Kategorie

Zwrot akcyzy samochodowej w 2015 roku

Zwrot akcyzy samochodowej w 2015 roku
Od 1 stycznia i 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych wywożonych za granicę Polski. Pierwsza zmiana polega na doprecyzowaniu kręgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o zwrot akcyzy. Druga natomiast określa szczegółowo organy orzekające o tym zwrocie w związku z tzw. centralizacją finansów w Służbie Celnej.

Zmiany art. 107 ustawy o podatku akcyzowym wprowadziły:

- z dniem 1 stycznia 2015 r. – ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, oraz

- z dniem 1 kwietnia 2015 r. – ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Pierwsza zmiana doprecyzowuje krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o zwrot akcyzy. Druga natomiast określa szczegółowo organy orzekające o tym zwrocie w związku z tzw. centralizacją finansów w Służbie Celnej.

O zwrot akcyzy z tytułu eksportu bądź dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego można się ubiegać w terminie jednego roku od dnia dokonania tego eksportu lub dostawy.

Kiedy można wnioskować o zwrot akcyzy od wywożonego za granicę samochodu osobowego

Reklama

Podstawową zasadą określoną w art. 107 ustawy o podatku akcyzowym, niezmienną od momentu uchwalenia tego przepisu, jest możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od samochodu osobowego, który wywiozło się z Polski w ramach bądź to eksportu, bądź to dostawy wewnątrzwspólnotowej, tylko i wyłącznie w terminie jednego roku od dnia dokonania tego eksportu lub dostawy. Wszelkie wnioski o zwrot akcyzy złożone po tym terminie uznawane są za bezzasadne i odmawia się dokonania takiego zwrotu.

Kolejnym niezmiennym warunkiem jest to, że kwota akcyzy, o której zwrot ubiega się uprawniony, nie może być niższa od tzw. minimalnej kwoty zwrotu, która jest określana przez Ministra Finansów. Obecnie ciągle obowiązuje – wynikająca z § 4 rozporządzenia z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego – kwota w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich 10 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku. Na przykład dla wniosku złożonego 6 marca 2015 r. byłaby to kwota 41,29 zł.

Pamiętać przy tym należy, że nie jest to kwota akcyzy od jednostkowego samochodu, ale kwota zwrotu, o który składa się wniosek. Tak więc w przypadku wywozu dwóch samochodów, od których uiszczono wcześniej po 30,00 zł akcyzy, można złożyć jeden wspólny wniosek obejmujący obydwa te samochody, gdyż zsumowana akcyza, tj. 60,00 zł, jest wyższa od minimalnej kwoty zwrotu. Nie można złożyć dwóch odrębnych wniosków o zwrot akcyzy, bo jednostkowo kwota akcyzy jest zbyt niska.

Kolejnym niezmiennym i najbardziej bolesnym dla niektórych podatników warunkiem jest to, że o zwrot akcyzy można się ubiegać tylko i wyłącznie w przypadku samochodów osobowych, które nie były zarejestrowane w Polsce w dniu ich wywozu poza granice kraju.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Reklama

Warunek ten wynika z przyjętej przez Polskę zasady opodatkowania samochodów osobowych polegającej na tym, że czynności dotyczące tych pojazdów mogą podlegać opodatkowaniu tylko i wyłącznie do momentu zarejestrowania ich na terytorium kraju. W okresie późniejszym pojazdy te „nie istnieją” dla polskiego podatku akcyzowego. Skoro więc po zarejestrowaniu samochody tracą status objętych opodatkowaniem podatkiem akcyzowym, to nieuzasadnione byłoby wprowadzanie jakichkolwiek zasad ich opodatkowania (w tym zwrotu podatku). Co prawda mogłoby się wydawać, że jest to rozwiązanie sprzeczne z zasadami akcyzy unijnej, jednak trzeba pamiętać, iż akcyza od samochodów nie jest podatkiem zharmonizowanym na obszarze UE.

Podsumowując te trzy warunki, stwierdzić należy, że o zwrot akcyzy samochodowej można się ubiegać tylko i wyłącznie w ciągu roku od wywozu za granicę (w ramach eksportu lub WDT) samochodów osobowych, które nie były zarejestrowane w Polsce i łączna kwota akcyzy do zwrotu (w ramach danego wniosku) jest wyższa od tzw. minimalnej kwoty zwrotu.

