REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć różnice kursowe z faktury korygującej

Krzysztof Wieluński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W związku z udzielonymi rabatami wystawia faktury korygujące. Zdarza się również, że otrzymuje faktury korygujące od zagranicznych dostawców. Jaki kurs spółka powinna przyjmować dla określenia wyceny korygowanych wartości?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

W przypadku wystawienia faktury korygującej należy przyjąć kurs zastosowany dla ustalenia przychodu należnego ustalanego na podstawie faktury pierwotnej. Analogicznie należy postąpić w przypadku otrzymania faktury korygującej dotyczącej kosztów. Korygowane kwoty mają jednak wpływ na rozliczanie różnic kursowych. Pewne rozbieżności w sposobie rozliczania różnic kursowych mogą wystąpić w zależności od tego, czy faktura korygująca została wystawiona przed otrzymaniem przez Państwa zapłaty, czy po jej otrzymaniu. W przypadku kosztów - w zależności od tego, czy otrzymają Państwo fakturę korygującą przed zapłatą zobowiązania, czy po zapłacie.

UZASADNIENIE

Często spotykanym problemem jest to, jaki kurs walutowy przyjąć na fakturze korygującej dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy czy wewnątrzwpólnotowego nabycia towarów.

Na podstawie § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym należy przyjąć kurs waluty z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Faktura korygująca powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Rozliczając fakturę korygującą, należy przyjąć kurs waluty z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Moim zdaniem w ten sam sposób należy również ustalić kurs dla celów podatku dochodowego.

W przypadku ustalania różnic kursowych od przychodów dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Ujemne różnice kursowe powstają zaś, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Przy czym przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski należy rozumieć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli zatem określenie wartości przychodu należnego zostało uzależnione od dnia jego uzyskania, to jego podwyższenie bądź zmniejszenie na podstawie faktury korygującej powinno być ustalone według tego samego kursu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W ten sposób odzwierciedlony będzie stan, w którym pierwotnie został zaewidencjonowany przychód należny.

Faktura korygująca wystawiona przed otrzymaniem zapłaty

W przypadku wystawienia faktury korygującej przed otrzymaniem zapłaty zmniejszenie bądź zwiększenie przychodu należnego powinno nastąpić według kursu zastosowanego do ustalenia pierwotnego przychodu.

Przykład

5 września 2007 r. spółka z o.o. wystawiła fakturę i dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru o wartości 10 000 euro. Przychód ten spółka powinna przeliczyć według średniego kursu NBP z 4 września 2007 r. Kurs ten wynosił 3,88 zł.

Spółka z o.o. na dzień 5 września zaewidencjonowała przychód w wysokości:

10 000 × 3,88 zł = 38 800 zł

19 września spółka wystawiła fakturę korygującą, udzielając rabatu w wysokości 500 euro. Powinna zatem zmniejszyć zaewidencjonowany uprzednio przychód o kwotę:

500 × 3,88 zł = 1940 zł

27 września na rachunek spółki wpłynęła zapłata w wysokości 9500 euro. Zapłata ta została tego samego dnia wymieniona na złote według kursu kupna banku w wysokości 3,87 zł. Wartość przychodu w dniu jego otrzymania wyniosła zatem:

9500 × 3,87 zł = 36 765 zł

Ustalenie różnicy kursowej:

36 765 zł - (38 800 zł - 1940 zł) = -95 zł

Tę ujemną różnicę spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych.

Faktura korygująca wystawiona po otrzymaniu zapłaty

REKLAMA

W przypadku wystawienia faktury korygującej po otrzymaniu zapłaty różnica z faktury korygującej dla celów podatku dochodowego powinna być zaewidencjonowana według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia otrzymania kwoty wynikającej z faktury korygującej lub dnia dokonania zwrotu tej kwoty (w zależności od tego, czy faktura korygująca dotyczy podwyższenia, czy też zmniejszenia sprzedaży).

Jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w tym dniu, to należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 updop).

Przykład

5 września 2007 r. spółka z o.o. wystawiła fakturę i dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru o wartości 10 000 euro.

Przychód ten spółka powinna przeliczyć według średniego kursu NBP z 4 września 2007 r. Kurs wynosił 3,88 zł.

Wartość uzyskanego przychodu:

10 000 × 3,88 zł = 38 800 zł

19 września na rachunek spółki wpłynęła zapłata w wysokości 10 000 euro. Kwota ta została tego samego dnia wymieniona na złote według kursu kupna banku w wysokości 3,87 zł.

Wartość przychodu w dniu jego otrzymania:

10 000 × 3,87 zł = 38 700 zł

Ustalenie różnic kursowych:

38 700 zł - 38 800 zł = -100 zł

Powstała ujemna różnica kursowa w wysokości 100 zł zwiększająca koszty spółki.

