego eksportu lub dostawy.

Kiedy można wnioskować o zwrot akcyzy od wywożonego za granicę samochodu osobowego

Podstawową zasadą określoną w art. 107 ustawy o podatku akcyzowym, niezmienną od momentu uchwalenia tego przepisu, jest możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od samochodu osobowego, który wywiozło się z Polski w ramach bądź to eksportu, bądź to dostawy wewnątrzwspólnotowej, tylko i wyłącznie w terminie jednego roku od dnia dokonania tego eksportu lub dostawy. Wszelkie wnioski o zwrot akcyzy złożone po tym terminie uznawane są za bezzasadne i odmawia się dokonania takiego zwrotu.

Kolejnym niezmiennym warunkiem jest to, że kwota akcyzy, o której zwrot ubiega się uprawniony, nie może być niższa od tzw. minimalnej kwoty zwrotu, która jest określana przez Ministra Finansów. Obecnie ciągle obowiązuje – wynikająca z § 4 rozporządzenia z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego – kwota w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich 10 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku. Na przykład dla wniosku złożonego 6 marca 2015 r. byłaby to kwota 41,29 zł.

Pamiętać przy tym należy, że nie jest to kwota akcyzy od jednostkowego samochodu, ale kwota zwrotu, o który składa się wniosek. Tak więc w przypadku wywozu dwóch samochodów, od których uiszczono wcześniej po 30,00 zł akcyzy, można złożyć jeden wspólny wniosek obejmujący obydwa te samochody, gdyż zsumowana akcyza, tj. 60,00 zł, jest wyższa od minimalnej kwoty zwrotu. Nie można złożyć dwóch odrębnych wniosków o zwrot akcyzy, bo jednostkowo kwota akcyzy jest zbyt niska.

Kolejnym niezmiennym i najbardziej bolesnym dla niektórych podatników warunkiem jest to, że o zwrot akcyzy można się ubiegać tylko i wyłącznie w przypadku samochodów osobowych, które nie były zarejestrowane w Polsce w dniu ich wywozu poza granice kraju.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Warunek ten wynika z przyjętej przez Polskę zasady opodatkowania samochodów osobowych polegającej na tym, że czynności dotyczące tych pojazdów mogą podlegać opodatkowaniu tylko i wyłącznie do momentu zarejestrowania ich na terytorium kraju. W okresie późniejszym pojazdy te „nie istnieją” dla polskiego podatku akcyzowego. Skoro więc po zarejestrowaniu samochody tracą status objętych opodatkowaniem podatkiem akcyzowym, to nieuzasadnione byłoby wprowadzanie jakichkolwiek zasad ich opodatkowania (w tym zwrotu podatku). Co prawda mogłoby się wydawać, że jest to rozwiązanie sprzeczne z zasadami akcyzy unijnej, jednak trzeba pamiętać, iż akcyza od samochodów nie jest podatkiem zharmonizowanym na obszarze UE.

Podsumowując te trzy warunki, stwierdzić należy, że o zwrot akcyzy samochodowej można się ubiegać tylko i wyłącznie w ciągu roku od wywozu za granicę (w ramach eksportu lub WDT) samochodów osobowych, które nie były zarejestrowane w Polsce i łączna kwota akcyzy do zwrotu (w ramach danego wniosku) jest wyższa od tzw. minimalnej kwoty zwrotu.

W praktyce zatem można się ubiegać o zwrot od samochodów sprowadzonych do kraju i wywożonych przed ich zarejestrowaniem oraz od samochodów wyprodukowanych w kraju i również wywożonych bez uprzedniej rejestracji.

O zwrot akcyzy można się ubiegać w przypadku samochodów osobowych, które nie były zarejestrowane w Polsce w dniu ich wywozu poza granice kraju.

Kto może składać wniosek o zwrot akcyzy samochodowej

Dokonana z dniem 1 stycznia 2015 r. zmiana treści art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym miała tylko – w intencji ustawodawcy – doprecyzować dotychczasowe jego brzmienie. Było to związane z pojawiającymi się wątpliwościami, czy warunek niezarejestrowania pojazdu dotyczy tylko samochodów eksportowanych czy również dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, jak wynikało to z uzasadnienia do pierwotnej ustawy.

Wprowadzona zmiana jest jednak większa, niż wynikałoby to z zawartej w uzasadnieniu do projektu ustawy intencji ustawodawcy, i ma nie dopuścić do powstawania dotychczasowych sporów w tym obszarze. Owszem, doszło do jednoznacznego doprecyzowania, że warunek niezarejestrowania dotyczy obydwu form wywozu pojazdów z kraju (eksportu i WDT), co wywodzono dotychczas, zestawiając brzmienie tego przepisu z konstrukcją podatku, ale przy okazji usunięto dodatkowy, sporny warunek. Była nim konieczność, aby to wnioskujący o zwrot dokonywał eksportu lub WDT albo czynności te były realizowane w jego imieniu.

Obecnie wniosek o zwrot może złożyć ten, kto nabył prawo rozporządzania danym pojazdem jako właściciel, niezależnie od tego, czy sam dokonał wywozu pojazdu, czy zrobiono to w jego imieniu, czy też wywozu dokonał osobiście nabywca.