W praktyce zatem można się ubiegać o zwrot od samochodów sprowadzonych do kraju i wywożonych przed ich zarejestrowaniem oraz od samochodów wyprodukowanych w kraju i również wywożonych bez uprzedniej rejestracji.

O zwrot akcyzy można się ubiegać w przypadku samochodów osobowych, które nie były zarejestrowane w Polsce w dniu ich wywozu poza granice kraju.

Kto może składać wniosek o zwrot akcyzy samochodowej

Dokonana z dniem 1 stycznia 2015 r. zmiana treści art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym miała tylko – w intencji ustawodawcy – doprecyzować dotychczasowe jego brzmienie. Było to związane z pojawiającymi się wątpliwościami, czy warunek niezarejestrowania pojazdu dotyczy tylko samochodów eksportowanych czy również dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, jak wynikało to z uzasadnienia do pierwotnej ustawy.

Wprowadzona zmiana jest jednak większa, niż wynikałoby to z zawartej w uzasadnieniu do projektu ustawy intencji ustawodawcy, i ma nie dopuścić do powstawania dotychczasowych sporów w tym obszarze. Owszem, doszło do jednoznacznego doprecyzowania, że warunek niezarejestrowania dotyczy obydwu form wywozu pojazdów z kraju (eksportu i WDT), co wywodzono dotychczas, zestawiając brzmienie tego przepisu z konstrukcją podatku, ale przy okazji usunięto dodatkowy, sporny warunek. Była nim konieczność, aby to wnioskujący o zwrot dokonywał eksportu lub WDT albo czynności te były realizowane w jego imieniu.

Obecnie wniosek o zwrot może złożyć ten, kto nabył prawo rozporządzania danym pojazdem jako właściciel, niezależnie od tego, czy sam dokonał wywozu pojazdu, czy zrobiono to w jego imieniu, czy też wywozu dokonał osobiście nabywca.

Można składać wniosek o zwrot akcyzy od samochodów sprowadzonych do kraju i wywożonych przed ich zarejestrowaniem oraz od samochodów wyprodukowanych w kraju i również wywożonych bez uprzedniej rejestracji.

Wbrew pozorom zmiana ta nie będzie skutkowała możliwością złożenia wniosku o zwrot od danego pojazdu przez dwie różne osoby, np. dilera samochodów i obcokrajowca, który kupił samochód w salonie i wywiózł go osobiście. Wnioskodawca nadal musi posiadać stosowny komplet dokumentów potwierdzających wywóz pojazdu, a fizycznie może je posiadać tylko jedna z tych osób.

Konsekwencją nowelizacji przepisu art. 107 stało się również to, że w obecnym stanie prawnym częściowo nieaktualne są tezy zawarte w niektórych wyrokach, które odnosiły się do kwestii samodzielnego realizowania eksportu i WDT lub realizowania ich w imieniu wnioskującego o zwrot, np. wyroki NSA: z 8 maja 2012 r. (sygn. akt I GSK 344/11), z 21 września 2012 r. (sygn. akt I GSK 40/12) czy z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I GSK 1752/11).

Tym samym o zwrot akcyzy od nowego samochodu kupionego w salonie przez obcokrajowca nie musi teraz składać wniosku wyłącznie obcokrajowiec z pomocą salonu, ale o zwrot może wystąpić również salon, po pozyskaniu odpowiednich dokumentów od nabywcy.

Od 1 stycznia 2015 r. z wnioskiem o zwrot akcyzy może wystąpić osoba, która nabyła prawo rozporządzania danym pojazdem jako właściciel, niezależnie od tego, kto dokonał wywozu.

Do kogo składamy wniosek o zwrot akcyzy

Przed 1 kwietnia 2015 r. wnioski o zwrot akcyzy samochodowej należało składać do naczelnika urzędu celnego, u którego dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem był dany pojazd. Od 1 kwietnia 2015 r. wniosek ten należy kierować do naczelnika urzędu celnego, gdzie została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub zgłoszenie celne, w których została obliczona i wykazana kwota akcyzy. Wniosek należy kierować także do naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję określającą wysokość akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu, gdzie przedmiotem objętym akcyzą był dany samochód osobowy.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Wbrew pozorom, mimo zmiany treści zapisu ustawowego, nadal chodzi o tego samego naczelnika urzędu celnego.