27 września spółka wystawiła fakturę korygującą udzielając rabatu w wysokości 500 euro.

Powinna zatem zmniejszyć zaewidencjonowany uprzednio przychód o kwotę:

500 × 3,88 zł = 1940 zł

30 września spółka dokonała zwrotu nabywcy kwoty 500 euro.

W tym celu nabyła w banku kwotę 500 euro według kursu sprzedaży 3,86 zł i przekazała ją nabywcy.

Ustalenie różnic kursowych:

500 × (3,88 zł - 3,86 zł) = +10 zł

Dodatnia różnica kursowa w wysokości 10 zł zwiększy przychody spółki.

Faktura korygująca otrzymana przed zapłatą zobowiązania

W przypadku kosztów dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski należy rozumieć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zasady stosowania kursu waluty do faktur korygujących dotyczących kosztów są analogiczne jak w przypadku faktur dotyczących przychodów.

Na postawie faktury korygującej należy odpowiednio zwiększyć bądź zmniejszyć koszty według kursu, po jakim pierwotnie zaewidencjonowano koszt, którego dotyczy faktura korygująca. Natomiast na dzień zapłaty należy przyjąć kurs faktycznie zastosowany.

W przypadku gdy jego zastosowanie nie jest możliwe, należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Przykład

7 września 2007 r. Spółka z o.o. zakupiła w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towar o wartości 10 000 euro. W tym dniu kontrahent wystawił fakturę, którą spółka w tym samym dniu zaksięgowała. Do ustalenia wartości w złotych przyjęto średni kurs NBP z 6 września 2007 r., który wynosił 3,91 zł:

10 000 × 3,91 zł = 39 100 zł

13 września spółka otrzymała fakturę korygującą, na podstawie której kwota do zapłaty została zmniejszona o 500 euro. Wycena faktury korygującej zmniejszającej poniesiony koszt:

500 × 3,91 zł = 1955 zł

Zapłaty spółka dokonała 19 września. W tym celu zakupiła tego dnia 9500 euro po kursie sprzedaży w wysokości 3,89 zł. Wartość kosztu w dniu zapłaty przeliczona według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia wynosiła:

9500 × 3,89 zł = 36 955 zł

Różnica kursowa wynosi:

(39 100 zł - 1955 zł) - 36 955 zł = +190 zł

Tę dodatnią różnicę należy zaliczyć do przychodów.

Faktura korygująca otrzymana po zapłacie zobowiązania

Może się zdarzyć, że spółka otrzyma fakturę korygującą już po zapłaceniu zobowiązania. W tym przypadku ustalenia różnic kursowych należy również dokonać od otrzymanej kwoty wynikającej z faktury korygującej lub dodatkowej kwoty do zapłaty (w zależności od tego, czy faktura korygująca dotyczy podwyższenia, czy też zmniejszenia zakupu).

Przykład

7 września 2007 r. Spółka z o.o. nabyła od zagranicznego dostawcy (UE) towar o wartości 10 000 euro. W tym dniu kontrahent wystawił fakturę, którą spółka w tym samym dniu zaksięgowała. Do ustalenia wartości w złotych przyjęto średni kurs NBP z 6 września 2007 r. Wynosił on 3,91 zł. Wartość poniesionego kosztu: 10 000 × 3,91 zł = 39 100 zł.

19 września spółka uregulowała swoje zobowiązanie. W tym celu nabyła tego dnia 10 000 euro po kursie sprzedaży stosowanym przez bank w wysokości 3,89 zł. Wartość kosztu w dniu zapłaty przeliczona według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia wynosiła:

10 000 × 3,89 zł = 38 900 zł

Różnica kursowa będzie wynosić:

39 100 zł - 38 900 zł = +200 zł

Tę dodatnią różnicę należy zaliczyć do przychodów.

21 września spółka otrzymała fakturę korygującą, na podstawie której przyznano jej rabat w wysokości 500 euro. W związku z tym powinna zmniejszyć koszt o kwotę:

500 × 3,91 zł = 1955 zł

26 września dostawca z zagranicy dokonał zwrotu tej kwoty na rachunek spółki. Otrzymana należność została tego samego dnia wymieniona na złote według kursu kupna banku, który wynosił 3,90 zł.

Ustalenie różnicy kursowej:

500 × (3,90 zł - 3,91 zł) = -5 zł.

Ujemna różnica kursowa w wysokości 5 zł zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Niestety w związku z rozbieżnością w przepisach VAT i ustaw o podatkach dochodowych występują różnice dotyczące określania przychodu dla celów podatków dochodowych i obrotu dla celów VAT. W VAT nie istnieje pojęcie różnic kursowych i nie są one rozliczane.

• art. 15a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2, ust. 3 pkt 1 i pkt 2, ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1784

Krzysztof Wieluński

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

REKLAMA

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

REKLAMA