Można składać wniosek o zwrot akcyzy od samochodów sprowadzonych do kraju i wywożonych przed ich zarejestrowaniem oraz od samochodów wyprodukowanych w kraju i również wywożonych bez uprzedniej rejestracji.

Wbrew pozorom zmiana ta nie będzie skutkowała możliwością złożenia wniosku o zwrot od danego pojazdu przez dwie różne osoby, np. dilera samochodów i obcokrajowca, który kupił samochód w salonie i wywiózł go osobiście. Wnioskodawca nadal musi posiadać stosowny komplet dokumentów potwierdzających wywóz pojazdu, a fizycznie może je posiadać tylko jedna z tych osób.

Konsekwencją nowelizacji przepisu art. 107 stało się również to, że w obecnym stanie prawnym częściowo nieaktualne są tezy zawarte w niektórych wyrokach, które odnosiły się do kwestii samodzielnego realizowania eksportu i WDT lub realizowania ich w imieniu wnioskującego o zwrot, np. wyroki NSA: z 8 maja 2012 r. (sygn. akt I GSK 344/11), z 21 września 2012 r. (sygn. akt I GSK 40/12) czy z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I GSK 1752/11).

Tym samym o zwrot akcyzy od nowego samochodu kupionego w salonie przez obcokrajowca nie musi teraz składać wniosku wyłącznie obcokrajowiec z pomocą salonu, ale o zwrot może wystąpić również salon, po pozyskaniu odpowiednich dokumentów od nabywcy.

Od 1 stycznia 2015 r. z wnioskiem o zwrot akcyzy może wystąpić osoba, która nabyła prawo rozporządzania danym pojazdem jako właściciel, niezależnie od tego, kto dokonał wywozu.

Do kogo składamy wniosek o zwrot akcyzy

Przed 1 kwietnia 2015 r. wnioski o zwrot akcyzy samochodowej należało składać do naczelnika urzędu celnego, u którego dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem był dany pojazd. Od 1 kwietnia 2015 r. wniosek ten należy kierować do naczelnika urzędu celnego, gdzie została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub zgłoszenie celne, w których została obliczona i wykazana kwota akcyzy. Wniosek należy kierować także do naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję określającą wysokość akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu, gdzie przedmiotem objętym akcyzą był dany samochód osobowy.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Wbrew pozorom, mimo zmiany treści zapisu ustawowego, nadal chodzi o tego samego naczelnika urzędu celnego.

Powodem zmiany treści przepisu art. 107 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym jest tzw. centralizacja finansów Służby Celnej. W jej wyniku docelowo wyznaczone zostaną dwie izby celne, których dyrektorzy będą wykonywać zadania za wszystkich innych dyrektorów izb celnych w zakresie rozliczeń finansowych (IC Kraków) i funkcji wierzyciela (IC Szczecin), co wymagało zmiany wielu zapisów ustawowych. W praktyce zmiana ta, jeśli chodzi o podatników, polegać będzie na tym, że wszelkich wpłat podatków i ceł będą dokonywać na jeden rachunek bankowy, a nie na 16, i tytuły wykonawcze wystawiać będzie również jeden organ.

W przypadku zaś omawianej procedury zwrotu akcyzy samochodowej, niezależnie od tego, który naczelnik urzędu celnego wyda decyzję o zwrocie akcyzy, przelewu pieniędzy na nasz rachunek zawsze dokona Izba Celna w Krakowie.

Dokumentem niewymienionym bezpośrednio w przepisach, ale możliwym do przedłożenia naczelnikowi urzędu celnego jako dowód wywiezienia pojazdu za granicę, może być zagraniczny dowód rejestracyjny tego pojazdu.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot i jak długo jest rozpatrywany

Ustawa o podatku akcyzowym bardzo skrótowo wymienia dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku o zwrot akcyzy samochodowej. Są to dokumenty potwierdzające dokonanie WDT albo eksportu. W szczególności wymienia się tu:

• dokumenty przewozowe i celne,

• fakturę,

• specyfikacje dostawy,

• dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem oraz

• potwierdzenie zapłaty akcyzy, czyli dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy, oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia


Bardziej szczegółowe regulacje w zakresie zarówno samego wniosku o zwrot akcyzy, jak i zestawu dokumentów, jakie należy do niego dołączyć, odnajdziemy w cytowanym już rozporządzeniu z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. Rozporządzenie to określa również wzór wniosku (wzór wypełnionego wniosku znajduje się poniżej).

Co bardzo istotne, zarówno w samej ustawie, jak i w ww. rozporządzeniu opisane zostały przykładowe dokumenty potwierdzające wywóz pojazdu. Ponieważ w obydwu aktach prawnych prawodawca, wymieniając te dokumenty, posługuje się zwrotem „w szczególności”, więc możliwe jest zastąpienie ich innymi dokumentami, które potwierdzają fakt przemieszczenia danego pojazdu poza granice kraju. Dokumenty takie są oczywiście analizowane i weryfikowane indywidualnie przez naczelnika urzędu celnego. Przykładowym dokumentem niewymienionym bezpośrednio w przepisach, ale możliwym do przedłożenia naczelnikowi urzędu celnego jako dowód wywiezienia pojazdu za granicę, może być zagraniczny dowód rejestracyjny tego pojazdu.

