Kategorie

W jaki sposób rozliczyć wypłatę dywidendy podmiotom krajowym

Krzysztof Rustecki
Spółka A z o.o. zamierza wypłacić dywidendę za 2006 r. Wspólnikami spółki są spółka B z o.o. posiadająca 16% udziałów, spółka C z o.o. posiadająca 14% udziałów, spółka D z o.o. posiadająca 9% udziałów oraz osoba fizyczna posiadająca 61% udziałów. Jak powinna być opodatkowana ta dywidenda? Czy i kiedy wspólnicy mogą odliczyć podatek od dywidendy?


RADA

W 2007 r. wypłata dywidendy dla spółki z o.o. posiadającej udziały w wysokości nie mniejszej niż 15% może korzystać ze zwolnienia z podatku. Zarówno dywidenda dla spółek kapitałowych o niższym udziale kapitałowym, jak i dla wspólników będących osobami fizycznymi podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem według stawki 19%. Podatek pobrany od dywidendy w 2007 r. wspólnicy będący osobami prawnymi będą mogli odliczyć od podatku ustalonego na zasadach ogólnych.

UZASADNIENIE

Sposób opodatkowania dywidend jest uzależniony od tego, komu są one wypłacane.

Opodatkowanie dywidendy wypłacanej krajowym osobom prawnym

Od 1 stycznia 2007 r. zmianie uległy zasady opodatkowania dywidend wypłacanych podmiotom krajowym. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi nadal 19% uzyskanego przychodu.

Uchylono jednak zwolnienie dla dywidend wypłacanych w obrębie podatkowych grup kapitałowych. Uchylenie tego zwolnienia jest skutkiem objęcia zwolnieniem z podatku dywidend wypłacanych spółkom podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (art. 22 ust. 4 updop).

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Zwolnienie od podatku dotyczy dywidend wypłacanych spółkom kapitałowym, a nie innym osobom prawnym, np. fundacjom czy stowarzyszeniom. Nadal jednak nie jest pobierany podatek, gdy fundacja bądź stowarzyszenie najpóźniej w dniu dokonania wypłaty złoży oświadczenie, że dochody z dywidendy przeznaczy na cele statutowe wolne od podatku (art. 26 ust. 1a updop).

Zgodnie z art. 22 ust. 4a updop zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat (w 2007 i 2008 r. udział ten powinien wynosić nie mniej niż 15% - art. 8 pkt 2 ustawy z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Zwolnieniem od podatku objęto dywidendy wypłacane spółkom w Polsce, które posiadają udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat (w latach 2007-2008 - 15%). Natomiast dywidendy wypłacane spółkom, które posiadają niższy udział kapitałowy, będą opodatkowane według stawki 19%.

Warunek nieprzerwanego posiadania udziałów przez okres dwóch lat będzie również spełniony, gdy upłynie on już po dniu uzyskania dywidendy. Na podstawie bowiem art. 22 ust. 4b updop zwolnienie z podatku dywidend ma zastosowanie również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w tej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w tej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka (która otrzymała zwolnioną dywidendę) jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od tych dochodów (przychodów) w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

W związku z tym wypłata dywidendy dla spółki B z o.o. posiadającej 16% udziałów spółki A z o.o. będzie zwolniona od podatku (zakładając, że spółka B z o.o. spełni warunek posiadania udziałów w spółce A z o.o. nieprzerwanie przez okres dwóch lat w wysokości nie niższej niż 15%). Natomiast wypłata w 2007 r. dywidendy spółce C z o.o. posiadającej 14% udziałów i spółce D z o.o. posiadającej 9% udziałów będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem według stawki 19%.

Spółka A z o.o. powinna jako płatnik pobrać podatek od dywidendy w dniu jej wypłaty i przekazać go w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Spółka wypłacająca dywidendę osobie prawnej jest zobowiązana pobrać podatek od dywidendy w dniu jej wypłaty i przekazać go w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika.

Płatnik, w tym przypadku spółka A z o.o., jest zobowiązany przesłać podatnikowi informację o wysokości pobranego podatku. Informację tę należy przesłać w terminie przekazania kwoty pobranego podatku do urzędu skarbowego (art. 26 ust. 3a updop).

Ponadto w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje (art. 26a updop).

