REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć różnice kursowe z faktury korygującej

Krzysztof Wieluński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W związku z udzielonymi rabatami wystawia faktury korygujące. Zdarza się również, że otrzymuje faktury korygujące od zagranicznych dostawców. Jaki kurs spółka powinna przyjmować dla określenia wyceny korygowanych wartości?

RADA

Autopromocja

W przypadku wystawienia faktury korygującej należy przyjąć kurs zastosowany dla ustalenia przychodu należnego ustalanego na podstawie faktury pierwotnej. Analogicznie należy postąpić w przypadku otrzymania faktury korygującej dotyczącej kosztów. Korygowane kwoty mają jednak wpływ na rozliczanie różnic kursowych. Pewne rozbieżności w sposobie rozliczania różnic kursowych mogą wystąpić w zależności od tego, czy faktura korygująca została wystawiona przed otrzymaniem przez Państwa zapłaty, czy po jej otrzymaniu. W przypadku kosztów - w zależności od tego, czy otrzymają Państwo fakturę korygującą przed zapłatą zobowiązania, czy po zapłacie.

UZASADNIENIE

Często spotykanym problemem jest to, jaki kurs walutowy przyjąć na fakturze korygującej dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy czy wewnątrzwpólnotowego nabycia towarów.

Na podstawie § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym należy przyjąć kurs waluty z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Faktura korygująca powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Rozliczając fakturę korygującą, należy przyjąć kurs waluty z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Moim zdaniem w ten sam sposób należy również ustalić kurs dla celów podatku dochodowego.

W przypadku ustalania różnic kursowych od przychodów dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Ujemne różnice kursowe powstają zaś, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Przy czym przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski należy rozumieć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli zatem określenie wartości przychodu należnego zostało uzależnione od dnia jego uzyskania, to jego podwyższenie bądź zmniejszenie na podstawie faktury korygującej powinno być ustalone według tego samego kursu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W ten sposób odzwierciedlony będzie stan, w którym pierwotnie został zaewidencjonowany przychód należny.

Faktura korygująca wystawiona przed otrzymaniem zapłaty

W przypadku wystawienia faktury korygującej przed otrzymaniem zapłaty zmniejszenie bądź zwiększenie przychodu należnego powinno nastąpić według kursu zastosowanego do ustalenia pierwotnego przychodu.

Przykład

Autopromocja

5 września 2007 r. spółka z o.o. wystawiła fakturę i dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru o wartości 10 000 euro. Przychód ten spółka powinna przeliczyć według średniego kursu NBP z 4 września 2007 r. Kurs ten wynosił 3,88 zł.

Spółka z o.o. na dzień 5 września zaewidencjonowała przychód w wysokości:

10 000 × 3,88 zł = 38 800 zł

19 września spółka wystawiła fakturę korygującą, udzielając rabatu w wysokości 500 euro. Powinna zatem zmniejszyć zaewidencjonowany uprzednio przychód o kwotę:

500 × 3,88 zł = 1940 zł

27 września na rachunek spółki wpłynęła zapłata w wysokości 9500 euro. Zapłata ta została tego samego dnia wymieniona na złote według kursu kupna banku w wysokości 3,87 zł. Wartość przychodu w dniu jego otrzymania wyniosła zatem:

9500 × 3,87 zł = 36 765 zł

Ustalenie różnicy kursowej:

36 765 zł - (38 800 zł - 1940 zł) = -95 zł

Tę ujemną różnicę spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych.

Faktura korygująca wystawiona po otrzymaniu zapłaty

W przypadku wystawienia faktury korygującej po otrzymaniu zapłaty różnica z faktury korygującej dla celów podatku dochodowego powinna być zaewidencjonowana według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia otrzymania kwoty wynikającej z faktury korygującej lub dnia dokonania zwrotu tej kwoty (w zależności od tego, czy faktura korygująca dotyczy podwyższenia, czy też zmniejszenia sprzedaży).

Jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w tym dniu, to należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 updop).

Przykład

5 września 2007 r. spółka z o.o. wystawiła fakturę i dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru o wartości 10 000 euro.

Przychód ten spółka powinna przeliczyć według średniego kursu NBP z 4 września 2007 r. Kurs wynosił 3,88 zł.

Wartość uzyskanego przychodu:

10 000 × 3,88 zł = 38 800 zł

19 września na rachunek spółki wpłynęła zapłata w wysokości 10 000 euro. Kwota ta została tego samego dnia wymieniona na złote według kursu kupna banku w wysokości 3,87 zł.

Wartość przychodu w dniu jego otrzymania:

10 000 × 3,87 zł = 38 700 zł

Ustalenie różnic kursowych:

38 700 zł - 38 800 zł = -100 zł

Powstała ujemna różnica kursowa w wysokości 100 zł zwiększająca koszty spółki.