Powodem zmiany treści przepisu art. 107 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym jest tzw. centralizacja finansów Służby Celnej. W jej wyniku docelowo wyznaczone zostaną dwie izby celne, których dyrektorzy będą wykonywać zadania za wszystkich innych dyrektorów izb celnych w zakresie rozliczeń finansowych (IC Kraków) i funkcji wierzyciela (IC Szczecin), co wymagało zmiany wielu zapisów ustawowych. W praktyce zmiana ta, jeśli chodzi o podatników, polegać będzie na tym, że wszelkich wpłat podatków i ceł będą dokonywać na jeden rachunek bankowy, a nie na 16, i tytuły wykonawcze wystawiać będzie również jeden organ.

W przypadku zaś omawianej procedury zwrotu akcyzy samochodowej, niezależnie od tego, który naczelnik urzędu celnego wyda decyzję o zwrocie akcyzy, przelewu pieniędzy na nasz rachunek zawsze dokona Izba Celna w Krakowie.

Dokumentem niewymienionym bezpośrednio w przepisach, ale możliwym do przedłożenia naczelnikowi urzędu celnego jako dowód wywiezienia pojazdu za granicę, może być zagraniczny dowód rejestracyjny tego pojazdu.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot i jak długo jest rozpatrywany

Ustawa o podatku akcyzowym bardzo skrótowo wymienia dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku o zwrot akcyzy samochodowej. Są to dokumenty potwierdzające dokonanie WDT albo eksportu. W szczególności wymienia się tu:

• dokumenty przewozowe i celne,

• fakturę,

• specyfikacje dostawy,

• dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem oraz

• potwierdzenie zapłaty akcyzy, czyli dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy, oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia


Bardziej szczegółowe regulacje w zakresie zarówno samego wniosku o zwrot akcyzy, jak i zestawu dokumentów, jakie należy do niego dołączyć, odnajdziemy w cytowanym już rozporządzeniu z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. Rozporządzenie to określa również wzór wniosku (wzór wypełnionego wniosku znajduje się poniżej).

Co bardzo istotne, zarówno w samej ustawie, jak i w ww. rozporządzeniu opisane zostały przykładowe dokumenty potwierdzające wywóz pojazdu. Ponieważ w obydwu aktach prawnych prawodawca, wymieniając te dokumenty, posługuje się zwrotem „w szczególności”, więc możliwe jest zastąpienie ich innymi dokumentami, które potwierdzają fakt przemieszczenia danego pojazdu poza granice kraju. Dokumenty takie są oczywiście analizowane i weryfikowane indywidualnie przez naczelnika urzędu celnego. Przykładowym dokumentem niewymienionym bezpośrednio w przepisach, ale możliwym do przedłożenia naczelnikowi urzędu celnego jako dowód wywiezienia pojazdu za granicę, może być zagraniczny dowód rejestracyjny tego pojazdu.

Termin na zwrot wnioskowanej kwoty akcyzy wynosi zasadniczo 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników. Termin ten może być wydłużony do 90 dni, jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Zwrot akcyzy następuje w gotówce w kasie organu rozpatrującego wniosek lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot. Jeżeli organ ma dokonać zwrotu na rachunek w banku zagranicznym, koszt przelewu obciąża wnioskodawcę, czyli kwotę zwrotu pomniejsza się o opłatę za przelew.

Po zwrocie akcyzy naczelnik urzędu celnego oddaje oryginały dokumentów dołączonych do wniosku o zwrot, przy czym na każdym z nich musi postawić pieczęć i musi je przedziurkować. Ta anachroniczna procedura ma w założeniu uniemożliwić ponowne wykorzystanie tych dokumentów do celu zwrotu podatku.

Wzór wypełnionego wniosku o zwrot akcyzy

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 107 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 752; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211

• art. 26 pkt 19 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – Dz.U. z 2014 r. poz. 1662

• art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r. poz. 211

• § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego – Dz.U. z 2009 r. Nr 32, poz. 246

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?