Opodatkowanie dywidendy wypłacanej osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Polsce

W przypadku udziałowca będącego osobą fizyczną dywidenda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%, bez względu na to, jaki posiada on udział w kapitale spółki (art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 i ust. 4 updof). W przypadku tych osób przepisy nie przewidują obowiązku przesyłania im informacji o wysokości pobranego podatku. Dochodu z dywidendy osoby fizyczne nie łączą z innymi dochodami i nie mają prawa do odliczenia podatku pobranego od wypłaconej im dywidendy.

Płatnik, w tym wypadku spółka A z o.o., jest zobowiązany do przekazania kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika (art. 42 ust. 1 updof).

Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika, roczne deklaracje (art. 42 ust. 1a updof).

Odliczenie podatku pobranego od dywidendy

Od 1 stycznia 2007 r. uchylono zawartą w art. 23 updop możliwość odliczenia podatku od dywidendy otrzymanej przez spółkę w Polsce. Na podstawie tego przepisu kwota podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend podlegała odliczeniu od kwoty podatku obliczonego na zasadach ogólnych. W razie braku możliwości odliczenia, kwotę podatku odlicza się w następnych latach podatkowych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczeń podatku od dywidend na mocy przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2006 r., zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2008 r. uzyskali dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie nabyli prawa do zwolnienia (ze względu na niższy udział kapitałowy), mogą dokonywać odliczenia podatku pobranego od tych dochodów w zakresie i na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. Tak więc wspólnicy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, otrzymujący w 2007 r. dywidendę, od której pobrano podatek (ze względu na ich niższy niż 15% udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendę), będą mogli jeszcze odliczyć ten podatek od podatku ustalonego na zasadach ogólnych.

Dopiero od dywidendy wypłaconej po 1 stycznia 2008 r. (jeżeli jej odbiorcą będzie spółka posiadająca mniejszy niż uprawniający do zwolnienia udział kapitałowy) nie będzie można odliczyć pobranego podatku.

Przykład

W 2007 r. spółka A z o.o. wypłaca dywidendę. Zysk netto przeznaczony na wypłatę dywidendę wynosi 1 000 000 zł.

Dywidenda w kwocie 160 000 zł dla spółki B z o.o. posiadającej 16% udziałów w kapitale spółki A z o.o. będzie zwolniona z podatku, przy założeniu, że spółka B z o.o. spełni warunek posiadania udziałów w spółce A z o.o. nieprzerwanie przez okres dwóch lat w wysokości nie niższej niż 15%. Spółka B z o.o. otrzyma zatem dywidendę w kwocie brutto 160 000 zł.

Dywidenda w kwocie 140 000 zł wypłacana spółce C z o.o. posiadającej 14% udziałów w kapitale spółki A z o.o. będzie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Spółka A z o.o., wypłacając tę dywidendę, pobierze podatek wysokości: 140 000 zł × 19% = 26 600 zł. Spółka C z o.o. otrzyma zatem dywidendę w kwocie netto: 140 000 zł - 26 600 zł = 113 400 zł. Ponadto będzie mogła odliczyć pobrany podatek od wypłaconej jej dywidendy (26 600 zł) od swojego podatku ustalonego na zasadach ogólnych.

Dywidenda w kwocie 90 000 zł wypłacana spółce D z o.o. posiadającej 9% udziałów w kapitale spółki A z o.o. również będzie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Spółka A z o.o., wypłacając tę dywidendę, pobierze podatek w wysokości: 90 000 zł × 19% = 17 100 zł. Spółka D z o.o. otrzyma zatem dywidendę w kwocie netto: 90 000 zł - 17 100 zł = 72 900 zł. Będzie mogła również odliczyć pobrany podatek od wypłaconej jej dywidendy (17 100 zł) od swojego podatku ustalonego na zasadach ogólnych.

Warto tu zauważyć, że dla każdej ze spółek otrzymana dywidenda nie będzie stanowiła przychodu zwiększającego jej podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych.

Dywidenda w kwocie 610 000 zł wypłacana osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce będzie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Spółka A z o.o., wypłacając tę dywidendę, pobierze podatek w wysokości: 610 000 zł × 19% = 115 900 zł. Osoba ta otrzyma zatem dywidendę w kwocie netto: 610 000 zł - 115 900 zł = 494 100 zł. Osoba ta nie będzie mogła odliczyć podatku pobranego od wypłaconej dywidendy.

Podstawa prawna

l art. 7 ust. 3 pkt 2, art. 22 ust. 1, ust. 4, ust. 4a, ust. 4b, art. 26 ust. 1, ust. 3 ust. 3a, art. 26a, art. 23 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 i ust. 4, art. 42 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

l art. 8 pkt 2 ustawy z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533

l art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.