Termin na zwrot wnioskowanej kwoty akcyzy wynosi zasadniczo 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników. Termin ten może być wydłużony do 90 dni, jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Zwrot akcyzy następuje w gotówce w kasie organu rozpatrującego wniosek lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot. Jeżeli organ ma dokonać zwrotu na rachunek w banku zagranicznym, koszt przelewu obciąża wnioskodawcę, czyli kwotę zwrotu pomniejsza się o opłatę za przelew.

Po zwrocie akcyzy naczelnik urzędu celnego oddaje oryginały dokumentów dołączonych do wniosku o zwrot, przy czym na każdym z nich musi postawić pieczęć i musi je przedziurkować. Ta anachroniczna procedura ma w założeniu uniemożliwić ponowne wykorzystanie tych dokumentów do celu zwrotu podatku.

Wzór wypełnionego wniosku o zwrot akcyzy

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 107 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 752; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211

• art. 26 pkt 19 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – Dz.U. z 2014 r. poz. 1662

• art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r. poz. 211

• § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego – Dz.U. z 2009 r. Nr 32, poz. 246

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.
  Kupić mieszkanie czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
  Wynajem mieszkania jest coraz bardziej popularny w Polsce szczególnie wśród ludzi młodych. Przemawia za tym brak gotowości do podejmowania długoterminowych zobowiązań i potrzeba większej elastyczności. Problem w tym, że najem ma też swoje ciemne strony, o których zapominają zwolennicy korzystania, a nie własności. Co się bardziej opłaca w dłuższej perspektywie czasowej - zakup mieszkania, czy wynajem?
  Dokumentacja powypadkowa przedsiębiorstwa - na co zwrócić uwagę
  Z raportu Ayming i Business Centre Club wynika, że przedsiębiorcy w Polsce mają problem z prawidłowym zarządzaniem danymi o wypadkach. Tymczasem właściwe przygotowanie i analizowanie dokumentacji powypadkowej wpływa na obniżenie poziomu wypadkowości w firmie i związanych z nią kosztów.
  8 na 10 ankietowanych odczuwa zmęczenie. Dni wolne a regeneracja
  Polacy mierzą się z pandemią zmęczenia. Aż 8 na 10 respondentów odczuwa zmęczenie - tak wynika z raportu „Zmęczeni zmęczeniem. Raport o kondycji pracowników polskich organizacji” przeprowadzonego przez Human Power
  Dlaczego waluty przestały być wymienialne na złoto?
  Standard złota nie jest obecnie stosowany przez żadne państwo. Natomiast złoto dalej odgrywa strategiczną rolę w rezerwach banków centralnych. Zapewniając bezpieczeństwo gospodarcze, wykorzystywane jest dla przykładu w celu finansowania deficytu bilansu płatniczego, w interwencjach na rynkach walutowych oraz utrzymywania zaufania do waluty i gospodarki danego kraju. Złoto zawsze odgrywało ważną rolę w międzynarodowym systemie finansowym. Do dziś pełni swoistą funkcję narodowego i światowego "pieniądza" oraz jest miernikiem porównawczym walut.
  Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 roku - normy szacunkowe wyższe o 6%
  W 2023 r. o 6 proc. wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - poinformowała 2 sierpnia 2022 r. podczas senackiej komisji zastępca dyrektora w resorcie rolnictwa Aleksandra Szelągowska. Oznacza to wyższe opodatkowanie PIT lub CIT podatników osiągających przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych.
  System rekompensat KDPW – jaka ochrona dla inwestora
  Dzięki zezwoleniom KNF i poprzez podleganie systemowi rekompensat, polscy inwestorzy lokujący swoje środki w rodzimych aplikacjach do inwestowania takich jak WealthSeed mogą czuć się bezpieczniej, niż w przypadku instytucji zagranicznych, gdzie w razie upadłości może zajść konieczność ubiegania się o swoje środki poprzez organy znajdujące się w innych krajach. Dlaczego system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) jest tak ważny dla bezpieczeństwa naszych środków oraz jak funkcjonuje – wyjaśnia Filip Lachowski, CEO WealthSeed.
  Cena cukru 2022 - od 4 do 5 zł za kilogram po nowym sezonie skupowym
  Zdecydowanie nie powinniśmy panikować, bo cukier wróci do normalnej ceny - powiedział 2 sierpnia 2022 r. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ocenił, że cena cukru nie spadnie do 2 zł, ale może osiągnąć 4-5 zł po nowym sezonie skupowym.
  Jak zdrożały raty kredytów w zależności od okresu kredytowania
  Nie wszyscy równie mocno odczuwają podwyżki stóp procentowych. Dolegliwość podwyżek zależy od czasu, jaki upłynął od zaciągnięcia kredytu oraz od okresu, na jaki został zaciągnięty – napisał analityk HRE Investments Bartosz Turek we wtorkowej analizie.