27 września spółka wystawiła fakturę korygującą udzielając rabatu w wysokości 500 euro.

Powinna zatem zmniejszyć zaewidencjonowany uprzednio przychód o kwotę:

500 × 3,88 zł = 1940 zł

30 września spółka dokonała zwrotu nabywcy kwoty 500 euro.

W tym celu nabyła w banku kwotę 500 euro według kursu sprzedaży 3,86 zł i przekazała ją nabywcy.

Ustalenie różnic kursowych:

500 × (3,88 zł - 3,86 zł) = +10 zł

Dodatnia różnica kursowa w wysokości 10 zł zwiększy przychody spółki.

Faktura korygująca otrzymana przed zapłatą zobowiązania

W przypadku kosztów dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski należy rozumieć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zasady stosowania kursu waluty do faktur korygujących dotyczących kosztów są analogiczne jak w przypadku faktur dotyczących przychodów.

Na postawie faktury korygującej należy odpowiednio zwiększyć bądź zmniejszyć koszty według kursu, po jakim pierwotnie zaewidencjonowano koszt, którego dotyczy faktura korygująca. Natomiast na dzień zapłaty należy przyjąć kurs faktycznie zastosowany.

W przypadku gdy jego zastosowanie nie jest możliwe, należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Przykład

7 września 2007 r. Spółka z o.o. zakupiła w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towar o wartości 10 000 euro. W tym dniu kontrahent wystawił fakturę, którą spółka w tym samym dniu zaksięgowała. Do ustalenia wartości w złotych przyjęto średni kurs NBP z 6 września 2007 r., który wynosił 3,91 zł:

10 000 × 3,91 zł = 39 100 zł

13 września spółka otrzymała fakturę korygującą, na podstawie której kwota do zapłaty została zmniejszona o 500 euro. Wycena faktury korygującej zmniejszającej poniesiony koszt:

500 × 3,91 zł = 1955 zł

Zapłaty spółka dokonała 19 września. W tym celu zakupiła tego dnia 9500 euro po kursie sprzedaży w wysokości 3,89 zł. Wartość kosztu w dniu zapłaty przeliczona według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia wynosiła:

9500 × 3,89 zł = 36 955 zł

Różnica kursowa wynosi:

(39 100 zł - 1955 zł) - 36 955 zł = +190 zł

Tę dodatnią różnicę należy zaliczyć do przychodów.

Faktura korygująca otrzymana po zapłacie zobowiązania

Może się zdarzyć, że spółka otrzyma fakturę korygującą już po zapłaceniu zobowiązania. W tym przypadku ustalenia różnic kursowych należy również dokonać od otrzymanej kwoty wynikającej z faktury korygującej lub dodatkowej kwoty do zapłaty (w zależności od tego, czy faktura korygująca dotyczy podwyższenia, czy też zmniejszenia zakupu).

Przykład

7 września 2007 r. Spółka z o.o. nabyła od zagranicznego dostawcy (UE) towar o wartości 10 000 euro. W tym dniu kontrahent wystawił fakturę, którą spółka w tym samym dniu zaksięgowała. Do ustalenia wartości w złotych przyjęto średni kurs NBP z 6 września 2007 r. Wynosił on 3,91 zł. Wartość poniesionego kosztu: 10 000 × 3,91 zł = 39 100 zł.

19 września spółka uregulowała swoje zobowiązanie. W tym celu nabyła tego dnia 10 000 euro po kursie sprzedaży stosowanym przez bank w wysokości 3,89 zł. Wartość kosztu w dniu zapłaty przeliczona według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia wynosiła:

10 000 × 3,89 zł = 38 900 zł

Różnica kursowa będzie wynosić:

39 100 zł - 38 900 zł = +200 zł

Tę dodatnią różnicę należy zaliczyć do przychodów.

21 września spółka otrzymała fakturę korygującą, na podstawie której przyznano jej rabat w wysokości 500 euro. W związku z tym powinna zmniejszyć koszt o kwotę:

500 × 3,91 zł = 1955 zł

26 września dostawca z zagranicy dokonał zwrotu tej kwoty na rachunek spółki. Otrzymana należność została tego samego dnia wymieniona na złote według kursu kupna banku, który wynosił 3,90 zł.

Ustalenie różnicy kursowej:

500 × (3,90 zł - 3,91 zł) = -5 zł.

Ujemna różnica kursowa w wysokości 5 zł zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Niestety w związku z rozbieżnością w przepisach VAT i ustaw o podatkach dochodowych występują różnice dotyczące określania przychodu dla celów podatków dochodowych i obrotu dla celów VAT. W VAT nie istnieje pojęcie różnic kursowych i nie są one rozliczane.

• art. 15a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2, ust. 3 pkt 1 i pkt 2, ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1784

Krzysztof Wieluński

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA